Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Доц. д-р Анета Маринова Тихова
  Доц. д-р Анета Маринова Тихова

  Факултет: Факултет по хуманитарни науки

  Катедра: БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

  Кабинет: Корпус 1, стая 209

  Телефон: 054 830495 вътр. 319 K1

  Email: a.marinova@shu.bg

  Приемно време: първа седмица: вторник 14-16 ч. K 1-209; втора седмица: вторник 14-16 ч. К 1-209


  2011 Тихова А. Лексика за назоваване на средства за мъчение в славянския превод на Пролога (Върху материал от Станиславовия пролог в сравнение с Търновската редакция на Стишния пролог). Дисертация за присъждане на образователната и научна степен "доктор". Шумен, 2011. Автореферат., 44 стр., Шумен, 2011.
  2020 Тихова А. Лексика за назоваване на средства за мъчение в славянския превод на Пролога. Шумен, 2020 г., 198 с. ISBN 978-619-201-449-0; ISBN 978-619-201-410-0 (ел. вариант) http://litermedia.com/index.php?ind=downloads&op=entry_view&iden=314
  2020 Тихова А. Местоименната система в Търновската редакция на Стишния пролог. Шумен, 2020, 249 с. ISBN 978-619-201-453-7
  2023 Тихова А. Похвално слово на Аркадий Кипърски за обновяване на храма на Свети Георги (в съавторство с проф. д-р А. Бояджиев, СУ „Св. Климент Охридски“) – В: Преславска книжовна школа. Т. 23. Шумен, 2023, с. 117–149. ISSN 2603-4522 (Print); ISSN 2603-4530 (Online)
  2022 Тихова, А. Един славянски препис на „Похвално слово за обновяване на храма на Св. Георги Победоносец“ от Аркадий Кипърски“ (в съавторство с проф. д-р А. Бояджиев, СУ „Св. Климент Охридски“) – В: Отговорността пред езика. Том 8. Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски“, 2022, c. 34–58. ISSN 1313-695X (Print), ISSN 2815-4312 (Online).
  2019 Тихова А. За авторството на „Именника на българските ханове”. – В: IN HONOREM. Т. 5. ATANASIA. Юбилеен сборник в чест на 75-годишнината на проф. П. Пенкова-Люейер. Шумен, 2019, с. 294 – 316 (в съавт. със З. Ждраков). ISBN 978-619-201-302-8.
  2014 Тихова А. Индекс на имената на светците от месец август в Стишния пролог. – В: Търновската редакция на Стишния пролог. Текстове. Лексикален индекс. Т. 12. Месец август. Пловдив, 2014, с. 322-348. ISBN 978-954-423-908-4.
  2013 Тихова А. Индекс на имената на светците от месец април в Стишния пролог. – В: Търновската редакция на Стишния пролог. Текстове. Лексикален индекс. Т. 8. Месец април. Пловдив, 2013, с. 281 – 310 (в съавт. с Ив. Христов). ISBN 978-954-423-831-5.
  2013 Тихова А. Индекс на имената на светците от месец май в Стишния пролог. – В: Търновската редакция на Стишния пролог. Текстове. Лексикален индекс. Т. 9. Месец май. Пловдив, 2013, с. 317 – 342 (в съавт. с Ив. Христов). ISBN 978-954-423-839-1.
  2013 Тихова А. Индекс на имената на светците от месец юни в Стишния пролог. – В: Търновската редакция на Стишния пролог. Текстове. Лексикален индекс. Т. 10. Месец юни. Пловдив, 2013, с. 313 – 335. ISBN 978-954-423-861-2.
  2013 Тихова А. Индекс на имената на светците от месец юли в Стишния пролог. – В: Търновската редакция на Стишния пролог. Текстове. Лексикален индекс. Т. 11. Месец юли. Пловдив, 2013, с. 263 – 285. ISBN 978-954-423-887-2.
  2012 Тихова А. Индекс на имената на светците от месец март в Стишния пролог. – В: Търновската редакция на Стишния пролог. Текстове. Лексикален индекс. Т. 7. Месец март. Пловдив, 2012, с. 291 – 322 (в съавт. с Ив. Христов). ISBN 978-954-423-818-6.
  2011 Тихова А. Индекс на имената на светците от месец февруари в Стишния пролог. – В: Търновската редакция на Стишния пролог. Текстове. Лексикален индекс. Т. 6. Месец февруари. Пловдив, 2011, с. 367 – 392 (в съавт. със Ст. Козарова). ISBN 978-954-423-711-0.
  2023 Тихова, А. К вопросу о лексике Тырновской редакции Стишного Пролога. – В: ІV Международный научный форум „Наследие“: „Источниковедение литературы и языка“. Международная научная конференция, посвященнaя памяти доктора филологических наук, профессора Е. И. Дергачевой-Скоп. (Новосбирск, 18–20 октября 2023 г.). Сборник материалов. Новосибирск, 2023 г., с. 50–51. ISBN 978-5-6049863-5-6 https://www.nsu.ru/n/humanities-institute/research/events/HeritageForum2023/source-study/SourceStudy_2023_Collection.pdf
  2023 Тихова А. М. Composite nomina agentis with Low Frequency Usage in the Tarnovo Revision of the Verse Prolog. // Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология. 2023; 22 (9): c. 9–20. https://doi.org/10.25205/1818-7919-2023-22-9-9-20 (SCOPUS, Web of Science)
  2022 Тихова, А. Един първобългарски епиграфски паметник за Покръстването на българите – В: Преславска книжовна школа. Т. 22. Шумен, 2022, с. 385–392. (в съавторство с проф. д-р З. Ждраков, НХА) https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=2324
  2021 Тихова А. Выявление некоторых особенностей указательных местоимений в Тырновской редакции Стишного пролога // Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2021. Т. 20, № 2: Филология. С. 9–19. DOI 10.25205/ 1818-7919-2021-20-2-9-19. ISSN 1818-7919
  2021 Тихова, А. За степенуването на някои прилагателни имена в съвременния български език. – В: Отговорността пред езика. Кн. 7. Шумен, 2021, с. 220 – 233. ISBN 1313-695X. (в съавт. с Р. Русинова).
