Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Преподаватели

  Доц. д-р  Милена Илиева Цанкова
  Доц. д-р Милена Илиева Цанкова

  Факултет: Колеж - Добрич

  Катедра: НАЧАЛНА И ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА, ИНФОРМАТИКА И МАТЕМАТИКА

  Кабинет: Корпус , стая 204

  Телефон: 058 603 209 вътр. 23

  Email: m.tsankova@shu.bg

  Приемно време: понеделник и вторник 8:30 -16:30 ч.


  2007 Система за методическа подготовка по природознание на студентите – бъдещи начални учители. Автореферат. С., 2007, 41 с.
  2012 Цанкова, М. Използване на етологията в методиката на обучението по природознание. Ш., УИ "Еп. К. Преславски", 2012, 190 с.
  2011 Цанкова, М. За подготовката на началния учител по методика на обучението по природознание. Ш., УИ "Еп. К. Преславски", 2011, 164 с.
  2019 Цанкова, М., К.Койчева (2019) Литературните произведения и приложението на интегративни връзки в методическата работа на студентие- бъдещи начални учители. Сп. Управление и образование, Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, Бургас, Том XV(3) 2019. с. 210-216. ISSN 13126121
  2019 Цанкова, М., К.Койчева (2019) Интегративни връзки в обучението по учебните дисциплини, даващи знания за българския език и природата при подготовката на детски учители. Сп. Образование и технологии, годишно научно-методическо списание, VOL. 10/2019, Бургас 2019. с. 180-182, ISSUE 1, ISSN 1314-1791 (PRINT), ISSN 2535-1214 (ONLINE).
  2018 Цанкова, М., К. Койчева. Интегративни връзки в обучението по български език и методика на обучението по природознание при подготовката на начални учители. Сп. Управление и образование, Университет "Проф. д-р Асен Златаров", Бургас, том XIV(3) 2018. с. 37-42.
  2017 Цанкова, М., Б. Байчева. За професионалната подготовка и кариерното развитие на студентите. Сп. Управление и образование, Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, Бургас, Том XIII(3) 2017. с. 11-15 ISSN 13126121
  2017 Байчева Б., К. Койчева, М. Цанкова, Ц. Байчев.(2017) Интерактивно обучение на студентите. Сп. Управление и образование, Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, Бургас, Том XIII(3) 2017. с. 16-20 ISSN ISSN 13126121
  2017 Tsankova, M., B. Baycheva.(2017) Professionally practical preparation of students - future primary teachers. Knowledge. International Journal, V19/1. September, 2017. ISSN 2545-4439 pp 235-241.
  2016 Цанкова, М. Организация на обучението на педагогически кадри, Управление и образование, Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, Бургас, Том XII(3) 2016. с. 192-196
  2016 Цанкова, М. Приложение на дидактическите средства при практическата дейност на студентите в детската градина. сп. Образование и технологии, Иновации в обучението и познавателното развитие, Бургас, кн.7/ 2016 с.75-77.
  2015 Цанкова, М. Самостоятелната работа на студентите по методика на обучението по природознание на тема „Запознаване с човека”, Научни трудове, Добрич, 2015, т. VIII (в съавт. с Б. Божкова)
  2015 Tsankova, M., N. Dimitrova. Аpplication of problem situations in an integrated lesson "circle of materials" in the school subjects „home and equipment" and "man and nature" in 4-th class of primary school (P 4 or K-4), INTERNATIONAL SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL – ISSN 2367-5721 ISSUE 7, MARCH 2015, PP. 42-48, WWW.SOCIOBRAINS.COM
  2015 Цанкова, М. Знанията на студентите – колежани за растителен свят и приложението им в практическата работа. сп. Образование и технологии, Бургас, кн. 6/2015, с.276-279, ISSN 1314-1791.
