Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Гл. ас. д-р  Петранка Тодорова Иванова
  Гл. ас. д-р Петранка Тодорова Иванова

  Факултет: Колеж - Добрич

  Катедра: НАУКИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО

  Кабинет: Корпус A, стая 206

  Телефон:

  Email: petranka.ivanova@shu.bg

  Приемно време: понеделник 8:30 - 16:30 и четвъртък 8:30 - 16:30


  2023 Ivanova, P. (2023). Semantic Ambiguity of Can in Word Associations. Научни трудове, Колеж- Добрич, т. XV. Университетско издателство “Епископ Константин Преславски” Шумен, сс. 5-15, ISSN 2367-8356.
  2022 Ivanova, P. (2022) Word associations and binomials. Annual of Konstantin Preslavsky University of Shumen Faculty of Humanities. Proceedings of the Jubilee International Scientific Conference “Humanities - Traditions and Challenges” Vol. XXХIII A / 1, Linguistics, Translation, Media Studies and Teaching Methodology. Shumen Konstantin Preslavsky Publishing House, pp. 163-172, CEEOL. ISSN 1311-7300 (Print) ISSN 2603-512Х (Online) https://doi.org/10.46687/IDDC4220
  2022 Ivanova, P. (2022). Tea/Coffee and their word associates from the binomial perspective in teaching English. Edu&Tech (Education and technologies Journal) Vol.13 issue 1, pp. 130-136, Crossref. ISSN 1314-1791 (Print); ISSN 2535-1214 (Online) DOI: https://doi.org/10.26883/2010.221.4163
  2022 Ivanova, P. (2022). Culture specific meaning of pumpkin in American English and in Bulgarian: negative and positive associations. Knowledge – International Journal, vol. 55.5, Humanities pp.849-1006. ISSN 2545-4439 (printed), ISSN 1857-923X (e-version), Institute of knowledge management, Skopje, pp. 935-939.
  2021 Ivanova, P. Some Observations on Two Small Groups of Words in a Free Association Test. Proceedings of The 4th International Academic Conference on Research in Social Sciences, Barcelona 10-12 December, 2021, Spain, Diamond Scientific Publishing, pp. 121-135, ISBN : 978-609-485-240-4 https://www.dpublication.com/proceeding/4th-iacrss#Table-of-Contents; proceeding link: https://www.dpublication.com/abstract-of-4th-iacrss/46-5089/ DOI : https://www.doi.org/10.33422/4th.iacrss.2021.12.10
  2021 Иванова, П. Kahoot в обучението по английски език. Научни трудове том XIII – Колеж – Добрич (2021), Университетско издателство “Епископ Константин Преславски” Шумен, 2021 г., сс. 15-28, ISSN 2367-8356
  2020 Ivanova, P. The language phenomenon of clean. Научни трудове - Колеж-Добрич, том XII, Шумен: Епископ Константин Преславски, 2020, с. 5-11. ISSN 2367-8356.
  2019 Иванова, П. The Binomial Structure of “Peace and Quiet” BETA E-Newsletter, Issue 42, year 8,pp. 104-115, 2019. ISSN 1314-6874. http://www.beta-iatefl.org/tag/blog-enewsletter/
  2019 Иванова, П. Фреймове в чуждоезиковото обучение. Научни трудове – Колеж- Добрич, том XI, Шумен: Епископ Константин Преславски, 2019, с. 5-10. ISSN 2367-8356.
  2018 Ruseva, P. Imperatives in classroom language. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Anglica 8 (2018) , pp. 62-70. ISSN 2299-2111, DOI 10.24917/22992111.8.6.
  2018 Ivanova, P. Binomials Joined By And Conjunction In Some Fairy Tales. BETA E-Newsletter, Issue 36/7, 2018, pp. 82-94. ISSN 1314-6874 http://www.beta-iatefl.org/tag/blog-enewsletter/
  2017 Ruseva, P. Ways of Expressing Inducement In Classroom Language: Comparison Between Bulgarian and English. In: Humanising Language Teaching, Year 19; Issue 5; October 2017, ISSN 1755-9715. http://www.hltmag.co.uk/oct17/idea.htm
  2017 Seizova-Nankova,T. & Ruseva, P. BYU-BNC and Ways of Expressing Inducement in Classroom Language. In special issue of BETA E-Newsletter - a collection of selected papers from the 1st FIPLV East European Regional Congress and 26th BETA-IATEFL Annual International Conference, 22nd-25th June 2017, Varna, Bulgaria, pp. 239-260.
