Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Доц. д-р  Николай Станчев Николов
  Доц. д-р Николай Станчев Николов

  Факултет: Колеж - Добрич

  Катедра: НАУКИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО

  Кабинет: Корпус , стая 104

  Телефон:

  Email: n.nikolov@shu.bg

  Приемно време: понеделник и вторник 8,00 - 16,00 ч.


  2006 Социално-педагогически аспекти и етнически характеристики на детския труд в регион Шумен
  2008 Николов, Н. 2008, "Системата “Социално подпомагане” – част І, УИ „Еп. К. Преславски”, Шумен, с. 153
  2008 Николов, Н. 2008. "Детският труд – социализация или експлоатация", 2008, УИ „Еп. К. Преславски”, Шумен, с. 202
  2019 Познати и непознати принципи на мултикултурната класна стая // Научни трудове Колеж - Добрич, т. ХI, Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски“, 2019. С. 49-59. ISSN 2367-8356.
  2019 Team teaching - an innovative model for an innovative school // SocioBrains, issue 64, December 2019.P. 30-35. ISSN 2367-5721.
  2018 Конфликтогени в педагогическата колегия на детската градина // Научни трудове Колеж - Добрич, Шумен: УИ "Епископ Константин Преславски", т. Х, 2018. С.12-21. ISSN 2367-8356
  2018 Assertiveness as a model to counteract bullying and aggression in school, journal // SocioBrains ,issue 50, October 2018. С. 108-112. ISSN 2367-5721.
  2017 Nikolov, N., 2017, Dynamic of reasons for execution from educational system in initial level for the period 2006 - 2016 year, KNOWLEDGE, International Journal, September, 2017, Agia Triada, Greece, Vol. 19.1., pp. 139-145.
  2017 Николов, Н., 2017, "Извънкласните дейности на децата през призмата на институционалната и нормативната защита", акад. сп. "Управление и образование", кн.3, т. 13, БУ "Проф. А. Златаров", Бургас, 2017, стр. 107-113;
  2015 Nikolov, N., The Family As A Factor For Motivate Children From Turkish Ethnos In Their Participation In Education And The Labor Process, рр 8-11, Issue 6, February 2015, ISSN 2367-5721 (online), www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas - Wise Decisions Ltd., Bulgaria, 2015
  2015 Nikolov, N., The social perspective of adolescent in terms of the relation "macroeconomics - children", рр 12-16, Issue 6, February 2015, ISSN 2367-5721 (online), www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas - Wise Decisions Ltd., Bulgaria, 2015
  2015 Nikolov, N., Essence And Categories Of Social Support System, рр 31-41, Issue 15, November 2015, ISSN 2367-5721 (online), www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas - Wise Decisions Ltd., Bulgaria, 2015
  2014 Николов, Н. Динамика на социално-икономическите фактори и обединяването на българските граждани. Годишник на ШУ „Еп. К. Преславски”, т. ХVІІІ D. Научни трудове от конференция „Образователни технологии” 26-28 септември, Педагогически факултет. Ш., 2014
  2014 Nicolov, N., The Bulgarian society in demographic context, SocioBrains, international scientific online journal publisher: www.SocioBrains.com, ISSN 2367 – 5721, pp. 37 – 42, Issue 2, October 2014
  2014 Nicolov, N., Education and health care – the dark side of the bulgarian transition, SocioBrains, international scientific online journal publisher: www.SocioBrains.com, ISSN 2367 – 5721, pp. 31 – 36, Issue 2, October 2014
  2014 Николов, Н. Разграничаване на бърнаут-синдрома от близки до него конструкти. Научна конференция, РУ „А. Кънчев”, Русе, 2014
  2013 Николов, Н., (2013), Социалната перспектива на подрастващите през призмата на релацията "макроикономика - деца", МНК "Образование, наука, икономика и технологии", БУ "Проф. А. Златаров";
  2013 Николов, Н., (2013), Образователна толерантност и обществено примирение към децата на България, "Научна конференция - 2013", РУ "А. Кънчев" и Съюз на учените - Русе;
  2013 Николов, Н. Социологията на личността в практиката на CASE WORK. Научни трудове от конференция с международно участие „Иновации в образованието” 27-29 септември, ПФ, Годишник на ШУ „Еп. К. Преславски” т. ХVІІ D. Ш. стр. 430 – 435, 2013
  2010 Николов, Н., 2010. "Безработица и заетост – основни фактори за появата на системата Социално подпомагане в България", СбНТ „Иновации в образованието”, Шумен, с. 818-824
  2010 Николов, Н., 2010. "По въпроса за някои терминологични единици в социалната работа в България", сп. „Trakia Journal of Sciences”, Ст. Загора,
  2010 Николов, Н., 2010. "Приложни аспекти на диагностиката в социалното подпомагане", сп. „Управление и образование”, кн. 4, т. 6, 2010, Бургас, с. 129-133
