Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Доц. д-р  Николай Станчев Николов
  Доц. д-р Николай Станчев Николов

  Факултет: Колеж - Добрич

  Катедра: НАУКИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО

  Кабинет: Корпус , стая 104

  Телефон:

  Email: n.nikolov@shu.bg

  Приемно време: понеделник и вторник 8,00 - 16,00 ч.


  Завършен университет, специалност

  1988-1993 г. - ВПИ – Шумен, специалност Българска филология.

  2001 г. - ШУ „Еп. Константин Преславски”, магистратура Социална педагогика

  2003 г. - ШУ „Еп. Константин Преславски”, магистратура Специална педагогика “Диагностика и корекция на комуникативни нарушения”.

  Месторабота преди постъпване в ШУ

  1990 - 1993 - СК "Ксоникс";

  1994 - 1995 - ЗПДА "Витоша"

  1995 - 1998 - частен сектор;

  Заемани академични длъжности

  2000 г. – асистент;

  2005 г. - ст. асистент;

  2006 г. - гл. асистент;

  2009 - доцент по теория на възпитанието и дидактика /05.07.01/ (Социална работа с рискови групи)

  Придобити научни степени

  2006 г. – доктор по педагогика /05.07.00/

  Водени лекции и/или упражнения

  Социална работа с индивиди и семейства;

  Социална работа с групи;

  Социално законодателство и социална защита;

  Демография;

  Теория на възпитанието;

  Приобщаващо образование;

  Основи на НУП;

  Предучилищна педагогика;

  Закрила на детето;

  Педагогически технологии на игровото взаимодействие;

  Области на научни интереси

  Динамика и тенденции на нормативните регулатори в социалната сфера;

  Обективни и субективни фактори на социалния риск;

  Социално включване на рискови групи;

  Интеграция на деца от етнически малцинства;

  Частни изследователски методи в социалната работа.

  Специализации

  2009 г. - Интеркултурно образование

  Участия в проекти

  Проект № BG05M2OP001-3.017-0019-C02 „Повишаване на компетентностите на педагогическите специалисти от образователни институции на град Кърджали чрез участие в обучения за работа в мултикултурна среда“, изп. сдр. „Омега“ – Кърджали, Период за изпълнение: 2020 – 2023;

  Проект № BG05M2OP001-3.017-0007-С01 „Ефективни педагогически взаимодействия в мултикултурна среда“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, изп. СНЦ „Етнотолеранс“ – Шумен; Период за изпълнение: 2021-2023.

  Проект № BG05М9ОР001-3.006-0001 „Повишаване на капацитета на служителите в сферата на закрилата на детето, социалните услуги и социалното подпомагане“, по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансиран от ЕС чрез ЕСФ, изп. АСП - София; Период за изпълнение: 2017 – 2020;

  Проект № BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти”, финансиран от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., изп. РААБЕ-България – София; Период за изпълнение: 2018 – 2020;

  Проект № BG05M2OP001-3.017-0019-C02 „Обогатяване на компетентностите на педагогическите специалисти от образователни институции на град Кърджали чрез участие в обучения за работа в мултикултурна среда“, изп. сдр. „Омега“ – Кърджали, 2020 – 2023;

  Проект № BG05М9ОР001-3.006-0001 „Повишаване на капацитета на служителите в сферата на закрилата на детето, социалните услуги и социалното подпомагане“, по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансиран от ЕС чрез ЕСФ;

  Проект № BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти”, финансиран от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

  РД-08-114/04.02.2019 г. Традиционни и иновативни форми на работа със студентите колежани. Ръководител Доц. д-р Ж. Илиева

  РД-08-126/03.02.2020 г. Съвременни методи и подходи за ефективно обучение на студентите. Ръководител Доц. д-р Ж. Илиева

  РД-08-91/01.02.2021 г. Съвременното образование под влияние на общественото развитие. Ръководител Доц. д-р Ж. Илиева

  РД-08-53/ 31.01.2022 г. Научни и образователни иновации в обучението на студентите колежани. Ръководител Доц. д-р Ж. Илиева

  РД-08-31/16.01.2023 г. Компетентнoстният пoдход в обучението на студентите колежани. Ръководител Доц. д-р Ж. Илиева

  Проект на катедра НППИМ "Традиционни и иновативни модели на работа със студентите колежани” по дог. № дог. № РД-21-233/28.02.2019 г.

