Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Преподаватели

  Преп. Стефка Веселинова Христова
  Преп. Стефка Веселинова Христова

  Факултет: Департамент за информация, квалификация и продължаващо образование

  Катедра: НАУКИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО

  Кабинет: Корпус ДИКПО, стая 45

  Телефон: 052/ 301241

  Email: s.hristova@shu.bg

  Приемно време: ДИКПО-Варна кабинет 45 или ШУ корпус 1 кабинет 401, четвъртък - 8.30 - 16.30 ч. и петък - 8.30 - 16.30 ч.


  Завършен университет, специалност

  От 2015 г.

  Икономически университет – гр. Варна

  докторант в професионално направление 3.9 Туризъм „ Икономика и управление (туризъм)”

  2009 – 2011 г

  Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”

  Икономика на туризма (магистър)

  2002 – 2006 г.

  Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”

  Туризъм (бакалавър)

  Месторабота преди постъпване в ШУ

  От 2006 г. – 30.11.2020 г. управител в Снек -Бар „Черно море Елит” към Т.К. „Черно море Елит” гр. Варна

  1998 г.– 2006 г. ОТЗ и управител К.К. „Златни пясъци”

  Заемани академични длъжности

  От 2018 г.

  Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”

  катедра „География, регионално развитие и туризъм”

  асистент в професионално направление 4.4 Науки за земята (Регионално развитие – регионална география и туризъм)

  2008 – 2017 г.

  Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”

  хоноруван асистент в професионално направление 3.9 Туризъм в катедра „Туризъм”

  Водени лекции и/или упражнения

  Преподавател по Туризъм; Природна география и ландшафтознание в специалностите „Туризъм”, „География и биология”, „История и география” в ШУ“Епископ Константин Преславски”. Води занятия по дисциплините : „Природна география на България”, „ Природни ресурси и екология на Черно море”, „ Океанология”, „ Геология и геоморфология”, „Практикум по хотелиерство”, “Практикум по ресторантьорство”, “Антропогенни туристически ресурси” и др.

  Области на научни интереси

  Специализирани видове туризъм, Конгресен и MICE туризъм, Мениджмънт в туризма, Регионално развитие на туризма, Иновации в туризма, Екологичните проблеми оказващи влияние върху туризма, Природните и антропогенни ресурси и др.

  Специализации

  • 2018

  Joint Company Mentorship Training for Sustainability Innovations in Hospitality within the project: Entrepreneurial Learning Exchange Initiative for Sustainable Hospitality SMEs in the Balkan-Mediterranean Region /HELIX/, Contract) BMP1 /1.3/2616/2017

  • 2018

  Обучение по Strategic Management, Operations Management, Buyer Behavior, Finance, част от обучението в британската магистърска програма – МВА във Висше училище по мениджмънт - Варна

  Участия в международни и национални научни проекти

  • 2018 г.– Проект BG05M20P001-2.002-0001 на МОН „Студентски практики – Фаза 1” финансиран от ОП НОИР (за студенти от специалност „Туризъм“). Национален проект с ШУ.

  • 2017 г.– Проект BG05M20P001-2.002-0001 на МОН „Студентски практики – Фаза 1” финансиран от ОП НОИР (за студенти от специалност „Туризъм“). Национален проект с ШУ.

  • 2016 г.– Проект BG05M20P001-2.002-0001 на МОН „Студентски практики – Фаза 1” финансиран от ОП НОИР (за студенти от специалност „Туризъм“). Национален проект с ШУ.

  • 2014 г. – 2015 г.– Проект BG051PO001-3.1.07-0002 "Студентски практики", към ОП „Развитие на човешките ресурси“ към ЕСФ на ЕС (за студенти от специалност „Туризъм“). Национален проект с ШУ.

  Членства в научни организации

  Асоциацията на професионалните географи и регионалисти (АПГР)

  Българско географско дружество (БГД)