Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Доц. д-р  Цанимир Любомиров Байчев
  Доц. д-р Цанимир Любомиров Байчев

  Факултет: Колеж - Добрич

  Катедра: НАУКИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО

  Кабинет: Корпус А, стая 213

  Телефон:

  Email: ts.baytchev@shu.bg

  Приемно време: Понеделник - 8:00-16:00; Вторник - 8:00-16:00


  2018 Байчев, Ц. Иновационни технологии в обучението по музикален инструмент, Шумен, 2018. ISBN 978-619-201-230-4.
  2023 Байчев Ц., Характеристика на цифровите електронни музикални инструменти, сп. ФемАкустика 10, С, 2023, с.19-22
  2023 Байчев Ц., Музикотерапия при децата, сп ФемАкустика 10, С, 2023, с 23-28
  2022 Байчев, Ц., Нови предизвикателства при онлайн обучението по музика//Научни трудове, Колеж – Добрич, т. XІV, УИ Епископ Константин Преславски, Шумен, 2022, с. 30-37
  2021 Baytchev, Ts., A. Baychev, A. Tsoneva, S, Yordanova. A Summer Memory: A Story for Very Young Learners. Humanising Language Teaching, October 2021-Year 23-Issue 5 ISSN 1755-9715 https://www.hltmag.co.uk/oct21/a-summer-memory
  2019 Байчев Ц., А. Байчев, Поглед върху някои програми за компютърен аранжимент, сп. ФемАкустика №7, С., 2019, с.14-20.
  2019 Байчев, Ц., В. Гочева, Взаимовръзка между изразните средства на музикалното и изобразителното изкуство //Научни трудове, Колеж – Добрич, т. XІ, УИ Епископ Константин Преславски, Шумен, 2019, с. 60-70.
  2019 Байчев, Ц., С. Йорданова, Ролята на музиката в обучението и възпитанието на деца със специални образователни потребности //Научни трудове, Колеж – Добрич, т. XІ, УИ Епископ Константин Преславски, Шумен, 2019, с. 71-81.
  2017 Байчев, Ц, Б. Байчева., К. Койчева , М. Цанкова, Интерактивно обучение на студентите,Управление и образование, 2017, Бургас, том , ХІІІ (3) с.16-20.
  2017 Baychev, Ts., INTERACTIVE TRAINING OF STUDENTS PEDAGOGES ON THE SYNTHESIS, KNOWLEDGE International Journal, September, 2017, Agia Triada, Greece, Vol. 19.1., pp. 249-254.
  2016 Ц. Байчев, Байчева, Б., К. Койчева. Празникът – възможност за обучение в групи на учениците от началното училище, Научни трудове, Русе, 2016, том 55, серия.6.2, с.56-61
  2015 Байчев, Ц., Б. Байчева. За обучението по електронни музикални инструменти и компетентностите на бъдещия начален учител, Научни трудове, Добрич, 2015, т. VІІІ, с.17-24.
  2015 Байчев, Ц., Б. Байчева, Ал. Байчев. Върху някои типове музикални компютърни програми, Научни трудове, Добрич, 2015, т. VІІІ, с. 25-35.
  2015 Байчев, Ц., А. Байчев, Структурен анализ на компютърни музикални програми за аранжимент, Научни трудове, Добрич, т. VІІІ, с.36-45.
  2015 Ц. Байчев., Б. Байчева, Подготовка на студентите за музикално-образователния процес в началното училище, Научни трудове, Русе, 2015, т. 54, серия 6.2, с. 106-110.
  2015 Ц. Байчев, Б. Байчева, Съвременни методи и средства в обучението на студентите по музикален инструмент, Научни трудове, Русе, 2015, т. 54, серия 6.2, с.101-105.
  2015 Байчев, Ц. Приложение на музикален интерактивен софтуер при обучение на студенти бъдещи педагози, сп. Образование и технологии, Бургас, 2015, кн.6, с.301-306
  2014 Ts.Baychev, B. Baicheva, Rethinking Training In Musical Instruments Of Students - Future Teachers. Educational Alternatives, 2014, Vol. 12, p.p. 993-1000. ISSN 1313-2571; http://www.scientific-publications.net/en/article/1000580/
