Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Гл. ас. д-р  Ивелин Георгиев Иванов
  Гл. ас. д-р Ивелин Георгиев Иванов

  Факултет: Колеж - Добрич

  Катедра: НАУКИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО

  Кабинет: Корпус A, стая 304a

  Телефон:

  Email: iwelin.ivanow@shu.bg

  Приемно време: понеделник и сряда


  Завършен университет, специалност

  2002 г. завършва Шуменски университет ”Епископ Константин Преславски”, специалност ”Математика и информатика”

  2003 г. магистърска степен в Технически Университет, Варна, специалност - ”Компютърни системи и технологии”.

  Заемани академични длъжности

  2003 - 2006 г. асистент по информатика в Колеж - Добрич, гр. Добрич.

  2006 - 2010 г. старши асистент по информатика в Колеж - Добрич, гр. Добрич.

  2010 г. главен асистент по информатика в Колеж - Добрич, гр. Добрич.

  Придобити научни степени

  доктор

  Водени лекции и/или упражнения

  Програмиране І част,

  Програмиране ІІ част,

  Структури от данни,

  Обектно-ориентирано програмиране,

  Големи масиви от данни в R,

  Изкуствен интелект и експертни системи,

  Области на научни интереси

  Компютърно и математическо моделиране чрез системи на компютърната математика,

  анализ на големи данни,

  приложението на софтуера с отворен код,

  облачни технологии,

  Eзици за програмиране,

  Компютърната графика,

  Дидактика по информатиката и информационните технологии,

  Анализ на данни.

  Участия в проекти

  Динамика на конкурентната среда на националния пазар на образователни услуги (2015-2021), 2 част, вх. № РД-08-81 от 29.01.2021 г.

  Вътрешно университетски проект: Проектиране и експериментиране на тримерни обекти, модели на машинното обучение и интелигентни приложения в учебния процес, РД-08-92/ 01.02.2021 от фонд “Научни изследвания” на Шуменски университет. „Епископ Константин Преславски” Колеж – Добрич

  Вътрешно университетски проект: НП9-2021 на ДТК към ТУ-Варна на тема "Технологии в прецизното земеделие, свързани с дистанционно наблюдение, анализ и развитие на дигитални модели". 2021 г.

  Вътрешно университетски проект: Съвременни изследвания и приложения на информационното и математическо моделиране РД-08-125/ 03.02.2020г. от фонд “Научни изследвания” на Шуменски университет. „Епископ Константин Преславски” Колеж – Добрич

  Научна програма „Информационни и комуникационни технологии за единен цифров пазар в науката, образованието и сигурността (ИКТвНОС)“

  участие в Национална научна програма „Млади учени и постдокторанти“ 2019

  ПРОЕКТ № BG051PO001-3.3.07-0002 „Студентски практики“

  ПРОЕКТ № BG051PO001-4.3.04-0020 „Модернизиране на Центъра за дистанционно обучение на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” чрез въвеждане на съвременни електронни форми на обучение“ / експерт

  ПРОЕКТ № BG051РО001-3.1.07-0040 \"Образованието в Шуменския университет в служба на икономиката на знанието\"

  Вътрешно университетски проект: Компютърни системи и математически модели в обучението и науката № РД-08-115/04.02.19г. от фонд “Научни изследвания” на Шуменски университет. „Епископ Константин Преславски” Колеж – Добрич

  Вътрешно университетски проект: Онлайн информационни технологии и приложения в учебния процес №: РД-08-139/08.02.2018г. от фонд “Научни изследвания” на Шуменски университет. „Епископ Константин Преславски” Колеж – Добрич

  Вътрешно университетски проект: Информационни системи и математически модели – възможност за повишаване качеството на преподаване № РД-08-107/06.02.2017г. от фонд “Научни изследвания” на Шуменски университет. „Епископ Константин Преславски” Колеж – Добрич

  Вътрешно университетски проект: ШУ - НПУНИ 2016 номер № РД-08-144/08.02.2016г. от фонд “Научни изследвания” на Шуменски университет. „Епископ Константин Преславски” Колеж – Добрич

  Вътрешно университетски проект: ШУ - НПУНИ 2015 номер № РД-08-277/11.03.2015г. от фонд “Научни изследвания” на Шуменския университет. „Епископ Константин Преславски” Колеж – Добрич

  Вътрешно университетски проект: ШУ - НПУНИ 2014 номер № РД-08-234/12.03.2014г. финансиран от ШУ ”Еп. К. Преславски”, \"Актуални приложения на информационното и математическо моделиране в обучението на студентите колежани

  „Създаване на конкурентоспособни трансгранични клъстери” проект №: 2-3.1-1; MIS-ETC code: 67, България -Румъния, 2011-2013г.

  Вътрешно университетски проект: ШУ - НПУНИ 2013 номер № РД-08-245/13.03.2013г. \"Приложни аспекти на информационните технологии в образованието и науката\"

  Вътрешно университетски проект: ШУ - НПУНИ 2012 номер № РД- 07-736/05.04.2012г. Информационни модели и приложения в обучението и бизнеса

  Вътрешно университетски проект: ШУ - НПУНИ 2011г. Модели и приложения на информационните технологии и системи в областта на образованието.

  Вътрешно университетски проект: ШУ - НПУНИ 2010 номер № РД-07-987/ 29.03.2010г. Софтуерни модели и системи в педагогическите и научните изследвания

  Членства в научни организации

  СЪЮЗА НА МАТЕМАТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ

  СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ КЛОН ДОБРИЧ