Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Цели и тематика

  Любословие е годишно международно списание по хуманитаристика с двойно анонимно рецензиране. Основната му цел е да представя сериозни научни изследвания в различни области на класическата и модерната литература и лингвистика; историята, етнологията и етнографията, социологията и политическата антропология; визуалните изкуства, медиите и обществените комуникации.

  Документалната рубрика във всеки брой включва мемоаристика, текстове от архиви, непубликувани документи. Изданието е отворено и за рецензии/анотации на новоизлезли у нас и в чужбина изследвания (монографии, научни сборници и др.) в тематичната област на конкретния брой.

  Текстовете могат да бъдат на български, руски, английски или немски език. Приемането, рецензирането и публикуването им не изисква заплащане на такса. Списанието предлага отворен достъп на своите читатели, което позволява статиите да се виждат в пълния им обем. Поместена е информация за авторите, публикували в изданието, както и адреси за кореспонденция, което създава възможност за предложения, мнения и дискусии. Списанието не налага ограничения по отношение на методите и методологията на изследванията и насърчава интердисциплинарните проучвания.

  Качествата на списание „Любословие“ са оценени от едни от най-известните международни бази данни за хуманитаристика. Списанието е индексирано в ERIH+, eLibrary, CEEOL и SCRIBD и е включено в Националния референтен списък на НАЦИД в Република България.