  2014 Байчев, Ц., Ж. Петрова, Приложение на Енвижън технологията в обучението по музика в началното училище, сп. Образование и технологии, Бургас, 2014, бр. 5, с. 305-309.
  2014 Байчев, Ц. Иновации във вокалното обучение, Научни трудове, Добрич, 2014, т.VІІ с. 31-40 (в съавт. с Б. Байчева )
  2014 Baychev Ts,.Technology Training Model For Electronic Musical Instruments Of The Future Students-Primary Teachers, 9th International Balkan Education and Science Congress,Edirne, TrakyaUniversity, 2014, рр. 481-486.
  2014 Байчев, Ц. Приложение на електронни музикални инструменти в обучението на студенти-педагози, сп. ФЕМАКУСТИКА, №2, С., 2014, файл №6.
  2013 Байчев, Ц. Актуални проблеми в обучението по електронни музикални инструменти на студентите- професионални бакалаври от педагогическите специалности, //Знанието- традиции, иновации, перспективи, Бургас, 2013, том І, с.297-302
  2013 Baychev, Ts. Establishing the Musical and Pedagogical Competence of College Students in Teaching them Electronic Musical Instruments // TEHNOLOGIJA, INFORMATIKA I OBRAZOVANJE. STANJE I PROBLEMI, CILJEVI I MOGUCNOSTI, PROMJENE I PERSPEKTIVE, Banja Luka, 2013; 7: 585-593 (в съавт. B. Baycheva).
  2012 Байчев, Ц. Дигиталната революция и съвременното музикално образование, сп.Образование и технологии, Бургас, 2012 кн.3, с.142 -143.
  2012 Байчев, Ц. За някои нови технологии във вокалното обучение, сп. Образование и технологии, Бургас, 2012 кн.3, с.140 -142 (в съавт. с Б. Байчева).
  2012 Байчев, Ц. Компютърните музикални технологии - съдържателно ядро на музикалното творчество наХХІ век, Научни трудове, 2012, т. V, с. 85-93, (в съавт. с Б. Байчева, Сл. Славова).
  2012 Байчев, Ц. Приложение на съвременните информационни и комуникационни технологии в обучението на студентите по музика, //Научни трудове, Добрич, 2012, т. V, с. 98-102, (в съавт. с Б. Байчева).
  2011 Байчев, Ц., Възможности за използване на Караоке в общообразователното училище, //"40 години Шуменски университет”, Шумен, 2011 г. с. 709-714.
  2010 Байчев, Ц., Вокално обучение в звукозаписното студио, //Научни трудове, Русе, 2010 г., т. 49, серия 6.4, с. 106-110, 2010, /в съавт. с: Б. Байчева/
  2010 Байчев, Ц., Популярна музика – социокултурни и педагогически аспекти на проблема, //Научни трудове, ПК, Добрич, т., ІV, 2010, с. 63-67. ( в съавт. с Б. Байчева)
  2008 Baychev, Ts., The Early Fractal Music Composers, International conference computer methodsin scienceand education, SHUMEN, 2008, с. 95-107 /в съавт. с: B. Baycheva, I. Ivanov, S. Slavova/
  2005 Байчев, Ц. Диагностика на музикално-ритмичните способности на учениците от ІІІ клас. //Висшето педагогическо образование - Проблеми, постижения, тенденции, София, 2005, с.470-474.(в съавт. с: Б.Байчева).
  2003 Байчев, Ц. За някои нови тенденции в обучението по музикален инструмент на колежаните от педагогическите специалности //Научни публикации, Хуманитарни науки – Предизвикателства и постижения, Бургас, 2003, с. 54 - 59, (в съавт. с: Б. Байчева).
  2000 •Байчев, Ц. Организиране обучението на бъдещите детски и начални учители по музикален инструмент. //Научни трудове, ПК, Добрич, 2000, т. I, с. 42-44. (в съавт. с: Б. Байчева)
  2014 Байчев, Ц. Приложение на електронни музикални инструменти в обучението на студенти-педагози, Международен форум – фестивал „Вселената на компютърната музика”, София, 2014
