Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Доц. д-р  Албена Маринова Иванова
  Доц. д-р Албена Маринова Иванова

  Факултет: Колеж - Добрич

  Катедра: РАСТЕНИЕВЪДСТВО И РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

  Кабинет: Корпус A, стая 212

  Телефон: +359 899 901 948

  Email: albena.ivanova@shu.bg

  Приемно време: понеделник и вторник 08,30-16,30


  Завършен университет, специалност

  1995 - ВСИ "В. Коларов" - град Пловдив,

  специалност "Лозаро-градинарство"

  Месторабота преди постъпване в ШУ

  1998-2000 г. - Организатор лабораторни изследвания в Лаборатория по биотехнология към Добруджански земеделски институт - гр. Генерал Тошево

  2001-2003 г. - Лаборатория за определяне качеството и хлебопекарните свойства на зърното към “Савимекс”, гр. Добрич

  2003-2016 г. - Добруджански земеделски институт - гр. Генерал Тошево, отдел "Агротехника на полските култури"

  Заемани академични длъжности

  2015 г. - доцент по научна специалност "Общо земеделие"

  Придобити научни степени

  2007 г. - научно-образователна степен "доктор" по научна специалност "Агрохимия" въз основа на защитена дисертация на тема „Генотипна специфика в усвояването на хранителните елементи при обикновената пшеница (Triticum aestivum L.)"

  Водени лекции и/или упражнения

  Общо земеделие, Обща и неорганична химия, Агрохимия, Овощарство, Биологично земеделие, Хербология, Лозарство, Зеленчукопроизводство

  Области на научни интереси

  Агротехника на зърнено-житни култури - различни дати на сеитба, посевни норми, предшественици, норми на минерално торене

  Биологично земеделие

  Участия в проекти

  2003-2005 г. – Сортова агротехника при основни и алтернативни полски култури и генотипна специфика в минералното хранене

  2005-2007 г. – Изследване, оценка и разработване на иновационни решения при технологиите на отглеждане на полски култури в условията на Добруджа

  2008-2010 г. – Оптимизиране на агротехнологични звена при основни и алтернативни полски култури в условията на конвенционална, интегрирана и екологична система на земеделие в Добруджа

  2011-2012 г. – Лектор на различни теми в рамките на проект УРН:514508 по ПРСР 2007-2013, мярка 111

  2011-2013 г. – Проучване върху агротехнологични звена при основни полски култури в зависимост от системата на земеделие в района на Добруджа

  2014-2017 г. – Изследване и усъвършенстване на технологични елементи при биологична и конвенционална система за производство на полски култури

  2007-2013 г. – MIS-ETS code 639 “Integrated system for precise and sustainable management of the agricultural production risks specific for Dobroudzha area – ISYS” по Romania-Bulgaria Cross-Border Cooperation Programme

  Системи и фактори за производство на екологична земеделска продукция, РД-08-145/08.02.2016 Срок: 2016

  Проект BG05М2ОР001-2.002-0001 „Студентски практики – Фаза I“ - 2017 г.

  Актуални проблеми в подготовката на студентите за бъдещата им професионална реализация, РД-08-106/06.02.2017

  Образователни модели и практики при подготовката на студентите колежани, РД-08-138/08.02.2018

  Проект BG05М2ОР001-2.002-0001 „Студентски практики – Фаза I“ - 2018 г.

  Традиционни и иновативни форми на работа със студентите колежани - РД-08-114/04.02.2019

  Ученически институт на БАН с Малки учебно-изследователски общности - 2019-2020

  Заемани ръководни позиции

  Председател на “Съюза на учените в България”, клон Добрич - от 2015 г.

  Ръководител катедра "Растениевъдство и растителна защита" Колеж-Добрич - от 2016 г.

  Членства в научни организации

  Член на “Съюза на учените в България”, клон Добрич

  Председател на “Съюза на учените в България”, клон Добрич - от 2015 г.