  2015 Baycheva, B., M. Tsankova, Zh. Zhekov. The integrative approach in teaching students who will be primary school teachers in future, Trakia Journal of Sciences, Vol.13, Suppl.1, pp 429-433, 2015, Trakia University, ISSN 1313-3551, http://www.uni-sz.bg
  2014 Иновации при самостоятелната работа на студентите по методика на обучението по природознание. сп. Образование и технологии, Бургас, кн. 5/2014, с.180-183, http://itlearning-bg.com/magazines/Spisanie2014/resources/spisanie_e_book_2014.pdf
  2014 Tsankova, M. I. ORGANIZING STUDENT TEACHERS PREPARATION IN THE COLLEGE DEGREE OF HIGHER EDUCATION. //Теоретические и прикладные аспекты современной науки, г. Белгород, 2014, ч. IV, с. 143-148 ( в съавт. с: B. R. Baycheva, Zh. S. Ilieva)
  2014 Цанкова, М. Приложение на експерименталната работа в началното училище при запознаване с природата, Научни трудове, Добрич, 2014, т. VII, с. 1-10. ( в съавт. с Л. Димитрова)
  2014 Tsankova, M., B. Baycheva. (2014) Work Project European Track - A Factor For Enhancing Practical Training Of Students, 9-th International Balkan Education and Science Congress, Edirne, Trakya University, 2014, 643-648.
  2013 Цанкова М. Връзки на етологията с методиката на обучение по природознание и другите науки. БСУ. Научна конференция с международно участие. Знанието – традиции, иновации, перспективи. Том първи. 14-15 юни 2013, с.286-292.
  2013 Цанкова М., Б. Байчева. За интердисциплинарните връзки в обучението на студентите – педагози. Сп. Образование и технологии. Бр. 4. 2013, с. 55-56.
  2013 Цанкова, М. Емоциите и чувствата при взаимодействието на учениците с природата и музикалното изкуство. Научни трудове на РУ, 2013, том. 52, серия 6.3 с.60-64. (в съавт. с. Б. Байчева)
  2013 Цанкова, М. Значението на опитите в обучението по роден край, околен свят и човекът и природата. Научни трудове. Колеж –Добрич. 2013, том VI. с.194-202. (в съавт. с Л. Димитрова)
  2013 Цанкова, М., Л. Димитрова. Интегративните връзки на методиката на обучение по природознание и родинознание с методиката на обучение по изобразително изкуство. Сб. Интегративни връзки в обучението на студентите. Ш., УИ ”Епископ К. Преславски”, 2013г. с. 72-110. ISBN 978-954-577-837-7.
  2012 Цанкова, М. Връзка на методиката на обучение по природознание с другите учебни дисциплини. //Научни трудове, ПК, Добрич, том. V. Ш., УИ “Епископ Константин Преславски”, 2012, с. 123-126.
  2012 Цанкова, М. Ролята на водещите идеи в обучението на студентите – бъдещи начални учители по методика на природознание. //Научни трудове, ПК, Добрич т.V. Ш., УИ “Епископ Константин Преславски”, 2012, с. 118-123.
  2012 Цанкова, М. Използване на екскурзията при изучаване на природата в началното училище. //Научни трудове, ПК, Добрич т.V. Ш., УИ “Епископ Константин Преславски”, 2012, с. 113-118.
  2012 Цанкова, М. Методическата подготовка на студентите за изграждане на екологична култура в началния етап на образование при запознаване със защитени природни територии. Сп. Образование и технологии. Бр. 3. 2012, с. 134-135.
  2012 Цанкова, М. За методическата подготовка на студентите- бъдещи начални учители при представяне на сезонните промени в природата. //Годишник на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски” Том XVI D, УИ „Епископ К. Преславски”, 2012, 331-336.
  2011 Цанкова, М. Знанията за човека в обучението по методика на природознание. //Сп. Образование и технологии. Бр. 2. 2011, с. 156-158.
  2011 Цанкова, М. Интегративни връзки между методика на обучението по природознание и методика на обучението по физическо възпитание. //Сп. Образование и технологии. Бр. 2. 2011, с. 158-160, (в съавт. с Кр. Станков).
  2011 Цанкова, М. Етологията в обучението и възпитанието по природознание. Сб. Традиция и модерност в българската наука и образование. Сс., Издателски център при РУ „Ангел Кънчев”. 2011. с.348-358. (в съавт. с: М. Велева).