  2009 Николов, Н., 2009. "Трудовият статус на ромското дете в рамките на семейството и рода", СбНТ „Интеркултурно образование”, Благоевград,
  2005 Николов, Н., 2005, "Въздействие на нерегламентирания труд върху анатомията и физиологията на детето, сп. "Организация и управление на училището и детската градина", бр. 6, с. 17-22
  2017 Николов, Н., 2017, "Динамика на причините за отпадане от образователната система в прогимназиален етап за периода 2006 - 2016 година", 56-та МНК "Индустрия 4.0, бизнес среда, качество на живот" - РУ "А. Кънчев", Русе;
  2008 Николов, Н., 2008. "Социални и културологични аспекти на образованието", СбНТ „120 години специалност Педагогика – традиции и нови реалности”, София,
  2008 Николов, Н., 2008. "Web-базирани библиотеки – реалности и проблеми", Сборник материали от международен научен семинар, СВУБИТ - София
  2008 Николов, Н., Г. Колев, 2008. "Институционализация на съвременната библиотека", Сборник материали от международен научен семинар, СВУБИТ - София
  2008 Николов, Н., 2008. "Релацията “образование-пазар на труда” в сферата на социалните дейности", СбНТ “Националната стратегия за висше образование и пазарът на труда в България”, Правец
  2008 Николов, Н., 2008. "Детският труд в условията на социално-икономическа реформа", СбНТ „Проблеми на социалната и специалната педагогика”, Шумен,
  2008 Николов, Н., 2008. "Образованието като социо-културен институт", СбНТ „Проблеми на социалната и специалната педагогика”, Шумен,
  2008 Николов, Н., 2008. "Някои проблеми по въпроса за дефинирането на категорията “детски труд”, СбНТ „120 години специалност Педагогика – традиции и нови реалности”, София,
  2008 Николов, Н., 2008. "Социално-педагогически аспекти на детския труд", СбНТ “Проблеми на социалната и специалната педагогика”, Шумен,
  2008 Николов, Н., 2008. "Социални и културологични аспекти на образованието", СбНТ „120 години специалност Педагогика – традиции и нови реалности”, София,
  2007 Николов, Н., 2007. "Дилемата “училище-работа” в контекста на съвременните реалности", СбНТ “Предизвикателствата на съвремието и качеството на образованието”, т. І, Шумен, с. 204-208
  2007 Николов, Н., 2007. "Уеб базирано дистанционно обучение – реалности и проблеми", СбНТ “Съвременни измерения на дистанционното обучение”, Правец, с. 265-275
  2007 Николов, Н., 2007. "Динамиката на мотивацията при избора на специалност “Социална педагогика”, СбНТ “Приемственост и перспективи в развитието на педагогическата теория и практика. 125 години предучилищно образование в България”, София, с. 695-700
  2007 Николов, Н., 2007. "Влияние на свободните дейности на децата върху процеса на социално включване", СбНТ „Социални изследвания”, Лозенец,
  2005 Николов, Н., 2005. “Семейството като фактор за мотивиране на децата от турския етнос при участието им в образователния и трудовия процес”, СбНТ “Социална работа с деца и семейства”, София,
  2005 Николов, Н., 2005. "Ретроспекция на детския труд в България", СбЮНК “Образование и квалификация на педагогическите кадри – развитие и проекции през ХХІ век”, т. ІІІ, Варна, с. 232-235
  2005 Николов, Н., 2005. "Децата - етнически турци в българското образование", СбНТ “Образование и толерантност”, Шумен, с. 177-181
  2004 Николов, Н., 2004. "Специфика на социалната работа с някои рискови групи от населението", СбНТ “Социална педагогика”, Шумен, с. 74-85
  2004 Николов, Н., 2004. "Специфични образователни потребности на децата от различни етнически групи", СбНТ “Предизвикателствата пред образованието и науката в контекста на глобализацията”, т. І, Бургас, с. 229-232
  2004 Николов, Н., 2004. "Форми и методи за работа с родители", СбНТ "Специална педагогика и специална психология”, Шумен, с. 119-125
  2004 Николов, Н., 2004. "Методи за корекция на социалното поведение на подрастващите", СбНТ “Специална педагогика и специална психология”, Шумен, с. 216-223
  2004 Николов, Н., 2004. "Характер и значение на трудовото възпитание в системата на образованието", СбНТ “Образование и изкуство”, т. ІІІ, Шумен, с. 73-78
  2004 Николов, Н., 2004. "Концепция за изследване на социално-педагогически измерения и етнически характеристика на детския труд", Докторантска академия – СУ “Св. Кл. Охридски”, Китен
  2003 Николов, Н., 2003. "Благосъстоянието на децата и връзката му с образованието и труда", СбНТ “Хуманитарното знание – традиционни опори и актуалност” – т. ІІ, Бургас, с. 182-186
