Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Доц. д-р  Цветана Георгиева Иванова
  Доц. д-р Цветана Георгиева Иванова

  Факултет: Факултет по хуманитарни науки

  Катедра: ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ

  Кабинет: Корпус 1, стая 207

  Телефон: 054 830495 вътр. 253 К1

  Email: ts.ivanova@shu.bg

  Приемно време: I седмица ; II седмица


  2003 Външнополитически възгледи и дейност на Григор Начович в Следосвобожденска България. Автореферат, С., 2003, 24 с
  2013 Преподаването на история в българското училище - традиции и съвременни проблеми. УИ "Епископ Константин Преславски", Шумен, 2013. 180 с. ISBN 978-954-577-666-3
  2019 Проекцията национално – европейско в новите учебници по История и цивилизации. В: Технологии за повишаване качеството на образователната услуга.Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", Шумен, 2019, с. 73-104. ISBN 978-619-201-299-1
  2018 Интеркултурни диалози в съвременния исторически учебен наратив. В: Изкуството в урока. Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", Шумен, 2018, с. 98-122. ISBN 978-619-201-247-2
  2017 Изкуството да преподаваш и възможностите на иновативните подходи. В: Иновативни практики в урока като основна форма на съвременния педагогически дискурс. Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", Шумен, 2017, с. 45-76. ISBN 978-619-201-177-2
  2015 Educational discourse – cognitive activity correlation of students in learning History and civilization. //The History That Makes Us Smile. Publishing house Paradigma, Sofia, 2015, p. 211-231, ISBN 978-954-326-254-0
  2014 Корелацията учебен дискурс - познавателна активност на учениците в обучението по история и цивилизация. В: Сборник "Историята, която усмихва". Издателство Парадигма, София, 2014, с. 235-258. ISBN 978-954-326-212-0
  2003 Реформите и националното обединение на българския народ във възгледите на Григор Начович.// Исторически преглед, 2003, № 3-4, с. 68-90, ISSN 0323-9748
  2023 Античната история в иновативните подходи на съвременния учебен дискурс. Юбилеен сборник посветен на 60-годишнината на доктор Данаил Димитров Петров. Университетско издателство \"Епископ Константин Преславски, Шумен, 2023, с. 162-174. ISBN 978-619-201-756-9
  2022 Митовете в историята и диалогът с „близкото минало“ в съвременния учебен дискурс. В: Историкии, т. 15, Фабер, 2022, с. 150-164. ISBN 978-619-00-1518-5; База данни SCRIBD
  2022 .„Жените в историята“ – възможности за формиране гражданската култура на учениците. В: Историкии, т. 15, Фабер, 2022, с. 139-149. ISBN 978-619-00-1518-5; База данни SCRIBD
  2022 Диалогът с „близкото минало“ в съвременния учебен дискурс и формиране гражданската култура на учениците. В: Годишник на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“. Факултет по хуманитарни науки. Т. ХХХIIIA/1, Шумен, 2022, с. 318-328. ISSN 1311-7300
  2022 На границата между две столетия или за демократичните промени в България в учебния наратив. Историкии, т. 16, 2022, Издателство Фабер, ISBN 978-619-00-1614-4. База данни SCRIBD
  2020 Културните знаци на времето и формирането на национално историческо съзнание. Историкии. том 13, 2020. Издателство Фабер. с. 105- 116. ISBN 978-619-00-1276-4
  2018 Интеркултурни аспекти на съвременния исторически учебен дискурс. // Диалогът в историята, № 38-39, 2018, София, с. 119-127. ISSN 1311-7904
  2018 В търсене на нова парадигма или за изкуството да преподаваш история днес. В: Понятия, ценности, промени. Историята: време и реалности. т. 13. Варна, 2018, Издателство Фабер, с. 190-197. ISBN 978-619-00-0752-4
  2018 Интеркултурният диалог и съвременното обучение по „История и цивилизации”. В: Педагогическата комуникация: Настояще и бъдеще. С., 2018, Издателство Фабер, с. 214-224. ISBN 978-619-00-0712-8
  2017 Историческото образование – между традициите и иновациите. В: Понятия, ценности, промени. Историята: време и реалности. т. 12, Издателство Фабер, Варна, 2017, с. 91-102. ISBN 978-619-00-0602-2
