Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Гл. ас. д-р  Ивелин Георгиев Иванов
  Гл. ас. д-р Ивелин Георгиев Иванов

  Факултет: Колеж - Добрич

  Катедра: НАУКИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО

  Кабинет: Корпус A, стая 304a

  Телефон:

  Email: iwelin.ivanow@shu.bg

  Приемно време: понеделник и сряда


  2023 Ivan G. Ivanov, Ivelin G. Ivanov, A fast algorithm to compute the Nash equilibrium for a two player positive game, (2023), Proceedings Volume 12936, International Conference on Mathematical and Statistical Physics, Computational Science, Education and Communication (ICMSCE 2023); 129360C (2023) https://doi.org/10.1117/12.3011689
  2023 Ivelin Ivanov, Neli Baeva, Algorithms for the Riccati equation with a nonsingular M-matrix, (2023), DOI https://doi.org/10.56082/annalsarscimath.2023.1-2.205
  2023 Ivelin Ivanov , Tonya Mateva , Nely Baeva, Ivan Ivanov, Big data analysis to stroke dataset modelling, (2023), „ЗНАНИЕ, НАУКА, ИНОВАЦИИ,ТЕХНОЛОГИИ” 15.12.2023.
  2023 Иванов И., Повишаване дигиталните компетенции на педагогическите специалисти, Научни трудове том XV – Колеж – Добрич (2023), с. 171-178 https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=4117
  2022 Ivanov, I., Improving the accuracy of the machine learning predictive models for analyzing CHD dataset, Journal of Mathematical and Computational Science, J. Math. Comput. Sci., ISSN: 1927-5307, Vol 12 (2022) https://doi.org/10.28919/jmcs/6647,2022, SJIF
  2019 Иванов, И., T. Матева, Приложение на облачните технологии в анализа на големи данни с програмната среда R., Националният военен университет „Васил Левски“ 2019 г., ст. 390-395, ISSN 2367-7481
  2019 Матева, T., И. Иванов, Алгоритми за класификация на големи данни по метода на най-близките съседи., Националният военен университет „Васил Левски“ 2019 г., ст. 383-389, ISSN 2367-7481
  2017 Ivanov, I., V. Tanov, Iterative methods for an equilibrium point of linear quadratic stochastic differential games with state and control-dependent noise, Applied Modeling in Economics, Finance and Social Sciences” Vol. 10, No. 2, 2018, ISSN 2066-6594, 27-31 August 2017, Hisar, Bulgaria, ст. 230-244
  2017 Ivanov I., V. Tanov, Iterative methods for an equilibrium point of linear quadratic stochastic differential games with state and control-dependent noise // Applied Modeling in Economics, Finance and Social Sciences” Vol. 10, No. 2/2018, ISSN 2066-6594, 27-31 August 2017, Hisar, Bulgaria, ст. 230-244
  2016 Ivanov, I., Ivelin Ivanov, The Iterative solution to LQ Zero-Sum Stochastic Differential Games, Journal of Applied Mathematics and Computing. Appl. Math. 6, 1263–1270 (2015) ISSN: 1598-5865 https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs12190-017-1086-3
  2016 Иванов И., М. Йорданов, П. Симеонова, Анализ на възможностите на безплатните облачни операционни системи, Научни трудове том IX, Колеж-Добрич, (2016), с. 72 -78, ISSN: 2367-8356
  2015 Ivanov, I.G., I.G. Ivanov, H Optimal Control Problems for Jump Linear Equations. Journal of Mathematical Finance, 5, (2015), 337-347. http://dx.doi.org/10.4236/jmf.2015.54029
  2015 Ivan Ivanov, Ivelin Ivanov, Nikolay C. Netov, On the Iterative Solution to H control problems, Applied Mathematics, 6, 1263-1270, 2015 doi: 10.4236/am.2015.68119.
  2015 Иванов И., Визуално моделиране на обекти и системи в Scilab, Научни трудове, Колеж-Добрич, (2015 г.), с. 184-192., ISSN 2367-8356
  2015 Аргирова А., И. Иванов, Софтуерни решения за подпомагане на управлението на проекти, Научни трудове, Колеж-Добрич, (2015 г.), с. 193-202., ISSN 2367-8356
  2015 Иванов И., Иванов, И., Матрични неравенства за решаване на системи рикатиеви уравнения с индефинитна квадратична част, Националният военен университет „Васил Левски“, (2015 г.), с. 66-71, ISSN 1314-1937 Tom 4
