Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Преподаватели

  Преп. д-р  Дияна Георгиева Николова
  Преп. д-р Дияна Георгиева Николова

  Факултет: Департамент за информация, квалификация и продължаващо образование

  Катедра: НАУКИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО

  Кабинет: Корпус 2, стая 202

  Телефон: +359893 352 211

  Email: d.nikolova@shu.bg

  Приемно време: I и II седмица - Вторник - 8,00 - 16,00 ч., Сряда от 08,00-16,00 ч. - К2 - 08, 02


  Завършен университет, специалност

  1988 - 1993 г. - ВПИ „Константин Преславски”, специалност Български език и руски език, ОКС Магистър

  2001 - 2003 г. ШУ „Епископ Константин Преславски”, специалност Социална педагогика, магистърска програма „Социална администрация” - ОКС Магистър

  Месторабота преди постъпване в ШУ

  1994 - 1995 г. ШУ "Епископ Константин Преславски" - инспектор студентски въпроси;

  1995 - 1999 г. ШУ "Епископ Константин Преславски" - специалист-филолог към Катедрата по руски език;

  1999 - 2015 г. ШУ "Епископ Константин Преславски" - главен специалист в Студентска канцелария;

  2015 г. - асистент по Съвременен руски език

  Заемани академични длъжности

  2015 - асистент

  2019 - преподавател

  Придобити научни степени

  2018 - ОНС "доктор" в докторска програма Славянски езици (Съвременен руски език) от професионално направление 2.1. Филология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки

  Водени лекции и/или упражнения

  Практически руски език - граматика - РЕТЕ, АЕРЕ;

  Практически руски език - писмени упражнения - РЕТЕ, ТЕРЕ;

  Практически руски език - писмени упражнения - БЕРЕ;

  Втори чужд език - Руски език - АФз, АФр;

  Втори чужд език - Руски език - Журналистика, Връзки с обществеността

  Бизнес комуникация II част: практически курс - РФБК

  Бизнес комуникация III част: практически курс - РФБК

  Практически руски език - граматика - РЕТЕ, ТЕРЕ;

  Практически руски език I част (интензивен курс) - РФБК

  ФД ІІІ: Електронни ресурси и информационни технологии в лингвистиката (руски език) - РФБК, АЕРЕ, РЕТЕ, ТЕРЕ

  ФД – Руски език - Икономика

  ИД: Компютърният жаргон като лингвокултурен феномен

  Области на научни интереси

  Съвременен руски език - Лексикология;

  Терминология и терминография

  Специализации

  Современные подходы к преподаванию русского языка как иностранного и предметов на русском языке в цифровой образовательной среде - повишаване на квалификацията, удостоверение № 770400431989 / рег. № 13-20/7907 от 28.12.2020 г., издадено от ГИРЯ им. А. С. Пушкина, г. Москва, РФ.

  Обучение по прилагане на актуализирания стандарт за обучение на докторанти в Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, 13.02.2020 г.;

  Курс за обучение - майсторски клас “Работа в Google Classroom“, в рамките на Проект на ШУ “Епископ Константин Преславски“РД-08-91 / 31.01.2019 г., на 17.12.2019 г.;

  “Информационната среда в Шуменския университет “Епископ Константин Преславски“ - актуално състояние, проблеми, тенденции“ - обучение в рамките на Проект РД-08-91 / 31.01.2019 г. на ШУ “Епископ Константин Преславски“ на 17.12.2019 г.;

  „Филологические и социокультурные проблемы русистики“ 14.12.2019 г. в СУ „Св. Климент Охридски“, РКИЦ, гр. София;

  “Современные методы преподавания русского языка как иностранного“, сертификат с рег. № 11505092019, Санкт-Петербург, 14.12.3019 г., от МНВУ РФ, ФГБО, “РГПУ им. А. И. Герцена“;

  Курс на обучение за ВЪТРЕШЕН ОДИТОР по Системата за наблюдение, оценяване, поддържане и управление на качеството на образованието и академичния състав: „Функционирането на системата за управление на качеството във връзка с процедури по акредитация и САНК“, 02.12.2019 г.;

  “Проблеми на преподаването на руски език в контекста на диалога на културите“ - кръгла маса, организирана от Център по русистика и Катедра по руски език на ШУ “Епископ Константин Преславски“, 30.11.2019 г.;

  „О месте русского языка в современном мире и основных инновационных направлениях его преподавания“, Държавния институт по руски език „А. С. Пушкин“ – Москва, 13.11.2019 г.;

  “Методика преподавания русского языка и литературы в современном мире“, с подкрепата на Министерството на просветата на Руската Федерация, проведен на 13-19.11.2019 г.;

  Открити уроци по руски език “Россия и Болгария на перекрестке культур: лингвоисторическое наследие“, Тюменский Государственный Университет, 10.2019 г.;

