Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Гл. ас. д-р  Петранка Тодорова Иванова
  Гл. ас. д-р Петранка Тодорова Иванова

  Факултет: Колеж - Добрич

  Катедра: НАУКИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО

  Кабинет: Корпус A, стая 206

  Телефон:

  Email: petranka.ivanova@shu.bg

  Приемно време: понеделник 8:30 - 16:30 и четвъртък 8:30 - 16:30


  Завършен университет, специалност

  Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

  Месторабота преди постъпване в ШУ

  ОУ "Христо Ботев" - гр. Добрич

  Заемани академични длъжности

  асистент - 2001 г.

  старши асистент - 2004 г.

  главен асистент - 2011 г.

  преподавател - 2015 г.

  главен асистент доктор -2017 г.

  Придобити научни степени

  Доктор по Германски езици (Съвременен английски език) - 2017 г.

  Водени лекции и/или упражнения

  упражнения по: Практически английски език; Английски език; Методика на чуждоезиковото обучение; Актуални проблеми на ранното чуждоезиково обучение;

  ФД Специализиран английски език в специалност Информатика, магистърска програма Софтуеърни технологии.

  лекции по Лингвистични особености на ранното чуждоезиково обучение.

  Преподавателска дейност в чуждестранни университети

  22.04.2013г.-26.04.2013г. - Гент Университет, Гент, Белгия

  Области на научни интереси

  езикознание; методика на чуждоезиковото обучение в началното училище

  Участия в проекти

  Вътрешно университетски научно-изследователски проект “Компетентностният подход в обучението на студентите колежани”, вх. номер РД-08-31/16.01.2023г.

  Вътрешно университетски проект "Научни и образователни иновации в обучението на студентите колежани," Вх. № РД-08-53/ 31.01.2022, Договор № РД-21-313/ 6.04.2022

  Проект BG05M2OP001-2.013-0001 „Студентски практики – фаза 2“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Участие през 2021/2022г.

  Университетски научно-изследователски проект “Съвременното образование под влияние на общественото развитие\", вх. номер РД-08-91/01.02.2021г., Договор РД-21-100/04.03.2021 г.

  Университетски научно-изследователски проект “Съвременни методи и подходи за ефективно обучение на студентите“ вх. № РД-08-126/ 03.02.2020 г.

  Университетски научно-изследователски проект “Традиционни и иновативни форми на работа със студентите колежани” вх.№ РД-08-114/04.02.2019 г., дог. № РД-21-233/28.02.2019 г.

  Университетски научно-изследователски проект “Образователни модели и практики при подготовката на студентите колежани\\\" вх. № РД-138/08.02.2018, дог. № РД-424/28.02.2018.

  Университетски научно-изследователски проект “Актуални проблеми в подготовката на студентите за бъдещата им професионална реализация” вх. №РД-08-106/06.02.2017, дог. № РД-10-582/27.02.2017.

  Университетски научно-изследователски проект с вх.№ РД 08-143/ 08.02 2016г. на тема: Иновативни и интегративни технологии в обучението на студентите педагози.

  Проект LEARNATHON (Social Responsibility through English language learning mobile application learnathon, 4-8 May 2015, Budapest, Hungary) на RELO BUDAPEST и IATEFL Hungary

  Университетски научно-изследователски проект с вх.№ РД 08-276/ 11.03 2015г. на тема: Нови образователни технологии в подготовката на студентите бъдещи педагози. Вх, Дог. No РД-10-704/01.04.2015г.

  Вътрешно университетски проект "Съвременни аспекти в обучението на студентите-колежани", РД-08-233/12.03.2014 г.

  Членства в научни организации

  Българско дружество на англицистите (БДА)

  Българска асоциация на преподавателите по английски език (БАПА/ BETA)

  Съюз на учените в България (СУБ)