Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Хон. проф. д.с.н. Илия Иванов Учкунов
  Хон. проф. д.с.н. Илия Иванов Учкунов

  Факултет: Колеж - Добрич

  Катедра: РАСТЕНИЕВЪДСТВО И РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

  Кабинет: Корпус А, стая 212

  Телефон: 0897661946

  Email: uchkunov@abv.bg

  Приемно време: понеделник 13:00- 15:00


  2006 Ил. Учкунов, (2006). Селекция на генетически едносеменни сортове захарно и кръмно цвекло. Автореферат на дисертация за присъждане на научна степен Доктор на селскостопанските науки. София.
  1989 Ил. Учкунов, (1989). Изследване върху някои биологични и стопански признаци при хибриди захарно цвекло на мъжкостерилна основа. Автореферат на кандидатска дисертация. София.
  2015 Илия Учкунов, Свилен Райков , Веселин Учкунов 2015 Селекционно –агротехнически аспекти на кръмно и салатно цвекло
  2008 Учкунов, Ил., (2008) Захарно цвекло – селекция и семепроизводство и технология на отглеждане, Монография
  2015 В..Учкунов Ил. Учкунов 2015. Качества на семената на МС линии-майчини компоненти на български сортове захарно и полузахарно цвекло. Конференция м.Х ЗИ- Шумен
  2015 Ахмед Мехмед, Веселин Учкунов. Илия Учкунов, Красимира Танова 2015. Морфолого-биологични особености на растението Стевия ( Stevia Rebdudiana B.) Колеж- Добрич
  2015 Веселин Учкунов Илия Учкунов, 2015. Фитосанитарна ценка на посеви от ечемик в района на с. Константиново обл. Варна- Колеж Добрич
  2015 Веселин Учкунов Илия Учкунов, 2015. Химичен състав и извличане на сладките вещества от стевия ( Stevia Rebdudiana B.) - Колеж Добрич
  2014 В..Учкунов . К. Учкунова И.Учкунов 2014.Влияние на отбора върху степента на устойчивост към Алтернария при селекционни произходи от Стевия. Растениевъдни науки №7 23-29
  2014 . К.Учкунова . В..Учкунов . Ил. Учкунов 2014. Проучване ифективността на биопрепарата Биоктив върху продуктивността на растението Стевия (Stevia Rebaudiana B.) Научни трудове, Колеж Добрич, том VII
  2014 ..Учкунов Ил. Учкунов 2014. Използване на фунгицидите Тирам и Тиофанат метил за намаляване на пораженията от фузариум при Стевия (Stevia Rebaudiana B.) Научни трудове, Колеж Добрич, том VII
  2013 л. Учкунов, Кулка Учкунова, Веселин Учкунов, (2013). Устойчивост на икономически важни болести при български сортове захарно цвекло /Сборник научни трудове на Колеж - Добрич,т.VI, 39-45
  2013 л. Учкунов, В.Учкунов. Стопански качества на сертифицирани български сортове цвекло. ШУ Колеж-Добрич сб. Интергративни връзки в обучението на студентите,с. 45-50
  2013 Ил. Учкунов, Кулка Учкунова, Веселин Учкунов, (2013). Устойчивост на гъбни болести при кръмни и салатни сортове цвекло /Сборник с научни трудове на Колеж - Добрич,т.VI,32-38
  2013 Ил. Учкунов, А. Мехмед, В.Учкунов. Интродуциране на растението Стевия (Stevia Rebaudiana B.) в Р. България.( 2013 )ШУ Колеж-Добрич,сб.Интергративни връзки в обучението на студентите,с.51-60
  2013 Ил. Учкунов, К. Учкунова. Проучване устойчивостта на форми салатно цвекло към болести. (2013)Растениевъдни науки № 6 24-28
  2013 К.Учкунова,Ил.УчкуновА.Мехвед,В.Учкунов,(2013)Растеж и развитие на растението Стевия (Stevia Rebaudiana B.) при използването на различен посадъчен материал.Растениевъдни науки №6, 31-34
