Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Доц. д-р  Цветана Георгиева Иванова
  Доц. д-р Цветана Георгиева Иванова

  Факултет: Факултет по хуманитарни науки

  Катедра: ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ

  Кабинет: Корпус 1, стая 207

  Телефон: 054 830495 вътр. 253 К1

  Email: ts.ivanova@shu.bg

  Приемно време: I седмица петък 13-15 ч.; II седмица четвъртък 12-14 ч.


  Завършен университет, специалност

  1993 г. Софийски университет "Св. Климент Охридски", специалност История.

  Заемани академични длъжности

  асистент по Методика на обучението по история от декември 1997 г.,

  главен асистент от април 2004 г.

  доцент по Методика на обучението по история от юли 2013 г.

  Придобити научни степени

  доктор по 05.03.06. История на България от декември 2003 г.

  Водени лекции и/или упражнения

  Лекции и упражнения по Методика на обучението по история, практико-педагогическите дисциплини за придобиване на професионална квалификация "учител по история"; лекции по Компетентностен подход и иновации в образованието, Дидактика на историята, Историография, избираеми дисциплини от методико-дидактическия блок: Гражданско образование, Педагогическо взаимодействие в мултикултурна среда, Управление на взаимоотношенията в образователна среда, Комуникативни умения в образователна среда, Педагогика на културно-историческото наследство; МОТ

  Области на научни интереси

  История и теория на историческото образование, Дидактика и методика на обучението по история; история на България и историография.

  Участия в проекти

  Международни

  Проект MODERNA проект BG05M2OP001-2.016-0018 „МОДЕРН-А: МОДЕРНизация в партньорство чрез дигитализация на Академичната екосистема“, финансиран от оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. 02.2022 – 12.2023 г. Експерт учебна документация

  Международен проект „Европейски диалог – Културна дъга за бъдещето. Междукултурни аспекти на обучението по история в България” на Сдружението на преподавателите по история в България в сътрудничество с постоянната конференция на асоциациите на учителите по история ЕВРОКЛИО и Департамента за информация и усъвършенстване на учителите при Софийския университет. 2006-2009 г.

  Международен Тренировъчен обучителен семинар „Държавни политики и човешки права – сблъсък и взаимодействие” етап по проекта Европейски диалог, Културна дъга за бъдещето Мултикултурни аспекти на обучението по история в България Всеобхватен и интернационален подход за учене и преподаване на история в България ЕВРОКЛИО/МАТРА проект (BG13050) 2008 г.

  Национални

  Проект BG051PO001-4.3.04-0020 „Модернизиране на Центъра за дистанционно обучение на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” чрез въвеждане на съвременни електронни форми на обучение“ 2012-2014 - по ОП „Развитие на човешките ресурси” - Автор на електронен модул по Методика на обучението по история

  Проект BG 051PO001 – 3.3.07-0002 “Студентски практики” – 2012-2014 г. по ОП „Развитие на човешките ресурси” – водеща организация МОН; функционален експерт и академичен наставник 2013-2015 г.

  Проект BG05М2ОР001-2.002-0001 „Студентски практики – Фаза I“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г. – функционален експерт.

  BG05М2ОР001-2.013-0001 „Студентски практики – Фаза 2“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, ръководител Соня Кръстанова-Богданова /МОН/ - участвам като функционален експерт 2020 -2023 г.

  Научни проекти, финансирани от бюджетната субсидия на Шуменския университет

  2004-2005 г. Ръководител на проект „Да се научим да живеем с различията между нас” Експериментално теренно изследване на обучението по история в мултиетническа и интеркултурна среда и възпитанието на толерантно отношение към „другостта”.

  2016 г. Ръководител на проект „Иновативни практики в урока като основна форма на съвременния педагогически дискурс”

  Проект „Образователни стратегии за формиране у студентите на умения за работа с учебен текст” - 2010 г.

  Проект ”Интерактивни технологии в обучението” – 2011 г.

  Проект „Разработване на диагностичен инструментариум за подготовката на студентите по методика на обучението по ... „ - 2012 г.

  Проект "Портфолиото като средство за мониторинг на професионалните компетенции на студентите. Технологични и практико-приложни аспекти" 2013

  Проект "Езици на учебния дискурс" – 2014 г.

  Проект "Образователни практики за повишаване на педагогическата комуникация” – 2015 г.

  Проект "Изкуството в урока” – 2017 г.

  Проект "Технологии за повишаване на качеството на образователната услуга" - № РД-)*-151а/ 09.02.2018 г. научен ръководител доц. д-р Т. Тенева

  Проект „Град и градска култура“ № РД-08-110/01.02.2019 г. - научен ръководител проф. д-р Росица Ангелова

  Проект "Митовете в историята" № РД-08-144/05.02.2020 г. - научен ръководител проф. д-р Росица Ангелова

  Проект „Жените в историята“, РД-08-99/1.02.2021 г. ; Ръководител: проф. д-р Росица Ангелова

  Проект „Границата”, РД-08-99/01.02.2022 г. ; Ръководител: проф. д-р Росица Ангелова

  Проект „Забравени/забранени книги“, РД-08-133/24.02.2023 г.; Ръководител: проф. д-р Росица Ангелова

  Членства в научни организации

  От 2006 г. член на Сдружението на преподавателите по история в България, асоцииран член на ЕВРОКЛИО - асоциация на преподавателите по история към Съвета на Европа