  2015 Аргирова А., И. Иванов, Съвременни тенденции за управление на проекти Списание за наука „Ново знание” бр. 3, 2015 г.,(2015 г.), с. 12-20, ISSN: 2367-4598
  2015 Иванов, И., Т., Матева, Реализиране на практическите занятия по дисциплината компютърна графика с помощта на програми с отворен код, VI. Научно-практически форум \"Иновации в обучението и познавателното развитие\" гр. Бургас., Годишно научно-методическо списание ”Образование и технологии” 6/2015, (2015 г.) с. 175- 177., ISSN 1314-1791,
  2015 Иванов, И., К., Енев, Използване на облачните технологии в обучението по дисциплината текстообработка., VI. Научно-практически форум \"Иновации в обучението и познавателното развитие\" гр. Бургас., Годишно научно-методическо списание ”Образoвание и технологии” 6/2015, (2015 г.), с. 381- 385, ISSN 1314-1791
  2014 Иванов, И., Създаване на графични приложения в средата Scilab, Научни трудове том VII, Колеж-Добрич, (2014 г.), с. 135-142, ISSN: 2367-6086
  2014 Иванов, И., И., Иванов, Решаване на обобщено алгебрично уравнение на рикати в програмната среда Scilab, Международна научна конференция Uniteсh 14. (2014 г.), с. II - 381- 386., ISSN: 1313-230Х,
  2013 Иванов, И., И., Иванов, The package Scilab for solving the discrete-time Riccati equation, Международна научна конференция Uniteсh 13., (2013 г.) с. 359-365., ISSN: 1313-230Х.
  2012 Иванов, И., Павлов, М., Матева, Т., Сравнителен анализ на Scilab и Maple по отношение на задачи от линейната алгебра, Научни трудове том V, Колеж-Добрич, (2012 г.), с. 193 -198, ISSN: 1312-2347
  2012 Славов, С. , Томов, И., Иванов, И., Фрактални модели в архитектурата, Нови информационни технологии в образователния процес, VI научен семинар на СВУБИТ, Костенец , (2012 г.) с. 75 -90., ISSN: 1313-2768,
  2012 Ненков, Н. , Иванова, М., Рангелова Р., Иванов, И., Изграждане на интелигентна информационна система за социалното подпомагане на базата на средата ESTA // Национална конференция с международно участие „МАТТЕХ 2012\" , Шуменски университет „Епископ Константин Преславски\", Шумен 2012, (2012 г.), с. 126- 131, ISSN 1314-3921.
  2011 Иванов, И., Иванов, И., Numerical solvers for maximal solution to a set of discrete-time algebraic Riccati equations, (2011 г.) с. 119-131.
  2010 Иванов, И., Иванов И., Solving summarized Ricati equation by linear matrix inequaties, Trakia journal of sciences Стара Загора, ISSN 1313-7069 volume 8, supplement 3, (2010г.), с. 16-20., http://tru.uni-sz.bg/tsj/Vol8.Suppl.3.2010/Iv.G.Ivanov.pdf
  2010 Иванов, И., Иванов И., Решаване на обобщено уравнение на Рикати в програмната среда Scilab, Първа национална конференция с международно участие „МАТТЕХ 2010\" посветена на 130 годишнината от рождението на акад. Кирил Попов, Шумен, (2010 г.), с. 85 – 92., ISSN 1314-3921.
  2010 Славов, С. , Панайотова Г., Бояджиев, Д ., Иванов, И., Компютърно моделиране на IFS - Фрактали, Международна конференция \"Предизвикателства пред висшето образование и научните изследвания в условията на криза\", Бургас 2010, (2010 г.), с. 222 -231, ISBN 978-954-9370-72-0.
  2010 Славова, С., Иванов, И., Компютърно моделиране на фрактали с Maple, Юбилейна научна конференция „България и Българите в Европа\" Велико Търново, (2010 г.), с. 418 -424., ISBN 978-954-400-301-2.
  2010 Иванов, И., Използване на програми с отворен код в практикума „Текстообработка\" за специалност „Информационни технологии\", Научни трудове, Колеж-Добрич, (2010 г.), с. 146-148., ISSN 1312-2347
  2010 М. Павлов, Т. Матева, Иванов, И., Практически упражнения по математически анализ с помощта на Scilab и Maple // Първа национална конференция с международно участие „МАТТЕХ 2010\" Посветена на 130 годишнината от рождението на акад. Кирил Попов, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски\", Шумен, (2010 г.), с. 333 – 337., ISSN 1314-3921.