  2011 Цанкова, М. Онтодидактически подходи в природонаучната подготовка на студентите-бъдещи начални учители. Сборник научни трудове. Национална конференция с международно участие „40 години Шуменски университет 1971-2011” Част I. Ш., УИ „Епископ Константин Преславски”, 2011, с.383-388. (в съавт. с: М. Велева).
  2010 Цанкова, М. Детските интереси в природонаучното обучение. сп. „Начално образование. кн.3. 2010, с. 72-74.
  2010 Цанкова, М. Екологичната подготовка на студентите – бъдещи фермери. //Научни трудове, ПК, Добрич., том IV. Ш., УИ “Епископ Константин Преславски”, 2010, с. 163-166, (в съавт. с Е. Николова).
  2010 Цанкова, М. Модулно формиране на съдържанието на учебната програма по методика на обучение по природознание за студентите-бъдещи начални учители //Научни трудове, ПК, Добрич., том IV. Ш., УИ “Епископ Константин Преславски”, 2010, с. 103-105.
  2010 Цанкова, М. Ролята на компютърните знания и умения в професионалната подготовка на студентите-бъдещи начални учители. //Годишник на ШУ “Епископ Константин Преславски” том. XX B 5, Природни науки, Методика. Ш., УИ “Епископ Константин Преславски”, 2010, с. 57-64, (в съавт. с И. Иванов).
  2010 Цанкова, М. Модернизация на учебния процес чрез интеграция между методиката на технологичното обучение и методиката на природознанието при обучението на студенти. //Годишник на ШУ “Епископ Константин Преславски” том. XX B 5, Природни науки, Методика. Ш., УИ “Епископ Константин Преславски”, 2010, с. 65-70, (в съавт. с Н. Димитрова).
  2010 Цанкова, М. Етологията като наука и връзка с методическата подготовка на студентите. Иновации в образованието, ШУ, Педагогически факултет. Ш., В.Т., Фабер, 2010, с. 309-313.
  2010 Цанкова, М. Запознаването с природната среда основа за интеграция при методическата подготовка на студентите. //Международна конференция „Предизвикателства пред висшето образование и научните изследвания в условията на криза”. Том първи. Бургас., 2010, с. 213-218.
  2010 Цанкова, М. Използване на компютърните игрови технологии при запознаване с природната и обществена среда в предучилищна възраст. //Юбилейна национална конференция с международно участие „Хуманизъм и прагматизъм в образованието на XXI век”. Варна., Булвест 2000, 2010, с. 241-243, (в съавт. с Н. Златева).
  2010 Цанкова, М. Източници за изграждане на система за методическа подготовка на студентите по природознание. //РУ “Ангел Кънчев”, Научни трудове, том 49 серия 6.2, Педагогика и психология. Р., Copyright, 2010, с. 53-58
  2010 Цанкова, М. Възможности на учебното съдържание за интеграция на знания и умения по Природознание и Технологично обучение //Годишник на ШУ “Епископ Константин Преславски” том. XX B 5, Природни науки, Методика. Ш., УИ “Епископ Константин Преславски”, 2010, с. 71-77, (в съавт. с Н. Димитрова).
  2010 Цанкова, М. Преглед на проблема за интеграцията и практическата й реализация в съвременното училище. Иновации в образованието, ШУ, Педагогически факултет. Ш., В.Т., Фабер, 2010, с. 947-950, (в съавт. с Н. Димитрова)
  2009 Цанкова, М. Ролята на самостоятелната работа при методическата подготовка на студентите по природознание. //Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” том XIX В 5, Природни науки, Методика. Ш.,УИ „Епископ Константин Преславски”, 2009, с. 122-131.
  2009 Цанкова, М. Онагледяването при подготовка на учители за началното училище. Технологичното обучение – традиции и бъдеще. //Юбилейно издание 25 години педагогически факултет 15 години специалност техника и технологии. В.Т., Фабер, 2009, с. 308-311.
  2009 Цанкова, М. Mетодическата подготовка на студентите по природознание върху модул “Атмосфера”. Технологичното обучение – традиции и бъдеще. Изд. „Фабер” 2009 стр.326-333. (в съавт. с: М. Велева).