  2003 Николов, Н., 2003. "Дефиниране и категории на детския труд и предпоставки за неговата поява", Докторантска академия – СУ “Св. Кл. Охридски”, Китен
  2002 Николов, Н., 2002. "Ресоциализация на проблематични деца по примерот на социалноконсултативен центар за деца во ризик" Меѓународна конференција "Учителот на ХХІ век", Битола, Македонија
  2002 Николов, Н., 2002. "Форми на детски труд в община Шумен – регламентирани и извън закона", Първа университетска конференция по Социална педагогика и социални дейности, СУ "Св. Кл. Охридски", Китен,
  2007 Николов, Н. 2007. “Социално-демографски проблеми и предизвикателствата към държавната политика”, Шумен, с. 291 ( в съав. с Г. Колев, П. Петков)
  2006 Николов, Н. 2006. “Теоретични основи на социалната работа” , І част, Шумен, с. 203, ( в съав. с Г. Колев, И. Кусев, П. Лазарова)
  2013 Становище: Относно: конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.4. Социални дейности, за нуждите на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”, Стопански факултет, катедра "Организация и методология на социалните дейности", обявен в ДВ, бр. 87 от 09.11.2012 г.
  2013 Рецензия: за учебното помагало „Управление на репутацията” с автор гл. ас. д-р Тодорка Кабакчиева
  2012 Рецензия: на дисертационен труд на тема: „Свободното време на учениците от 13 до 18 годишна възраст като потенциал за социалната работа” на Владислав Димитров Чалъков за придобиване на образователна и научна степен „доктор” по област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика от доц. д-р Николай Станчев Николов - председател на научното жури от ШУ „Епископ Константин Преславски”
  2020 Николов, Н. Социално-демографски проблеми и предизвикателствата към държавната политика (в съавт. с Г. Колев, П. Димитров), Шумен, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 292 с., 2007, ISBN 978-954-577-446-1; Цитирано в: Рашкова, Л. Статистика в социалната сфера. Шумен, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 204 с., 2020, с. 129, 131, ISBN 978-619-20
  2019 Nikolov, N. Dynamic of reasons for execution from educational system in initial level for the period 2006 - 2016 year // KNOWLEDGE, International Journal, September, 2017, Agia Triada, Greece, Vol. 19.1., pp. 139-145. Цит. в: Витанова, Н., Училище на бъдещето, // Стратегии на образователната и научната политика, vol. 27, кн. 3, София, 2019, с.301-311. (Web of Science Core Collection)
  2019 Николов, Н. Социално-демографски проблеми и предизвикателствата към държавната политика (в съавт. с Г. Колев, П. Димитров), Шумен, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 292 с., 2007 ISBN 978-954-577-446-1 Цитирано в: Ivanova, V., The demographic crisis in Bulgaria - tendencies, factors and measures to overcome it, SocioBrains, www.sociobrains.com, Publ.: Veselina Nikolaeva Ilieva., Bulgaria, Issue 64, December 2019, pp. 58-71, 2019, p. 64,66, ISSN 2367-5721 (online), (SJIF = 5.985) – (български език).
  2019 Николов, Н. Социално-демографски проблеми и предизвикателствата към държавната политика (в съавт. с Г. Колев, П. Димитров), Шумен, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 292 с., 2007 ISBN 978-954-577-446-1 Цитирано в: Иванова, В., Социално-демографски аспекти, Първа част, Шумен, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 220 с., 2019, с. 55-129, ISBN 978-619-201-337-0.
  2019 Николов, Н. Теоретични основи на социалната работа: Ч. 1, (в съавт. с Г. Колев, И. Кусев, П. Лазарова), Шумен, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 204 с., 2006, ISBN 954-577-399-5 (ч. 1), ISBN 978-954-577-399-0 Цитирано в: Иванова, В., Социална екология и сигурност, дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор“, Област на висше образование: 1. Педагогически науки, Професионално направление: 1.2 Педагогика, Шумен, 20191-444-5.
  2018 Николов, Н. Теоретични основи на социалната работа: Ч. 1, (в съавт. с И. Кусев, Г. Колев, П. Лазарова), Шумен, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 204 с., 2006, ISBN 954-577-399-5 (ч. 1), ISBN 978-954-577-399-0 Цитирано в: Радев, Н., Относно предмета на науката социална работа В: Е-списание СОЦИАЛНА РАБОТА, www.swjournal-bg.com, с. 2-28, брой 1, година VI, 10 с., 2018, ISSN 1314-9644