  2010 Славова, С., Изворска Д. Пенева, Л., Иванов, И., С фрактални генератори в изумителния свят на фракталите, Научни трудове, Колеж-Добрич, (2010 г.), с. 68-74., том V, ISSN 1312-2347.
  2009 Ivanov Iv., Ivanov I. , A tool for solving the optimization matrix problems. 9th International Conference on Geometry and Applications., (2009 г.), с. 128-130.
  2009 Slavova S., Stanilov G., Vasileva Sv., Ivanov, I., Fractals and fractal generators in mathematics education 9th International Conference on Geometry and Applications, (2009 г.), с. 130-135
  2009 Славова, С., Иванов, И., Компютърно моделиране на фрактали, Нови информационни технологии в образователния процес, ІV научен семинар на СВУБИТ, Хисаря., (2009 г.), с. 119-131., ISSN: 1313-2768.
  2009 Славова, С., Иванов, И., Хаос, фрактали, моделиране (ефектът на пеперудата), Нови информационни технологии в образователния процес, ІІІ научен семинар на СВУБИТ, Слънчев бряг, (2008 г.), с.207-238., ISSN: 1313-2768.
  2009 Иванов, И., И., Иванов, The Solution of Matrix Inequalities on the SCILAB Program // Международна научна конференция Uniteсh 09., (2009 г.), с. 475-480., ISSN: 1313-230Х.
  2009 Славова, С., Изворска Д., Иванов, И., Chaos and fractals in education, Международная научно-образовательная конференция „Наука в вузах: математика, физика, информатика\", Москва, (2009 г.), с.919-921., ISBN 978-5-209-03223-6.
  2008 Иванов, И., Open source програми в лабораторните упражнения на колежанската специалност „Информационни технологии\", Computer methods in science and education, (2008 г.), с. 233 -236., ISBN 978–954–577–569–7
  2008 Иванов, И., Иванов И., Възможности на програмата Scilab за решаване на оптимизационни задачи, Научни трудове, Колеж-Добрич, 2010, (2008 г.) с. 51-59., том V, ISSN 1312-2347.
  2008 Славов, С. , Томов, И., Бояджиев, Д ., Иванов, И., Специализирани генератори на фрактали породени от L - системи, Научни трудове, Колеж-Добрич, 2010, (2008 г.) с. 60 -68 , том V, ISSN 1312-2347.
  2008 Славова, С., Изворска Д., Иванов, И., Компютърно моделиране на фрактали с fractice, Computer methods in science and education, (2008 г.), с. 202 -207., ISBN 978–954–577–569–7.
  2007 Славова, С. , Моллов А., Златева К., Иванов, И., Развитие на информационно-компютърната компетентност на началните учители (част ІІ), International Scientific Conference Dedicated to the 105 Anniversary of John Atanasoff and John von Neumann, Shumen, Bulgaria, (2008 г.), с. 100 – 109.
  2007 Славова, С., Панайотова Г., Иванов, И., Геометрични фрактали в обучението на бъдещите начални учители, Научни трудове, Колеж-Добрич, (2007 г.), с. 117-124., ISSN: 1312-2347.
  2007 Славов, С. , Томов, И., Бояджиев, Д ., Иванов, И., Компютърно моделиране с L - системи (Генериране на дървета и растения), Нови информационни технологии в образователния процес, V научен семинар на СВУБИТ, Кюстендил , (2010 г.), с. 155-171., ISSN: 1313-2768.
  2007 Славова, С., Иванов Кр., Иванов, И., Модулна структура на обучение по информационни технологии на бъдещите начални учители, ІV Балкански конгрес, Образованието, Балканите, Европа, ТрУ, Стара Загора, т.3, (2007 г.), с.144-149., ISBN: 978-954-314-043-5.
  2006 Иванов, И., Василева Св., Ибрям И., Приемственост в учебното съдържание по Информационни технологии в колежанските специалности - част I Научно-приложна конференция по математика информатика и компютърни науки, Велико Търново, (2006 г.), с. 409 - 414.
  2004 Иванов, И., Василева Св., Ибрям И., Organizing the practical subject Internet Technology of the college specialities, Tehnologija informatika obrazovanje 3, Beograd-Novi sad, (2004 г.) с. 154 - 159 .
  2022 Иванов И., И. Ибрям, Сравнителен анализ на среди за блоково програмиране в контекста на дисциплината компютърно моделиране 5 – 7 клас. Националният военен университет „Васил Левски“ 2022 г., https://tinyurl.com/ytr2umem