  2017 Ruseva, P. The Structure of ‘I want you to+v’ in English Language Classroom. In: Knowledge International Journal vol.19.3 with Global Impact Factor 1.322 (2016), XIV-th International Scientific Conference The Power of Knowledge, Agia Triada, Greece, September 2017, pp. 1201-1204. ISSN 1857-923X for e- version, ISSN 2545-4439 for printed version.
  2016 Ruseva, P. Imperatives and Structures with Imperative Meaning in English Language Teaching, Humanising Language Teaching, Year 18; Issue 3; June 2016, ISSN 1755-9715 http://www.hltmag.co.uk/jun16/mart04.htm
  2016 Ruseva, P. Comparison between have and you can have/ you must have/ you will have as structures conveying inducement in the BYU-BNC, JoLIE 9/2016 no.3, pp. 133-152. Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - The Journal of Linguistic and Intercultural Education - JoLIE
  2016 Русева, П. Използване на някои електронни ресурси при адаптиране на приказка за целите на успешната подготовка на бъдещите учители/ Научни трудове – Колеж - Добрич, том IX, Шумен: Епископ Константин Преславски, 2016, с. 15-21. ISSN 2367-8356.
  2015 Русева, П. Some directive clauses in the light of linguistic pragmatics, Литермедия, 2015 - http://litermedia.com/index.php?ind=downloads&op=entry_view&iden=184
  2015 Русева, П. Приложение на WORDSMITH 6.0 в обучението по английски език // Научни трудове – Колеж - Добрич, том VIII, Шумен: Епископ Константин Преславски, 2015, с. 55-63.ISSN 2367-8356.
  2014 Ibryam, I., Ilieva, Zh., Ruseva, P. Acquisition of Notions in English and Information Technology by Means of Microsoft Access and Microsoft Visual C++// Technics And Informatics In Education, Cacak, 30-31 May, 2014, pp. 281- 288
  2014 Русева, П. Negative imperatives with let’s in the context of corpus linguistics, In: English Studies: Translation and Linguistics, Shumen: Konstantin Preslavsky University Press, 2014, с.137-144.
  2014 Русева, П. Британският нaционален корпус като източник на примери в императив в полза на подготовката на колежаните за педагогическата практика // Научни трудове – Kолеж-Добрич, том VII, Шумен: Епископ Константин Преславски, 2014, с.17 – 23. ISSN 2367-8356.
  2013 Ruseva, P. Diversity of Subjects in English Imperatives, E-Newsletter ISSN 1314-6874, Selected papers from the 22nd Annual International Conference of BETA-IATEFL (21st – 23rd June 2013, Varna, Bulgaria) Openness and Connectedness: Exploring the Landscape of English Language Teaching in the Modern World, pp.77-85
  2013 Русева П., Информационните и комуникационни технологии в обучението по английски език на колежаните// сборник „Интегративни връзки в обучението на студентите – колежани” към фонд "Научни изследвания" на ШУ “Епископ Константин Преславски”, 2013, с. 137 - 143
  2013 Русева, П. Груповата дискусия като метод за оценяване в семинарите, свързани с подготовката за текуща и преддипломна педагогическа практика на студентите // Научни трудове – Педагогически колеж, Добрич, том VI, Шумен: Епископ Константин Преславски, 2013, с.222 – 228
  2012 Русева, П. Тестовете като средство за повишаване качеството на обучението по английски език в колежанските специалности // Научни трудове, Педагогически колеж – Добрич, т. V (сборник 2007-2011), Шумен, 2012, с.165-169.
  2012 Русева, П. Социалната мрежа Facebook и обучението по английски език на студентите от педагогическите специалности// Научни трудове – Педагогически колеж, Добрич, т. V (сборник 2007-2011), Шумен, 2012, с. 170-171.
  2012 Русева, П. Дейности, свързани с творческото писане по английски език на бъдещите учители // Научни трудове – Педагогически колеж, Добрич, том V (сборник 2007-2011), Шумен, 2012, с. 172-173.
  2012 Ruseva P., Vasileva S. Cross-curricular teaching of spreadsheets practice in a workshop on English language of the college students// Technics And Informatics In Education, Cacak, 1-3 June, 2012, volume II, pp. 681-687