  2013 Ил. Учкунов, Кулка Учкунова, Веселин Учкунов(2013) Химичен състав на различни генотипове салатно цвекло.научни трудове, Колеж Добрич, томVI, 46-54
  2012 Ил. Учкунов,К. Учкунова, (2012). Продуктивност на различни произходи Стевия (Stevia rebaudiana B.) Шуменски Университет,Сб.Научни трудове,Природни науки, 115-119
  2012 Ил. Учкунов, К. Учкунова, Г. Кикиндонов, Ц. Кикиндонов, (2012). Стопански качества на диплоидни и тетраплоидни хибриди захарно цвекло . Шуменски Университет,Сб.Научни трудове,Природни науки,102-107
  2012 Ил. Учкунов, К. Учкунова, Г. Кикиндонов, Ц. Кикиндонов, (2012). . Продуктивност на кръмни цвекла и полузахарни хибриди Шуменски Университет,Сб.Научни трудове,Природни науки,107-109
  2012 Ил. Учкунов, К. Учкунова,Др. Пламенов, (2012).Унаследяване и корелационни зависимости при Стевия (Stevia rebaudiana B.) ТУ- Варна Трети Межд. Конгрес т.VII, 227-230
  2012 Ил.Учкунов, К.Учкунова, (2012). Количествени съотношения между признаци при естественият подсладител Стевия (Stevia rebaudiana B.) Селскостопанска Наука, 45 № 4, 49-52
  2012 Ил.Учкунов, К. Учкунова 2012.Салатно цвекло сорт Радост-създаване и поддържане, Селскостопанска Наука, 45 ( № 5-6), 72-74
  2012 Ил.Учкунов, К. Учкунова, (2012). Схема на създаване и поддържане на сорт захарно цвекло ИК-1263, Селскостопанска Наука, 45 ( № 5-6), 69-71
  2012 Илия Учкунов, Кулка Учкунова, 2012. Сорт ИК-1263 ново достижение в селекцията на захарното цвекло в България.Изследвания върху полски култури-том VIII-1, 85 -89
  2012 Илия Учкунов, Кулка Учкунова, 2012. Сорт ИК-1263 ново достижение в селекцията на захарното цвекло в България.Изследвания върху полски култури-том VIII-1, 85 -89
  2010 Kikindonov,G.and I.Uchkunov,2010. Productivity of Bulgarian Semi- Sugar Beet Hibrids in Drought Conditions. Biotechnology in Amiral Husbandry, 26: 365-370.
  2010 Kikindonov,G., Uchkunov,I., Tz.,Kikindonov and K. Uchkunovaq 2010. Assessment of the Male Sterility, Monogermity and Triple-Cross Hybrids of Sugar Beet. Green Plant Breeding Technologies International Conference,February 2-5, 2010, Vienna. Austria: p.79
  2009 Uckunov, I., K. Uchkunova., (2009). Radost – The first Bulgarian Table Beet Variety. “ІV-ti international Symposium of livestok” – 9-12 september 2009. Macedoniam Journal of Animal Science
  2009 Будаева, В. В., В. Н. Золотухин, Р. Ю. Митрофанов, И. И. Учкунов, К. Т. Танова, (2009). Получаване на техническа целулоза от слама и семенни обвивки на житни култури. Международна конференция гр. Троян.
  2009 Танова, К., Ил. И. Учкунов, В. В. Будаева, (2009). Экологическое применение эфирного масла лаванды для подавления возбудителя гнили сахарной свеклы Rhizoctonia solani Kuhn. Новые достижения в химии и химической технологии растительного сырья. Материалы ІV Всерос. конф. Барнаул. Изд-во АГУ, кн. 1 – с. 258-260.
  2008 Uchkunov,I., K. Uchkunova, K. Tanova, G. Kikindonov, Ts. Kikindonov, (2008). Preslav variety – new achievement of the Bulgarian fodder beet breeding. “ІV-ti international Symposium of livestok” – 9-12 september 2009. Macedoniam Journal of Animal Science
  2008 Ил. Учкунов, (2008). Количества и качества на хибридни семена от захарно цвекло при използването на различна плоидна степен на бащиния компонент. Шуменски университет. Национална конференция с международно участие “Природни науки” (25.09. – 28,09.)