  2007 Цанкова, М. За методическата подготовка по природознание на студентите – бъдещи начални учители (модул „Атмосфера”-жива природа). //Сб. Приемственост и перспективи в развитието на педагогическата теория и практика. 125 години предучилищно образование в България. СУ ”Св. Климент Охридски” ФНПП, Доклади от петата есенна научна конференция. С., “Веда Словена-ЖГ”, 2007, с. 425-430.
  2005 Цанкова, М. Система за методическа подготовка по природознание на студентите бъдещи учители в начално училище. //Сб. Осигуряване и оценяване качеството на обучение. Доклади на Третата есенна научна конференция на ФНПП, С., “Веда Словена-ЖГ” 2005, с. 243-247.
  2004 Цанкова, М. Ролята на обучението при запознаване с природата //Сб. Обучение и възпитание в началните училища, детските градини и специалните училищни заведения, Доклади на Втората есенна научна конференция на СУ ”Св. Климент Охридски” ФНПП, Китен 20 - 25 септември 2004, “Веда Словена - ЖГ” С., 2004, с. 183-185.
  2004 Цанкова, М. Идеята за единство на неживата и живата природа при обучението на начални учители. Ноосфера //Сб. Висшето педагогическо образование- проблеми, постижения, тенденции. С, СУ “Св. Климент Охридски” 2004г. с.249-255
  2004 Цанкова, M. Холистичен подход в усвояване на ноосферата в колежанската степен за подготовка на начални учители //Сб. Образование и изкуство, т. I, Шумен, УИ, 2004г. с.116-123. ( в съавт. с М. Велева)
  2003 Цанкова, М. Формиране на екологично отношение към природата чрез извънурочната дейност в началната училищна възраст. //Научни трудове, ПК, Добрич, том ІII В. Ш., УИ “Епископ Константин Преславски”, 2003, с. 85-88.
  2003 Цанкова, М. Интердисциплинарният подход в екологичната подготовка на студентите от педагогическите колежи. //Научни трудове, ПК, Добрич, том ІII D. Ш., УИ “Епископ Константин Преславски”, 2003, с. 224-226, (в съавт. с: Кр. Иванов).
  2003 Цанкова, М. Елементарните опити като компонент на методическата подготовка на студентите по роден край и природознание. //Научни трудове – Предизвикателства и постижения, Б., 2003, с. 16 – 21.
  2003 Цанкова, М. За екологичното обучение на колежаните от педагогическите специалности. //Първа балканска конференция. Образованието – глобална идентичност и културно разнообразие, том І, Ст. Загора, 2003, с. 53 – 58.
  2003 Цанкова, М. Практическата подготовка на студентите колежани за извънкласна работа с деца роми. //СУ „Св. Климент Охридски”, ФНПП, Научна конференция. Съвременни предизвикателства към началната училищна педагогика. Китен, 6-9 октомври 2003. С. , Веда Словена - ЖГ, 2003, с. 383-389. (в. съавт. със: С. Василева).
  2003 Цанкова, М. Организиране на колежанското образование по специалността “Фермерство” в съответствие с държавните стандарти. //РУ „Ангел Кънчев”, Научни трудове, том 40, серия.4.1, Р., Copyright, 2003, с. 71-75, (в съавт. със: Сл. Славова).
  2003 Цанкова, М. Възможности на обучението по роден край в I клас за усвояване на екологични знания //Сб. Съвременни проблеми на предучилищното и началното образование. Ш., УИ “Епископ Константин Преславски”, 2003. с. 64-69.
  2003 Цанкова, М. Методиката на обучението по природознание в системата на технологичните дисциплини в колежанското образование. //Сб. Съвременни тенденции на образователните технологии в началната степен на средното образование и педагогически взаимодействия в детската градина, Пазарджик, 2003г. с.47-53
  2003 Цанкова, М. Ролята на природните дисциплини в обучението на студентите в колежанската специалност Предучилищна педагогика и чужд език // Научни трудове, Педагогически колеж – Добрич,т. ІІІ D, Шумен, 2003, с. 220-223 (в съавт. с: М. Велева).
  2002 Цанкова, М. Формиране на екологични умения при запознаване с природната среда в III клас. //Научни трудове, ПК, Добрич, том ІІ. Ш., УИ “Епископ Константин Преславски”, 2002, с. 74-78.
