Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Преподаватели

  Доц. д-р  Милена Илиева Цанкова
  Доц. д-р Милена Илиева Цанкова

  Факултет: Колеж - Добрич

  Катедра: НАЧАЛНА И ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА, ИНФОРМАТИКА И МАТЕМАТИКА

  Кабинет: Корпус , стая 204

  Телефон: 058 603 209 вътр. 23

  Email: m.tsankova@shu.bg

  Приемно време: понеделник и вторник 8:30 -16:30 ч.


  Завършен университет, специалност

  ШУ "Епископ Константин Преславски" (1987)

  Заемани академични длъжности

  Асистент в ИДНУ (днешния Колеж – Добрич) (1987)

  Главен асистент в Колеж – Добрич (1994)

  Доцент по Педагогика на обучението по...(Методика на обучението по природознание) (2012)

  Придобити научни степени

  Доктор по научната специалност "Методика на обучението по родинознание и природознание" ш. 05.07.03 (2007)

  Водени лекции и/или упражнения

  Методика на обучението по природознание и родинознание,

  Методика на взаимодействието „дете-среда”,

  Природознание,

  Хигиена и здравно възпитание.

  Области на научни интереси

  Актуални проблеми на съвременната методическата подготовка по природознание на студентите - бъдещи начални учители.

  Етологията като наука и връзката и' с методическата подготовка на студентите.

  Интегративни връзки на методиката на обучение по природознание с другите учебни дисциплини.

  Екологично образование и възпитание.

  Приложение на информационните технологии в професионалната подготовка на студентите - бъдещи начални учители.

  Специализации

  Екологично образование и възпитание – ЮЗУ "Неофит Рилски" (1992)

  Участия в проекти

  Проект BG051PO001-4.3.04-0020 „Модернизиране на Центъра за дистанционно обучение на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” чрез въвеждане на съвременни електронни форми на обучение”. 2013

  Проект BG051РО001/3.3.07-0002 „Студентски практики\", Министерство на образованието и науката. 2013

  Проект BG051РО001-3.1.07-0040 \"Образованието в Шуменския университет в служба на икономиката на знанието\" 2014

  Проект BG05M2OP001-2.003-0001 „Студентски практики“ Министерство на образованието и науката. 2016-2017

  Проект BG05M2OP001-2.013-0001 „Студентски практики – Фаза II“, Министерство на образованието и науката. 2020/2021 г.

  Вътрешноуниверситетски проекти:

  “Съвременни аспекти в обучението на студентите – колежани”, вх. № РД-08-233/12.03.2014

  “Изследване мнението на потребителите на кадри за качеството на подготовката на завършилите ШУ „Епископ Константин Преславски”, вх. № РД-08-242/13.03.2014

  \"Нови образователни технологии в подготовката на студентите бъдещи педагози\". вх. № РД-08-276/11.03.2015

  \"Оптимизиране и автоматизиране на обработката на анкетни проучвания за мнението на студенти, преподаватели и потребители на кадри относно качеството на обучението в ШУ „Епископ Константин Преславски”. № РД-08-308/13.03.2015

  \"Иновативни и интегративни технологии и подходи в обучението на студентите педагози\" вх. № РД-08-143/08.02.2016 договор № РД-10-395/07.03.2016г.

  \"Мониторинг на дейностите за оценка и управление на качеството на образованието в ШУ в контекста на новите образователни политики и динамиката на пазара на образователни услуги\". РД-08-85/04.02.2016г.

  \"Актуални проблеми в подготовката на студентите за бъдещата им професионална реализация\". № РД-08-106/06.02.2017

  \"Мониторинг на реализацията на възпитаниците на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” Вх. №РД-08-95/06.02.2017

  \"Образователни модели и практики при подготовката на студентите колежани при Колеж-Добрич на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски” РД-08-138/08.02.2018 г.

  \"Мониторинг на образователната и научноизследователската дейност в Шуменския университет \"Епископ Константин Преславски\" в контекста на взаимодействието образование-наука-практика\" РД - 08- 140/08.02.2018

  \"Традиционни и иновативни форми на работа със студентите колежани” при Колеж-Добрич на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски” РД-08-114/04.02.2019 г.

  \"Мониторинг на информационната среда в Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, 2019 г. , № РД-08-91/31.01.2019 г.

  \"Динамика на конкурентната среда на националния пазар на образователни услуги (2015-2020)\", 2020 г. , РД-21-182/05.03.2020 г.

  \"Съвременни методи и подходи за ефективно обучение на студентите\", 2020г., РД-08-126/03.02.2020 г.

  \"Съвременното образование под влияние на общественото развитие\", 2021г., РД-08-91/01.02.2021 г.

  Заемани ръководни позиции

  Заместник-директор на Колеж – Добрич (2012 - 2020)