  2008 Ил. Учкунов, К. Учкунова, Св. Райков, (2008). За риска от нарушаване на технологията при отглеждането на захарно и кръмно цвекло. Шуменски университет. Национална конференция с международно участие “Природни науки” (25.09. – 28,09.)
  2008 Св. Райков, Ил. Учкунов, К. Учкунова, (2008). Използване на Раундъп като десикант при безразсадно семепроизводство на захарно цвекло. Шуменски университет. Национална конференция с международно участие “Природни науки” (25.09. – 28,09.)
  2008 Ил. Учкунов, Ст. Сланев, (2008). Агроекологични схеми за производство на екологично чиста растителна продукция. Селскостопанска наука год. ХLI, №4, 24-28.
  2008 Ил. Учкунов, К. Учкунова, Цв. Кикиндонов, Г. Кикиндонов, Кр. Танова, К. Сланев, Ст. Енчев, (2008). Технология за отглеждане на захарно цвекло. Земеделие плюс бр. 5,6.
  2008 Кр. Танова, Ил. Учкунов, Цв. Кикиндонов, (2008). Оценка на селекционни форми цвекло по реакцията им към някои причинители на болести. Раст. науки 45; 140-143.
  2008 Ил. Учкунов, Г. Кикиндонов, К. Учкунова, Цв. Кикиндонов, (2008). Технология за производство на захарно цвекло. НЦАН.
  2008 Ил. Учкунов, Св. Райков, (2008). Върху кълняемостта на семената от захарно цвекло. Шуменски университет т. ХVІІІ В 3; 5-11.
  2008 Ил. Учкунов, (2008). Оценка на стерилността, едносеменността и кълняемостта на семената при прости и сложни хибриди захарно цвекло. Раст. науки 45; 107-110.
  2008 Ilia Uchkunov, K. Uchkunova, K. Tanova, G. Kikindonov, Ts. Kikindonov, (2008). Preslav variety – new achievement of the Bulgarian fodder beet breeding. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, vol. 11, 4, 701 – 700.
  2008 K. Tanova, I. Uchkunov, K. Slanev, P. Nikolov, S. Enchev, (2008). Study on the soil mycoflora and some pests in ecofield with forage crops in the region of Shumen. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, vol. 11, 4, 694 – 700.
  2008 Ил. Учкунов, Г. Кикиндонов, К. Учкунова, К. Сланев, Ц. Кикиндонов, К. Танова, К. Енчев, (2008). Наръчник за цвеклопроизводителя. НЦАН. Издателство “Артпринт” ООД. Първо издание.
  2008 Кулка Учкунова, Ил. Учкунов, ( 2008). Продуктивни и технологични качества на прости и сложни хибриди захарно цвекло. Раст. науки. 45,52 – 55.
  2008 Ил. Учкунов, К. Учкунова, (2008). Български сортове захарно и кръмно цвекло. Сп. Земеделие плюс.бр.2; 2 – 4.
  2008 Ил. Учкунов, Св. Райков, (2008). Продуктивни и стопански качества на кандидат сортове салатно цвекло. Шуменски университет т. ХVІІІ В 3; 11-23.
  2007 М. Върбанов, Ил. Учкунов, Д. Кулунев, К. Кирилов, (2007). Проучване торенето с NPK и влажност на почвата върху продуктивността и качествата на захарното цвекло (Beta vulgaris L. Var Saccharifera Alaf.) на излужен чернозем. Шуменски университет т. ХVІІ В 3; 97-105.
  2007 Ил. Учкунов, (2007). Проблеми на цвеклопроизводството у нас. Сп. Земеделие плюс. бр.10; 7 – 9.
  2006 Ил. Учкунов, (2006). Постижения и насоки в селекцията на устойчивост на болести при захарното цвекло. Растениевъдни науки 4- 43; 307 – 309.