  2017 Космополитният свят на Античността в иновативните подходи на учебния дискурс. Любословие, бр. 17/2017, Университетско издаателство „Епископ Константин Преславски”, с. 89-99. ISSN1314-6033 Индексирано ERIH+, CEEOL, РИНЦ, включено в Националния референтен списък на НАЦИД
  2017 За историческите „срещи с непознатото” в новите учебници по История и цивилизации. // Историкии, т. 10, Издателство Фабер, Шумен, 2017, с. 169-182. ISBN 978-619-00-0901-6
  2016 История, иновации, педагогическа комуникация. В: Образователни практики за оптимизиране на педагогическата комуникация. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2016, с. 36-55. ISBN 978-619-201-102-4
  2016 Езикът на учебния дискурс и съвременния учебник по история и цивилизация. В: Понятия, ценности, промени. Историята: време и реалности. т. 11, Издателство Фабер, Варна, 2016, с. 174-181. ISBN 978-619-00-0392-2
  2016 Проблемът за педагогическата комуникация в обучението по история и цивилизация. В: Понятия, ценности, промени. Историята: време и реалности. т. 11. Издателство Фабер, Варна, 2016, с. 152-159. ISBN 978-619-00-0392-2
  2016 Ценностните послания на историята в учебния дискурс. В: Послания на историята. Юбилеен сборник в чест на професор Мария Радева. Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София, 2016, с. 57-72. ISBN 978-954-07-4047-4
  2016 Числата – в търсене на историческото време. Любословие. № 16/2016, Университетско издаателство „Епископ Константин Преславски”, с. 131-137. ISSN1314-6033. Индексирано ERIH+, CEEOL, РИНЦ, включено в Националния референтен списък на НАЦИД
  2014 Езикът на учебния дискурс в парадигмата на съвременното историческо образование. В: Езици на учебния дискурс. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2014, с. 41-56. ISBN 978-619-201-008-9
  2013 Училищното историческо образование - пред нови изпитания. Проявления и възможности на интерактивността. В: Понятия, ценности, промени. Историята: време и реалности. т. 9, Издателство Фабер, Варна, 2013, с. 197-206. ISBN 978-954-400-855-0
  2012 Потенциалът на историческото образование за изграждането на ключови компетенции. В: Сборник научни трудове от Национална конференция с международно участие "40 години Шуменски университет 1971-2011 г.", Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", Шумен, 2012, с. 755-764. ISBN 978-954-577-604-5
  2012 Функционални употреби на текста в обучението по История и цивилизация. В: Понятия, ценности, промени. Историята: време и реалности. т. 8, Издателство Фабер, Варна 2012, с. 202-210, ISBN 978-954-400-664-8
  2012 Интерактивността в обучението по история и цивилизация. В: Сборник Интерактивни технологии в обучението. Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", Шумен, 2012, с. 92 -108. ISBN 978-954-577-647-2
  2011 За диалогичността в обучението по история. В: Понятия, ценности, промени. Историята: време и реалности. т. 7, издателство Фабер, Варна 2011, с. 210-215, ISBN 978-954-400-450-7
  2011 Историческото образование с поглед към бъдещето. Сборник в чест на 70-годишнината на проф. дин Димитър Игнатовски. Издателство Фабер, Велико Търново, 2011, с. 358-364, ISBN 978-954-400-468-2
  2011 Образът на Византия в учебниците по история и цивилизация. В: Понятия, ценности, промени. Историята: време и реалности. т. 7, Издателство Фабер, Варна, 2011, с. 158-166. ISBN 978-954-400-450-7
  2009 Българската традиционна култура и обучението по история и цивилизация. В: Диалози за човека и човешкото. Юбилеен сборник посветен на 70-годишнината от рождението на проф. Т. Ив. Живков. Издателство Бряг, Бургас. 2009, с. 283-293, ISBN 978-954-8752-13-8
  2009 Учителят по история пред предизвикателствата на 21 век. Епископ-Константинови четения, т. 14, Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", Шумен, 2009. с. 216-221, ISSN 1313-8286