  2021 Тихова А. Някои наблюдения върху показателните местоимения в Търновската редакция на Стишния пролог. – В: Studia Philologica Universitatis Velikotarnovensis. Vol. 40/1, Docendo discimus. Научни изследвания в чест на 65-годишнината на доц. д-р А. Петкова. Бр. 40/1. В. Търново, 2021, с. 357 – 365. ISSN 2534-918X (print), ISSN 2534-9236 (online).
  2020 Тихова, А. За някои топоними от Шуменския регион. – В: Състояние и проблеми на българската ономастика. В. Търново, Т. 16, бр. 1 (2020), с. 201 – 211. ISSN 2603-3917 (Online), 978-619-208-057-0 (Print)
  2020 Тихова А. За авторството на „Именника на българските ханове“ според Московския препис. – В: Пътувания към България. България и българите: бит, душевност, национална идентичност. Шумен, 2020, с. 39 –50 (в съавт. със З. Ждраков). ISBN 978-619-201-378-3.
  2020 Тихова А. За един шарап-таш с кирилски надпис. - В: Преславска книжовна школа. Т. 20. Шумен, 2020, с. 78 – 93 (в съавт. със З. Ждраков). ISSN 2603-4522 (print); ISSN 2603-4530 (online).
  2019 Тихова, А. За някои съществителни имена от мъжки род в dativus singularis в славянския превод на "История на Юдейската война" от Йосиф Флавий според Архивския хронограф. - В: IN HONOREM. Т. 5. ATANASIA. Юбилеен сборник в чест на 75-годишнината на проф. Пиринка Пенкова-Люейер. Шумен, 2019, с. 150 – 163.
  2018 Тихова, А. Характерни езикови особености, отразени в поезията на будителя Константин Миладинов (2). – В: Limes slavicus 3. Културни концепти на славянството. Шумен, 2018, с. 72 – 90.
  2018 Тихова А. Към въпроса за особеностите при степенуване на прилагателните имена в съвременния български език. – В: Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“. Факултет по хуманитарни науки. Том ХХХІХ А, Шумен, 2018, с.188-207 (в съавт. С Р. Русинова).
  2017 Тихова, А. За употребата на бъдеще време в славянския превод на "История на Юдейската война" от Йосиф Флавий според Архивския хронограф. - В: Преславска книжовна школа. Т. 17. Шумен, 2017, с. 158-173.
  2017 Тихова, А. Характерни езикови особености, отразени в поезията на будителя Константин Миладинов. – В: Limes slavicus 2. Културни концепти на славянството. Шумен, 2017, с. 133 – 147.
  2016 Тихова А. За употребата на дуалис при глаголните форми в славянския превод на "История на Юдейската война" от Йосиф Флавий според Архивския хронограф. - В: IN HONOREM.QUADIVIUM. Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на проф. д-р Веселин Панайотов. Шумен, 2016, с. 219-232.
  2016 Тихова А. За една архаична езикова особеност в славянския превод на "История на Юдейската война" от Йосиф Флавий според Архивския хронограф. - В: LIMES SLAVICUS. Славянството - граници на общността. Шумен, 2016, с. 60-70.
  2016 Тихова, А. Към въпроса за употребата на сингулария тантум в съвременния български език. – В: Отговорността пред езика. Кн. 4. Шумен, 2016, с. 60-72 (в съавт. с Р. Русинова).
  2016 Тихова А. За някои форми на имперфекта в славянския превод на „История на Юдейската война” от Йосиф Флавий (Въз основа на Архивския хронограф в сравнение с Вилненския хронограф). – В: Преславска книжовна школа. Т. 16. Шумен, 2016, с. 102–109.
  2015 Тихова А. За употребата на сложните минали времена в славянския превод на "История на Юдейската война" от Йосиф Флавий според Архивския хронограф. - В: Научни перспективи на съвременната българистика. Budapest, 2015, с. 275-281.
  2015 Тихова А. За употребата на повелително и условно наклонение в славянския превод на "История на Юдейската война" от Йосиф Флавий според Архивския хронограф. - В: Преславска книжовна школа. Т. 15. Шумен, 2015, с. 80-92.
  2014 Тихова А. За някои езикови особености на „История на юдейската война” от Йосиф Флавий според Архивския хронограф. – В: Преславска книжовна школа. Т. 14. Шумен, 2014, с. 337-347.
  2013 Тихова А. За употребата на дателен самостоятелен в славянския превод на “История на юдейската война” от Йосиф Флавий според Архивския хронограф.// Преславска книжовна школа. Т. 13. Шумен, 2012, с. 266-276.
