Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Факултет:

  Катедра:

  Кабинет: Корпус , стая

  Телефон:

  Email:

  Приемно време:


  2023 Chamurliyski, P., Enhancing efficiency in scientific writing in the field of plant growing: Collaborative integration with AI assistant ChatGPT. Acta Scientifica Naturalis, 2023, 10(3): 73–80, ISSN 2367-5144, DOI: https://doi.org/10.2478/asn-2023-0023
  2022 Koleva, M., Stanoeva Y., Ivanova A., Chamurliyski P. 2022. Duration of fungicide activity against wheat powdery mildew. ASN, Vol. 9, No 3, Pages 84–92 (eISSN2603-347X)
  2022 Chamurliyski P., 2022. Formation of grain yield at genotypes of common winter wheat (Triticum aestivum L.) under different environmental conditions. New Knowledge Journal of Science. Vol. XI, No. 3: 84-91 (ISSN 2367-4598)
  2021 Chamurliyski PS, Ivanova A, 2021. Status of a collection from common wheat varieties (Triticum aestivum L.) of Bulgarian origin after a ten-year ex situ storage period, ASN, Vol. 8, No 1, Pages 126–137
  2019 Petrova T., E., Penchev, G., Mihova, P., Chamurliyski, 2019. Resistance to abiotic stress of common winter wheat cultivars with origin from USA, Field Crops Studies,Vol. XII, 2: 113-126 (ISSN: 2535-1133)
  2019 Chamurliyski, P., 2019. Historical aspects and achievements of the bread wheat breeding (Triticum aestivum L.) in Southern Dobrudzha. New knowledge Journal of science 8 (2): 60-70 (ISSN 2367-4598)
  2019 Chamurliyski, P., G., Raykov, N., Tsenov, 2019. Variation of stem height at genotypes of common winter wheat (Triticum aestivum L.) under different environmental conditions. Bulgarian Journal of Crop Science, 56(1): 18-27 (ISSN 2534-9848)
  2019 Chamurliyski, P., G. Zapryanova, 2019. Strategy for integrated pest management in organic production of common wheat in South Dobrudzha region, Proceedings of the seventh student scientific conference “Еcology and environment” April 20, 2019, Vol 6: 67-76 (ISSN 2367-5209)
  2018 Ivanova, A., M. Nankova, P. Chamurliyski, N. Tsenov, M. Koleva, 2018. Assimilation of nutrients from common wheat (Triticum aestivum L.) depending on some agronomy factors. 3-rd International symposium for agriculture and food 2017. JAFES, Vol. 72, №2: 38-43 (ISSN 2545-4315)
  2018 Koleva, M., Y. Stanoeva, I. Kiryakov, A. Ivanova, P. Chamurlyiski, 2018. Evaluation of lentil cultivars and lines for resistance to Fusarium oxysporum f.sp. lentis. Agricultural science and technology, Vol. 10 № 1: 25-28 (P-ISSN: 1313-8820)
  2017 Ivanova, V., P. Chamurliyski, 2017. Resistance of common winter wheat cultivars from different geographic origin to P. triticina. 52 Croatian and 12th International Symposium on Agriculture. Book of proceeding. 216-221 (ISSN 2459-5543)
  2017 Mihova, G., V. Baychev, P. Chamurliyski, H. Stoyanov, 2017. Yield formation in winter cereals under contrasting conditions of the environment. 2-nd International Balkan Agriculture Congress, 16-18 may 2017, Congress Book (ISBN : 978-605-4265-49-7): 351-358
  2017 Tsenov, N., T. Gubatov, G. Raykov, A. Ivanova, P. Chamurliyski. 2017. New approaches for evaluation the grain yield of winter wheat in contrasting environments. International Journal of Current Research (IJCR), Vol. 9, Issue, 01: 44487-44495 (ISSN 0975-833X)
  2016 Иванова, А., П. Чамурлийски, 2016. Тритикале – нова и привлекателна зърнено-житна култура. НАУЧНИ ТРУДОВЕ на Колеж - Добрич, том IX: 95-102
  2016 Чамурлийски, П., А. Иванова, 2016. Статус на работна колекция от род Triticum в условията на ex-situ контролирано съхранение. НАУЧНИ ТРУДОВЕ на Колеж - Добрич, том IX: 103-112
  2016 Raykov, G., P. Chamurliyski, S. Doneva, E. Penchev, N. Tsenov, 2016. Productivity performance of bread winter wheat genotypes with local and foreign origin. Agricultural Science and Technology, Vol. 8, № 4: 276-279
  2016 Chamurliyski, P., N. Tsenov, I. Stoeva, S. Doneva, E. Penchev, G. Mihova, G. Raykov. 2016. Quality of grain and flour of foreign bread wheat cultivars (Triticum aestivum L.) under the conditions of south Dobrudzha region. Agricultural Science and Technology, Vol. 8, № 4: 283-288
  2016 Georgiev, G., N. Nenova, G. Georgiev, P. Chamurliyski, P. Peevska, J. Encheva. 2016. Investigation on sunflower lines and hybrids (Helianthus annus L.) for expression of heterosis and dominance rate of important economic trails in F1 under the conditions of Northeast Bulgaria. Proceeding of 19-th International Sunflower Conference, 29 May-23 June 2016, Edirne, Turkey: 484-489
  2016 Georgiev, G., N. Nenova, G. Georgiev, P. Peevska, P. Chamurliyski, 2016. Yield and elements of productivity of new experimental sunflower hybrids (Helianthus annuus L.). FCS 10(1):115-119
  2015 Chamurliysky, P., D. Atanasova, E. Penchev, 2015. Productivity of foreign common winter wheat cultivars (Triticum aestivum L.) under the conditions of Dobrudzha region. Agriculture & Forestry, Podgorica Vol. 61 Issue 1: 77-83
  2015 Chamurliyski, P., E. Penchev, N. Tsenov, 2015. Productivity and stability of the yield from common winter wheat cultivars developed at IPGR Sadovo under the conditions of Dobrudzha region. Agricultural Science and Technology, Vol. 7, № 1, p-p 19 – 24
  2015 Георгиев Г., Н., Ненова, П., Пеевска, П., Чамурлийски. 2015. Определяне на листната площ на линии и хибриди слънчоглед (Helianthus anuus L.) в условията на Добруджа. Аграрен Университет, Пловдив. Юбилейна научна конференция с международно участие. „Традиции и предизвикателства пред аграрното образование, наука и бизнес - Научни трудове“ том LIX, кн.2: 43-49
  2014 Tsenov N., T. Petrova, E. Tsenova, D. Atanasova, P. Chamurliyski, 2014. Breeding value of Medea variety for increasing the grain productivity and freezing tolerance in winter common wheat. FCS 9, №1; p-p 7-19 (in BG)