  2009 Ценностни измерения на българската традиционна култура в обучението по история и цивилизация в пети клас. В: Съвременната история: времена, реалности, промени. т. 6, Издателство Фабер, Варна, 2009, с. 107-114, ISBN 978-954-400-199-5
  2008 Проблемът за формиране на ценностни компетенции чрез обучението по история и цивилизация в пети клас. В: Съвременната история: Времена, реалности, промени. т. 5, Издателство Фабер, Варна, 2008, с. 179-193, ISBN 978-954-400-034-9
  2007 Към въпроса за ценностните ориентации на учениците и възможностите на историческото образование. //Историкии. т. 2, Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", Шумен, 2007, с. 849-855, ISBN 978-954-577-495-9
  2006 Помирението между България и Русия през 1896 година през погледа на Григор Начович. В: Преломни времена. Юбилеен сборник в чест на 65-годишнината на проф. д.и.н. Любомир Огнянов. Университетско издателство "Св. Климент Охридски", С., 2006, с.156-171. ISBN 10:954-07-2429-5; ISBN 13:978-954-07-2429-4
  2006 В огледалото на историята или за образа на “другия”. В: Юбилеен сборник Десет години специалност "История" в Шуменския университет. Историкии. т. 1. Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", Шумен, 2006, с. 354-358. ISBN 10: 954-577-364; ISBN13: 978-954-577-346-4
  2005 Григор Начович като български дипломатически агент в Цариград 1903-1906 година. В: Сборник в чест на 65-годишнината на проф. д.и.н. Димитър Игнатовски. Издателство Аксиос, Шумен, 2005, с. 189-200. ISBN 954-310-019--5
  2004 Българската екзархия и националното обединение във възгледите на Григор Начович. // Трудове на катедрите по история и богословие. Т. 6, Академичнo издателство "Марин Дринов" С., 2004, с. 85-97, ISSN 1310-9928
  2004 Един щрих към проблема за образователния потенциал на историята. В: Епископ-Константинови четения, т. 9, Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", Шумен, 2004, с. 367-372 ISBN 954-577-293-X
  2003 Григор Начович за държавата и нейното управление. // Любословие ,т. 4, Ш., 2003, с. 125-130
  2003 Монархизмът в обществено-политическите възгледи на Григор Начович. // Християнската традиция и царската институция в българската култура, Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", Шумен, 2003, с.161-171, ISBN 954-577-157-7
  2003 Григор Начович за войната и националното обединение на българския народ. // История, общество, религия. Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", Шумен, 2003, с. 223-239. ISBN 954-577-151-8
  2003 За играта в обучението по история. Епископ-Константинови четения, Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", Шумен, 2003, № 8, с. 471-474, ISBN 954-577-205-0
  2002 Penetration pacifique или за възгледите на Григор Начович по националния въпрос (1879-1885). // Епископ-Константинови четения, Шумен, издателство Антос, 2002, № 6-7, с. 55-72. ISBN 954-8665-14-X
  2002 За някои манипулативни текстове в дипломатическата кореспонденция на Григор Начович. // Текстът като манипулация. Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", Шумен, 2002, с. 226-237. ISBN 954-577-135-6
  2002 Митрополит Климент и руско-българското помирение в един спомен на Григор Начович. // Васил Друмев – митрополит Климент Търновски. Юбилеен сборник. Шумен, 2002, с. 55-58, ISBN 954-8789-95-7
  2001 Княз Фердинанд в спомените на Григор Начович. // Трудове на катедрите по история и богословие. Шумен, Издателство Антос, 2001, т.4, с. 125-136, ISSN 1310-9928
  2001 За някои моменти от външнополитическата дейност на Григор Начович. // Епископ-Константинови четения, 2001, брой № 4-5, издателство Антос, с. 167-178. ISBN 954-8901-57-9
  2001 Още за възрожденските спомоществователи. // сп. Минало, 2001, №2, с. 37-43, ISSN 1310-3415
  2000 За началото на политическата кариера на Григор Начович. // История, 2000, № 1, с. 27-37. ISSN 0861-3710
  1998 Сто и шестдесет години от рождението на проф. Марин Дринов. // Любословие, Шумен, 1998, № 3, с. 149-150