  2010 Тихова А. Индекс на имената на светците от месец декември в Стишния пролог. // Търновската редакция на Стишния пролог. Текстове. Лексикален индекс. Т. 4,Месец декември. Пловдив, 2010, с. 543-579 (в съавт. със Ст. Козарова)
  2010 Тихова А. Индекс на имената на светците от месец януари в Стишния пролог. // Търновската редакция на Стишния пролог. Текстове. Лексикален индекс. Т. 5,Месец януари. Пловдив, 2010, с. 414-439(в съавт. със Ст. Козарова)
  2010 Тихова А. Наказания и средства за мъчение по време на гоненията на християните през І-ІІІ в. от н.е. // Преславска книжовна школа. Т. 11, Шумен, 2010, с.242-253
  2010 Тихова А. Глаголи, уточняващи значението на лексеми за назоваване на средства за мъчение в Обикновения и в Стишния пролог. // акы бъчела любодяльна.Юбилеен сборник в чест на доц. д-р Цветанка Янакиева, ст. н. с. ІІ ст. д.р Павел Георгиев и доц. Валентин Кулев. Шумен, 2010, с. 102-117
  2009 Маринова А. Някои интересни думи от турски произход, запазени в говора на село Кюлевча, Шуменско (Към въпроса за турско-българските езикови връзки). //Отговорността пред езика. Кн. 2. Шумен, 2009, с. 216-220
  2009 Маринова А. Прилагателни имена и причастия, уточняващи значението на лексеми за назоваване на средства за мъчение в Обикновения и в Стишния пролог. //Отговорността пред езика. Кн. 3. Шумен, 2009, с. 193-201
  2009 Тихова А. Индекс на имената на светците за месец октомври в Стишния пролог. // Търновската редакция на Стишния пролог. Текстове. Лексикален индекс. Т. 2,Месец октомври. Пловдив, 2009, с. 459-484 (в съавт. със Ст. Козарова)
  2009 Тихова А. Индекс на имената на светците за месец ноември в Стишния пролог. // Търновската редакция на Стишния пролог. Текстове. Лексикален индекс. Т. 3,Месец ноември. Пловдив, 2009, с. 449-474 (в съавт. със Ст. Козарова)
  2008 Тихова А. Лексика за назоваване на оръдия и средства за мъчение в Стишния пролог. // Преславска книжовна школа. Т. 10, Шумен, 2008, с. 341-345
  2007 Тихова А. Названия на оръдия и средства за мъчение в Стишния пролог с ниска честота на употреба (Към въпроса за езика на славянския превод на Пролога). // Търновска книжовна школа. Т. 8. Св. Евтимий, патриарх Търновски, и неговата духовна мисия в Европа. В. Търново, 2007, с. 417-443.
  2006 Маринова А. За някои названия на средства и оръдия за мъчения в Обикновения и в Стишния пролог. // Преславска книжовна школа. Т. 9, Шумен, 2006, с. 316-330.
  2006 Маринова А. За няколкото местни названия от Тетрадката на възрожденеца Петър Златев Груев. // Будители народни от Шумен и Шуменско. Материали от теоретични конференции през 2003-2004 г. на краеведческото дружество при читалище “Добри Войников”. Шумен, 2006, с. 109-117, (в съавт. с Б. Кръстев).
  2005 Маринова А. Специфична употреба на някои съществителни имена от Обикновения пролог като названия на оръдия и средства за мъчение. // Преславска книжовна школа. Т. 8, Шумен, 2005, с. 289-304.
  2004 Тихова А. Видове мъчения, оръдия и средства за мъчение в житията от Обикновения и от Стишния пролог. // Преславска книжовна школа. Т. 7, Шумен, 2004, с. 207-231.
  2003 Тихова А. Названия на диви животни в Стишния пролог.// Българистични проучвания. Т. 9, В. Търново, 2003, с. 157-178.
  2001 Маринова А. Някои наблюдения върху поетическия синтаксис в цикъла “Планински вечери” от едноименната стихосбирка на Асен Разцветников. // Отговорността пред езика. Шумен, 2001, с. 279-286.
  2024 Тихова, А. За названията на червения цвят в старобългарския език. - В: Четиридесети Кирило-Методиевски четения 2024 г., посветени на юбилея на проф. Красимир Станчев и на 160-годишнината от рождението на проф. Ватрослав Облак. Софийски университет „Св. Климент Охридски“, 21 май 2024 г. (в съавторство в проф. Зарко Ждраков)
  2023 • Тихова, А. ІV Международный научный форум „Наследие“: „Источниковедение литературы и языка“. Международная научная конференция, посвященной памяти доктора филологических наук, профессора Е. И. Дергачевой-Скоп. Новосбирск, 18–20 октября 2023 г. Доклад на тема: „К вопросу о лексике Тырновской редакции Стишного Пролога“
  2022 Тихова, А. Международен симпозиум „Елитарната култура на Първото българско царство“. Велики Преслав, 20-22 октомври 2022, доклад на тема: „Един първобългарски епиграфски паметник за Покръстването на българите“ (в съавторство с проф. д-р З. Ждраков, НХА)
  2022 Тихова, А. Кирило-Методиевски четения 2022 г., посветени на 150 г. от рождението на проф. Й. Иванов и на 140 г. от рождението на проф. Ст. Романски, Софийски университет, 16 – 17 май 2022 г., доклад на тема: „Похвалното слово на Аркадий Кипърски за обновлението на храма на Св. Георги в Лида“ (в съавторство с проф. д-р А. Бояджиев, СУ „Св. Климент Охридски“)
  2022 Тихова, А. Юбилейна научна конференция с международно участие „Хуманитаристиката – традиции и предизвикателства“ на ФХН на Шуменския университет, Шумен, 11 – 13 май 2022 г., доклад на тема: „Някои наблюдения над лексиката в Търновската редакция на Стишния пролог“
  2022 Тихова, А. Юбилейна научна конференция с международно участие „Хуманитаристиката – традиции и предизвикателства“ на ФХН на Шуменския университет, Шумен, 11 – 13 май 2022 г., доклад на тема: „Един славянски препис на „Похвално слово за обновяване на храма на Св. Георги Победоносец“ от Аркадий Кипърски“ (в съавторство с проф. д-р А. Бояджиев, СУ „Св. Климент Охридски“)
  2022 Тихова, А. За названията на червения цвят в старобългарския език. В: Четиридесети Кирило-Методиевски четения 2024 г., посветени на юбилея на проф. Красимир Станчев и на 160-годишнината от рождението на проф. Ватрослав Облак. Софийски университет „Св. Климент Охридски“, 21 май 2024 г. (в съавторство c в проф. Зарко Ждраков)
  2021 Тихова A. Местоименната система в Търновската редакция на Стишния пролог. ПУБЛИЧНA АКАДЕМИЧНA ЛЕКЦИЯ. //ЕПИСКОП-КОНСТАНТИНОВИ ЧЕТЕНИЯ. Онлайн конференция. ШУМЕН, 20 май 2021 г. https://meet.google.com/yiw-pumq-xwi
  2019 Международна научна конференция "Апелатив и онома. Аспекти на научното изследване", В. Търново, 26-27 септември, 2019 г., доклад на тема: "За някои топоними от Шуменския регион".