  2018 Байчев, Ц. Сборник с партитури на народни песни за Sibelius, Добрич, 2018. ISBN 978-619-201-229-8. http://shu.bg/faculties/pk/prepodavateli?faculty=pk&teacherId=438#files
  2023 Байчев, Ц. Иновационни технологии в обучението по музикален инструмент, Шумен, 2018. ISBN 978-619-201-230-4. Цитирано в Бечева Р., Идеята за темброво пространство в произведението “Плетеници” на Симо Лазаров, София 2023, ISSN 2367-7066, с. 28
  2023 Байчев, Цанимир. Дигиталната революция и съвременното музикално образование, Образование и технологии, Бургас, кн. 3, 2012, с.410-413. Цитирано в: Петров, Венцислав. Съвременни музикални технологии в обучението по музика, АСТАРТА, Пловдив, 2023 – 184 с., ISBN 978-954-350-343-8, COBISS.BG-ID 61217800. Цит. на с. 105.
  2021 Байчев, Ц. Иновационни технологии в обучението по музикален инструмент, Шумен, 2018. Монография. Цитирано в: Байчев, А. Приложение на генератора WolframTones в обучението по музика в училище. сп. ФЕМАКУСТИКА №8, С., 2021, с. 21-27.  ISSN 2367-7066. Цитирано на с.23.
  2021 Байчев, Ц. Приложение на музикален интерактивен софтуер при обучение на студенти бъдещи педагози, сп. Образование и технологии, Бургас, 2015, кн.6, с. 301-306. Цитирано в: Байчев, А. Приложение на генератора WolframTones в обучението по музика в училище. сп. ФЕМАКУСТИКА №8, С., 2021, с. 21-27.  ISSN 2367-7066. Цитирано на с.23.
  2021 Байчев, Ц. Приложение на музикален интерактивен софтуер при обучение на студенти бъдещи педагози, сп. Образование и технологии, Бургас, 2015, кн.6, с. 301-306. Байчев, А. Създаване на музикална композиция с генератора WolframTones. Научни трудове, Колеж-Добрич, УИ „Епископ К. Преславски“, Том ХІІ, 2020, с.42-52. Цитирано на с. 51
  2021 Байчева, Б. Ц. Байчев, С. Славова. Компютърните музикални технологии – съдържателно ядро на музикалното творчество на ХХ век. Научни трудове, ПК-Добрич, том V, Шумен, 2012, с. 85-93. Байчев, А. Софтуерен инструментариум за създаване на алгометрична музикална композиция. сп. ФЕМАКУСТИКА №8, С., 2021, с. 13-20.  ISSN 2367-7066. Цитирано на с.13.
  2020 Байчева, Б. Ц. Байчев, С. Славова. Компютърните музикални технологии – съдържателно ядро на музикалното творчество на ХХ век. Научни трудове, ПК-Добрич, том V, Шумен, 2012, с. 85-93. Цитирано в Байчев, А. Създаване на музикална композиция с генератора WolframTones. Научни трудове, Колец-Добрич, УИ \"Епископ К. Преславски\", Том XII, 2020, c. 42-52. Цитирано на с. 42 и 43.
  2020 Байчева, Б. Ц. Байчев, С. Славова. Компютърните музикални технологии – съдържателно ядро на музикалното творчество на ХХ век. Научни трудове, ПК-Добрич, том V, Шумен, 2012, с. 85-93. Цитирано в: Байчев, А. Създаване на музикална композиция с генератора WolframTones. Научни трудове, Колеж-Добрич, УИ „Епископ К. Преславски“, Том ХІІ, 2020, с.42-52. Цитирано на с. 42 и 43.
  2019 Байчев, Цанимир. Дигиталната революция и съвременното музикално образование, Образование и технологии, Бургас, кн. 3, 2012, с.410-413. Цитирано в: Терзи Виталий, Проблемите на внедряването на музикално-компютърни технологии при подготовка на учители по музика, Dunarea - Nistru Anual Vol.6 2019, Page 421-427, Държавен Университет гр. Цамблак, Тараклия