  1998 Новооткрит екземпляр от “Българска граматика” на Теодор Хрулев. // Трудове на катедрите по история и богословие. Шумен, Издателство Антос, 1998, т. 2, с. 105-108, ISSN 1310-9928
  1997 Българското Възраждане в лекциите на професор Марин Дринов. // Трудове на катедрите по история и богословие. Шумен, Издателство Антос, 1997, т. 1, с. 155-161, ISSN 1310-9928
  2013 Методика на обучението по история. Практическо ръководство за студенти. Модул 1: Подготовката на урока по история. Шумен, 2013. ISBN 978-954-577-721-9
  2013 Образователни тестове в помощ на Методика на обучението по ... История. Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 2013, с. ISBN 978-954-577-819-3 , електронно издание http://litermedia.com/index.php?ind=downloads&op=entry_view&iden=143
  2011 Текстът – цел и средство на комуникативната образованост. Част четвърта: История. Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", Шумен, 2011, ISBN 978-954-577-564-2
  2004 История славянобългарска. 1771 г. Самоковски препис. Фототипно издание. Предговор и подготовка за печат (в съавт. с А. Кръстев). С., 2004. ISBN 954-615-110-6
  2020 Иванова, Цв. Изкуството да преподаваш и възможностите на иновативните подходи. - В: Иновативни практики в урока като основна форма на съвременния педагогически дискурс. Университетско издателство ”Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2017, 45–76 Цитирано в: Йорданова, М. За дигиталната компетентност в обучението. Прагматичен модел на урок по История и цивилизации. В: България и българите: бит, душевност, национална идентичност. УИ „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2020. ISBN 978-619-201-378-3, стр. 431.
  2020 Иванова, Цв. Преподаването на история в българското училище – традиции и съвременни проблеми. Ш., 2013. Цитирано в: Георгиева, П. Иновационна технология за работа с карикатури в обучението по История и цивилизации в 9. клас. // Продължаващо образование. т. 15, 2020. /електронно списание, издание на ДИИУ – СУ ”Св. Климент Охридски” https://diuu.bg/emag/12764/ ; ISSN 1312-899X
  2020 Иванова, Ц. Изкуството да преподаваш и възможностите на иновативните подходи. В: Иновативни практики в урока като основна форма на съвременния педагогически дискурс. Ш., 2017, с. 45-77. Цитирано в: Симеонова, Ю. Българският преход в съвременните учебници по история и цивилизации. Епохи, ВТ, 2020, том XXVIII, книжка 2, с. 338. ISSN: 2534-8418 (Online) ISSN: 1310-2141 (Print)
  2020 Иванова, Ц. Корелацията учебен дискурс - познавателна активност на учениците в обучението по история и цивилизация. В: Сб. ”Историята, която усмихва”. С., Парадигма, 2014, с. 235-258. Цитирано в: Симеонова, Ю. Българският преход в съвременните учебници по история и цивилизации. Епохи, ВТ, 2020, том XXVIII, книжка 2, с. 338. ISSN: 2534-8418 (Online) ISSN: 1310-2141 (Print)
  2020 Иванова, Ц. Проекцията национално – европейско в новите учебници по История и цивилизации. В: Технологии за повишаване качеството на образователната услуга. Университетско издателство ”Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2019, с. 73-104. ISBN 978-619-201-299-1 Цитирано в: Симеонова, Ю. Българският преход в съвременните учебници по история и цивилизации. Епохи, ВТ, 2020, том XXVIII, книжка 2, с. 338. ISSN: 2534-8418 (Online) ISSN: 1310-2141 (Print)
  2019 Иванова, Цв. Преподаването на история в българското училище – традиции и съвременни проблеми. Ш., 2013. Цитирано в: Георгиева, Ц. Духовната култура отразена в учебниците по история и цивилизации в V клас. В: Годишник на Фскултета по хуманитарни науки. ШУ „Епископ Константин Преславски”, т. 30 А, Шумен, 2019, с. 282. ISSN 1311 – 7300 (печатно издание) ISSN 2603 – 512 Х (за онлайн издание)
  2019 Иванова, Ц. Космополитният свят на Античността в иновативните подходи на учебния дискурс. Любословие, бр. 17/2017, с. 89-99 /индексирано РИНЦ/ Цитирано в: Георгиева, Ц. