Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Етични правила

  Етика на публикуване

  Издателската етика и правила на научната поредица “Филологически ракурси“ се основават на насоките на Committee on Publication Ethics (COPE) и целят спазването на приетите международни стандарти за етично поведение на всички участници в издателския процес във всички негови етапи.

  В научното издание се публикуват оригинални научни произведения с принос и значимост за интелектуалната и академична общност, които отговарят на най-високите стандарти.

   Задължения на авторите:

  • Да предоставят за публикуване оригинални изследователски текстове и посочат адекватно всички използвани източници и/или цитати на други автори. Лична отговорност на авторите е да не допускат плагиатство под каквато и да е форма.
  • Да се съобразят с изискванията за публикуване и потвърдят/декларират, че текстовете им не са публикувани или представени за преглед в други печатни или електронни научни издания.
  • Да поемат отговорност за съдържанието и вида на изпратените за публикуване материали.
  • Да разкриват съответните източници на финансиране и всички съществуващи или потенциални конфликти на интереси. Публикуването или използването на част от материала без предварително съгласие от страна на останалите съавтори е недопустимо.
  • Да уведомят издателя или редакторите в случай, че открият грешки във вече публикувани материали, и да сътрудничат за коригирането или оттеглянето на текста/статията.

  Задължения на редакторите:

  • Редакционната колегия на „Филологически ракурси“ приема и оценява ръкописи въз основа на тяхното научно съдържане и академична стойност (оригиналност, яснота, актуалност, уместност) без оглед на пол, раса, етнически произход, политическа или религиозна принадлежност.
  • Всички решения за публикуване на текстове се основават на критериите за публикуване, целите и тематичната насоченост на поредицата. От водещо значение са академичният принос и значимостта на научното изследване. Редакционната колегия е длъжна да уведоми автора за всички неточности и слабости, без чието отстраняване и поправяне статията няма да бъде публикувана.
  • Редакционната колегия има право да обсъжда представените материали единствено с автора, рецензентите и издателя.
  • Редакторите гарантират, че всички представени ръкописи, които се разглеждат за публикуване, се подлагат на пиър ревю от най-малко двама рецензенти – експерти в съответната област. Решението за публикуване се основава на значението и стойността на ръкописа, коментарите и препоръките на рецензентите и съответствието с изискванията и насоките на научната поредица.
  • Редакционната колегия се задължава да предприеме незабавни мерки при получен сигнал за неетично поведение, напр. некоректно цитиране, плагиатство, неточности в използваните данни и манипулиране на резултати. Мерките включват контакти със засегнатите страни и институции за установяване истинността на етичните нарушения. В резултат на това може да се стигне до изтегляне на ръкописа или, ако вече е отпечатан, до публикуване на разкритите етични нарушения.

  Задължения на рецензентите:

  • Работата на рецензентите е от изключително значение за решенията на редакционната колегия за публикуване на предложените статии.
  • В работата на рецензентите принципът на поверителност е водещ. Всички ръкописи, получени за преглед, са поверителни документи и не трябва да бъдат показвани или обсъждани с други лица, които не са изрично упълномощени от редактора на изданието.
  • Всеки рецензент, който се чувства неквалифициран да рецензира ръкописа или не е в състояние да направи това в зададения срок, трябва незабавно да уведоми редакторите и да откаже поканата, за да даде възможност за избор на друг рецензент.
  • Всеки поканен рецензент, който е в конфликт на интереси вследствие на конкурентни взаимоотношения или професионални, лични, финансови и други отношения с някой от авторите, трябва незабавно да декларира своя конфликт на интереси пред редакторите и да се оттегли, за да даде възможност за избор на друг рецензент.
  • Рецензентите следва да идентифицират и да уведомят редакторите за ползвани, но нецитирани от авторите текстове, некоректно цитиране и използване на данни и източници.