  2014 Нанкова М., А. Иванова, Н. Ценов, Д. Атанасова, П. Чамурлийски, 2014. Изследване на някои сортове пшеница (Triticum aestivum L.) към продължително монокултурно отглеждане и отзивчивостта им към low-imput технология от различни начини на внасяне на хранителните вещества. FCS 9, №1; 109-120
  2014 Чамурлийски П., И. Стоева, Е. Пенчев, 2014. Оценка варирането на признаци характеризиращи генетичното разнообразие на работна колекция от зимна обикновена пшеница (Triticum aestivum L.). FCS 9, №1; 31-40
  2014 Ценов Н., Е. Ценова, Д. Атанасова, П. Чамурлийски, Г. Райков, 2014. Комплексна селекционна оценка на сортове зимна пшеница 1. Продуктивност от зърно. Научни трудове, Научни трудове „ИЗ Карнобат“, Том 3, №1; 21-35
  2014 Ланджева С., В. Кутев, Н. Ценов, П. Чамурлийски, Т. Трифонова, В. Ненова, Т. Кърцева, К. Кочева, П. Петров, Г. Георгиев. 2014. Продуктивност и азотна ефективност при обикновената пшеница – сравнителен анализ на стари и съвременни български сортов. Научни трудове, „ИЗ Карнобат“, Том 3, №1; 267-276
  2013 Chamurliyski, P., N. Tsenov, 2013. Yield stability of contemporary Bulgarian winter wheat cultivars (Triticum aestivum L.) in Dobrudzha. Agricultural Science and Technology, vol. V, № 1, p-p 16-21
  2013 Tsenov N., D. Atanasova, P. Chamurliyski, I. Stoeva, 2013. Influence of extreme environmental changes on grain quality of winter common wheat (Triticum aestivum L.) Bulg. J. Agric. Sci., 19(4): 690-695
  2013 Georgiev, G., G. Georgiev, P. Chamurliyski, 2013. Productivity and economic traits of winter oilseed rape (Brassica napus var. biennis) under the conditions of Dobrudzha. Agricultural Science and Technology, vol. V, № 4, pp 424-427
  2013 Chamurliysky, P., N Tsenov, S. Stoyanova, 2013. Drying of seeds from common wheat (Triticum aestivum L.) by using Silica Gel for ex situ storage. Agricultural Science and Technology, vol. V, № 3: 252-256
  2012 Tsenov, N., P. Chamurliyski, T. Petrova, E. Penchev, 2012. Breeding of cold tolerance the common winter wheat (Triticum aestivum L.) at Dobrudzha Agricultural Institute, FCS 8, №1; p-p 53-64 (in BG)
  2012 Chamurliyski, P., S. Stoyanova, 2012. Ex situ storage of germplasm from common wheat (Triticum aestivum L.) for a ten-year period in a breeding collection. Agricultural Science, vol. IV, Issue 11, p-p 157-163
  2011 Chamurliyski, P., N. Tsenov, I. Stoeva, S. Doneva, 2011. Economic characterization of some foreign winter wheat cultivars (Triticum aestivum L.), Papers from XIV International scientific-practical conference, “Agricultural science – farming production in Siberia, Mongolia, Kazakhstan and Bulgaria” Vol. 1; p-p 12-14
  2011 Chamurliyski, P., N. Tsenov, I. Stoeva, 2011. Productivity and quality of modern Bulgarian bread wheat varieties (Triticum aestivum L.), FCS 7, №2; p-p 233-241 (in BG)
  2009 Tsenov N., K. Kostov, I. Todorov, I. Panayotov, I. Stoeva, D. Atanasova, I. Mankovski, P. Chamurliyski, 2009. Problems, achievements and prospects in breeding for grain productivity of winter wheat, FCS 5, №2; p-p 261-273 (in BG)
  2009 Stoeva I., P. Chamurliyski, N. Tsenov, 2009. Investigation on Bulgarian and foreign common winter wheat varieties and lines with a view of their using in breeding for productivity and quality, FCS 5, №2; p-p 253-260 (in BG)
  2018 Chamurliyski, P., G. Ivanova, 2018. Truffle-black diamond. Outlook for a successful business. Proceeding of Sixth student scientific conference “Ecology and environment” April 20-21, Vol. 5: 51-58
  2018 Chamurliyski, P., G. Raykov, N. Tsenov, 2018. Genotype response with regard to plant height in common winter wheat (Triticum aestivum L.) grown under contrasting environments. IX-th Annual Conference with International participation “Innovations in agricultural science for efficient farming” 27-28 September 2018, Book of abstracts: 39
  2017 Ivanova, A., M. Koleva, P. Chamurliyski, S. Velikova, D. Nikolova, 2017. Clearfield technology: a revolution in the fight against weeds. Clearfield in rape. Proceedings of the fifth student scientific conference “Ecology and Environment” April 21, Volume 4: 116-119
  2017 Chamurliyski, P., V. Mihov, A. Ivanova, M. Koleva, 2017. Clearfield technology in common winter wheat. Perspectives and practical application. Proceedings of the fifth student scientific conference “Ecology and Environment” April 21, Volume 4: 120-123
  2015 A. Borner at al. 2015. Genetic diversity in old bread wheats from Bulgaria. Annual Wheat Newsletter vol.61; 8-13
  2023 Tsenov N., D. Atanasova, P. Chamurliyski, I. Stoeva, 2013. Influence of extreme environmental changes on grain quality of winter common wheat (Triticum aestivum L.) Bulg. J. Agric. Sci., 19(4): 690-695, Цитирана в: Uhr, Z., Angelova, T., Dimitrov, E., Dragov, R., 2023. Technological evaluation and determination of the traits stability in breeding materials in the early generations. Bulgarian Journal of Crop Science, 60(5), 17-27
  2023 Chamurliysky, P., Tsenov, N., Stoeva, I., Doneva, S. & Penchev, E., 2016. Quality of grain and flour of foreign bread wheat cultivars (Triticum aestivum L.) under the conditions of South of Dobrudzha region. Agricultural science and Technology, Vol. 8, № 4, 283-288, Цитирана в: Uhr, Z., Angelova, T., Dimitrov, E., Dragov, R., 2023. Technological evaluation and determination of the traits stability in breeding materials in the early generations. Bulgarian Journal of Crop Science, 60(5), 17-27
  2023 Raykov G., Chamurliyski, P., S. Doneva, E. Penchev, N. Tsenov, 2016. Productivity performance of bread winter wheat genotypes with local and foreign origin. Agricultural Science and Technology, Vol. 8, № 4: 276-279, Цитирана в: Kuneva, V., Stoyanova, A., Cojocaru, J., Sturzu3, R., Meluca, C., 2023. Productive capabilities of promising varieties of wheat (Triticum aestivum L.). Romanian agricultural research, No. 40, 209-2014
