Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Гл. ас. д-р  Тоня Петрова Матева
  Гл. ас. д-р Тоня Петрова Матева

  Факултет: Колеж - Добрич

  Катедра: НАУКИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО

  Кабинет: Корпус , стая 308

  Телефон:

  Email: t.mateva@shu.bg

  Приемно време: понеделник и петък 8.30-16.30


  2019 K-NN improvement to data analysis, International Journal of Engineering & Technology, 2019, pp. 523-526, ISSN 2227-524X.
  2019 Interval Methods with Fifth Order of Convergence for Solving Nonlinear Scalar Equations, Axioms, ISSN 2075-1680, 8(15), 2019, 1-11 (в съавторство с Иван Г. Иванов).
  2019 Приложение на облачните технологии в анализа на големи данни с програмната среда R. / Националният военен университет „Васил Левски“ 2019 г., ст. 390-395, ISSN 2367-7481, (в съавторство с Ивелин Иванов).
  2019 Алгоритми за класификация на големи данни по метода на най-близките съседи. / Националният военен университет „Васил Левски“ 2019 г., ст. 383-389, ISSN 2367-7481, (в съавторство с Ивелин Иванов).
  2018 Comparison of iterative methods with order of convergence three and four, Journal of Fundamental and Applied Science, ISSN 1112-9867, 2018, pp. 1409-1421.
  2018 Newton type interval methods for solving nonlinear scalar equations, Ann. Acad. Rom. Sci. Ser. Math. Appl., (2018), Vol. 10, pp. 282-298.
  2018 Cournot and Stackelberg Equilibria in an AsymmetricDuopoly, BritishJournal of Mathematics&Computer Science, 15(6): XX-XX, 2016, Article no.BJMCS.25705 (в съавторство с Ivan G. Ivanov), pp. 1-13.
  2017 Итерационни методи за решаване на нелинейни уравнения с помощта на Matlab и Python, Fourteenth International Scientific Conference THE POWER OF KNOWLEDGE, 28.09 – 01.10.2017, Agia Triada, Thessaloniki, Greece
  2015 Матева Т., Реализиране на практическите занятия по дисциплината компютърна графика с помощта на програми с отворен код // VI. Научно-практически форум "Иновации в обучението и познавателното развитие" гр. Бургас., Годишно научно-методическо списание ”Образование и технологии” 6/2015, с. 175- 177 (в съавт. с Иванов И.)
  2014 Матева Т., Първата теорема на икономиката за благосъстоянието – математически модел, Научна конференция Unitech – Габрово, 2014 г.,
  2014 Матева, Т., Графичните и анимационни възможности на Maple в специалностите НУПИТ и НУПЧЕ // Научни трудове, ПК, Добрич, 2013г.с.167-179.
  2014 Матева Т., Възможности на CAS MAPLE за решаване на задачи по линейна алгебра , Научни трудове, ПК, Добрич , 2014 г.,т.VII, с.171-176
  2014 Възможности на CAS MAPLE за решаване на задачи по линейна алгебра, Научни трудове, ПК, Добрич , 2014 г.,т.VII, с.171-176/
  2013 Матева Т., Оптимизация на бизнес процесите с помощта на математически модели // Международна конференция "Иновации, предизвикателства и тенденции в постмодерното образование" Стара Загора 2013(раздел "Иновации, информационни и комуникационни технологии-формално и неформално образование")
  2013 Матева, Т.,Понятието двойнственост в нелинейното оптимиране. Приложение в икономиката.//Научна конференция с международно участие MATTEX 2012 г., Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”, Шумен 2012, с.64-71.
  2012 Матева Т., Сравнителен анализ на Scilab и Maple по отношение на задачи от Линейната алгебра. // Научни трудове, ПК, Добрич, 2012г., т. V, с. 193-197, (в съавт. Милен Д. Павлов, Ивелин Г. Иванов)
  2011 Матева Т., Електронна форма за изпитване по дисциплината „Теория на вероятностите и математическа статистика” с помощта на мултимедийната среда „Toolbook” // Шумен 2011, с.280-284, (в съавт.Красимир Енев)
  2011 Матева Т., Електронна форма за изпитване по дисциплината „Приложна математика” с помощта на мултимедийната среда „Toolbook” // УНСС София, 2011г., с.435-441, (в съавт.Красимир Енев)
  2010 Матева Т., Комбинаторните задачи в началните класове //Международен семинар “Образование за всички”,Научни трудове, ПК, Добрич , 2010 г.,т.I, с.180-188, (в съавт. с К.Славов, С.Славова, К.Златева).
  2010 Матева Т., Практически упражнения по математически анализ с помощта на Scilab и Maple // Първа национална конференция с международно участие „МАТТЕХ 2010” Посветена на 130 годишнината от рождението на акад. Кирил Попов, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2010, с. 333-337, (в съавт. Милен Д. Павлов, Ивелин Г. Иванов)
  2009 Матева Т., Някои приложения на определения интеграл представени с CAS MAPLE // Проблеми на качеството и иновациите във висшето образование, Научни трудове, ПК, Добрич 2009 , с.198-200, (в съавт. с М. Павлов)
  2008 Матева,Т., Изучаване на математика в колежанските специалности с компютърната система Mathematica //Международна научна конференция посветена на 105 годишнината на Джон Атанасов и 100 годишнината на Джон фон Нойман, Шумен 2008 г. ,с.114-117
  2006 Матева, Т., Maple в лабораторните упражнения по математически анализ // Научно-приложна конференция по математика информатика и компютърни науки, Велико Търново, 2006,с. 309 -313 (в съавт. с: М.Павлов).
  2004 Матева, Т.,Специализиращата математическа подготовка в колежанските информационни специалности // Образование в глобализиращия се свят, В. Търново, 2004, (в съавт. със: Сл. Славова).
  2004 Матева Т. Логическите задачи в свободноизбираемата подготовка по математика в пети клас// Научни трудове, ПК, Добрич, 2004-2006 g., т. IV , с. 75-81, (в съавт. с: К.Славов, С.Славова, К.Златева )
  2004 Матева Т., Елементи на съждителното смятане в колежанските педагогически специалности. // Научни трудове, ПК, Добрич, том IV, 2004-2006 г.,с. 106-12 (в съавт. със С.Славова, Г. Панайотова, К.Златева )
  2004 Матева Т. ,Maple в лабораторните упражнения по математика за бъдещите начални учители// Научни трудове, ПК, Добрич, том IV, 2004-2006 г., с.114-116
  2015 Матева Т., Решаване на линейни оптимизационни задачи с помощта на MS Excel и Matlab, Научни трудове, ПК, Добрич , 2015 г.,т.VIII.
  2015 Матева Т., Практически упражнения по системи на компютърната математика с помощта на MAPLE и SCILAB // Юбилейна научна конференция Тракийски университет 19-20 Май 2015 г. (в съавт. с: Иванов И.)
  2014 Основи на електронния бизнес - Методическо ръководство XI част, Университетско издателство “ Епископ Константин Преславски”, 2014, ISBN 978-954-577-944-2, (с. 44 - 67)
  2014 Теория на вероятностите, Център за дистанционно обучение - Шуменски Университет "Епископ Константин Преславски", 2013, ISBN 978-954-577-780-6