  2012 Русева П., Педагогическата практика – предизвикателство към студентите в тяхната подготовка като бъдещи учители//Образование и технологии// Иновации в обучението и познавателното развитие/Годишно научно-методическо списание, 3, 2012, сс.100-104.
  2011 Русева, П. Проблеми, свързани с педагогическата практика по английски език на студентите от специалност НУПЧЕ и предложения за тяхното разрешаване // Сборник Научни трудове – Национална конференция с международно участие „40 г. ШУ 1971-2011”, ШУ, 2011, с. 474-479
  2010 Русева П., Самостоятелната писмена задача в подготовката по чужд език на колежаните от педагогическите специалности// Научни трудове, Педагогически колеж – Добрич, т. IV (сборник 2004-2006), Шумен, 2010, с. 97-99.
  2010 Русева П., Готварските рецепти като начин за развиване на умението за писане при изучаване на английски език// Научни трудове, Педагогически колеж – Добрич, т. IV (сборник 2004-2006), Шумен, 2010, с. 100-102.
  2010 Русева П., Организиране на преддипломната педагогическа практика по английски език в специалностите Предучилищна педагогика и чужд език и Начална училищна педагогика и чужд език в Колеж - Добрич, Шуменски университет// Научни трудове, Педагогически колеж – Добрич, т. IV(сборник 2004-2006), Шумен, 2010, с. 92-96 ( в съавт. с Ж. Илиева).
  2010 Ruseva P, Vasileva S, Paper tests and /or computer tests in English language seminars: Advantages and disadvantages of the two types// Език, култура, идентичност, том II – Културология, методика и педагогика, Шумен, 2010, сс.136 - 142
  2010 Русева, П. Задачи, свързани с електронното обучение в семинарите по английски език// Научни трудове на РУ -2010, том 49, серия 6.2, с. 59-63.
  2004 Русева, П., Създаване на възможности за активно участие на студентите в упражненията по чужд език // Образование и изкуство, т.1, Шумен, УИ Епископ К. Преславски, 2004. с.199-202.
  2003 Русева, П., Игрите в часовете по английски език и обучението на колежаните от специалност НУПЧЕ // Съвременни предизвикателства към началната училищна педагогика. (Сб. от науч. докл.). Китен, 6-9 октомври 2003. София , Веда Словена - ЖГ, 2003, с.59-64.
  2002 Русева, П., Разширяване на речниковия запас на колежаните при изучаване на чужд език // Научни трудове, Педагогически колеж- Добрич, т.ІІ, Шумен, 2002, с. 61-63.
  2002 Русева, П., Диалогът в часовете по английски език - необходимост за развиване на говорните умения // Науката, методиката и училището - конфликтни точки, срещи и разминавания П.У., Филиал - Смолян, 2002, с.59-61.
  2000 Русева, П., Някои методи и стратегии в обучението по английски език на колежаните - бъдещи учители в детската градина // Научни трудове, Педагогически колеж- Добрич, т. І , Шумен, 2000, с. 56-59.
  2000 Русева, П., Развиване на езикови умения у колежаните в процеса на изучаване на чужд език // // Научни трудове, Педагогически колеж- Добрич, т. І , Шумен, 2000, с. 60-64.
  2014 Русева, П. Въведение в английския език чрез теми от растениевъдството (модул за дистанционно обучение), 57 стр. ISBN 978-954-577-851-3, 2014.
  2020 Ivanova, P. ‘Clean’ as an adjective in two binomials. 24th International Symposium on Theoretical and Applied Linguistics, 2-4 October, 2020, Thessaloniki, Greece, Book of abstracts - p. 114 http://www.new.enl.auth.gr/istal24/book-of-abstracts/ участие с постер - http://www.new.enl.auth.gr/istal24/istal24-posters/
  2020 Ivanova, P. Flower Kingdom In: Stories for young and very young learners. Ilieva, Zh. (Ed.), Konstantin Preslavsky Publishing House, Shumen, 2020, pp. 37- 40. (електронен сборник с приказки за деца на английски език) ISBN 978-619-201-452-0 https://dikpo.shu.bg/dox/pk/STORIES_FOR_YOUNG_AND_VERY_YOUNG_LEARNERS.pdf
  2016 Ruseva, P. The Imperative Use of have and you can have/ you must have/ you will have in Classroom Language. In: Book of Abstracts from the Conference on Linguistic and Intercultural Education – CLIE-2016, 22-24 April, 2016, Alba Iulia: “1 Decembrie 1918” University of Alba Iulia, Romania, pp. 57-59.