  2006 Ил. Учкунов, ( 2006). Схема на създаване и поддържане на майчиният компонент на кръмен сорт – Веси. Field Crops Studies vol. III 2, 227 - 231.
  2006 Ил. Учкунов, К. Учкунова, (2006). Състав и хранителна стойност на различни типове цвекла. Field Crops Studies vol. III. 4, 559 - 565.
  2006 Ил. Учкунов, (2006). Селекция на генетично едносеменни хибриди кръмно цвекло от полузахарен тип. Растениевъдни науки. 1- 43, 18 - 21.
  2006 Ил. Учкунов, К. Учкунова, Г. Кикиндонов, (2006). Продуктивност и захарно съдържание на български сортове захарно цвекло. Раст. науки 1 - 43, 22 – 25.
  2005 Ил. Учкунов, К. Учкунова, (2005). К-И 1216 нов сертифициран сорт захарно цвекло. Пловдив, АУ т. L.кн. 4, 13-18.
  2005 Ил. Учкунов, (2005). Селекция на генетически едносеменни сортове захарно цвекло в България. Пловдив, АУ т. L., кн. 4, 307-311.
  2005 Ил. Учкунов, ( 2005). Полузахарно цвекло сочен фураж. Научни трудове на НЦАН т. 1, 97 – 103.
  2005 Ил. Учкунов, Др. Желязков, (2005). Продуктивни и стопански качества на хибриди захарно цвекло включително толерантни на ризомания. Известие на учените – Русе “Аграрни и ветеринарно медицински науки” том 5, 134-136.
  2005 Ил. Учкунов, Др. Желязков, (2005). Комбинативна способност на едносеменни мъжкостерилни опрашители захарно цвекло. Известие на учените – Русе, Аграрни и ветеринарно медицински науки, том 5, 137 - 140.
  2005 Ил. Учкунов, Р. Петрова и К. Учкунова, (2005). Лабораторна кълняемост на семена от захарно и кръмно цвекло при различни температури. Научна конференция с международно участие Ст. Загора, т. 2. Растениевъдство, 517-520.
  2005 Др. Желязков, Ил. Учкунов, (2005). Изпитване на родителски форми и хибриди захарно цвекло толерантни на ризомания. Научни трудове на НЦАН т. 3, 339-342.
  2005 К. Учкунова, Ил. Учкунов, (2005). Перспективни хибриди захарно цвекло. Научни трудове на НЦАН т. 3, 146-149.
  2005 С. Кръстев, Ил. Учкунов, В. Върбанов, Й. Славова, (2005). Сортове захарно цвекло и технологии за отглеждане. Научни трудове на НЦАН т. 1, 77 – 96.
  2004 К. Учкунова, Ил. Учкунов, (2004). Отбор на форми захарно цвекло толерантни на ризомания. Сборник научни трудове. Природни науки – 2004, Шуменски университет, 446 – 450.
  2004 К. Учкунова, Ил. Учкунов, ( 2004). Изпитване на родителски форми и хибриди захарно цвекло устойчиви на церкоспороза и брашнеста мана. Изследвания върху полските култури. т.I. кн .3, 500 – 504.
  2004 Ил. Учкунов, К. Учкунова и Дечев, (2004). Групиране на мъжкостерилни линии захарно цвекло по фенотипна стабилност чрез кластерен анализ. Национална конференция с международно участие: семепроизводство, селекция и семеконтрол за качествен посевен материал. МЗГ.София ,101-105.
  2004 Ил. Учкунов, (2004). К-И 1239. Нов сорт захарно цвекло. Раст. науки, 41,190-192.
  2004 Ил. Учкунов, (2004). К-И 1239. Нов сорт захарно цвекло. Раст. науки, 41,190-192.
  2003 Ilia Ouchkounov, K. Ouchkounova, (2003). Sitation et tendences de la selection betteraviere en Bulgarie France I. I. R.B. info, 10, 13 – 15.
  2003 Ил. Учкунов, К. Учкунова, (2003). Веси – нов сорт кръмно цвекло. Научна конференция с международно участие, Ст. Загора т.I.,91-94.
