Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Преподаватели

  Преп. д-р  Севдалина Маринова Георгиева
  Преп. д-р Севдалина Маринова Георгиева

  Факултет: Департамент за информация, квалификация и продължаващо образование

  Катедра: НАУКИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО

  Кабинет: Корпус , стая 69

  Телефон: 0898497879

  Email: s.georgieva@shu.bg

  Приемно време: понеделник и сряда от 08:00 до 16:00


  Завършен университет, специалност

  2004 г. - Икономически университет, Варна - приложна информатика

  1995 г. - ПУ "Паисий Хилендарски", Пловдив - математик и учител по математика

  Месторабота преди постъпване в ШУ

  01/11/2012–31/04/2015 - Регионален инспекторат по образованието, Варна - старши експерт по математика, информатика и информационни технологии

  19/02/2004–31/10/2012 - ОУ "Антон Страшимиров", Варна - главен учител

  14/09/2001–08/12/2003 - ЧОУ и ЧЕГ "Знание и сила", Варна - учител по математика

  23/10/1995–03/12/1998 - ОУ "Марин Дринов", Варна - учител по математика

  Заемани академични длъжности

  2015 г. асистент по математика и информатика в ДИКПО - Варна, ШУ.

  Придобити научни степени

  2019 г. Доктор по методика на обучението по математика и информатика

  Водени лекции и/или упражнения

  Упражнения: Методика на обучението по математика/ Училищен курс по геометрия/ Училищен курс по алгебра/ Приложение на софтуер за управление на динамични конструкции в обучението по математика/ Проектно-ориентираният подход в обучението по математика/ Ученическото портфолио в обучението по математика/ Хоспитиране/ Текуща педагогическа практика/ Преддипломна педагогическа практика/ Компютърни архитектури/ Теоретични основи на информатиката/ Информационни технологии/

  Квалификационни курсове: Съвременни методически насоки в обучението по математика/ Организация, съхранение и споделяне на дидактически материали по математика в Интернет/ Oблак технологиите в работата на учителя/ Създаване на електронни формуляри за събиране и оценяване на отговори/ Анализ на данни с електронна таблица/ Използване на софтуер за управление на офис за успешно прилагане на технологиите в работата на учителя и др.

  Области на научни интереси

  Методика на обучението по математика/ Проектно базирано учене и преподаване/ Проблемно - творчески модел в обучетието по математика/ Съвременни информационни технологии в помощ на учителя/ Електронно обучение и др.

  Участия в международни и национални научни проекти

  2020: Проект на ДИКПО № РД 08 - 127/ 04.02.2020 г., тема: „Експериментиране на иновативни образователни технологии”

  2019: Проект на ДИКПО № РД-21-273/ 28.02.2019 г., тема: „Очаквания и удовлетвореност на участниците в образователния процес от обучението - II част”

  2018: Проект на ДИКПО № РД-08-168/09.02.2018 г., тема: „Очаквания и удовлетвореност на участниците в образователния процес от обучението”

  2017: Проект на ДИКПО № РД 10-611/27.02.2017 г. „Интегративността в обучението”

  2016: Проект на ДИКПО № РД 08-84/ 04.02. 2016 г. тема: „Облак технологии в работата на учителя“

  Членства в научни организации

  Съюз на математиците в България