  2023 Stoeva, I., Chamurliyski, P., Tsenov, N., 2009. Study of Bulgarian and foreign varieties and lines of common wheat in relation to their use in the selection of productivity and quality. Field Crops Studies, V (2), 253-260, Цитирана в: Kuneva, V., Stoyanova, A., Cojocaru, J., Sturzu3, R., Meluca, C., 2023. Productive capabilities of promising varieties of wheat (Triticum aestivum L.). Romanian agricultural research, No. 40, 209-2014
  2023 Chamurliysky, P., Tsenov, N., Stoeva, I., Doneva, S. & Penchev, E., 2016. Quality of grain and flour of foreign bread wheat cultivars (Triticum aestivum L.) under the conditions of South of Dobrudzha region. Agricultural science and Technology, Vol. 8, № 4, 283-288, Цитирана в: Angelova, T., Dimitrov, E., Uhr1, Z., Vida, V., Bozadzhiev, B., 2023. Evaluation of Yield and Technological Qualities of Hungarian Common Winter Wheat Varieties in Central Southern Bulgaria. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, 2023, 26 (2), 181-203
  2023 Stoeva, I., Chamurliyski, P., Tsenov, N., 2009. Study of Bulgarian and foreign varieties and lines of common wheat in relation to their use in the selection of productivity and quality. Field Crops Studies, V (2), 253-260, Цитирана в: Uhr, Z., Dimitrov, E., Dragov, R., Chipilski, R., Angelova, T., 2023. Comparative testing of old winter wheat varieties under changing climatic conditions. Scientific Papers. Series A. Agronomy, Vol. LXVI, No. 1, 599-607
  2023 Chamurliysky, P., D. Atanasova, E. Penchev, 2015. Productivity of foreign common winter wheat cultivars (Triticum aestivum L.) under the conditions of Dobrudzha region. Agriculture & Forestry, Podgorica Vol. 61 Issue 1: 77-83, Цитирана в: Uhr, Z., Dimitrov, E., Dragov, R., Chipilski, R., Angelova, T., 2023. Comparative testing of old winter wheat varieties under changing climatic conditions. Scientific Papers. Series A. Agronomy, Vol. LXVI, No. 1, 599-607
  2022 Raykov, G., P. Chamurliyski, S. Doneva, E. Penchev and N. Tsenov, 2016. Productivity performance of bread winter wheat genotypes of local and foreign origin. Agricultural Science and Technology, 8, 276-279, Цитирана в: Ур, З, Т Ангелова, Е Димитров, Р Драгов, 2022. Оценка на обикновена зимна пшеница по млевни показатели и стабилността им за региона на Садово, Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, 25 (3), 119-132, ISSN 2367-8364 (Online)
  2022 Stoeva, I., Chamurliyski, P., Tsenov, N., 2009. Study of Bulgarian and foreign varieties and lines of common wheat in relation to their use in the selection of productivity and quality. Field Crops Studies, V (2), 253-260. Цитирана в: Ур, З, Т Ангелова, Е Димитров, Р Драгов, 2022. Оценка на обикновена зимна пшеница по млевни показатели и стабилността им за региона на Садово, Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, 25 (3), 119-132, ISSN 2367-8364 (Online)
  2022 Chamurliyski, P., N., Tsenov, 2013. Yield stability of contemporary Bulgarian winter wheat cultivars (Triticum aestivum L.) in Dobrudzha. Agricultural Science and Technology, 5, 16-21, Цитирана в: Hassan, M.S., M.A. Ali and Somaya A. Hussien, 2022. Performance and stability of some bread wheat genotypes for grain yield and some attributes in response to drought stress. SVU-International Journal of Agricultural Science, Volume 4 Issue (1) pp.: 236-253, Print ISSN 2636-3801 | Online ISSN 2636-381X, Doi: 10.21608/svuijas.2022.114090.116
  2021 Chamurliyski, P., N., Tsenov, 2013. Yield stability of contemporary Bulgarian winter wheat cultivars (Triticum aestivum L.) in Dobrudzha. Agricultural Science and Technology, 5, 16-21, Цитирана в: Stoyanov, H., 2021. Environment Adjusted Yield Model for Ranking and Stability Assessment of Winter Triticale (X Triticosecale Wittm.) Genotypes, International Journal of Innovative Approaches in Agricultural Research 2021, Vol. 5 (1), 141-157
  2021 Tsenov, N., Kostov, K., Todorov, I., Panayotov, I., Stoeva, I., Atanasova, D., Mankovski, I. & Chamurliyski, P., 2009. Problems, achievements and prospects in productivity selection in winter wheat. Field Crops Studies, V (2), 261-273, Цитирана в: Desheva, G., Deshev, M., 2021. Correlation and path coefficient analyses of grain yield and its related components for some common winter wheat genotypes, AGRICULTURAL SCIENCES Volume 13 Issue 31: 26-36
  2021 Chamurliyski P., N., Tsenov, I., Stoeva, 2011. Productivity and quality of modern Bulgarian bread wheat varieties (Triticum aestivum L.). Field Crops Studies, 7: 233-241, Цитирана в: Desheva, G., Deshev, M., 2021. Correlation and path coefficient analyses of grain yield and its related components for some common winter wheat genotypes, AGRICULTURAL SCIENCES Volume 13 Issue 31: 26-36
  2021 Чамурлийски П., Стоева И., Пенчев Е., 2014. Оценка варирането на признаци характеризиращи генетичното разнообразие на работна колекция от зимна обикновена пшеница. Изследвания върху полските култури, IX-1:31-40. Цитирана в: Desheva, G., Deshev, M., 2021. Correlation and path coefficient analyses of grain yield and its related components for some common winter wheat genotypes, AGRICULTURAL SCIENCES Volume 13 Issue 31: 26-36
  2020 Tsenov, N., Kostov, K., Todorov, I., Panayotov, I., Stoeva, I., Atanasova, D., Mankovski, I. & Chamurliyski, P., 2009. Problems, achievements and prospects in productivity selection in winter wheat. Field Crops Studies, V (2), 261-273, Цитирана в: Stoyanov, G., Dunchev, D., 2020. Influence of the leaf fertilization on the productivity of two common wheat varieties. Agricultural University – Plovdiv, Scientific Works, vol. LXII, issue 1, Third Students’ Scientific Session: 169-175
  2020 Chamurliysky, P., D. Atanasova, E. Penchev, 2015. Productivity of foreign common winter wheat cultivars (Triticum aestivum L.) under the conditions of Dobrudzha region. Agriculture & Forestry, Podgorica Vol. 61 Issue 1: 77-83, Цитирана в: Anas, M., 2020. Inheritance of grain yield and grain yield components in barley. PhD Dissertation, The University of Agriculture Peshawar Pakistan.