  2019 Международен симпозиум „Епиграфика и медиевистика“, 29-31 октомври 2019 , Велики Преслав, доклад на тема „За един шарап таш с кириски надпис“ (в съавт. със З. Ждраков).
  2018 Юбилейна конференция „Българският език – история, настояще, бъдеще“, Шумен, 27-29 септември 2018, доклад на тема „Някои наблюдения, свързани с особенoстите при степенуване на прилагателните имена в съвременния български език“ (в съвт. с Р. Русинова).
  2018 Шеста национална конференция по археология история и културен туризъм Пътуване към България. „България и българите: бит, душевност, национална идентичност“, Шумен, 24 – 26 април 2018 г., доклад на тема: „За авторството на „Именника на българските ханове“ според Московския препис“ (в съавторство със З. Ждраков).
  2016 Тихова, А. доклад на тема: “За употребата на бъдеще време в славянския превод на „История на Юдейската война“ на Йосиф Флавий според Архивския хронограф”, Международен симпозиум “Кирило-Методиевите ученици в Плиска”, 28-29.10.2016 г., Шумен.
  2015 Международна конференция "LIMES SLAVICUS Славянството - граници на общността", Шумен, 4-5 юни, 2015 г, доклад на тема "За една архаична особеност в славянския превод на История на юдейската война от Йосиф Флавий според Архивския хронограф"
  2015 Тихова А., доклад на тема: "За употребата на дуалис при глаголните форми в славянския превод на "История на Юдейската война" от Йосиф Флавий според Архивския хронограф", изнесен на Симпозиум "Епохата на цар ПетърІ (927-969): култури и субкултури", проведен на 13 и 14 ноември 2015 г., Шумен
  2014 Международна научна конференция „Научни перспективи на съвременната българистика”, 28-29 април 2014 г., Будапеща, доклад на тема: „За употребата на сложните минали времена в славянския превод на „История на юдейската война” от Йосиф Флавий според Архивския хронограф”
  2014 • Международен симпозиум „Християнство и книжнина”, 24-25 октомври 2014 г., Шумен, доклад на тема: „За употребата на повелително и условно наклонение в славянския превод на „История на юдейската война” от Йосиф Флавий според Архивския хронограф”
  2013 Международен симпозиум "Св. Св. Кирил и Методий и Българският Златен век", 1-3 ноември 2013 г., Велики Преслав, доклад на тема: "Някои наблюдения върху езиковите особености на История на юдейската война от Йосиф Флавий в Архивския хронограф"
  2012 Тихова А. Доклад "Някои езикови особености на славянския превод на "История на юдейската война" на Йосиф Флавий според Архивския хронограф". Международен симпозиум "Българският Златен век", май, 2012 г., Шумен.
  2010 Тихова А. - Доклад "Глаголи, уточняващи значението на лексеми за назоваване на средства за мъчение в Обикновения и в Стишния пролог", Международен симпозиум "Свети Наум - дело, съратници, последователи", октомври, 2010 г., Шумен.
  2009 Тихова А. - Доклад "Наказания и средства за мъчение по време на гоненията на християните през І-ІІІ в. от н.е.", Международен симпозиум "Свети Константин Философ - дипломат, книжовник, равноапостол", май, 2009, Шумен.
  2007 Тихова А. Доклад на тема: “Някои интересни думи от турски произход, запазени в говора на село Кюлевча, Шуменско (Към въпроса за турско-българските езикови връзки)”, Юбилейна научна конференция "Отговорността пред езика", Шумен, септ. 2007.
  2004 Тихова А. Доклад на тема: “За някои рядко срещани названия на оръдия за мъчение в Обикновения пролог”, Трети международен симпозиум "Преславска книжовна школа", октомври 2004 г., Шумен.
  2024 Тихова, А. Старогръцки език. Шумен: УИ „Епископ К. Преславски”, 2024, 197 с. (Трето издание), в съавторство с Е. Иванова, ISBN 978-619-201-742-2.
  2018 Тихова, А. Старогръцки език. Шумен: Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 2018 г., 197 с. (Второ преработено и допълнено издание), (в съавт. с Е. Иванова). ISBN 978-619-201-250-2.
  2013 Тихова, А. Старогръцки език. Шумен, 2013, 195 с. (в съавт. с Е. Иванова)
  2023 Тихова, А. Старобългарски извори и речник. Шумен: УИ „Епископ К. Преславски”, 2023, 205 с. (Трето издание), в съавторство с В. Йорданова, ISBN 978-619-201-719-4.
  2018 Тихова, А. Старобългарски извори и речник. Шумен, 2018, 206 с. (в съавт. с В. Йорданова), ISBN 978-619-201-238-0, http://litermedia.com/index.php?ind=downloads&op=entry_view&iden=272
  2009 Тихова А. Старобългарски извори и речник. В. Търново, 2009, 206 с. (в съавт. с В. Йорданова). ISBN 978-954-400-103-2.
  2003 Тихова А. Христоматия по история на българския език. Текстове (ІХ – ХVІІІ век). Учебен речник. Шумен, 2003, 224 с. (в съавт. с М. Тихова). ISBN 954-577-194-1.
  2023 Тихова, А. Местоименната система в Търновската редакция на Стишния пролог. Шумен, 2020. Цитирано в: Петков, Г. За някои неизвестни преписи на проложни жития от Търновския цикъл в румънски ръкописи. – В: Palaeobulgarica, XLVII (2023), 3, c. 101–117; c. 103, 115. (SCOPUS, Web of Science)
  2023 Тихова А. Лексика за назоваване на средства за мъчение в славянския превод на Пролога. Шумен, 2020. 197 c. Цитирано в: Дикова Е. Ритъм и наратив. Календарните двустишия на Христофор Митиленски и техните южнославянски преводи. София, 2023, 526 с. ISBN 978-619-7179-42-2, с. 15, 162.
