Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Гл. ас. д-р  Камелия Койчева Йорданова
  Гл. ас. д-р Камелия Койчева Йорданова

  Факултет: Колеж - Добрич

  Катедра: НАУКИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО

  Кабинет: Корпус A, стая 213

  Телефон:

  Email: k.koycheva@shu.bg

  Приемно време: Понеделник и Четвъртък


  2022 Цанкова, М., К. Койчева. Интегриране на езиковата компетентност на студенти-бъдещи начални учители в практическата подготовка по методика на обучението по природознание, Сп. Образование и технологии, годишно научно-методическо списание, VOL. 13/2022, Бургас 2022. с. 47-48, ISSUE 1, ISSN 1314-1791 (PRINT), ISSN 2535-1214 (ONLINE).
  2022 Цанкова, М., К. Койчева. Формиране на умения у студентите за възпитание на учениците в процеса на обучение, Сп. Образование и технологии, годишно научно-методическо списание, VOL. 13/2022, Бургас 2022. с. 20-21, ISSUE 1, ISSN 1314-1791 (PRINT), ISSN 2535-1214 (ONLINE).
  2021 Койчева К., М. Цанкова, За факторите, влияещи върху подготовката на студентите- бъдещи педагози, //Научни трудове том XIII – Колеж – Добрич (2021)
  2020 Койчева К., Приложение на идеята за цялостност в обучението на студентите - бъдещи учители, Научни трудове, Добрич, 2020, т. XII (в съавт. с М. Цанкова)
  2019 К.Койчева, М. Цанкова, (2019) Интегративни връзки в обучението по учебните дисциплини, даващи знания за българския език и природата при подготовката на детски учители. Сп. Образование и технологии, годишно научно-методическо списание, VOL. 10/2019, Бургас 2019. с. 180-182, ISSUE 1, ISSN 1314-1791 (PRINT), ISSN 2535-1214 (ONLINE).
  2019 Койчева К., М. Цанкова, (2019) Литературните произведения и приложението на интегративни връзки в методическата работа на студентие- бъдещи начални учители. Сп. Управление и образование, Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, Бургас, Том XV(3) 2019. с. 210-216. ISSN 13126121
  2018 Цанкова М., К. Койчева, Интегративни връзки в обучението по български език и методика на обучението по природознание при подготовката на начални учители, Управление и образование, 2018, Бургас, том 14 (3) с.37- 43.
  2017 Койчева К., Усъвършенстване на комуникативните умения на студентите чрез продуциране на писмен текст, Управление и образование, 2017, Бургас, том , ХІІІ (3) с.149-153.
  2017 Koycheva K., Process description essay: an opportunity for developing communicative competence of 4 th grade students, International Journal, September, 2017, Agia Triada, Greece, Vol. 19.1., pp. 261-267
  2017 Койчева К., The application of the methods of special seismic protection, Научни трудове, 2017, Русе, том 56, серия 6.4., Образование – изследвания и иновации, с.41-46.
  2017 Байчева Б., К. Койчева, М. Цанкова, Ц. Байчев.(2017) Интерактивно обучение на студентите. Сп. Управление и образование, Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, Бургас, Том XIII(3) 2017. с. 16-20 ISSN ISSN 13126121
  2016 Работа в група при подготовката за написване на съчинение описание на процес // Научни трудове, Колеж-Добрич,с. 15-22
  2016 Байчева, Б., К. Койчева, Ц. Байчев, Празникът - възможност за обучение в групи на учениците от началното училище // Научни трудове, Русе, 2016, том 55, серия.6.2, с. 56-61
  2014 Възможности за интердисциплинарно обучение чрез музика, български език и литература. сп. Образование и технологии, Бургас, кн 5, с. 450-455 (в съавт. с Б. Байчева) http://www.itlearning-bg.com/magazines/Spisanie2014/resources/spisanie_e_book_2014.pdf
  2014 Forming of Communication Skills In Students From Early School Age, 9th International Balkan Education and Science Congress, Edirne, Trakya University, 2014, 649-655 (в съавт. с Б. Байчева).
  2018 Цанкова М., К. Койчева, Интегративни образователни практики в обучението на студентите / доклад на кръгла маса по случай Епископ-Константинови дни
  2017 The application of the methods of special seismic protection // Доклад от конференция на Русенския Университет 2017 г. с.263