  2019 Tsenov N., Kostov, K., Todorov, I., Panayotov, I., Stoeva, I., Atanassova, D., Mankovsky, I. & Chamurliysky, P. 2009. Problems, achievements and prospects in breeding for grain productivity of winter wheat. Field Crops Studies, V(2): 261-273, Цитирана в: Пенчев, Е., С., Донева, Р., Александрова, 2019. Изследване продуктивността и качествените показатели на група нови сортове зимна мека пшеница. Field Crop Studies XI (2): 97-106
  2019 Chamurliysky, P., D., Atanasova, E., Penchev, 2015. Productivity of foreign common winter wheat cultivars (Triticum aestivum L.) under the conditions of Dobrudzha region. Agriculture & Forestry, Podgorica Vol. 61 Issue 1: 77-83 Цитирана в: Karaman, M., 2019. Evaluation of bread wheat genotypes in irrigated and rainfed conditions using biplot analysis. Applied Ecology and Environmental Research 17(1): 1431-1450
  2019 Chamurliysky, P., D., Atanasova, E., Penchev, 2015. Productivity of foreign common winter wheat cultivars (Triticum aestivum L.) under the conditions of Dobrudzha region. Agriculture & Forestry, Podgorica Vol. 61 Issue 1: 77-83 Цитирана в: Panfilova, A., A., Mohylnytska, 2019. The impact of nutrition optimization on crop yield of winter wheat varieties (Triticum aestivum L.) and modeling of regularities of its dependence on structure indicators. Agriculture & Forestry, Vol. 65 Issue 3: 157-171
  2019 Chamurliysky, P., Tsenov, N., Stoeva, I., Doneva, S. & Penchev, E., 2016. Quality of grain and flour of foreign bread wheat cultivars (Triticum aestivum L.) under the conditions of South of Dobrudzha region. Agricultural science and Technology, Vol. 8, № 4, 283-288 Цитирана в: Донева, С., Д., Йорданова, Р., Александрова, 2019. Проучване на генетичното разнообразие на нови сортове хлебна пшеница, създадени в Добруджански земеделски институт. Field Crop Studies XII(1): 141-160
  2019 Tsenov, A., Chamurliiski, P., Petrova, T. & Penchev, E., 2012. Cold resistance breeding for winter common wheat (Triticum aestivum L.) at the Dobrudzha Agricultural Institute. Field Crops Studies, III – 1, 53-64 Цитирана в: Александров, Т., Т., Петрова, Е., Пенчев, 2019. Перспективни селекционни линии твърда пшеница (Triticim durum Desf.) създадени в ДЗИ – генерал Тошево. I. Студоустойчивост и зимоустойчивост. Field Crop Studies XII(2): 95-112
  2019 Tsenov, A., Chamurliiski, P., Petrova, T. & Penchev, E., 2012. Cold resistance breeding for winter common wheat (Triticum aestivum L.) at the Dobrudzha Agricultural Institute. Field Crops Studies, III – 1, 53-64 Цитирана в: Донева, С., Р., Александрова, T., Петрова 2019. Приложение на глиадиновия алелен състав като маркер за студоустойчивост в селекцията на хлебна пшеница. Field Crop Studies XII(2): 213-226
  2019 Stoeva, I., Chamurliyski, P., Tsenov, N., 2009. Study of Bulgarian and foreign varieties and lines of common wheat in relation to their use in the selection of productivity and quality. Field Crops Studies, V (2), 253-260. Цитирана в: Ganchev G., Kuneva V., Stoyanova A., 2019. Nutritional and energy value of two wheat varieties. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 25 (Suppl. 3): 47-52
  2019 Chamurliyski, P., 2019. Historical aspects and achievements of the bread wheat (Triticum aestivum L.) in Southern Dobrudzha, New Knowledge Journal of Science, 8 (2): 60-70, Цитирана в: Mihajlow, Р., Ivanova, А., 2019. Drone video capture – A new method in precision agriculture. Technical University of Varna. Annual Journal, Vol 3(2): 32-38
  2019 Tsenov, N., Kostov, K., Todorov, I., Panayotov, I., Stoeva, I., Atanasova, D., Mankovski, I. & Chamurliyski, P., 2009. Problems, achievements and prospects in productivity selection in winter wheat. Field Crops Studies, V (2), 261-273, Цитирана в: Ganchev G., Kuneva V., Stoyanova A., 2019. Nutritional and energy value of two wheat varieties. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 25 (Suppl. 3): 47-52
  2018 Tsenov, N., K. Kostov, l. Todorov, l. Panayotov, I. Stoeva, D. Atanasova, l. Mankovsky and P. Chamurliysky, 2009. Problems, achievements and prospects in breeding for grain productivity of winter wheat. Field Crops Studies 5 (2): 261-273 Цитирана в: Penchev, E., T. Petrova, 2018. Investigation on the effects of the genotype x environment interaction in some new Bulgarian common winter wheat cultivars. 3-rd International symposium for agriculture and food 2017. JAFES, Vol. 72, №2: 74-77 (ISSN 2545-4315)
  2018 Chamurliyski, P., N., Tsenov, 2013. Yield stability of contemporary Bulgarian winter wheat cultivars (Triticum aestivum L.) in Dobrudzha. Agricultural Science and Technology, 5, 16-21, Цитирана в: Peevska, P., M. Drumeva, G. Georgiev, 2018. Registration of a new sunflower hybrid – Sevar. Agricultural Science and Technology, Volume 10 (1): 29-33 (DOI: 10.15547/ ast.2018.01.006)
  2018 Chamurliyski P., N., Tsenov, I., Stoeva, 2011. Productivity and quality of modern Bulgarian bread wheat varieties (Triticum aestivum L.). Field Crops Studies, 7: 233-241, Цитирана в: Peevska, P., M. Drumeva, G. Georgiev, 2018. Registration of a new sunflower hybrid – Sevar. Agricultural Science and Technology, Volume 10 (1): 29-33 (DOI: 10.15547/ ast.2018.01.006)
  2018 Tsenov, N., P. Chamurliyski, T. Petrova, E. Penchev, 2012. Breeding of cold tolerance, the common winter wheat (Triticum aestivum L.) at Dobrudzha Agricultural Institute, FCS 8, №1: 53-64, Цитирана в: Mihova, G., V. Baychev. T. Aleksandrov, T. Petrova, Y. Stanoeva, V. Ivanova, 2018. Breeding of cereal crops at Dobrudzha Agricultural Institute – General Toshevo, Bulgaria, 3-rd International symposium for agriculture and food 2017. JAFES, Vol. 72, №2: 124 - 131 (ISSN 2545-4315)
  2018 Tsenov, N., K. Kostov, l. Todorov, l. Panayotov, I. Stoeva, D. Atanasova, l. Mankovsky and P. Chamurliysky, 2009. Problems, achievements and prospects in breeding for grain productivity of winter wheat. Field Crops Studies 5 (2): 261-273, Цитирана в: Mihova, G., V. Baychev. T. Aleksandrov, T. Petrova, Y. Stanoeva, V. Ivanova, 2018. Breeding of cereal crops at Dobrudzha Agricultural Institute – General Toshevo, Bulgaria, 3-rd International symposium for agriculture and food 2017. JAFES, Vol. 72, №2: 124 - 131 (ISSN 2545-4315)
  2018 Chamurliyski, P., N. Tsenov, I. Stoeva, S. Doneva, 2012. Economic characterization of some foreign winter wheat cultivars (Triticum aestivum L.), Plant Science, Vol. XLIX, №5: 13-17, Цитирана в: Georgiev, G., N. Nenova, P. Peevska, G. Georgiev, 2018. Investigation on the inheritance of the traits number of seeds per plant and 1000 kernel weight in sunflower hybrids, 3-rd International symposium for agriculture and food 2017. JAFES, Vol. 72, №2: 78 - 82 (ISSN 2545-4315)
  2018 Ivanova, V., P. Chamurliyski, 2017. Resistance of common winter wheat cultivars from different geographic origin to P. triticina. 52 Croatian and 12th International Symposium on Agriculture. Book of proceeding. 216-221 (ISSN 2459-5543), Цитирана в: Koleva, M., Y . Stanoeva , I. Kiryakov , A. Ivanova, 2018. Sources of resistance in chickpea (Cicer arietinum L.) to ascochyta blight (Ascochyta rabiei), Аgricultural Science and Technology, Volume 10 (3): 195 - 198 (DOI: 10.15547 /ast. 2018.03.037)
  2018 Tsenov, N., P. Chamurliyski, T. Petrova, E. Penchev, 2012. Breeding of cold tolerance, the common winter wheat (Triticum aestivum L.) at Dobrudzha Agricultural Institute. FCS 8, №1: 53-64, Цитирана в: Mihova, G., T. Petrova, V. Ivanova, Yo. Stanoeva, 2018. New accessions in the common winter wheat working International collection of Dobrudzha Agricultural Institute, Bulgaria. Agricultural, Biological & Life Science Conference, Edirne, Turkey, 266-271
  2018 Tsenov, N., K. Kostov, l. Todorov, l. Panayotov, I. Stoeva, D. Atanasova, l. Mankovsky and P. Chamurliysky, 2009. Problems, achievements and prospects in breeding for grain productivity of winter wheat. Field Crops Studies 5 (2): 261-273 Цитирана в: Mihova, G., T. Petrova, V. Ivanova, Yo. Stanoeva, 2018. New accessions in the common winter wheat working International collection of Dobrudzha Agricultural Institute. Bulgaria, Agricultural, Biological & Life Science Conference, Edirne, Turkey, 266-271
  2018 Chamurliysky, P., D. Atanasova, E. Penchev, 2015. Productivity of foreign common winter wheat cultivars (Triticum aestivum L.) under the conditions of Dobrudzha region. Agriculture & Forestry, Podgorica Vol. 61 Issue 1: 77-83, Цитирана в: Kilich, H., E. Kendal, H. Aktas, 2018. Evaluation of yield and some quality characters of winter barley (Hordeum vulgare L.) genotypes using biplot analysis. Agriculture & Forestry. Vol. 64 Issue 3: 101-111, (DOI: 10.17707/AgricultForest.64.3.09)
  2017 Chamurliyski, P., N. Tsenov, 2013. Yield stability of contemporary Bulgarian winter wheat cultivars (Triticum aestivum L.) in Dobrudzha. Agricultural Science and Technology, vol. V, № 1, p-p 16-21, Цитирана в: Desheva, G., B. Kysev and M. Deshev, 2017. Spike productivity of common winter wheat from the National collection of Bulgaria. Proceeding of International Conference “135 Years Agricultural Science in Sadovo and 40 Years Institute of Plant Genetic Resources - Sadovo” 29-30 May, Plovdiv: 101-113
  2017 Tsenov, N., T. Gubatov, G. Raykov, A. Ivanova and P. Chamurliyski, 2017. New approaches for evaluation the grain yield of winter wheat in contrasting environments. International Journal of Current Research, 9, 44487-44495, Цитирана в: Yankov, P., M. Drumeva, 2017 Effect of pre-sowing soil tillage for wheat on the crop structure and the yield components in Dobrudzha region. AGRICULTURAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, VOL. 9, No 2, pp: 124-128
  2017 Raykov, G., P. Chamurliyski, S. Doneva, E. Penchev and N. Tsenov, 2016. Productivity performance of bread winter wheat genotypes of local and foreign origin. Agricultural Science and Technology, 8, 276-279, Цитирана в: Yankov, P., M. Drumeva, 2017 Effect of pre-sowing soil tillage for wheat on the crop structure and the yield components in Dobrudzha region. AGRICULTURAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, VOL. 9, No 2, pp: 124-128
  2017 Chamurliysky, P., D. Atanasova, E. Penchev, 2015. Productivity of foreign common winter wheat cultivars (Triticum aestivum L.) under the conditions of Dobrudzha region. Agriculture & Forestry, Podgorica Vol. 61 Issue 1: 77-83, Цитирана в: Yankov, P., M. Drumeva, 2017 Effect of pre-sowing soil tillage for wheat on the crop structure and the yield components in Dobrudzha region. AGRICULTURAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, VOL. 9, No 2, pp: 124-128
  2017 Chamurliysky, P., D. Atanasova, E. Penchev, 2015. Productivity of foreign common winter wheat cultivars (Triticum aestivum L.) under the conditions of Dobrudzha region. Agriculture & Forestry, Podgorica Vol. 61 Issue 1: 77-83, Цитирана в: Dekich, V., V. Popovich, S. Brankovich, D. Terzich and N. Durich, 2017. Grain yield and yield components of winter barley. Agriculture & Forestry, Vol. 63 Issue 1: 179-185, Podgorica (DOI: 10.17707/AgricultForest.63.1.21)
