Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Преподаватели

  Доц. д-р  Виолета Иванова Кюркчийска
  Доц. д-р Виолета Иванова Кюркчийска

  Факултет: Департамент за информация, квалификация и продължаващо образование

  Катедра: НАУКИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО

  Кабинет: Корпус 2, стая ДИКПО

  Телефон: 0895881517

  Email: v.kyurkchiyska@shu.bg

  Приемно време: Понеделник: 10 –12 ч. в ДИКПО; Сряда:10 ч. –12 ч. в ПФ, Консултация със студенти: Вторник: 9ч.-17ч.; Сряда: 9ч.-17ч.


  Завършен университет, специалност

  Шуменски университет "Еп.Константин Преславски", Начална училищна педагогика, Психология

  Месторабота преди постъпване в ШУ

  НУ "Илия Р.Блъсков"-гр.Шумен

  Заемани академични длъжности

  Академична длъжност „доцент“ в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика – Специално образование)–Протокол №ФД-02-002/9.10.2017г.

  Придобити научни степени

  ВИСША АТЕСТАЦИОННА КОМИСИЯ №33830/27.01.2010 , Научна комисия 18, Протокол №15 от 26.11.2009: Образователна и научна степен "доктор" по научната специалност: "Методика на обучението по български език и литература" въз основа на защитена дисертация на тема: "Софтуерни продукти за целите на обучението по български език и литература в 1. – 4. клас"

  Водени лекции и/или упражнения

  Методика на обучението по български език и литература в І - ІV клас- ПНУП и НУПЧЕ

  МОБЕЛ -ПДИН

  ТПП, ППП, ДПП по МОБЕЛ;

  Практикум по начално ограмотяване;

  Практикум по формиране на комуникативни умения;

  Социализация и речево развитие;

  Фамилна комуникация и адаптация на деца със СОП;

  Преразказът и съчинението в начален етап на основна образователна степен;

  Нормативна уредба на обучението по БЕЛ в ДГ;

  Приобщаващо образование

  Участия в международни и национални научни проекти

  - Университетски проект „Формиране на компетенции за организация на учебно-възпитателния процес по време на практическата подготовка на студентите от специалност Специална педагогика” - Катедра „Специална педагогика” при Педагогически факултет на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски” – 2015

  - Национален проект BG05M2OP001-2.002-0001„Студентски практики-фаза I, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси”-2016-2017;

  -Университетски проект „Социално-педагогически практики при деца със специални образователни потребности” - Катедра „Социална и специална педагогика” при Педагогически факултет на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, 2016 г.

  - Изследователски проект „Интегративността в обучението”, Фонд „Научни изследвания”, ДИКПО – Варна РД–10–611/27.02.2017г.

  №7F-08190.01.09„Взаимодействието с общността – фактор за по-добро бъдеще и успешна интеграция” по Българо-Швейцарска програма за подкрепа на социалното включване на роми и други уязвими групи – „Здраве и образование за всички”.

  - Университетски проект „Специфични и неспецифични нарушения на способността за учене”, Катедра „Специална педагогика” при Педагогически факултет на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, РД-08-128/07.02.2018 г.

  -Университетски проект „Очаквания и удовлетвореност на участниците в образователния процес от обучението – втора част, РД-21-273/28.02.2019, катедра Науки за образованието , ДИКПО-Варна;

  -Университетски проект „Мониторинг на информационната среда в Шуменски университет” РД-08-91/31.01.2019 г.

  -Университетски проект „Експериментиране на иновативни образователни технологии”, РД-08-127/4.02.2020, катедра Науки за образованието , ДИКПО-Варна;

  -Университетски проект „Динамика на конкурентната среда на националния пазар на образователни услуги (2015-2020)“, РД-21-182/05.03.2020 на ШУ “Еп. К. Преславски“.

  Заемани ръководни позиции

  Заместник -декан по качество на обучението в Педагогически факултет– Протокол №РД-05-05/26.01.2018

  Директор на ДИКПО-Варна

  Членства в научни организации

  Член на Сюза на учените в България