  2003 Ил. Учкунов, К. Учкунова, (2003). Продуктивни и стопански качества на българските сортове захарно цвекло. Сборник научни трудове. Биология, Природни науки, 197-199.
  2003 Ил. Учкунов, К. Учкунова, ( 2003). Състояние и тенденции при селекцията на захарното цвекло в България. Сборник научни трудове. Биология, Природни науки, 200-204.
  2003 Ил. Учкунов, (2003). Схема на създаване и подържане на генетически едносеменен сорт захарно цвекло Елит. Научна конференция с международно участие, Ст. Загора т.I., 88-90.
  2003 Ивайло Учкунов, А. Павлов, Ил. Учкунов, (2003). Аминокиселинен състав на различни генотипове цвекло. Научна конференция с международно участие, Ст. Загора .т. I., 84 – 87.
  2003 Ил. Учкунов, К. Учкунова , (2003). Създаване на селекционни материали захарно цвекло устойчиви на болестта церкоспороза ((Cercospora beticola). Аграрен университет – Пловдив. Научни трудове т. XLVIII., 353-356.
  2002 Ил. Учкунов, (2002). Изпитване на хибриди захарно цвекло толерантни на вирусната болест ризомания. Юбилейна научна сесия Садово, т. 1 , 197 – 200.
  2002 Ilia Uchkunov, R. Koeva, S. Angelovaq S. Angelov, (2002). Plant Genetic Resurces from genus Beta in Bulgaria. IPGRI. Bolonia, Italia.28-31.
  2002 Ил. Учкунов, К. Учкунова, (2002). Използване на възможностите на селекцията при ограничаване на пораженията от сушата. Научно списание “Екология и бъдеще” г. II. Т. 3, 46-48.
  2002 Ил. Учкунов, К. Учкунова, (2002). Проблеми и перспективи при борбата с ризоманията по захарното цвекло. Четвърта научна конференция с международно участие. “Екология и здраве”, Пловдив, 179 – 182.
  2002 Ил. Учкунов, Цв. Кикиндонов и К. Учкунова, (2002). Селекция на полузахарното и кръмно цвекло. Модел за ефективна аграрна наука. Шумен, 135 . 139.
  2002 Ил. Учкунов, Цв. Кикиндонов, (2002). Селекция на хибриди захарно цвекло толерантни на вирусната болест ризомания. Модел за ефективна аграрна наука. Шумен, 139 – 142.
  2002 Ил. Учкунов, (2002). Селекция на едносеменни мъжкостерилни линии захарно цвекло. Модел за ефективна аграрна наука, Шумен, 152 – 156.
  1997 Ил. Учкунов, К. Учкунова и Ж. Иванов, (1997). Изследване върху продуктивните и технологични качества на хибриди захарно цвекло. Раст. науки, 7, 44 – 46.
  1997 Ил. Учкунов, К. Учкунова и В. Михайлов, (1997). Елит – нов хибрид захарно цвекло. Раст. науки, 8, 38 – 40.
  1997 В. Михайлов, Ил. Учкунов, К. Учкунова и Л. Христова, (1997). Проучване върху стопанските качества на сортове и хибриди захарно цвекло. Раст. науки, 7- 8, 41 – 43.
  1996 Ил. Учкунов, К. Учкунова и Ж. Иванов, (1996). Продуктивни и стопански качества на диплоидни хибриди захрно цвекло. Раст. науки 1, 35 – 37.
  1996 Ил. Учкунов, К. Учкунова, (1996). Биологични и стопански качества на МС линии захарно цвекло. Раст. науки 1, 24 – 26.
  1996 К. Учкунова, Ил. Учкунов, (1996). Сравнително проучване на диплоидни и тетраплоидни многосеменни опрашители захарно цвекло. Раст. науки 6, 13 – 17.
  1996 Ил. Учкунов, Ив. Антонов, (1996). Раднево – нов хибрид захарно цвекло. Раст. науки , 6, 12 – 14.