  2022 И. Иванов, Повишаване на дигиталните компетенции на педагогическите специалисти (добри практики), Кръгла маса 02.12.2022 г. „Педагогически практики и продължаващо образование– актуални проблеми и предизвикателства“ по проект на ШУ № РД-08-159/04.03.2022 г. „Педагогически практики и продължаващо образование – актуални проблеми и предизвикателства“ https://slides.com/ivolder/deck-4/fullscreen
  2021 Ivan Ivanov, Ivelin Ivanov, Improving the accuracy of the machine learning predictive models for analyzing HCV datasets, (AMEFSS 2021)
  2020 I. Ivanov, Big Data Analysis with the means of cloud computing /Applied Modeling in Economics, Finance and Social Sciences (AMEFSS 2020)
  2020 И. Иванов, Образователни ресурси по дисциплините структури от данни и алгоритми / Кръгла маса на катедрата 2020
  2020 И. Иванов, Реализация на състезанието „ИТ свят“ със средствата на облачните технологии / Кръгла маса на катедрата 2020
  2019 I. Ivanov, Cloud computing applications for big data /Applied Modeling in Economics, Finance and Social Sciences (AMEFSS 2019), 28 June to 2 July 2019, Sozopol, Bulgaria
  2019 Ivanov, V. Tanov, A Nonsymmetric Nash-Riccati Equation and Decoupled Schemes for a Stabilizing Solution / Editorial Assistant of Applied Mathematics E-Notes, 2019
  2019 I.Ivanov „A decoupled iteration for computing the stabilizing solutions for nonsymmetric Nash Riccati equations“./ Turkish Journal of Mathematics, 2019
  2018 I. Ivanov, Big data and cloud computing /Applied Modeling in Economics, Finance and Social Sciences (AMEFSS 2018), Tryavna, Bulgaria 1-6 July 2018
  2018 Иванов И., Големи масиви от данни и техния анализ с помощта на облачните технологии, Юбилейната научна конференция на Добруджанския технологичен Колеж по случай 30 години висше техническо образование в Добрич. 2018
  2018 Използване на on-line среди за научни изследвания и обучение // Кръгла маса на катедра Информатика и математика 2018
  2018 Приложение на социалните мрежи в КСК рекламата// Кръгла маса на катедра Информатика и математика 2018
  2017 Ivanov I., Improved iterative methods for computing the nash equilibrium in positive systems // Applied Modeling in Economics, Finance and Social Sciences”, 27-31 August 2017, Hisar, Bulgaria
  2017 Иванов И., Свободни инструменти за интернет проучвания // Кръгла маса на катедра Информатика и математика
  2017 Иванов И., Специфика при преподаване на операторите за цикъл в Програмиране I част //Кръгла маса на катедра Информатика и математика (2017)
  2016 Ivan Ivanov, Ivelin Ivanov, The H algebraic Riccati equations arising in LQ Zero-Sum Stochastic Differential Games //MMSC 2016 g. Dobrich, (2016)
  2015 Иванов, И., Матева, Т., Практически упражнения по системи на компютърната математика с помощта на MAPLE и SCILAB // Юбилейна научна конференция Тракийски университет 19-20 Май 2015 г., (2015 г.).
  2014 Иванов, И., Иванов И. Възможности на пакета SCILAB за решаване на дискретно Рикатиево уравнение. // Кръгла маса на катедра Информатика и математика (2014 г.) 26.03.14 г.
  2013 Иванов, И., Модулност при изграждане на експерта система разработена на базата на средата ESTA // Кръгла маса на катедра Информатика и математика (2013 г.)
  2013 Ненков, Н. , К., Митева., Иванов, И., Иинтелигентна информационна система в областта на трудово правното законодателство изградена на базата на средата ESTA // Кръгла маса на катедра Информатика и математика, (2012 г.).
  2014 Компютърна графика - Методическо ръководство XI част, Университетско издателство “ Епископ Константин Преславски”, 2014, ISBN 978-954-577-944-2,
  2014 Операционни системи - Методическо ръководство XI част, Университетско издателство “ Епископ Константин Преславски”, 2014, ISBN 978-954-577-944-2,
  2013 Информация, информационно моделиране Център за дистанционно обучение - Шуменски Университет "Епископ Константин Преславски", 2013, ISBN 978-954-577-774-5