Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Рецензиране

  Преди да бъдат одобрени за публикуване всички статии преминават двойно рецензиране от експерти в съответните научни области.

  Статиите се изпращат анонимно. Данните за автора/авторите се поместват в отделен файл. При получаване на статия, първо тя се разглежда от главния редактор, за да се установи дали отговаря на основните изисквания, посочени в насоките към авторите на сайта на изданието (lyuboslovie.shu.bg). Статиите, които не отговарят на тези изисквания не подлежат на по-нататъшно рецензиране. Този етап от рецензирането отнема средно 1-2 седмици. Главният редактор уведомява авторите за резултатите.

  Анонимните статии, които отговарят на основните изисквания се изпращат на двама експерти в научната област за рецензиране. Външното рецензиране отнема около един месец. На авторите се изпращат копия от рецензиите и коментарите на рецензентите, както и решението им относно публикуването на статията:

  • Да се приеме за публикуване в настоящия формат;
  • Да се приеме за публикуване с малки промени;
  • Да се преработи;
  • Да не се публикува.

  Ако се установи плагиатство, статията се отхвърля. Освен това, съгласно Етичните правила, статии, които са вече публикувани, намират се под печат или предстои да бъдат публикувани на друго място, ще бъдат отхвърлени.


  Рецензенти
  Формуляр за рецензиране