Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Цели и тематика

           Научната поредица „Филологически ракурси“ на катедра „Германистика“ към Факултета по хуманитарни науки на ШУ „Епископ Константин Преславски“ предоставя възможност за публикуване на материали в областта на филологията.

           Основната ѝ цел е да представя сериозни научни изследвания в различни области на филологията: класическа и модерна литература, функционална и когнитивна лингвистика, приложна и корпусна лингвистика, съпоставителна лингвистика, лингвистика на медийния дискурс, лингвокултурология, теория на комуникацията, интеркултурна комуникация, теория на дискурса, семантика и прагматика, теория на превода, лингводидактика, фолклористика, етнография, странознание, митология и др.

           „Филологически ракурси“ е с двойно анонимно рецензиране. Поредицата не налага ограничения по отношение на методите и методологията на изследванията и насърчава интердисциплинарните проучвания. Използваните методи на изследване могат да бъдат качествени, количествени или смесени. Планът на изследване може да бъде обзорен, експериментален, тематичен и т.н.

           Приемането, рецензирането и публикуването им не изисква заплащане на такса. Научната поредица предлага отворен достъп на своите читатели, което позволява видимост на статиите в пълния им обем. Текстовете на публикуваните научни материали могат да бъдат изтегляни, копирани, разпечатвани и разпространявани, без да бъде нарушаван Законът за авторското право и сродните му права.

           Поместена е информация за авторите, публикували в изданието, както и адреси за кореспонденция, което създава възможност за предложения, мнения и дискусии. Създадената по този начин платформа служи за обмен на резултати и идеи, като съдейства за развитието на теоретичните и практически изследвания, спомага за създаването и укрепването на научните връзки между учени-филолози от цял свят.

           Качествата на поредицата „Филологически ракурси“ са оценени от международни бази данни. „Филологически ракурси“ е индексирана в CEEOL  и е включена в Националния референтен списък на НАЦИД в Република България.