  1996 Ил. Учкунов, Ив. Антонов и Л. Христова, (1996). Изпитване на хибриди захарно цвекло, толерантни на болестта ризомания. Раст. науки, 8, 48 – 50.
  1996 К. Учкунова, Ил. Учкунов, (1996). Проучване комбинативната способност на диплоидните МС линии и тетраплоидните опрашители захарно цвекло. Раст. науки, 7, 20 – 23.
  1995 A. Lopatishkina, I. Vasileva, I. Ouchkounov V. Vegenov, (1995). Epyydemiologia of BNYY in varions genotypes of sugar beet. Pl. scin, 32 – 4, 108 – 111.
  1995 Ил. Учкунов и К. Учкунова, (1995). Пещера нов сорт захарно цвекло, толерантен на вирусната болест ризомания. Пловдив, Агроеко 1995, 161 – 164.
  1994 Ilia Outchounov, Ivan Antonov, (1994). Selection des varietes monogermes de Betterave a sucre – I.I.R.B.
  1994 Ilia Ouchkounov, A. Ivanova, K. Ouchkounova, (1994). Results of the selection for tolerance of sugar beet to Rhizomania disease plant science, 10, 180 – 182.
  1992 Ilia Outchkounov , I. Antonov, (1992). Selection des varietes monospermes de betterave a sucre tolerants a la rhizomanie. Fundulea Rumanien 23-24.06.
  1990 Ил. Учкунов, (1990). Корелация на количествени признаци при различни типове кръстоски захарно цвекло на МС основа. Генетика и селекция 2, 117-120.
  1988 Ил. Учкунов, (1988). Влияние на родителските компоненти върху кълняемостта на хибридните семена от захарно цвекло при ниски температури. Генетика и селекция, №1, 44-48.
  1988 Ил. Учкунов, (1988). Хетерозисен ефект при различни типове кръстоски захарно цвекло на МС основа. Хетерозис при културните растения, София – БАН; 267-274.
  1987 Ил. Учкунов, (1987). Комбинативна способност на диплоидни и тетраплоидни линии захарно цвекло. Генетика и селекция № 5, 417- 422.
  1987 Ал. Захариев, Ан. Иванова, В. Михайлов, И. Попов, И. Крумов, Ил. Учкунов, Л. Христова, (1987). состояние и развитие изследований по селекции сахарной свеклы на устойчивост к ризоманий в Българии. Доклады участников заседание НТС и специалистов стран – членов СЭ|В и СФРЮ по броблем II. 3. Бидгощ. Полша.
  1987 Ил. Учкунов и К. Учкунова, (1987). Наследяване на захарното съдържание и разтворимата пепел при различни типове кръстоски захарно цвекло.Шумен. ЦИНТИ.
  1985 Ил. Учкунов, (1985). Изпитване на комбинативна способност на едносеменни хибриди захарно цвекло на МС основа, ХIII републикански симпозиум на младите научни работници от селското стопанство и от хранителната промишленост май, 1985 г.т.1, 282-289.
  1985 Ил. Учкунов, (1985). Продуктивност и стопански качества на хибриди захарно цвекло създадени на МС основа, ХIII национален преглед на ТНТМ, Пловдив, 64.
  1985 Ил. Учкунов, (1985). Поникване на родителски форми и хибриди захарно цвекло ( B. Vulgaris) при ниски температури. Растениевъдни науки 10, 35-40.
  1983 Ил. Учкунов, (1983). Проучване върху някои биологични особености на едносеменни мъжкостерилни линии и опрашители захарно цвекло ХХ републикански симпозиум на младите научни работници и специалисти от селското стопанство, Х, 1983. Казанлък,13.
  2015 И. Учкунов, В. Учкунов А. Мехмед 2015 Продуктивност и устойчивост на родителски форми и хибриди захарно цвекло толерантни на вирусната болест ризомания Стара загора
  2013 Ил. Учкунов, . К. Учкунова, С. Райков, Др. Пламенов, В. Учкунов(2013). Използване на опрашители захарно цвекло от диплоидно направление при създаване на диплоидни хибриди, Шумен.Университет, 5-6 окт(под печат)