  “Славянская культура: истоки, традиции, взаимодействие: ХХ Кирилло-Мефодиевские чтения“ (в рамките на Международните Кирило-Методиев фестивал на славянските езици и култури, 22–24 май 2019 г., Москва, Русия;

  “Русский язык для всех“ - Международен симпозиум, организиран от Благотворителен фонд за съдействие и запазване на културното наследство “Продвижение“ с подкрепата на Министерството на просветата на Руската Федерация. Симпозиумът е проведен на 29.03.2019 г. в СОК “Камчия“;

  Работа с база данни на платформата Web of Science, 28.02.2019 г. в гр. Шумен;

  „(Р)еволюцията в превода: Машините и хората в ерата на невромашинния превод“ , 29.11.2018 г., – гр. София;

  Базите данни – Scopusq ScieneDirect и Mendeley, Elsevier за България, 18.10.2018 г.;

  „Современные тенденции развития журналистики в международном медиапространстве“, РУДН, гр. Москва;

  „Съвременни педагогически технологии в обучението по руски език като чужд“ 11–12 август 2018 г.;

  Наукометричните данни и работа с РИНЦ, 02.02.2017 г.;

  „Актуални проблеми на лингвистиката“, 11, 12.04.2017 г.;

  „Лингвоспецифические и национально-культурные проблемы языковой личности“ , 12.05.2017 г.;

  „Обучение грамматике в аспекте формирования коммуникативной компетенции“, ГИРЯ А. С. Пушкин, 12.05.2017 г.;

  „Использование онлайн-ресурсов в практике преподавателя русского языка“, ГИРЯ А. С. Пушкин, 01.07.2017 г.;

  „Открытые ресурсы портала „Образование на русском“: опыт применения в аудитории и внеаудиторной работе“, ГИРЯ А. С. Пушкин, 01.07.2017 г.;

  „Интеграция полиэтнического контингента учащихся на уроках русского языка: современные лингводидактические технологии“, 09.2017 г.;

  „Русский язык в глобальном образовательном пространстве“, 23–24.10.2017 г., ГИРЯ им. А. С. Пушкина, гр. Москва;

  „Проблемы экологии современного общения“, 24.10.2017 г.;

  ,,Актуални тенденции в терминологията, административния и медийния български език“, 30.11.2017 г.;

  „Методи на преподаване на руски език като чужд“, Букурещ, 24-26.11.2016 г.;

  Участия в международни и национални научни проекти

  2021 Съвременната русистика: актуални въпроси и тенденции при описанието и изучаването на езика № РД-08-93/01.02.2021 г. Ръководител на проекта д-р Н. Стойкова

  2020 Проблеми на когнитивното и функционалното описание на славянските езици. Вх. № РД 08-132/04.02.2020 г. Ръководител на проекта д-р И. Петрова;

  2020 Експериментиране на иновативни образователни технологии, № РД 08-127 от 04.02.2020 г. с ръководител д-р С. Георгиева;

  2020 Динамика на конкурентната среда на националния пазар на образователни услуги (2015-2020), РД-21-182/05.03.2020 г. Ръководител: доц. д-р Р. Михайлова;

  2019 Актуални проблеми на съвременната русистика. Договор № РД-21-254 / 28.02.2019 г. (вх. № РД 08-113 / 01.02.2019 г.). Ръководител: ас. д-р Т. Терзиева;

  2018 Екология на езика и съвременна комуникация. Договор № РД-10-386/28.02.2018 г. (вх. № РД 08-155/ 9.02.2018 г.). Ръководител проф. д-р Е. Стоянова;

  2018 “45 лет русистике в Шуменском университете“, Международен проект към Фонд “Русский мир“, № 1796Гр/II-073-17;

  2017 “Езиковата личност в контекста на националното и универсалното“ Университетски проект Договор № РД-10-594/ 27.02.2017 г. (вх. № РД-08-115/ 06.02.2017 г.). Ръководител проф. д-р Е. Стоянова;

  2017 “45 лет русистике в Шуменском университете“, Международен проект към Фонд “Русский мир“, № 1796Гр/II-073-17;

  2016 “Език. Култура. Комуникация“ Университетски проект Договор № РД-08-128/ 08.02. 2016 / Ръководител: проф. д-р Е.Стоянова;

  2015 “Проблеми на когнитивното и функционално описание на славянските езици“ Университетски проект Договор № РД-10-673/01.04.2015; РД-08-319/13.03.2015 / Ръководител: проф. д-р Е.Стоянова;

  2014 “Актуални проблеми на българската русистика“ Университетски проект Договор № РД-10-611/ 04.04.2014 г.; вх.№ РД-08-274 / 14.03.2014 г./ Ръководител проф. д-р Е.Стоянова

  Организационна дейност

  Член на Университетска комисия по оценяване и поддържане качеството на обучението и на академичния състав;

  Отговорник по качеството в ДИКПО-Варна

  Членства в научни организации

  Член на Дружеството на русистите в България

  Член на Асоциацията на преподавателите по превод, гр. Санкт-Петербург, Руска федерация