Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Факултет:

  Катедра:

  Кабинет: Корпус , стая

  Телефон:

  Email:

  Приемно време:


  Завършен университет, специалност

  1998-2003г. - Аграрен Университет - гр. Пловдив

  Бакалавър: Растителна Защита

  Магистър: Селскостопанска фармация

  Месторабота преди постъпване в ШУ

  2007-2015г. - Добруджански Земеделски Институт - гр. Генерал Тошево, Научен сътрудник III ст. (Асистент)

  Заемани академични длъжности

  Асистент

  Преподавател

  Водени лекции и/или упражнения

  Хербология

  Растениевъдство

  Зеленчукопроизводство

  Растителни генетични ресурси

  Генетика и селекция на растенията

  Ненасекомни неприятели

  Биологично земеделие

  Ентомология

  Лозарство

  Практика по Ентомология

  Практика по Хербология

  Практика по Генетика и селекция

  Области на научни интереси

  Генетика

  Селекция и семепроизводство на растенията

  Специализации

  Мобилност с цел преподаване във Faculty of Agronomy, University of Craiova, Romania, по Проект BG05M2OP001-2.016-0022 Модернизация на висшето образование по устойчиво използване на природните ресурси в България, NatuResEdu, 15-29.06.2023 г.

  Участия в проекти

  2023 г. - Агроекологични и биологични изследвания на природни и изкуствени съобщества – фаза I РД-08-140/24.02.2023 г.

  2023 г. - Проект BG05M2OP001-2.013-0001 на МОН "Студентски практики – Фаза 2".

  2021-2023 г. Проект BG05M2OP001-2.016-0022 „Модернизация на висшето образование по устойчиво използване на природните ресурси в България“, NatuResEdu, финансиран по Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

  2022 г. - Биологични и растителнозащитни проучвания в Североизточна България – фаза 3. Проект №РД-08-113/23.02.2022. Продължителност: II.2022-ХII.2022.

  2021 г. - BG05M20P001-2.002-0001 „Студентски практики – ФАЗА 1” (2020-2021 г.)

  2021 г. - Оптимизиране на приложно-аналитичните функции на центъра за кариерно развитие на шуменския университет, РД – 08 -115/ 3.02.2021 г.

  2021 г. - Съвременното образование под влияние на общественото развитие, РД-08-91/01.02.2021 г.

  2020 г. - Съвременни методи и подходи за ефективно обучение на студентите, РД-08-126/03.02.2020 г.

  2019 г. - Традиционни и иновативни форми на работа със студентите колежани РД-08-114/04.02.2019 г.

  2018 г. - Образователни модели и практики при подготовката на студентите колежани, РД-08-138/08.02.2018г.

  2017-2018 г. - BG05M20P001-2.002-0001 „Студентски практики – ФАЗА 1”

  2017 г. - Актуални проблеми в подготовката на студентите за бъдещата им професионална реализация, РД-08-106/06.02.17г.

  2016 г. - Системи и фактори за производство на екологична земеделска продукция, РД-08-145/2016 г.

  2014-2017 г. - Проучване на сортове и линии с различен селекционно-географски произход с цел издирване и създаване на изходен селекционен материал и формиране на генофонд по най-ценните качества от зимна пшеница, № Р 141: към ССА и МЗХ.

  2011-2014 г. - “Създаване на сортове зимна обикновена пшеница и на изходен селекционен материал чрез комбиниране на класическите селекционни методи с някои биохимични и био-технологични подходи“ № 113, Към ССА и МЗХ, .

  2008-2015 г. - “Научно-техническо сътрудничество между Добруджански Земеделски Институт (ДЗИ) – Генерал Тошево, България и Селекционно-генетически институт (СГИ), гр. Одеса, Украйна в областта на селекцията на полските земеделски култури“ (Международен)

  Заемани ръководни позиции

  Председател на секция "Агробиология" към СУБ - гр. Добрич (2013 - 2015 г.)

  Членства в научни организации

  СУБ - гр. Добрич