  2002 Цанкова, М. Екологичният подход в обучението по труд и техника в началната училищна възраст. //Научни трудове, ПК, Добрич, том ІІ. Ш., УИ “Епископ Константин Преславски”, 2002, с. 78-83, (в съавт. с: Ил. Илиев).
  2002 Цанкова, М. Формиране на природозащитни убеждения чрез обучението по природознание //Научни трудове, ПК, Добрич, том ІІ. Ш., УИ “Епископ Константин Преславски”, 2002, с. 84-86. (в съавт. с: Т. Желева).
  2002 Цанкова, М. Някои методически особености при запознаване със зеленчукови растения в III клас //Сб. Науката, методиката и училището – конфликтни точки, срещи и разминавания, ПУ „Паисий Хилендарски”, Филиал - Смолян, 2002, с. 105-108.
  2001 Цанкова, М. Игровите ситуации при запознаване с природата – средство за развитие на творческите способности на децата от детската градина // Сб. Играта – забравеният образ на детството, ДПКУ, Варна, 2001, с. 41-44, (в съавт. с: Кр. Иванов).
  2001 Цанкова, М. Ролята на помощник – учителя при запознаване на децата с природата //Научни трудове, ПК, Добрич, том І. Ш., УИ “Епископ Константин Преславски”, 2001, с. 71-73.
  2001 Цанкова, М. Оптимизиране методиката на темата “Влияние на човека върху природата” в четвърти клас за формиране на екологични знания. //Научни трудове, ПК, Добрич, том І. Ш., УИ “Епископ Константин Преславски”, 2001, с. 151-153, (в съавт. с: Т. Желева).
  2001 Цанкова, М. Функции и място на елементарните опити в методическата подготовка на студентите по роден край и природознание. //Научни трудове, ПК, Добрич, том І. Ш., УИ “Епископ Константин Преславски”, 2001, с. 68-70.
  2001 Цанкова, М. Интеграцията “детска градина – начално училище” при запознаване с природната среда. //РУ „Ангел Кънчев”, Научни трудове, том 38, серия.6, Педагогика и обществознание. Р., Copyright, 2001, с. 49-53.
  2001 Цанкова, M. Холистичен подход в усвояване на ноосферата в колежанската степен за подготовка на начални учители //Сб. Образование и изкуство, т. I, Шумен, УИ, 2004г. с.116-123 (в съавт. с М. Велева)
  2000 Цанкова, М. Играта като форма за организация на педагогическия процес и творческата дейност на детето в детската градина //Сб. Българското образование между традицията и бъдещето. Вн., ПБ при ИПКУ „Д-р П. Берон”, 2000, с. 40- 44, (в съавт. с: Н. Бакларова и А. Тошева).
  2000 Цанкова, М. Екологични аспекти в обучението по математика в начална училищна възраст //Сб. Българското образование между традицията и бъдещето. ИПКУ Вн., ПБ при ИПКУ „Д-р П. Берон”, 2000, с.56- 60, (в съавт. с: Н. Бакларова).
  2000 Цанкова, М. По някои проблеми на интегративния подход при усвояване на екологичното съдържание в началното училище. //Международна конференция “Качество на висшето образование”, Вн., ТУ – Варна, 2000, с. 406-411, (в съавт. с: Н. Бакларова).
  2000 Цанкова, М. Математическото моделиране при обучението по математика в началната училищна възраст. //Международна конференция “Качество на висшето образование”, Вн., ТУ – Варна, 2000, с. 412-417, (в съавт. с: Н. Бакларова).
  1999 Цанкова, М. Методически особености при изучаване на темата “Семеен бюджет” в началната училищна възраст //Сб. Традиции и новаторство в българското образование на границата на двете столетия. 25 години Педагогически колеж Пазарджик. Пд., ИК „ИТА ЕСТ” – Пловдив, 1999, с. 131-134, (в съавт. с: Н. Драгоева и И. Илиев).
  1999 Цанкова, М. Учебно-научният процес със студентите по природо-математическите дисциплини //Сб. Традиции и новаторство в българското образование на границата на двете столетия. 25 години Педагогически колеж Пазарджик. Пд., ИК „ИТА ЕСТ” – Пловдив, 1999, с. 266-267, (в съавт. с: Н. Драгоева).