  Проект на катедра НУП "Образователни модели и практики при подготовката на студентите колежани” по дог. № РД-10-424/28.02.2018 г. (вх. № РД-08-138/08.02.2018)

  Проект на фондация Safe the children – UK, Шуменски университет “Епископ К. Преславски”, ДПС - МВР, ДСП – МТСП и МКБППМН за изграждане на Социално-консултативен център за деца в риск, 2001 – 2003;

  Проект на ромска фондация “Искра”, Шуменски университет “Епископ К. Преславски” и ДСП – МТСП за изграждане на Социално-консултативен и образователен център за деца от ромски произход, 2002;

  Международен проект “Socializacie I integracie u procesima razvoia I priniatie u Evropski skup”, Srbia i Crna Gora, 2003;

  Проект “Нагласи, компетенции и възможности за реализация на студентите от специалност Социална педагогика и Социални дейности”, Шумен, 2006 г;

  Национален проект “ Съвременни методи, средства и технологии в диагностиката , консултирането и обучението на лица с увреждания” с партньори: Пловдивски университет “ Паисий Хилендарски “, Софийски университет “ Свети Климент Охридски “, “ Згура – М “ ООД – Пловдив - 2005 – 2008 г.

  Проект “Мястото на студентите в социалното пространство на Българската православна църква”, Шумен, 2008 г;

  Проект “Социално включване на възпитаници от институциите за деца чрез форми на обучение съвместно с Педагогически факултет на Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2008 г;

  Проект “Формиране на професионална компетентност по социална работа на студентите, обучаващи се в професионално направление “Социални дейности” чрез участие в планиране, мениджмънт и оценка на проекти за развитие”, Шумен, 2009 г;

  „Ролята на професионалния преддипломен стаж на студентите от специалност «Социални дейности» за адаптацията на клиентите от дом за стари хора “С. Смядовски” гр.Шумен”, 2010;

  "Футурологично прогнозиране за развитие на социалните услуги в България", 2011;

  Ролята на професионалния преддипломен стаж на студентите от специалност «Социални дейности» в БЧК за подпомагане пълноправното включване на възрастните хора в обществения живот в Шуменски регион", 2012 г.

  „Социализация чрез арттерапия в ДДЛРГ „Детелина” - Шумен” 2013

  Проект: Министерство на образованието, младежта и науката; Проект № BG051PO001-3.1.03-0001 „Квалификация на педагогическите специалисти“; Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 2013

  Проект: № BG051РО001-4.3.04-0020 Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси»; „Модернизиране на Центъра за дистанционно обучение на ШУ „Еп. К. Преславски” чрез въвеждане на съвременни електронни форми на обучение” 2012-2014

  3. Проект BG051PO001-4.1.05-0163 „Етноакадемия за образователна интеграция” ЧПГ „Джон Атанасов” – Русе на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”

  "Идентифициране на потребността от включване на учебната дисциплина футурология в учебния план на специалност „Социални дейности” на ШУ „Еп. К. Преславски” Вх. № РД-08-250/14.03.2014 г., № РД-10-573-/04.04.2014 г.

  Проект № РД – 082 – 94/2015 „Иновационни практики в социалната работа с хора с увреждания”,

  Проект № РД-10-582/2017 "Актуални проблеми в подготовката на студентите за бъдещата им професионална реализация"

  Организационна дейност

  2005-2008 г. - Председател на “Център за младежки и социални изследвания” към ШУ „Еп. Константин Преславски”.

  Членства в научни организации

  2007 г. - Българска асоциация за образование по социална работа (БАОСР)