  2017 Tsenov N., D. Atanasova, M. Nankova, A. Ivanova, E. Tsenova, P. Chamurliyski and G. Raykov, 2014. Approaches for grading breeding evaluation of winter wheat varieties for grain yield. Scientific Works of Instiute of Agriculture – Karnobat, 3(1): 21-35 Цитирана в: Stoyanov, H., V., Baychev, G., Mihova, 2017. Analysis and Assessment of Yield Ranking Models in Triticale (xTriticosecale Wittm.) in Contrasting Environmental Conditions. The Special Issue of 2-nd International Balkan Agriculture Congress. Journal of Tekirdag Agricultural Faculty: 83-90 (ISSN: 1302-7050)
  2017 Chamurliysky, P., D. Atanasova, E. Penchev, 2015. Productivity of foreign common winter wheat cultivars (Triticum aestivum L.) under the conditions of Dobrudzha region. Agriculture & Forestry, Podgorica Vol. 61 Issue 1: 77-83 Цитирана в: Georgiev, G., 2017. Characterization of The New Bulgarian Sunflower Hybrid “Gabi”, 2-nd International Balkan Agriculture Congress, 16-18 may 2017, Congress Book (ISBN : 978-605-4265-49-7): 419-427
  2017 Chamurliysky, P., D. Atanasova, E. Penchev, 2015. Productivity of foreign common winter wheat cultivars (Triticum aestivum L.) under the conditions of Dobrudzha region. Agriculture & Forestry, Podgorica Vol. 61 Issue 1: 77-83, Цитирана в: Ivanova, A., M., Koleva, 2017. Production potential of feed barley variety Veslets, grown in the South Dobrudzha region of Bulgaria. International Journal Knowledge. Institute of Knowledge Management. Scientific papers. Medicine and natural science. Vol. 19(4): 1637-1677 (ISSN 2545-4439)
  2017 Chamurliyski, P., E. Penchev, N. Tsenov, 2015. Productivity and stability of the yield from common winter wheat cultivars developed at IPGR Sadovo under the conditions of Dobrudzha region. Agricultural Science and Technology, Vol. 7, № 1: 19 – 24 Цитирана в: Ivanova, A., M., Koleva, 2017. Production potential of feed barley variety Veslets, grown in the South Dobrudzha region of Bulgaria. International Journal Knowledge. Institute of Knowledge Management. Scientific papers. Medicine and natural science. Vol. 19(4): 1637-1677 (ISSN 2545-4439)
  2017 Ценов, Н., П. Чамурлийски, Т. Петрова и Е. Пенчев, 2012. Селекция на студоустойчивост при зимната обикновена пшеница в Добруджански Земеделски институт. Изследвания върху полските култури, т. VIII, №1: 53-64, Цитирана в: Стоянов, Х., 2017. Анализ на показатели за оценка на метеорологичното време имащи значение за селекцията на зимни зърнено-житни култури. Юбилейна научна конференция с международно участие: „135 години земеделска наука в Садово и 40 години Институт по Растителни Генетични Ресурси – Садово“: 318-334
  2017 Chamurliyski, P., D. Atanasova, E. Penchev, 2015. Productivity of foreign common winter wheat cultivars (Triticum aestivum L.) under the conditions of Dobrudzha region, Agriculture & Forestry, 61: 77-83 Цитирана в: Ценов, Н. 2017. Изследвания върху вегетационния период във връзка със селекцията на обикновената пшеница, Дисертация за присъждане на научна степен „Доктор на науките”, Добрич, стр. 464
  2017 Чамурлийски П., Стоева И., Пенчев Е., 2014.Оценка варирането на признаци характеризиращи генетичното разнообразие на работна колекция от зимна обикновена пшеница. Изследвания върху полските култури, IX-1:31-40. Цитирана в: 2017 Дисертация за присъждане на научна степен „доктор“ на тема: "Характеристика на резервните белтъци при синтетични пшеници във връзка с използването им като изходен материал за селекцията", Добрич.
  2017 Tsenov, N., K. Kostov, l. Todorov, l. Panayotov, I. Stoeva, D. Atanasova, l. Mankovsky and P. Chamurliysky, 2009. Problems, achievements and prospects in breeding for grain productivity of winter wheat. Field Crops Studies 5 (2): 261-273, Цитирана в: Desheva, G., B. Kysev and M. Deshev, 2017. Spike productivity of common winter wheat from the National collection of Bulgaria. Proceeding of International Conference “135 Years Agricultural Science in Sadovo and 40 Years Institute of Plant Genetic Resources - Sadovo” 29-30 May, Plovdiv: 101-113
  2016 Chamurliyski P., Tsenov, N., Stoeva, I. And Doneva, S., 2012. Economic characterization of some foreign winter wheat cultivars (Triticum aestivum L.). Plant Science, 49, 13-17, Цитирана в: Desheva, G., M. Sabeva, M. Zacharieva, 2016. Variation of agronomic trails among introduced winter bread wheat cultivars. Trakia Journal of Sciences, No 2; p-p 171-175
  2016 Chamurliyski, P., N. Tsenov, I. Stoeva, 2011. Productivity and quality of modern Bulgarian bread wheat varieties (Triticum aestivum L.), FCS 7, №2; p-p 233-241, Цитирана в: Peevska, P., G. Georgiev, 2016. A new Bulgarian sunflower hybrid Dea. Proceeding of 19-th International Sunflower Conference, 29 May-23 June 2016, Edirne, Turkey: 475-483
  2016 Chamurliyski, P., N. Tsenov, 2013. Yield stability of contemporary Bulgarian winter wheat cultivars (Triticum aestivum L.) in Dobrudzha. Agricultural Science and Technology, vol. V, № 1, p-p 16-21, Цитирана в: Peevska, P., G. Georgiev, 2016. A new Bulgarian sunflower hybrid Dea. Proceeding of 19-th International Sunflower Conference, 29 May-23 June 2016, Edirne, Turkey: 475-483