  1998 Цанкова, М. Междупредметните връзки в обучението по природо-математическите дисциплини. //Сб. Квалификацията на учителите – реалности и перспективи. Конференция с международно участие Вн., ПБ при ИПКУ „Д-р П. Берон”, 1998, с. 115-120, (в съавт. с: Н. Бакларова).
  1996 Цанкова, М. Методически особености при усвояване и приложение на някои основни понятия изучавани със студенти по природо-математическите дисциплини. //Сб. Съвременни тенденции в усъвършенстването на педагогическия процес. Ш., УИ “Епископ Константин Преславски”, 1996, с. 63-65, (в съавт. с: Н. Драгоева).
  1996 Цанкова, М. Възможности за интеграция в класно-урочните форми на обучението в IV клас. //Сб. Съвременни тенденции в усъвършенстването на педагогическия процес. Ш., УИ “Епископ Константин Преславски”, 1996, с. 189-191, (в съавт. с: Н. Драгоева и Т. Желева).
  1993 Цанкова, М. Оптимизация на обучението чрез интегралния подход //Сб. Образованието и личността. Ш., Алтос, 1993, с. 23-25, (в съавт. с: Н. Драгоева).
  1992 Цанкова, М. Екологични аспекти на обучението по запознаване с околната действителност. // Научно-практическа конференция. В. Т., 1992, с. 62-63.
  1991 Цанкова, М. Развитие на умения за опазване на природата у учениците от началната училищна възраст. // Сб. Хуманизация и обновителни тенденции на учебно-научния процес във ВУЗ. Сс., Хелиос – Шумен, 1991, с. 28-29.
  1989 Цанкова, М. За необходимостта от повишаване на екологичната подготовка на студентите от ПВУЗ. //Сб. Непрекъснато образование и квалификация на кадрите. Я., 1989, с. 16-20, (в съавт. с: Кр. Иванов).
  1994 Цанкова, М. Електронизацията и проблемността в обучението по природоматематическите дисциплини. С., КОЛОР ПРИНТ- ВАРНА, 1994, -272 с. (в съавт. с: А. Арсов и Н. Драгоева).
  2013 Цанкова, М. Актуални проблеми на обучението по природознание, 2013, електронно помагало – ISBN 978-954-577-756-1 (http://cdo.shu.bg/).
  2009 Цанкова, М. Интеграция при методическата подготовка на бъдещи учители (Методическо ръководство) Ш., Изд. „Фабер”, 2009, 152 с.( в съавт. с Н. Димитрова)
  2014 Цанкова, М. Становище за хабилитация на Боряна Тодорова, РУ, 2014.
  2013 Цанкова, М. Становище за присъждане на образователна и научна степен "доктор" на Боряна Тодорова, РУ, 2013г.
  2019 Цанкова М., За подготовката на началния учител по методика на обучението по природознание. Шумен, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2011. Цитирана в: Стефанова, Т., М. Нинова, С. Димитрова. (2019) Книга за учителя. Човекът и природата 4 клас. Варна, Бит и техника. 2019 ISBN 978-619-7523-25-6 http://www.bititechnika.com/view/kniga-za-uchitelya-chovekut-i-prirodata-4-klas.html?i=368
  2019 Цанкова (Божкова) М. Ролята на обучението при запознаване с природата // Сб. Обучение и възпитание в началните училища, детските градини и специалните училищни заведения, доклади на Втора есенна научна конференция на СУ «Св. Климент Охридски» ФНПП, Китен 20-25 септември 2004, София, Веда-Словена – ЖК, 2004, с. 183-185. Цитирана в: Стефанова, Т., М. Нинова, С. Димитрова. (2019) Книга за учителя. Човекът и природата 4 клас. Варна, Бит и техника. 2019 ISBN 978-619-7523-25-6 http://www.bititechnika.com/view/kniga-za-uchitelya-chovekut-i-prirodata-4-klas.html?i=368
  2019 Цанкова (Божкова), М. Онагледяването при подготовка на учители за началното училище. Технологичното обучение – традиции и бъдеще. // Юбилейно издание 25 години Педагогически факултет, 15 години специалност «Техника и технологии». Велико Търново, Фабер, 2009. Цитирана в: Стефанова, Т., М. Нинова, С. Димитрова. (2019) Книга за учителя. Човекът и природата 4 клас. Варна, Бит и техника. 2019 ISBN 978-619-7523-25-6 http://www.bititechnika.com/view/kniga-za-uchitelya-chovekut-i-prirodata-4-klas.html?i=368