  2023 Тихова, А. Местоименната система в Търновската редакция на Стишния пролог. Шумен, 2020, 249 с. ISBN 978-619-201-453-7. Цитирано в: Дикова Е. Ритъм и наратив. Календарните двустишия на Христофор Митиленски и техните южнославянски преводи. София, 2023, 526 с. ISBN 978-619-7179-42-2, с. 15, 162.
  2023 Тихова А. Някои рядко срещани сложни nomina agentis с наставка –ьць в текстовете от Търновската редакция на Стишния пролог. – В: Преславска книжовна школа. Т. 22. Шумен, 2022, с. 213–229. Цитирано в: Дикова Е. Ритъм и наратив. Календарните двустишия на Христофор Митиленски и техните южнославянски преводи. София, 2023, 526 с. ISBN 978-619-7179-42-2, с. 15, 162.
  2022 Тихова А. Видове мъчения, оръдия и средства за мъчение в житията от Обикновения и от Стишния пролог. // Преславска книжовна школа. Т. 7. Шумен, 2004, с. 207–231. ISBN 954-577-204-2. Цит.в: Щеглова, О. Г., Гончаренко, Е. А. К изучению лексики Стишного Пролога: тематическая группа номинация артефактов. – В: Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2022. Т. 21. № 2: Филология. С. 9–22. DOI 10.252205/1818-7919-2022-2-9-22. ISSN 1818-7919, с. 11, 19, 21. (Web of Science, SCOPUS, РИНЦ)
  2022 Маринова (Тихова) А. Специфична употреба на някои съществителни имена от Обикновения пролог като названия на оръдия и средства за мъчение. – В: Преславска книжовна школа. Т. 8. Шумен, 2005, с. 289–304. ISBN 954-577-321-9. Цит. в: Щеглова, О., Е. Гончаренко. К изучению лексики Стишного Пролога: тематическая группа номинация артефактов. – В: Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2022. Т. 21. № 2: Филология. С. 9–22, DOI 10.252205/1818-7919-2022-2-9-22. ISSN 1818-7919,с. 11, 19, 21. (Web of Science, SCOPUS, РИНЦ)
  2022 Маринова (Тихова) А. За някои названия на средства и оръдия за мъчения в Обикновения и в Стишния пролог. – В: Преславска книжовна школа. Т. 9. Шумен, 2006, с. 316 – 330. ISBN 954-577-401-09. Цит. в: Щеглова, О., Е. Гончаренко. К изучению лексики Стишного Пролога: тематическая группа номинация артефактов. – В: Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2022. Т. 21. № 2: Филология. С. 9–22, DOI 10.252205/1818-7919-2022-2-9-22. ISSN 1818-7919, с. 11, 19, 21. (Web of Science, SCOPUS, РИНЦ)
  2022 Тихова А. Названия на оръдия и средства за мъчение в Стишния пролог с ниска честота на употреба (Към въпроса за езика на славянския превод на Пролога). // Търновска книжовна школа. Т. 8. Св. Евтимий, патриарх Търновски, и неговата духовна мисия в Европа. В. Търново, 2007, с. 417–443. ISBN 954-524-339-2. Цит.в: Щеглова, О. Г., Гончаренко, Е. А. К изучению лексики Стишного Пролога: тематическая группа номинация артефактов. – В: Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2022. Т. 21. № 2: Филология. С. 9–22. DOI 10.252205/1818-7919-2022-2-9-22. ISSN 1818-7919, с. с. 11, 19, 21. (Web of Science, SCOPUS, РИНЦ)
  2022 Тихова А. Лексика за назоваване на оръдия и средства за мъчение в Стишния пролог. – В: Преславска книжовна школа. Т. 10. Шумен, 2008, с. 341 – 345. ISBN 978-954-577-492-8. Цит. в: Щеглова, О., Е. Гончаренко. К изучению лексики Стишного Пролога: тематическая группа номинация артефактов. – В: Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2022. Т. 21. № 2: Филология. С. 9–22, DOI 10.252205/1818-7919-2022-2-9-22. ISSN 1818-7919, с. 11, 19, 21. (Web of Science, SCOPUS, РИНЦ)
  2022 Тихова А. Прилагателни имена и причастия, уточняващи значението на лексеми за назоваване на средства за мъчение в Обикновения и в Стишния пролог. // Отговорността пред езика. Кн. 3. Шумен, 2009, с. 193–201. ISBN 1313-695X2009 Цит.в: Щеглова, О. Г., Гончаренко, Е. А. К изучению лексики Стишного Пролога: тематическая группа номинация артефактов. – В: Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2022. Т. 21. № 2: Филология. С. 9–22. DOI 10.252205/1818-7919-2022-2-9-22. ISSN 1818-7919, с. 11, 19, 21-22. (Web of Science, SCOPUS, РИНЦ)
  2022 Тихова А. Лексика за назоваване на средства за мъчение в славянския превод на Пролога (Върху материал от Станиславовия пролог в сравнение с Търновската редакция на Стишния пролог). Автореферат на дисертация за присъждане на образователната и научна степен “доктор”. Шумен, 2011, 44 с. Цит. в: Щеглова, О., Е. Гончаренко. К изучению лексики Стишного Пролога: тематическая группа номинация артефактов. – В: Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2022. Т. 21. № 2: Филология. С. 9–22; DOI 10.252205/1818-7919-2022-2-9-22. ISSN 1818-7919, с. 11, 20, 22. (Web of Science, SCOPUS, РИНЦ)
  2022 Тихова А. Лексика за назоваване на средства за мъчение в славянския превод на Пролога. Шумен, 2020 г., 198 с. ISBN 978-619-201-449-0. Цит. в: Щеглова, О., Е. Гончаренко. К изучению лексики Стишного Пролога: тематическая группа номинация артефактов. – В: Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2022. Т. 21. № 2: Филология. С. 9–22; DOI 10.252205/1818-7919-2022-2-9-22. ISSN 1818-7919, с. 11, 20, 22. (Web of Science, SCOPUS, РИНЦ)
  2022 Тихова А. Прилагателни имена и причастия, уточняващи значението на лексеми за назоваване на средства за мъчение в Обикновения и в Стишния пролог. // Отговорността пред езика. Кн. 3. Шумен, 2009. Цит. в: Кривчев, П. Наблюдения над текстологичните дублети в Стишния пролог от Търновската му редакция. – В: Годишник на ШУ „Епископ К. Преславски“. Факултет по хуманитарни науки. Материали от юбилейната международна научна конференция „Хуманитаристиката – традиции и предизвикателства“. Том ХХХІІІ А / 1. Лингвистика, превод, медийни изследвания и методика на обучението. Шумен, 2022, с. 25–40, с. 26, 40.
  2022 Тихова А. Лексика за назоваване на средства за мъчение в славянския превод на Пролога. Шумен, 2020. Цит. в: Кривчев, П. Наблюдения над текстологичните дублети в Стишния пролог от Търновската му редакция. – В: Годишник на ШУ „Епископ К. Преславски“. Факултет по хуманитарни науки. Материали от юбилейната международна научна конференция „Хуманитаристиката – традиции и предизвикателства“. Том ХХХІІІ А / 1. Лингвистика, превод, медийни изследвания и методика на обучението. Шумен, 2022, с. 25–40, с. 26, 40.
  2022 Тихова, А. Лексика за назоваване на средства за мъчение в славянския превод на Пролога. Шумен, 2020. Цит. в: Крыстева, Д. Страда в поэзии Н. Некрасова: историчность, культурная мифология и визуальный код. – В: Limes slavicus. Т. 7. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2022, с. 204–235, с. 220, 234. (CEEOL)
  2022 Тихова, А. Лексика за назоваване на средства за мъчение в славянския превод на Пролога. Шумен, 2020. Цитирано в: Мирчева, Е. За една рядка лексема в старобългарския книжовен език – съвалъмъ. – В: Преславска книжовна школа. Т. 22. Шумен, 2022, с. 184–192, с. 191. ISSN 2603-4522 (Print); ISSN 2603-4530 (Online) (СЕEОL)
  2022 Тихова, А. За степенуването на някои прилагателни имена в съвременния български език. – В: Отговорността пред езика. Кн. 7. Шумен, 2021, с. 220 – 233. ISBN 1313-695X. (в съавт. с Р. Русинова). Цит. в: Андреева, Ж. Отговорността пред езика и пред делото на езиковеда. // Сп. Български език и литература, Национално издателство за образование и наука „Аз-буки“, 2022, кн. 1, год. LXIV, c. 84-90, с. 87.
  2022 Тихова, А. Местоименната система в Търновската редакция на Стишния пролог. Шумен, 2020. Цитирано в: Петков, Г. За състава на два ръкописа, съдържащи Стишен пролог за цялата година. – В: Palaeobulgarica, XLVI (2022), № 4, Специално издание, c. 569–600; c. 569, 598. (SCOPUS, Web of Science)
  2021 Тихова, А. Лексика за назоваване на средства за мъчение в славянския превод на Пролога. Шумен, 2020 г., 198 с. ISBN 978-619-201-449-09 (Print); ISBN 978-619-201-410-0 (Online) Цит. в: Dikova, Е. New books. – В: Scripta&E-scripta. 21/2021, с. 407.
  2021 Тихова, А. Местоименната система в Търновската редакция на Стишния пролог. Шумен, 2020, 249 с. ISBN 978-619-201-453-7. Цит. в: Dikova, Е. New books. – В: Scripta&E-scripta. 21/2021, с. 408.
  2021 Тихова, А. Лексика за назоваване на средства за мъчение в славянския превод на Пролога. Шумен, 2020 г., 198 с. ISBN 978-619-201-449-09 (Print); ISBN 978-619-201-410-0 (Online) Цитирано в: Петър Кривчев (България, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“). Анета Тихова. Лексика за назоваване на средства за мъчение в славянския превод на Пролога, ISBN 978-619-201-449-0 (Print); 978-619-201-410-0 (Online). – В: Сп. Дзяло – е-списание в областта на хуманитаристиката за българистични изследвания в период Х-ХХІ век. ISSN 1314-9067(Online). Год. ІХ, 2021, брой XX. (НАЦИД) https://www.abcdar.com/magazine/XX/Dzl_2021_br20_30_Petur_Krivchev_rec_Aneta_Tihova_Leksika_sredstva_muchenia.pdf
  2020 Тихова А. Индекс на имената на светците от месец август в Стишния пролог. – В: Търновската редакция на Стишния пролог. Текстове. Лексикален индекс. Т. 12. Месец август. Пловдив, 2014, с. 322-348. ISBN 978-954-423-908-4. Цит. в: Shcheglova, О. (2020). Studying the History of the Slavic Stishnoy Prologue: New Opportunities and Prospects. In Quaestio Rossica. Vol. 8, № 1. p. 297 – 305. DOI 10.15826/qr.2020.1.463., с. 302, 304. ISSN 2313-6871 (Онлайн), ISSN 2311-911X (Печат)
  2020 Тихова А. За употребата на бъдеще време в славянския превод на „История на Юдейската война” от Йосиф Флавий според Архивския хронограф. – В: Преславска книжовна школа. Т. 17. Шумен, 2017, с. 158 – 177. ISBN 978-619-00-0678-7. Цит. в: Трендафилов, Хр. Самозванството и неговото място в „История на Юдейската война“. – В: ACTA MEDIAEVALIA MAGNAE TARNOVIAE. TOMUS I. Владетел, Държава и Църква на Балканите през Средновековието. Сборник с доклади от международна научна конференция, посветена на проф. д-р Пл. Павлов. В. Търново, 2020 г., с. 268 – 279, с. 269, 278. ISBN 978-619-00-1104-0.
