Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Рецензиране

  Преди да бъдат одобрени за публикуване всички статии преминават двойно рецензиране от експерти в съответните научни области.

  Статиите се изпращат анонимно. Данните за автора/авторите се поместват в отделен файл. При получаване на статия, първо тя се разглежда от главния редактор, за да се установи дали отговаря на основните изисквания, посочени в насоките към авторите на сайта на изданието (lyuboslovie.shu.bg). Статиите, които не отговарят на тези изисквания не подлежат на по-нататъшно рецензиране. Този етап от рецензирането отнема средно 1-2 седмици. Главният редактор уведомява авторите за резултатите.

  Анонимните статии, които отговарят на основните изисквания се изпращат на двама експерти в научната област за рецензиране. Външното рецензиране отнема около един месец. На авторите се изпращат копия от рецензиите и коментарите на рецензентите, както и решението им относно публикуването на статията:

  • Да се приеме за публикуване в настоящия формат;
  • Да се приеме за публикуване с малки промени;
  • Да се преработи;
  • Да не се публикува.

  Ако се установи плагиатство, статията се отхвърля. Освен това, съгласно Етичните правила, статии, които са вече публикувани, намират се под печат или предстои да бъдат публикувани на друго място, ще бъдат отхвърлени.

  Приетите статии подлежат отново на преглед от редактора и на редактиране. Главният редактор, в сътрудничество с редакционната колегия, взема окончателното решение за публикуване. Редакционните решения не се влияят от произхода на статията, включително от националността, етническата принадлежност, политическите убеждения, расата и религията на автора.


  Основни критерии за рецензиране на научните статии:

  Съответства ли съдържанието на статията на темата на броя?

  Съответства ли заглавието на съдържанието на статията?

  Съответстват ли ключови думи на съдържанието на статията?

  Каква научна новост представя статията от гледна точка на:

  – избраното тематично поле

  – начина на представяне на проблематиката

  – научната концепция

  – научната методология

  – други заложени в нея научни стойности

  В какво се състои научният принос на статията по отношение на избраната проблематика?

  Съответстват ли използваните теоретични постановки на изследваната проблематика?

  Оценете количеството и качеството на използваната библиография по проблематиката.

  Нуждае ли се статията от езикови и технически корекции?

  Съответства ли статията на съдържателните и формалните изисквания за публикуване?

  Особени достойнства или слабости на текста. Препоръки.


  Рецензенти
  Формуляр за рецензиране