  2019 Цанкова, М. Използване на етологията в методиката на обучението по природознание. Шумен, УИ «Епископ К. Преславски», 2012, 190с. Цитирана в: Стефанова, Т., М. Нинова, С. Димитрова. (2019) Книга за учителя. Човекът и природата 4 клас. Варна, Бит и техника. 2019 ISBN 978-619-7523-25-6 http://www.bititechnika.com/view/kniga-za-uchitelya-chovekut-i-prirodata-4-klas.html?i=368
  2018 Цанкова М., За подготовката на началния учител по Методика на обучението по Природознание. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“. 2011. Цитирана в: Стефанова, Т., С. Димитрова; Б. Тодорова; М. Нинова (2018) Книга за учителя. Човекът и природата 3 клас. Варна, Бит и техника. 2018 ISBN 978-619-7457-34-6
  2018 Цанкова М., За подготовката на началния учител по Методика на обучението по Природознание. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“. 2011. Цитирана в: Димитрова, Н. (2018) Методика на обучението по „Технологии и предприемачество” (прогимназиален етап). Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“. 2018 ISBN 978-619-201-259-5 (Цитирана на стр.2,30,77,111,151).
  2018 Цанкова М. Приложение на дидактическите средства при практическата дейност на студентите в детската градина. Сп. Образование и технологии, Иновации в обучението и познавателното развитие, бр.7, 2016 с.135-138. Цитирана в: Дончева, Ю. (2018) Теоретични и методически основи на запознаване с околния свят в детската градина, Русе. „Лени-Ан” 2018г. ISBN 978-619-7058-67-3 Цитирана на стр. 206 в учебника.
  2017 Цанкова М., (2011). За подготовката на началния учител по Методика на обучението по Природознание. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“. Цитирана в: Стефанова, Т., С. Димитрова. (2017) Книга за учителя. Околен свят 2 клас. Варна, Бит и техника. 2017
  2017 Байчева, Б., Цанкова, М. Емоциите и чувствата при взаимодействието на учениците с природата и музикалното изкуство. Научни трудове на РУ, 2013, том.52, серия 6.3 с.60-64. Цитирана в: Baychev, Tsanimir. Interactive training of students pedagoges on the synthesis, KNOWLEDGE – International Journal, Volume 19.1. September, 2017. ISSN 2545-4439 pp 249-254.
  2017 Цанкова, М., Б. Байчева. Организация на обучението на педагогически кадри, Сп. Управление и образование, Университет „Проф. д-р Асен Златаров” , Бургас, Том XII(3) 2016. с.192-196 Цитирана в: Baychev, Tsanimir. (2017) Interactive training of students pedagoges on the synthesis, KNOWLEDGE – International Journal, Volume 19.1. September, 2017. ISSN 2545-4439 pp 249-254.
  2017 Цанкова, М. Димитрова, Л. Интегративните връзки на методиката на обучение по природознание и родинознание с методиката на обучение по изобразително изкуство. Интегративни връзки и иновации в обучението на студентите. Ш., УИ „Епископ К. Преславски”, 2013. с.72-110. Цитирана в: Гъров, К., Георгиева, С., Колева, Е., Ангелов, А., (2017) Интегративни връзки в компетентностния подход в обучението по математика и информационни технологиии, сп. Математика и информатика, бр.5, стр. 439.
  2016 Цанкова М., (2011). За подготовката на началния учител по Методика на обучението по Природознание. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“. Цитирана в: Дончева Јулија, Нурсал Ахмедова. Интерактивни технологии во наставата со рана училишна возраст со помош на информациско-комуникациска технологија. В: СОСТОЈБИ, ПРЕДИЗВИЦИ И ПЕРСПЕКТИВИ ВО ВОСПИТАНИЕТО И ОБРАЗОВАНИЕТО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ОПШТИНА ШТИП, РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, НУ-УБ „Гоце Делчев“ Штип, 2015, стр. 155-160, ISBN 978-608-242-021-9.