  2020 Тихова, А. Лексика за назоваване на оръдия и средства за мъчение в Стишния пролог. – В: Преславска книжовна школа. Т. 10. Шумен, 2008, с. 341 – 345. ISBN 978-954-577-492-8. Цит. в: Ралева, Цв. Мъчението на Йона, Варахисий и дружина в Макариевите чети-минеи. – В: Преславска книжовна школа. Т. 20. Шумен, 2020, ISSN 2603-4522 (Print), ISSN 2603-4530 (Online), с. 216 – 235. Стр. 225, 226.
  2020 Тихова, А. За някои названия на оръдия и средства за мъчения в Обикновения и Стишния пролог. – В: Преславска книжовна школа. Т. 9. Шумен, 2006, с. 316 – 329. ISBN 954-577-401-09. Цит. в: Ралева, Цв. Мъчението на Йона, Варахисий и дружина в Макариевите чети-минеи. – В: Преславска книжовна школа. Т. 20. Шумен, 2020, ISSN 2603-4522 (Print), ISSN 2603-4530 (Online), с. 216 – 235. Стр. 226.
  2020 Тихова, А. За някои езикови особености на „История на Юдейската война“ от Йосиф Флавий според Архивския хронограф. – В: Преславска книжовна школа. Т. 14. Шумен, с. 337 – 347. ISBN 978-619-40-0138-6 Цит. в: Ралева, Цв. Мъчението на Йона, Варахисий и дружина в Макариевите чети-минеи. – В: Преславска книжовна школа. Т. 20. Шумен, 2020, ISSN 2603-4522 (Print), ISSN 2603-4530 (Online), с. 216 – 235. Стр. 233.
  2019 Тихова А. За една архаична езикова особеност в славянския превод на „История на Юдейската война” от Йосиф Флавий според Архивския хронограф. – В: LIMES SLAVICUS. Славянството – граници на общността. Шумен, 2016, с. 60 –70. ISBN 978-619-201-089-8. Цит. в: Чавдарова, Д. LIMES SLAVICUS – културни концепти на славянството. Любословие. Годишно списание за хуманитаристика. Бр. 19, 2019, с. 321 – 334, с. 323. ISSN 1314-6033
  2019 Тихова А. Характерни езикови особености, отразени в поезията на будителя Константин Миладинов. – В: LIMES SLAVICUS. Културни концепти на славянството 2. Шумен, 2017, с. 133 – 147. ISSN 2603-3127 (Print), ISSN 2603-3127 (Online). Цит. в: Чавдарова, Д. LIMES SLAVICUS – културни концепти на славянството. Любословие. Годишно списание за хуманитаристика. Бр. 19, 2019, с. 321 – 334, с. 327. ISSN 1314-6033
  2019 Тихова А. Характерни езикови особености, отразени в поезията на будителя Константин Миладинов (2). – В: LIMES SLAVICUS 3. Културни концепти на славянството. Шумен, 2018, с. 72 – 90. ISSN 2603-3127 (Print), ISSN 2603-3127 (Online). Цит. в: Чавдарова, Д. LIMES SLAVICUS – културни концепти на славянството. Любословие. Годишно списание за хуманитаристика. Бр. 19, 2019, с. 321 – 334, с. 332. ISSN 1314-6033
  2017 Тихова А. Лексика за назоваване на средства за мъчение в славянския превод на Пролога (Върху материал от Станиславовия пролог в сравнение с Търновската редакция на Стишния пролог). Автореферат на дисертация за присъждане на образователната и научна степен “доктор”. Шумен, 2011, 44 с. Цит. в: Шнитер, М. Пътища през православния ритуал. София: Изток-Запад, 2017, c. 371. ISBN 978-619-010-104-8.
  2017 Тихова А. Лексика за назоваване на средства за мъчение в славянския превод на Пролога (Върху материал от Станиславовия пролог в сравнение с Търновската редакция на Стишния пролог). Дисертация за присъждане на образователната и научна степен “доктор”. Шумен, 2011. Цит. в: Соня Бояджиева. Български езиковедски дисертации за 2011 г. // Съпоставително езикознание, 2017, Кн. 2, с. 123-127, c. 126. ISSN 0204-8701.
  2017 Тихова А. Лексика за назоваване на средства за мъчение в славянския превод на Пролога (Върху материал от Станиславовия пролог в сравнение с Търновската редакция на Стишния пролог). Автореферат на дисертация за присъждане на образователната и научна степен “доктор”. Шумен, 2011, 44 с. Цит. в: Соня Бояджиева. Български езиковедски дисертации за 2011 г. // Съпоставително езикознание, 2017, Кн. 2, с. 123 – 127, с. 126. ISSN 0204-8701
  2017 2737 Tichova, Aneta За употребата на дуалис при глаголните форми в славянския превод на „История на Юдейската война” от Йосиф Флавий според Архивския хронограф. In: Janakieva, Zvetanka (ed.): Quadrivium. Nr. 2561, 219 – 232. With English summary. [On the use of dualiuy in verb forms in the Slavonic translation of Josepf Flavius s History of the Judaic war to the Archive chronograph.] ISBN 978-619-00-0395-3. Цит. в: BYZANTINISCE ZEITSCHRIFT. 2017, Band 110. Heft 2, 582 – 583. ISSN 0007-7704; e-ISSN 1864-449X
  2017 Тихова А. Видове мъчения, оръдия и средства за мъчение в житията от Обикновения и от Стишния пролог – В: Преславска книжовна школа. Т. 7. Шумен, 2003, с. 207 – 231. ISBN 954-577-204-2 Цит. в: Шнитер, М. Пътища през православния ритуал. София: Изток-Запад, 2017, c. 371. ISBN 978-619-010-104-8.
  2016 Тихова А. Старобългарски извори и речник. В. Търново, 2009, 206 с. (в съавт. с В. Йорданова). ISBN 978-954-400-103-2. Цит. в: Бояджиев, А. Старобългарска читанка. Текстове, речник, справочник. София, 2016, с. 206, с. 207, с. 208, с. 658. ISSN 1314-3352.
