Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Проблемы когнитивного и функционального описания русского и болгарского языков

  ПОКАНА

  Каним ви да вземете участие в том 14 на научната поредица „Проблемы когнитивного и функционального описания русского и болгарского языков“. Текстовете могат да бъдат на руски, български, английски език. Срокът за предаване на статиите е 30.04.2020 г. Изискванията за оформлението на статиите са качени в сайта. Статиите се рецензират анонимно. Материалите се изпращат на адрес: rusistika_shu@shu.bg

  За поредицата

  Научната поредица „Проблемы когнитивного и функционального описания русского и болгарского языков” започва да излиза през 2002 година.

  Отпечатаните до този момент дванадесет тома са резултат от разработката и реализирането на различни научни проекти на Катедрата по руски език, ръководени от доц. д.ф.н. Дамян Митев, проф. д-р Тотка Иванова, доц. д-р Анна Николова, проф. д-р Валентина Аврамова, проф. д-р Елена Стоянова. Тематиката в сборника е ориентирана към изследване на когнитивните и комуникативните механизми и ролята им във функционирането на руския и на българския език. В поредицата участват преподаватели от Катедрата по руски език, авторитетни учени от Русия, България и различни европейски страни като Ст. Димитрова, Е. В. Клобуков, Л. П. Клобукова, В. М. Шаклеин, Г. Д. Фигуровска, Р. М. Гайсина, Е. Ю. Иванова и други, с които катедрата поддържа дълготрайни и ползотворни научни контакти. В поредицата споделят научните си търсения и идеи колеги-българисти, англицисти, германисти и други. В сборника се публикуват статии на руски, български и други славянски езици, а също така и на английски език.

  Поредицата е индексирана в РИНЦ

  РИНЦ

  Рецензиране

  Статиите подлежат на анонимно рецензиране. Отговорният редактор проверява дали статията отговаря на техническите изисквания на научната поредица и съвместно с членовете на редколегията определя двама рецензенти с оглед на спецификата на предложената за публикуване статия.

  Рецензентите оценяват получения текст по следните критерии: актуалност на темата, теоретична и приложна значимост на изследването, научно ниво на публикацията, оригиналност, език и структура на текста. Въз основа на проверката рецензентите предлагат: статията да бъде публикувана; статията да бъде публикувана след изпълнението на препоръките на рецензента; статията да бъде преработена и да премине повторно рецензиране; статията да не бъде публикувана.

  Забележките и препоръките на рецензентите се изпращат на авторите по електронната поща без да се посочват имената на рецензентите.

  Статиите се разглеждат в рамките на 1 до 3 месеца след крайния срок за приемането им. Окончателното решение за пуликуването на статията се взема от отговорния редактор и редколегията.