Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Гл. ас. д-р  Тоня Петрова Матева
  Гл. ас. д-р Тоня Петрова Матева

  Факултет: Колеж - Добрич

  Катедра: НАУКИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО

  Кабинет: Корпус , стая 308

  Телефон:

  Email: t.mateva@shu.bg

  Приемно време: понеделник и петък 8.30-16.30


  Завършен университет, специалност

  2002 г. завършва Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", специалност "Математика и информатика"

  2004 г. магистърска степен в Технически Университет, Варна, специалност - "Microsoft информатика".

  2009 г. магистърска степен във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", специалност "Стопанско управление"

  Месторабота преди постъпване в ШУ

  ОУ "Стефан Караджа"-гр. Добрич

  Заемани академични длъжности

  Главен асистент в Колеж - Добрич, ШУ "Епископ К. Преславски"

  Придобити научни степени

  2005 г. асистент по математика в Педагогически колеж, гр. Добрич

  2008 г. старши асистент по математика в Педагогически колеж, гр. Добрич

  2010 г. главен асистент по математика в Педагогически колеж, гр. Добрич

  2019 г. образователна и научна степен „доктор” по математика в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика

  Водени лекции и/или упражнения

  Числени методи и математическо оптимиране

  Теория на вероятностите и математическа статистика

  Приложна математика

  Дискретна математика

  Математика-I и II част

  Системи на компютърната математика

  Информационни технологии в бизнес администрацията

  Информационни и комуникационни технологии в дигитална среда

  Текстообработка и електронни таблици

  Области на научни интереси

  Приложна математика

  Математически модели в икономиката

  Специализации

  Обучение в квалификационен курс No 4674 / 04.07.2014г. - \"Дигиталният свят в детската градина и началното училище\"

  Курс No 63 Психология -ДИКПО Варна

  Участия в проекти

  2013 - РД - 08-245 - \"Приложни аспекти на информационните технологии в образованието и науката\", ШУ –НПУНИ.

  2014 - ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.04-0020 „Модернизиране на Центъра за дистанционно обучение на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” чрез въвеждане на съвременни електронни форми на обучение“.

  2014 - Проект BG051PO001-3.1.07-0040 \\\\\\\\\\\\\\\"Образованието в Шуменски университет в служба на икономиката на знанието\\\\\\\"\\\\\\\\.

  2015 Проект РД-08-277/11.03.2015 от фонд “Научни изследвания” на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” Колеж – Добрич.

  2014 - Проект РД-08-234/12.03.2014 г. финансиран от ШУ ”Еп. К. Преславски”, \"Актуални приложения на информационното и математическо моделиране в обучението на студентите колежани\".

  2015 - Проект РД-08-277/11.03.2015 от фонд “Научни изследвания” на Шуменския университет. „Епископ Константин Преславски” Колеж – Добрич.

  2016 - Проект РД-08-144/08.02.2016 г. финансиран от ШУ ”Еп. К. Преславски”, \\\"Информационни технологии за изграждане на конкурентни умения у колежаните\\\" .

  2017 - Информационни системи и математически модели – възможност за повишаване качеството на преподаване, РД-08-107/ 06.02.2017.

  2018 - Онлайн информационни системи и приложения в учебния процес, РД-08-139/ 08.02.2018.

  2019 - Вътрешно университетски проект: Компютърни системи и математически модели в обучението и науката № РД-08-115/04.02.19г. от фонд “Научни изследвания” на Шуменски университет. „Епископ Константин Преславски” Колеж – Добрич.

  2019 - ПРОЕКТ № BG051РО001-3.1.07-0040 - \"Образованието в Шуменския университет в служба на икономиката на знанието\".

  2020 - Научна програма \"Информационни и комуникационни технологии за единен цифров пазар в науката, образованието и сигурността (ИКТвНОС)\".

  2020 - Вътрешно университетски проект: Съвременни изследвания и приложения на информационното и математическо моделиране РД-08-125/ 03.02.2020г. от фонд “Научни изследвания” на Шуменски университет. „Епископ Константин Преславски” Колеж – Добрич.

  2021 - Участие в Национална научна програма „Млади учени и постдокторанти“.

  Членства в научни организации

  СЪЮЗА НА МАТЕМАТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