  2016 Лексика за назоваване на оръдия и средства за мъчение в Стишния пролог. – В: Преславска книжовна школа. Т. 10. Шумен, 2008, с. 341 – 345. ISBN 978-954-577-492-8. Цит. в: Спасова, М. Производни съществителни със суфикс -ище в Търновската редакция на Стишния пролог – В: Юбилеен сборник в чест на 70-годишнината на проф. И. Харалампиев. Studia Philologica Universitatis Velikotarnovensis. Т. 35, В. Търново, 2016, 81 – 104, c. 82, 104. ISSN 2534-918X
  2016 За някои названия на средства и оръдия за мъчения в Обикновения и в Стишния пролог. – В: Преславска книжовна школа. Т. 9. Шумен, 2006, с. 316 – 330. ISBN 954-577-401-09. Цит. в: Спасова, М. Производни съществителни със суфикс -ище в Търновската редакция на Стишния пролог – В: Юбилеен сборник в чест на 70-годишнината на проф. И. Харалампиев. Studia Philologica Universitatis Velikotarnovensis. Т. 35, В. Търново, 2016, 81 – 104, c. 82, 101. ISSN 2534-918X
  2016 Специфична употреба на някои съществителни имена от Обикновения пролог като названия на оръдия и средства за мъчение. – В: Преславска книжовна школа. Т. 8. Шумен, 2005, с. 289-304. ISBN 954-577-321-9. Цит. в: Спасова, М. Производни съществителни със суфикс -ище в Търновската редакция на Стишния пролог – В: Юбилеен сборник в чест на 70-годишнината на проф. И. Харалампиев. Studia Philologica Universitatis Velikotarnovensis. Т. 35, В. Търново, 2016, 81 – 104, c. 82, 101. ISSN 2534-918X
  2016 Лексика за назоваване на средства за мъчение в славянския превод на Пролога (Върху материал от Станиславовия пролог в сравнение с Търновската редакция на Стишния пролог). Автореферат на дисертация за присъждане на образователната и научна степен “доктор”. Шумен, 2011, 44 с. Цит. в: Спасова М. Производни съществителни със суфикс -ище в Търновската редакция на Стишния пролог Юбилеен сборник в чест на 70-годишнината на проф. И. Харалампиев. Studia Philologica Universitatis Velikotarnovensi. Т. 35, В. Търново, 2016, 81 – 104, c. 82, 104. ISSN 2534-918X
  2010 Тихова, А. М. Видове мъчения, оръдия и средства за мъчение в житията от Обикновения пролог и от Стишния пролог. – В: Преславска книжовна школа, Т. 7, София, 2004. Цитирано в: М. В. Чистякова. Текстология Вильнюсских рукописных прологов: сентябрь – ноябрь. Вильнюс, 2008, с. 330.
  2010 Тихова, А. М. Названия на оръдия и средства за мъчение в Стишния пролог с ниска честота на употреба (Към въпроса за езика на славянския превод на Пролога). - Търновска книжовна школа. Т. 8. Св. Евтимий, патриарх Търновски, и неговата духовна мисия в Европа. В. Търново, 2007. Цитирано в: Р. Павлова. Восточнославянские святе в южнославянской письменности ХІІІ-ХІV вв., 2008, с. 310.
  2010 Маринова А. Специфична употреба на някои съществителни имена от Обикновения пролог като названия на оръдия и средства за мъчение. – В: Преславска книжовна школа. Т. 8, Шумен, 2005. Цитирано в: Славяно-русский Пролог по древнейшим спискам. Синаксарь. Сентябрь-февраль. Т. І. Текст и коментарии. Издание подготовили Л. В. Прокопеьнко, В. Желязкова, В. Б. Крыско, О. П. Шевчук, И. М. Ладыженский. Москва, 2010, с. 12.
  2009 Маринова А. Специфична употреба на някои съществителни имена от Обикновения пролог като названия на оръдия и средства за мъчение. – В: Преславска книжовна школа. Т. 8, Шумен, 2005. Цитирано в: Прокопенко, Л. В. Лингвотекстологическое исследование Пролога за сентябрьское полугодие по спискам ХІІ-начала ХV в. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук. На правах рукописи. М., 2009, с. 326.
  2009 Маринова А. Специфична употреба на някои съществителни имена от Обикновения пролог като названия на оръдия и средства за мъчение. – В: Преславска книжовна школа. Т. 8, Шумен, 2005. Цитирано в: М. Спасова. Няколко редки и диалектни думи в славянския превод на Стишния пролог (върху материал от проложните текстове за месец септември). – В: Oratio vitae simulacrum (Словото е отражение на живота). Сборник научни изследвания в чест на 65-годишнината на проф. д-р Христина Станева. В. Търново, 2009, с. 298-308.
  2009 Маринова А. За някои названия на средства и оръдия за мъчения в Обикновения и в Стишния пролог. – В: Преславска книжовна школа. Т. 9, Шумен, 2006. Цитирано в: М. Спасова. Няколко редки и диалектни думи в славянския превод на Стишния пролог (върху материал от проложните текстове за месец септември). – В: Oratio vitae simulacrum (Словото е отражение на живота). Сборник научни изследвания в чест на 65-годишнината на проф. д-р Христина Станева. В. Търново, 2009, с. 298-308.
  2008 Маринова А. За някои названия на средства и оръдия за мъчения в Обикновения и в Стишния пролог. – В: Преславска книжовна школа. Т. 9, Шумен, 2006. Цитирано в: Р. Павлова. Восточнославянские святе в южнославянской письменности ХІІІ-ХІV вв., 2008, с. 310.
  2022 Тихова, А. БИБЛИОГРАФИЯ НА ТРУДОВЕТЕ НА ПРОФ. Д-Р НАДКА НИКОЛОВА – В: Отговорността пред езика. Т. 8. Шумен, 2022 г., с. 16–33. ISSN 1313-695X (Print), ISSN 2815-4312 (Online).