Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Доц. д-р  Живка Стоянова Илиева
  Доц. д-р Живка Стоянова Илиева

  Факултет: Колеж - Добрич

  Катедра: НАУКИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО

  Кабинет: Корпус , стая 206

  Телефон:

  Email: zh.ilieva@shu.bg

  Приемно време: понеделник и вторник 8.00-16.00


  Завършен университет, специалност

  Шуменски университет

  Английска филология

  Месторабота преди постъпване в ШУ

  СОУ Петко Рачов Славейков, гр. Добрич

  Заемани академични длъжности

  асистент 1999-2002

  старши асистент 2002-2008

  главен асистент 2008-2015

  доцент 2015-

  Придобити научни степени

  Доктор по Методика на обучението по английски език - 2008

  Водени лекции и/или упражнения

  Практически английски език, Английски език, Методика на чуждоезиковото обучение, Детска литература на чужд език, Английски език за специфични цели (ИТ), Английски език (РЗ), Актуални проблеми на ранното чуждоезиково обучение

  Преподавателска дейност в чуждестранни университети

  Мобилност по Еразъм през 2009 г.

  Области на научни интереси

  Ранно чуждоезиково обучение, развиване на комуникативни умения, езикоусвояване, използване на приказки и песни като средство за усвояване на езика, приложна лингвистика

  Участия в проекти

  Участник в международен проект по Грюндвиг на Шуменски университет: Партньорства за познание, „Memory Boxes: a Garden of Reminiscence”, 2 г. – 2012-2014, № 2012-1-DE2-GRU06-11356 5; водеща организация Teacher and Intercultural Trainer College, Olching, Germany

  Участник в проект “Our Amazing Treasure – Nature” № 2011-1-RO1-COM06-14693 5 по програма Коменски на ЦДГ 11 „Дъга” – гр. Добрич

  ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.04-0020 „Модернизиране на Центъра за дистанционно обучение на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” чрез въвеждане на съвременни електронни форми на обучение“

  Вътрешно университетски проект "Съвременни аспекти в обучението на студентите-колежани", РД-08-233/12.03.2014 г.

  Участник в проект “Discover and Understand our European Partners Through the Study and Implementation of Our Own Traditional and Contemporary Arts” № 2012-1-FR1-COM06-35355-6 по програма Коменски на ЦДГ 20 „Радост” – гр. Добрич

  Проект LEARNATHON (Social Responsibility through English language learning mobile application learnathon, 4-8 May 2015, Budapest, Hungary) на RELO BUDAPEST и IATEFL Hungary

  Участник в проект по ERASMUS+ "L.A.M.P. - Library a Magic Place" на ЦДГ 11 "Дъга", гр. Добрич, 2016 г.

  Вътрешно университетски проект "Интегративни връзки в обучението на студентите – колежани", РД-08-244/13.03.2013 г.

  Вътрешно университетски проект "Нови образователни технологии в подготовката на студентите бъдещи педагози", РД-08-276/11.03.2015 г.

  Вътрешно университетски проект "Иновативни и интегративни технологии в обучението на студентите педагози", РД-08-143/08.022016 г.

  Вътрешно университетски проект "Актуални проблеми в подготовката на студентите за бъдещата им професионална реализация", РД-08-106/06.02.2017 г.

  Вътрешно университетски проект "Образователни модели и практики при подготовката на студентите колежани", РД-08-138/08.02.2018 г.

  Вътрешно университетски проект "Традиционни и иновативни форми на работа със студентите колежани", РД-08-114/04.02.2019 г.

  Вътрешно университетски проект "Съвременни методи и подходи за ефективно обучение на студентите", РД-08-126/03.02.2020 г.

  Вътрешно университетски проект "Съвременното образование под влияние на общественото развитие," Вх. № РД-08-91/01.02.2021, Договор № РД-21-100/04.03.2021 г.

  Вътрешно университетски проект "Научни и образователни иновации в обучението на студентите колежани," Вх. № РД-08-53/ 31.01.2022, Договор № РД-21-313/ 6.04.2022

  Заемани ръководни позиции

  2008-20012 г. заместник директор по учебната дейност и качеството на обучението в колежа

  2016 - Председател на ОС на Колеж - Добрич

  01.2022 - ръководител на катедра "Науки за образованието," Колеж - Добрич

  Организационна дейност

  Член на управителния съвет на БАПА (Българска асоциация на преподавателите по английски език) 2010-

  Организатор на 22-та и 25-та годишна международна конференция на БАПА OPENNESS AND CONNECTEDNESS: EXPLORING THE LANDSCAPE OF ENGLISH LANGUAGE TEACHING IN THE MODERN WORLD, ШУ, Варна, 2013 г. и TEACHING AND LEARNING ENGLISH: FROM NO TECH TO HIGH TECH. HOW TO MOTIVATE LEARNERS? AND PCE CLIL WITH YOUNG LEARNERS, ПУ, Пловдив, 2016 г.

  Членства в научни организации

  СУБ, БАПА (BETA), IATEFL, BSBS (БДА), YL SIG, TESOL, AILA (International association of Applied Linguistics), MaWSIG

  Държавни и/или научни награди

  2017 FIPLV INTERNATIONAL AWARD