  2017 Николов Н. Социално-демографски проблеми и предизвикателствата към държавната политика (в съавт. с Г. Колев, П. Димитров), Шумен, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 292 с., 2007 ISBN 978-954-577-446-1 Цитирано в: Иванова, В., Фактори за демографската катастрофа в България В: „Традиционни и иновационни подходи в социалната педагогика“, Сборник научни трудове, катедра „Социална педагогика“, Педагогически факултет, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, с. 17, Шумен, 2017, ISBN 978-619-201-211-3
  2017 Николов, Н. Социално-демографски проблеми и предизвикателствата към държавната политика (в съавт. с Г. Колев, П. Димитров), Шумен, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 292 с., 2007 ISBN 978-954-577-446-1 Цитирано в: Иванова, В., Фактори за демографската катастрофа в България В: „Традиционни и иновационни подходи в социалната педагогика“, Сборник научни трудове, катедра „Социална педагогика“, Педагогически факултет, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, с. 11, Шумен, 2017, ISBN 978-619-201-211-3
  2015 Николов, Н., Теоретични основи на социалната работа: Ч. 1, (в съавт. с Г. Колев, И. Кусев, П. Лазарова), Шумен, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 204 с., 2006, ISBN 954-577-399-5 (ч. 1), ISBN 978-954-577-399-0 Цитирано в: Иванов, П., Основи на социално-нормативния тренинг, част II, Велико Търново, издателство Фабер, 2015, с. 256, ISBN 978-619-00-0215-4
  2014 Nikolov, N., 2004: Specific educational needs of children from different ethnic groups”, Collection of Research works “Challenges in front of the education and science in the context of globalization, Volume. І, Burgas, p. 229 – 232; IN: Ilieva, I., Scientific priorities of the Department “Social Work” at Shumen Univeristy “Konstantin Bishop of Preslav”, SocioBrains, international scientific online journal publisher: www.SocioBrains.com, ISSN 2367 – 5721, pp. 23– 33, Issue 3, December 2014, P. 25
  2014 Nikolov, N., 2005: Influence of the unregulated work on the anatomy and physiology of the child, Journal “Organization and management of school and kindergarten”, Issue 6, p. 17 – 22; IN: Ilieva, I., Scientific priorities of the Department “Social Work” at Shumen Univeristy “Konstantin Bishop of Preslav”, SocioBrains, international scientific online journal publisher: www.SocioBrains.com, ISSN 2367 – 5721, pp. 23– 33, Issue 3, December 2014, P. 25
  2014 Nikolov, N., 2013: The educational tolerance and social resignation towards children in Bulgaria, "Scientific Conference ; IN: Ilieva, I., Scientific priorities of the Department “Social Work” at Shumen Univeristy “Konstantin Bishop of Preslav”, SocioBrains, international scientific online journal publisher: www.SocioBrains.com, ISSN 2367 – 5721, pp. 23– 33, Issue 3, December 2014, P. 25 - 2013", Ruse University “A. Kanchev” and Union of Scientist – Ruse; IN: Ilieva, I., Scientific priorities of the Department “Social Work” at Shumen Univeristy “Konstantin Bishop of Preslav”, SocioBrains, international scientific online journal publisher: www.SocioBrains.com, ISSN 2367 – 5721, pp. 23– 33, Issue 3, December 2014, P. 24
  2014 Nikolov, N., 2013: Social perspectives of teenagers through the prism of relation “Macro - economics - children”, ISC "Education, science, economics and technologies, Bourgas University “Prof. Asen Zlatarov”; IN: Ilieva, I., Scientific priorities of the Department “Social Work” at Shumen Univeristy “Konstantin Bishop of Preslav”, SocioBrains, international scientific online journal publisher: www.SocioBrains.com, ISSN 2367 – 5721, pp. 23– 33, Issue 3, December 2014, P. 25
  2014 Nikolov, N., 2007: (co-author), Socio - demographic problems and challenges in form of state policy, Shumen; IN: Ilieva, I., Scientific priorities of the Department “Social Work” at Shumen Univeristy “Konstantin Bishop of Preslav”, SocioBrains, international scientific online journal publisher: www.SocioBrains.com, ISSN 2367 – 5721, pp. 23– 33, Issue 3, December 2014, P. 26
  2014 Nikolov, N., 2008: Social support system, First part, Shumen; IN: Ilieva, I., Scientific priorities of the Department “Social Work” at Shumen Univeristy “Konstantin Bishop of Preslav”, SocioBrains, international scientific online journal publisher: www.SocioBrains.com, ISSN 2367 – 5721, pp. 23– 33, Issue 3, December 2014, P. 25
  2014 Nikolov, N., 2008: Child labour – socialization and exploitation, Shumen; IN: Ilieva, I., Scientific priorities of the Department “Social Work” at Shumen Univeristy “Konstantin Bishop of Preslav”, SocioBrains, international scientific online journal publisher: www.SocioBrains.com, ISSN 2367 – 5721, pp. 23– 33, Issue 3, December 2014, P. 25