  2016 Байчев, Ц. Дигиталната революция и съвременното музикално образование // Образование и технологии, 2012, N 3, с. 410-413 цитирано в: Пастармаджиев, В. Приложение на информационните и комуникационните технологии в обучението по музика в общообразователното училище и оценка на резултатите от използването им // Новата идея в образованието, Бургас, 2016, БСУ, том ІІ, с.377-384.
  2016 Байчев, Ц. и Петрова, Ж. Приложение на Енвижън технологията в обучението по музика в началното училище // Образование и технологии, 2014, N 5, с. 305-309, цитирано в: Пастармаджиев, В. Приложение на информационните и комуникационните технологии в обучението по музика в общообразователното училище и оценка на резултатите от използването им // Новата идея в образованието, Бургас, 2016, БСУ, том ІІ, с.377-384.
  2016 Байчев, Цанимир. Дигиталната революция и съвременното музикално образование, Образование и технологии, Бургас, кн. 3, 2012, с.410-413 Цитирано в: ПРИЛОЖЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ И КОМУНИКАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО МУЗИКА В ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНОТО УЧИЛИЩЕ И ОЦЕНКА НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО ИМ ,Новата идея в образованието. Том 2. 20-21 септември 2016 г. Юбилейна научна конференция с международно участие, Бургас, 20-21 септември 2016 г.
  2015 Baycheva, B. and Ts. Baychev 2005 Diagnostics of musical and rhythmic abilities of the 3 rd grade students. In Higher pedagogical education – problems, achievements, tendencies, Sofia, pp. 470 ¬474. (in Bulgarian) цитирано в Ilieva Zh. Stories and rhymes with young and very young learners. ELTA Newsletter, September-October 2015. ISSN 1820-9831 (online). http://us11.campaign-archive1.com/?u=03c12b991b352ba7714c5fa40&id=52dc81521f http://elta.org.rs/new/wp-content/uploads/2015/09/Young-Learners-Playground-Zhivka-Ilieva.pdf
  2014 Dimitrova, L. and Tacheva, S., (2014) Teaching Young Learners Trough Rhymes, E-Newsletter Bulgarian English Teachers Association, pp.26-32, Issue 9, year IIІ, 2014 http://www.beta-iatefl.org/cogitoergosum/wp-content/uploads/2014/03/E-Newsletter_Jan-Feb-2014.pdf; https://www.youtube.com/watch?v=hI8n5f0Xx90
  2014 Ц. Байчев.,Байчева, Б. Приложението на съвременните информационни и комуникативни технологии в обучението на студените по музика. //Научни трудове, Педагогически колеж, УИ „Епископ К. Преславски”, Добрич, 2012, том V, стр. 98-102. Цитирано в: Петрова, Ж.. Мултимедийните презентации в часовете по музика в начално училище, Научни трудове, Добрич, 2014, т.VІІ с. 41-49
  2014 Байчев, Ц. Възможности за използване на караоке в общообразователното училище. //40 години Шуменски университет, Шумен, 2011 г. с. 709-714. Цитирано в: Петрова, Ж. Мултимедийни презентации в часовете по музика в началното училище, Научни трудове, Добрич,том VII стр. 41-49
  2014 Байчев, Ц. Възможности за използване на караоке в общообразователното училище. //40 години Шуменски университет, Шумен, 2011 г. с. 709-714. Цитирано в: Байчева, Б., К. Койчева Възможности за интердисциплинарно обучение чрез музика, български език и литература, сп. Образование и технологии, Бургас, 5/2014, стр. 450-455
  2023 Байчев Ц., Характеристика на цифровите електронни музикални инструменти, сп. ФемАкустика 10, С, 2023, с.19-22
  2022 Лекция-концерт на тема \"Виртуална разходка из времето и пространството с помощта на ЕМИ\", Д.,2022, Колеж-Добрич