Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

  Подробна информация относно изискванията за техническо оформление, на които трябва да отговарят статиите, предлагани за публикуване в сборника.

  Начало
  1. заглавие – Times New Roman, размер 12 pt, получер шрифт, С ГЛАВНИ БУКВИ;
  2. име и фамилия – Times New Roman, размер 12 pt, с курсив;
  3. резюме (на езика на статията) – Times New Roman, размер 10 pt;
  4. ключови думи – 3-5 думи/словосъчетания (на езика на статията) – Times New Roman, размер 10 pt.

  След заглавието, имената на автора, резюмето с ключовите думи се оставя по един празен ред.

  Следва
  1. заглавие (на английски език) – Times New Roman, размер 12 pt, получер шрифт, С ГЛАВНИ БУКВИ;
  2. име и фамилия (на английски език) – Times New Roman, размер 12 pt, с курсив;
  3. резюме (на английски език) – Times New Roman, размер 10 pt;
  4. ключови думи – 3-5 думи/словосъчетания (на английски език) – Times New Roman, размер 10 pt.

  След заглавието, имената на автора, резюмето с ключовите думи се оставя по един празен ред.

   


  Изисквания за оформяне на текста на статията (вж. образеца в приложението)

  1) текстов редактор Word за Windows, формат на листа: А5;

  2) полета: 1,9 см от всички страни, отстъп за нов ред: 1,25 см – за текста на статията, подравнена двустранно, а в списъка на литературата, източниците, речниците отстъп – 0,5 см.; редовата разредка: 1 (единична);

  • шрифт на статията: Times New Roman, размер 12 pt;
  • при цитиране в текста се използват квадратни скоби с посочване на съответния номер на цитираната работа и цитираните страници, например [2, с. 31];
  • езиковите примери се отбелязват с курсив, а разграниченията в тях – с получер курсив; след примера авторът се посочва в кръгли скоби: (И. Вазов); допуска се получер шрифт за текстови откроявания, подчертаване се използва в изключителни случаи;
  • бележки под линия и в края на текста не се допускат.

  3) списъкът с литература се подрежда в азбучен ред, поставя се след статията със заглавие ЛИТЕРАТУРА (получер шрифт) и се оформя в съответствие с образеца, показан по-долу;

  Следва транслитерация на списъците с използвана литературата, под название REFERENCES.

  4) В края на статията, след списъка с литературата, се дават сведенията за автора по образец:

  • име, фамилия;
  • научна степен;
  • звание;
  • организация, в която работи автора към дадения момент;
  • град, държава;
  • e-mail.

   


  [DOCX] Образец за оформяне на статията