  2016 Цанкова М.,(2011) За подготовката на началния учител по Методика на обучението по Природознание. Шумен, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“. ISBN 978-954-577-605-2, с. 5. Цитирана в: Дончева Ю. Мястото на историята за град Русе в уроците по „Роден край“, „Околен свят“ и „Човекът и обществото“ (научна студия). АЛМАНАХ за историята на Русе, том XVI, издателство: „Лени АН“ – Русе, 2016, стр. 124-151, ISSN 1312-0980.
  2016 Цанкова М. (2011), За подготовката на началния учител по Методика на обучението по Природознание. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, Шумен. Цитирана в: Дончева Ю. Развиващите функции на дискусионните методи в обучението по учебния предмет „човекът и обществото“. Сборник доклади от годишна университетска научна конференция, 20-21 октомври 2016 година, Електронно издание, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, Велико Търново, 2016 г., стр. 87-94 ISSN 2367-7481
  2015 2015 Цанкова М., Иновации при самостоятелната работа на студентите по методика на обучението по природознание. сп. Образование и технологии, Бургас, кн. 5/2014, с.180-183, http://itlearning-bg.com/ magazines/ Spisanie2014/ resources/spisanie_e_book_2014.pdf Цитирана в: Дончева Ю. Подготовката на педагогическите кадри – мисия, стратегия и отговорност за бъдещето. Сб. ОСМА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ „ВОДИМ БЪДЕЩЕТО ЗА РЪКА” „КЪМ СВЕТА НА МЕЧТИТЕ”. Плевен, 22-24 април 2015 г. Издателство МЕДИАТЕХ – Плевен, 2015, с. 121, ISBN 978-619-207-016-8
  2015 2015 Цанкова, М. Система за методическа подготовка по природознание на студентите бъдещи учители в начално училище. // Сб. Осигуряване и оценяване качеството на обучение. “Веда Словена-ЖГ” С., 2005 г., с. 243-248.Цитирана в: Дончева Ю. Компаративен анализ на професионално-практическото обучение на студентите от педагогическите факултети у нас и в чужбина. Сборник доклади от проект (2014-ФПНО-04) на тема: Университетската дидактика и подготовката на учителите в нашето съвремие. Русенски университет "Ангел Кънчев", МЕДИАТЕХ, 2015, стр. 47-64, ISBN 978-619-207-004-5.
  2014 2014 Цанкова, М. За подготовката на началния учител по методика на обучението по природознание, УИ „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2011. Цитирано от: Б. Байчева., K. Койчева., Възможности за интердисциплинарно обучение чрез музика, български език и литература, сп. Образование и технологии, Бургас, кн. 5/2014, с.450-455, http://itlearning-bg.com/magazines/Spisanie2014/resources/spisanie_e_book_2014.pdf
  2014 2014 Цанкова, М. Иновации при самостоятелната работа на студентите по методика на обучението по природознание. сп. Образование и технологии, Бургас, кн. 5/2014, с.180-183. Цитирано от: И. Илиев., По проблемите на технологичното обучение в началното училище. Научни трудове, Добрич, 2014, т. VII, с. 50-53.
  2013 Dimitrova. N., Construction functional literacy through technology education. Annual School. Lectures, vol.17 2013 International Journal devoted to research and technological solutions in the Field of Semiconductor - and Hybridtechnologies реферирано и разпространявано от техническата информационна библиотека в град Хановер – Германия и реферирано от XPLORER нa IEEE
  2013 Илиев, И. Интеграция на обучението по домашен бит и техника с научната дисциплина доцимология. Сб. Интегративни връзки и иновации в обучението на студентите. Ш., УИ”Епископ К. Преславски”, 2013г.
  2013 Василева, Т., За ролята на животните при възпитанието на учениците от началното училище. Сб. Интегративни връзки и иновации в обучението на студентите. Ш., УИ”Епископ К. Преславски”, 2013. с.220-225
  2013 Димитрова, Н. Компетентностния подход – важен елемент в образователния процес. Научни трудове, Колеж –Добрич, 2013, том VI, с.186-193.