  2016 Chamurliyski, P. & Stoyanova, S. 2012. Ex situ storage of germplasm from common wheat (Triticum aestivum L.) for a ten-year period in a breeding collection. – Agricultural Sciences, 4(11): 157-163 (in Bg), Цитирана в: Uzundzhalieva, К., G. Desheva & R. Ruseva, 2016. Conservation and management of plant genetic resources in the Insitute of plant genetic resources, Sadovo, Bulgaria PHYTOLOGIA BALCANICA 22 (2): 179 – 185
  2016 Tsenov, N., K. Kostov, l. Todorov, l. Panayotov, I. Stoeva, D. Atanasova, l. Mankovsky and P. Chamurliysky, 2009. Problems, achievements and prospects in breeding for grain productivity of winter wheat. Field Crops Studies 5 (2): 261-273, Цитирана в: Desheva, G., M. Sabeva, M. Zacharieva, 2016. Variation of agronomic trails among introduced winter bread wheat cultivars. Trakia Journal of Sciences, No 2; p-p 171-175
  2016 Chamurliyski, P., D. Atanasova, E. Penchev, 2015. Productivity of foreign common winter wheat cultivars (Triticum aestivum L.) under the conditions of Dobrudzha region, Agriculture & Forestry, 61: 77-83 Цитирана в: Георгиев, Г., 2016. Характеристика на нов български хибрид слънчоглед - Габи. FCS 10, №1: 103-114
  2015 Chamurliyski, P., N. Tsenov, I. Stoeva, 2011. Productivity and quality of modern Bulgarian bread wheat varieties (Triticum aestivum L.), FCS 7, №2; p-p 233-241 (in BG), Цитирана в: Georgiev, G., V. Encheva, N. Nenova, Y. Encheva, D. Valkova, P. Peevska, G. Georgiev, 2015. Vokil – a new Bulgarian sunflower hybrid, Agricultural Science and Technology, VOL. 7, No 3, pp 287 - 292
  2015 Chamurliyski, P., N. Tsenov, I. Stoeva, S. Doneva, 2011. Economic characterization of some foreign winter wheat cultivars (Triticum aestivum L.), Papers from XIV International scientific-practical conference, “Agricultural science – farming production in Siberia, Mongolia, Kazakhstan and Bulgaria” Vol. 1; p-p 12-14 (2012. Plant Science, Vol, XLIX, №5, p-p 13-17(in BG) Цитирана в: Georgiev G., V. Encheva, N. Nenova, Y. Encheva, D. Valkova, P. Peevska, G. Georgiev. 2015. Vokil – a new Bulgarian sunflower hybrid, Agricultural Science and Technology, VOL. 7, No 3, pp 287 - 292
  2015 Chamurliysky, P., D. Atanasova, E. Penchev, 2015. Productivity of foreign common winter wheat cultivars (Triticum aestivum L.) under the conditions of Dobrudzha region. Agriculture & Forestry, Podgorica Vol. 61 Issue 1: 77-83, Цитирана в: Tsenov, N., and T. Gobatov. 2015. Influence of environmental conditions on the performance of the vegetation period in winter common wheat (Triticum aestivum L.), International Journal of Current Research Vol. 7, Issue, 12, pp.23917-23924
  2015 Stoeva I., P. Chamurliyski, N. Tsenov, 2009. Investigation on Bulgarian and foreign common winter wheat varieties and lines with a view of their using in breeding for productivity and quality, FCS 5, №2: 253-260 (in BG) Цитирана в: Dospatliev, L. K., A. K. Stoyanova, T. Z. Zhelyazkova, N. Y. Valchev, G. D. Delchev, M. T. Ivanova, 2015. Stability and technological value of common wheat varieties Enola, Illico and Ingenio treated with herbicide mixtures. International Journal of Scientific and Research Publications, Volume 5, Issue 11: 373-380 (ISSN 2250-3153)
  2015 Tsenov, N., K. Kostov, l. Todorov, l. Panayotov, I. Stoeva, D. Atanasova, l. Mankovsky and P. Chamurliysky, 2009. Problems, achievements and prospects in breeding for grain productivity of winter wheat. Field Crops Studies 5 (2): 261-273, Цитирана в: Dospatliev, L. K., A. K. Stoyanova, T. Z. Zhelyazkova, N. Y. Valchev, G. D. Delchev, M. T. Ivanova, 2015. Stability and technological value of common wheat varieties Enola, Illico and Ingenio treated with herbicide mixtures. International Journal of Scientific and Research Publications, Volume 5, Issue 11: 373-380 (ISSN 2250-3153)
  2015 Tsenov, N., K. Kostov, l. Todorov, l. Panayotov, I. Stoeva, D. Atanasova, l. Mankovsky and P. Chamurliysky, 2009. Problems, achievements and prospects in breeding for grain productivity of winter wheat. Field Crops Studies 5 (2): 261-273, Цитирана в: Стоянова, A., В. Кунева, Г. Делчев, 2015. Влияние на някои хербициди и хербицидни смеси върху продуктивността на два сорта обикновена пшеница. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, vol. 18, 3: 478-487
  2015 Tsenov, N., K. Kostov, l. Todorov, l. Panayotov, I. Stoeva, D. Atanasova, l. Mankovsky and P. Chamurliysky, 2009. Problems, achievements and prospects in breeding for grain productivity of winter wheat. Field Crops Studies 5 (2): 261-273, Цитирана в: Desheva, G., B. Kyosev, 2015. Genetic diversity assessment of common winter wheat (Triticum aestivum L.) genotypes, Emir. J. Food Agric. 27 (3): 283-290 (DOI: 10.9755 / ejfa. v 27i3.19799)
  2015 Chamurliysky, P., D. Atanasova, E. Penchev, 2015. Productivity of foreign common winter wheat cultivars (Triticum aestivum L.) under the conditions of Dobrudzha region. Agriculture & Forestry, Podgorica Vol. 61 Issue 1: 77-83, Цитирана в: Djekic, V., J. Milivoevic, V. Popovic, S. Brankovic, M. Jelic, M. Staletic, V. Peresic, 2015. Genetic potential and yield components of winter barley. Book of proceeding - Sixth International Scientific Agricultural Symposium “Agrosym 2015” Jahorina, October 15 – 18: 553-558 (DOI: 10.7251 / AGSY1505553DJ)
  2014 Chamurliyski, P., N. Tsenov 2013. Yield stability of contemporary Bulgarian winter wheat cultivars (Triticum aestivum L.) in Dobrudzha. Agricultural Science and Technology, V, 16-21, Цитирана в: G. Georgiev, P. Peevska, E. Penchev. 2014. Testing of new Bulgarian sunflower hybrids under the conditions of Northeast Bulgaria II. Phenological specificity. Agricultural Science and Technology, Vol. 6, No 4, pp 403-408
