Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Доц. д-р Анета Маринова Тихова
  Доц. д-р Анета Маринова Тихова

  Факултет: Факултет по хуманитарни науки

  Катедра: БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

  Кабинет: Корпус 1, стая 209

  Телефон: 054 830495 вътр. 319 K1

  Email: a.marinova@shu.bg

  Приемно време: първа седмица: вторник 14-16 ч. K 1-209; втора седмица: вторник 14-16 ч. К 1-209


  Завършен университет, специалност

  ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий"; специалност "Българска филология"

  Месторабота преди постъпване в ШУ

  1998 г. - януари 2000 г. - ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий"

  Заемани академични длъжности

  2000-2003 г. - асистент

  2003-2006 г. - старши асистент

  от октомври 2006 г. - главен асистент

  от май 2021 г. - доцент

  Придобити научни степени

  доктор по филология - 10.11.2011 г.

  Водени лекции и/или упражнения

  лекции и семинарни упражнения по история на българския език, старобългарски език, българска диалектология, старогръцки език, библейски гръцки език, църковнославянски език

  Области на научни интереси

  история на българския език, старобългарски език, старогръцки език

  Участия в проекти

  2009 г.

  • Междууниверситетски проект (ПУ, ШУ, ВТУ, СУ), 2009, 2010 г.:

  “Житийният корпус на Стишния пролог – текст, изследване и превод на проложните стихове” договор ВУ-ОХН - 305/ 2007 г. към Националния фонд “Научни изследвания”, финансиран от МОМН, научен ръководител проф. дфн Георги Петков (ПУ)

  • Университетски проект, 2009 г.:

  “Изследване и издаване на паметници, свързани със славянската културна традиция на Балканите”, научен ръководител доц. д-р Цветанка Янакиева, № РД 05-275/ 11.03.09 г.

  2010 г.

  • Университетски проекти, 2010 г. :

  “Предхристиянска и християнска култура на Средновековна България, Византия и Крим”, № Дог-РД-1019/30.03.2010 г.

  “Езикът в обществото и обществото в езика”, научен ръководител проф. К. Вачкова

  2011 г.

  • Университетски проект, 2011 г. :

  “Езикът в обществото и обществото в езика”, научен ръководител доц. д-р Н. Николова

  Международен симпозиум \\\\\\\"Българският Златен век\\\\\\\" научен ръководител проф. д-р Хр. Трендафилов

  • Национален проект, 2011 г.:

  “Писмената култура на българския Златен век. Източници и традиции” към Националния фонд “Научни изследвания” при МОМН, договор № ДДВУ 02/ 65 от 20.12.2010 г., научен ръководител проф. д-р В. Панайотов

  2012 г.

  • Университетски проект, 2012 г. :

  “Езикът на българите – интердисциплинарен подход”, научен ръководител доц. д-р Н. Николова

  Предхристиянска и християнска култура на Средновековна България, Византия и Крим; Дог. РД - 07-1019/30.03.2010 г.

  Национален проект \\\\\\\"Писмената култура на българския Златен век. Източници и традиции\\\\\\\". Фонд \\\\\\\"Научни изследвания\\\\\\\" при МОМН, Дог. № ДДВУ 02/ 65 от 20.12.2010 г, научен ръководител проф. д-р В. Панайотов

  • Университетски проекти, 2013 г. :

  “Езикът на българите – интердисциплинарен подход”, научен ръководител доц. д-р М. Стефанова

  “Международен симпозиум “Св. Св. Кирил и Методий и Българският Златен век.” 1-3. 11. 2013 г., научен ръководител доц. д-р Цв. Янакиева

  • Университетски проекти, 2014 г. :

  „Съвременни и исторически аспекти на българската речева комуникация”, научен ръководител доц. д-р М. Стефанова

  Международен симпозиум „Християнство и книжнина”, 24-25.10. 2014 г., Шумен, научен ръководител проф. В. Панайотов

  Университетски проекти, 2015 г.

  \\\\\\\"Съвременни и исторически аспекти на българската речева комуникация\\\\\\\", научен ръководител проф. д-р Д. Даскалова

  Международен симпозиум \\\\\\\"Епохата на цар Петър І (927-969): култури и субкултури\\\\\\\", 13-14 ноември 2015 г, гр. Шумен, научен ръководител проф. д-р В. Панайотов

  Университетски проекти, 2016 г.: „ Език - реч - комуникация”, научен ръководител проф. д-р Д. Даскалова

  Международен симпозиум „Кирило-Методиевите ученици в Плиска”, 28-29.10.2016г., Шумен, научен ръководител проф. д-р В. Панайотов

  Университетски проекти, 2017 г.: „ Език - реч - комуникация”, научен ръководител доц. д-р Д. Попов

  Международен симпозиум „Константин Преславски и неговата епоха”, 12-14 октомври 2017 г., научен ръководител доц. д-р Т. Тодоров

  Университетски проект \\\\\\\"Българският език - история, настояще, бъдеще\\\\\\\", 27-29 септември 2018 г., научен ръководител проф. д-р М. Стефанова

  • Университетски проекти, 2019 г., 2020 г.:

  Национална научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие”, финансирана от Министерството на образованието и науката;

  Проект за финансиране на научно издание – „Преславска книжовна школа, Том 20“, вх. № РД 08-109/ 1.02.2019 г., по договор № РД-21-247/28.02.2019 г.; ръководител: гл. ас. д-р Грета Живкова Стоянова

  Университетски проект 2020 г. \\\\\\\"Отговорността пред езика - 6\\\\\\\", научен ръководител гл. ас. д-р Н. Николов

  Университетски проект 2021 г. \\\\\\\"Отговорността пред езика - 7\\\\\\\", нaучен ръководител доц. д-р К. Йочева

  Университетски проект 2022 г. "Отговорността пред езика - 8", научен ръководител на проекта доц. д-р А. Тихова

  Университетски проект 2023 г. "Отговорността пред езика - 9", научен ръководител гл. ас. д-р Ст. Александрова

  Университетски проект 2024 г. "Отговорността пред езика -10", научен ръководител доц. д-р И. Братанов

  Организационна дейност

  отговорник по качеството към Катедрата по български език

  Членства в научни организации

  Научен център "Преславска книжовна школа"

  Членство в Славянското дружество, гр. Шумен