Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Преподаватели

  Преп. Стефка Веселинова Христова
  Преп. Стефка Веселинова Христова

  Факултет: Департамент за информация, квалификация и продължаващо образование

  Катедра: НАУКИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО

  Кабинет: Корпус ДИКПО, стая 45

  Телефон: 052/ 301241

  Email: s.hristova@shu.bg

  Приемно време: ДИКПО-Варна кабинет 45 или ШУ корпус 1 кабинет 401, четвъртък - 8.30 - 16.30 ч. и петък - 8.30 - 16.30 ч.


  2021 Hristova, Stefka y Stoyanova, Milena. The “silent” war for future of the tourism & travel industry, the competition of the artificial versus the natural intelligence. Revista Inclusiones Vol: 8 num 1 (2021): 67-73. ISSN 0719-4706, WoS Web of Sciences, ESCI of WoS, Emerging Sources Citation Index
  2020 Стоянова, М., С. Христова, Стоян Георгиев. (2020). Оценка на развитието на винения и кулинарен туризъм в Североизточна България. Втора научна конференция с международно участие „География, регионално развитие и туризъм“ 25 – 26 октомври 2019 г. Шумен, INTERNATIONAL SCIENTIFIC REFEREED ONLINE JOURNAL WITH IMPACT FACTOR, ISSUE 66, http://sociobrains.com/MANUAL_DIR/SocioBrains/Issue66,February2020/HumanGeorgaphy/5_MilenaStoyanova,StefkaHristova,StoyanGeorgiev.pdf, pp. 267-278, ISSN 2367-5721
  2020 Стоянова, М., С. Христова, Иван Димитров. (2020). Приоритети за развитие на културен туризъм в община Разград. Втора научна конференция с международно участие „География, регионално развитие и туризъм“ 25 – 26 октомври 2019 г. Шумен, INTERNATIONAL SCIENTIFIC REFEREED ONLINE JOURNAL WITH IMPACT FACTOR, ISSUE 66, http://sociobrains.com/MANUAL_DIR/SocioBrains/Issue66,February2020/HumanGeorgaphy/13_MilenaStoyanova,StefkaHristova,IvanDimitrov.pdf, pp. 338-349, ISSN 2367-5721.
  2019 Стоянова, М., Ст. Христова. (2019). Морският круизен туризъм в Европейския туристически регион. Научна конференция с международно участие „География, регионално развитие и туризъм”, 23-24 ноември 2018 г., гр. ШУ „Епископ К. Преславски“, Шумен, http://sociobrains.com/manual_dir/SocioBrains/Issue54,February2019/Section_HumanGeography,RegionalDevelopmentandTourism_/32_MILENASTOYANOVA,STEFKAHRISTOVA.pdf, ISSN 2367-5721
  2019 Христова, Ст., М. Стоянова (2019). Конкурентните предимства на Община Варна като дестинация за MICE туризъм. В сборник от Черноморски туристически форум „ MICE Туризмът : Фестивали, Инсентиви, Конференции, Изложения” , изд. Славена – Варна, с. 198 – 207, ISBN 978-619-190-149-4
  2019 Stoyanova M. ; St. Hristova ; S. Stankova (2019). Analysis and evaluation of resource potential of the Black sea spa Riviera in Bulgaria international. Scientific conference \"Challenges of tourism and business logistics in the 21st century, ISCTBL (2 ; 2019 ; Stip). CIP - Каталогизација во публикација Национална и универзитетска библиотека Св. „Климент Охридски“, Скопје 338.48(062) , 13.09.2019, с. 225 – 234, ISBN 978-608-244-693-6
  2019 Стоянова, М., Ст. Христова. (2019). Морският круизен туризъм в Европейския туристически регион. Научна конференция с международно участие „География, регионално развитие и туризъм”, 23-24 ноември 2018 г., гр. ШУ „Епископ К. Преславски“, Шумен, http://sociobrains.com/manual_dir/SocioBrains/Issue54,February2019/Section_HumanGeography,RegionalDevelopmentandTourism_/32_MILENASTOYANOVA,STEFKAHRISTOVA.pdf, ISSN 2367-5721, IF Scientific Journal Impact Factor – 5.536 for 2017
  2019 Stoyanova, M., S. Hristova. (2019). Assessment of the factors influencing the attractiveness of Varna as a destination for conference tourism. 6th SWS International Conference on Social Sciences 26 August – 1 September, Albena, Bulgaria, Conference proceedings Volume 6, Issue 2, Economics & Finance, Business & Management, pp. 25 – 32. ISBN 978-619-7408-92-8; ISSN 2682-9959; DOI: 10.5593/SWS.ISCSS.2019.2
  2019 Христова, Ст., Д. Горнякова (2019). Средна гора – една позабравена и преоткрита планина. В Трети международен студентски научен семинар „ Географски хоризонти” , изд. „Еп.К. Преславски” – Шумен – 11-12 май 2019, с.173 – 183, ISSN: 2603-5170
  2018 Христова, С. (2018). Нагласи за приложимост на роботизацията и изкуствения интелект в туристическата индустрия на България. В : Сборник от Черноморски Туристически Форум”, Изд. Славена – Варна 2018 г.
  2017 Христова, С. (2017). Образованието, като фактор за конкурентоспособност и развитието на европейската туристическа индустрия. В : Сборник от VIII Международна научна конференция: „Икономиката в променящия се свят-национални, регионални и глобални измерения “ (ИПС-2017), май 2017., изд. Икономически Университет – Варна 2017 г.
  2016 Христова,С.(2016). Съвременни тенденции в развитието на конгресния туризъм във Варна”- В : Сборник от Кръгла маса „ Специализирани видове туризъм – предизвикателства и перспективи”, Изд. Научни трудове. Аграрен университет - Пловдив
  2015 Христова,С. (2015). Екологични аспекти на конкурентоспособността на туристическата дестинация. В : Сборник от Международна научна конференция „Екологичен и селски туризъм – предизвикателства и перспективи”, Изд.Колеж по Туризъм - гр. Бургас