  2014 Чамурлийски, П., Н. Ценов, И. Стоева, Продуктивност и качество на съвременни Български сортове хлебна пшеница (Triticum aesitvim L.). Field Crop Studies, 7(2), 233-241, Цитирана в: Стоянов, Х., П., 2014. Зависимост на показателите на класа от фактора „образец” при обикновената зимна пшеница (Triticum aestivum L.) НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2014, том 53, серия 1.1: 30-34
  2014 Ценов, Н., К. Костов, И. Тодоров, И. Панайотов, И. Стоева, Д. Атанасова, И. Манковски, П. Чамурлийски, 2009. Проблеми, постижения и перспективи в селекцията на продуктивност при зимната пшеница. Изследвания върху полските култури, Том V, №2: 261-273. Цитирана в: Даскалова, Н., П., Спецов, 2014. Хетерозис в F1 хибриди, получени от кръстосване на синтетични амфидиплоиди със сортове обикновена зимна пшеница. НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2014, том 53, серия 1.1: 35-39
  2014 Stoeva I., P. Chamurliyski, N. Tsenov, 2009. Investigation on Bulgarian and foreign common winter wheat varieties and lines with a view of their using in breeding for productivity and quality, FCS 5, №2: 253-260 (in BG), Цитирана в: Георгиев, Г., В. Енчева, Н. Ненова, П. Пеевска, Ю. Енчева, Д. Вълкова, Г. Георгиев, Е. Пенчев, 2014. Характеристика на компонентите на добива при линии слънчоглед в условията на Североизточна България. Селекционно-генетични изследвания при полските култури. Том 3, №1: 121-131
  2014 Chamurliyski, P., N. Tsenov, I. Stoeva, S. Doneva, 2012. Economic characterization of some foreign winter wheat cultivars (Triticum aestivum L.). Plant Science, Vol, XLIX, №5: 13-17(in BG), Цитирана в: Георгиев, Г., В. Енчева, Н. Ненова, П. Пеевска, Ю. Енчева, Д. Вълкова, Г. Георгиев, Е. Пенчев, 2014. Характеристика на компонентите на добива при линии слънчоглед в условията на Североизточна България. Селекционно-генетични изследвания при полските култури. Том 3, №1: 121-131
  2014 Stoeva I., P. Chamurliyski, N. Tsenov, 2009. Investigation on Bulgarian and foreign common winter wheat varieties and lines with a view of their using in breeding for productivity and quality, FCS 5, №2: 253-260 (in BG), Цитирана в: Михова, Г., А. Иванова, С. Донева, Т. Петрова, 2014. Стопанска характеристика на нови сортове зимен, двуреден ечемик създадени в Добруджански Земеделски Институт. Селекционно-генетични изследвания при полските култури. Том 3, №2: 125-134
  2014 Tsenov, N., P. Chamurliyski, T. Petrova, E. Penchev, 2012. Breeding of cold tolerance, the common winter wheat (Triticum aestivum L.) at Dobrudzha Agricultural Institute, FCS 8, №1: 53-64 (in BG), Цитирана в: Михова, Г., А. Иванова, С. Донева, Т. Петрова, 2014. Стопанска характеристика на нови сортове зимен, двуреден ечемик създадени в Добруджански Земеделски Институт. Селекционно-генетични изследвания при полските култури. Том 3, №2: 125-134
  2014 Chamurliyski, P., N. Tsenov, 2013. Yield stability of contemporary Bulgarian winter wheat cultivars (Triticum aestivum L.) in Dobrudzha. Agricultural Science and Technology, vol. V, № 1: 16-21, Цитирана в: Михова, Г., А. Иванова, С. Донева, Т. Петрова, 2014. Стопанска характеристика на нови сортове зимен, двуреден ечемик създадени в Добруджански Земеделски Институт. Селекционно-генетични изследвания при полските култури. Том 3, №2: 125-134
  2014 Tsenov, N., K. Kostov, l. Todorov, l. Panayotov, I. Stoeva, D. Atanasova, l. Mankovsky and P. Chamurliysky, 2009. Problems, achievements and prospects in breeding for grain productivity of winter wheat. Field Crops Studies 5 (2): 261-273, Цитирана в: Михова, Г., А. Иванова, С. Донева, Т. Петрова, 2014. Стопанска характеристика на нови сортове зимен, двуреден ечемик създадени в Добруджански Земеделски Институт. Селекционно-генетични изследвания при полските култури. Том 3, №2: 125-134
  2013 Chamurliyski, P., N. Tsenov, I. Stoeva, 2011. Productivity and quality of modern Bulgarian bread wheat varieties (Triticum aestivum L.), FCS 7, №2: 233-241 (in BG), Цитирана в: Стоянов, Х., 2013. Корелация между характеристики на класа при сортове обикновена зимна пшеница (Triticum aestivum L.). Селекционно-генетични изследвания при полските култури. Том 2, №1: 95-104
  2012 Tsenov, N., P. Chamurliyski, T. Petrova, E. Penchev, 2012. Breeding of cold tolerance, the common winter wheat (Triticum aestivum L.) at Dobrudzha Agricultural Institute, FCS 8, №1: 53-64 Цитирана в: Stoyanov, H., 2012. Characteristics of amphidiploids in the triticum-aegilopshaynaldia-agropyron group, Scientific Papers. Series A. Agronomy, Vol. LV: 249-255 (ISSN Online 2285-5793)
  2012 Tsenov, N., K. Kostov, l. Todorov, l. Panayotov, I. Stoeva, D. Atanasova, l. Mankovsky and P. Chamurliysky, 2009. Problems, achievements and prospects in breeding for grain productivity of winter wheat. Field Crops Studies 5 (2): 261-273, Цитирана в: Dimtrova-Doneva M, D. Valcheva, D. Vulchev, D.Dimova, B. Dyulgerova, 2012. Productive capacity of varieties and perspectives lines of feed barley, Scientific works, Vol 1 (1):71-78
  2012 Tsenov, N., K. Kostov, l. Todorov, l. Panayotov, I. Stoeva, D. Atanasova, l. Mankovsky and P. Chamurliyski, 2009. Problems, achievements and prospects in breeding for grain productivity of winter wheat. Field Crops Studies 5 (2): 261-273, Цитирана в: Dimova D., D. Valcheva, 2012. Inheritance the number of grains in the spike for hybrids winter-feed barley, Scientific works, Vol 1 (1): 53-60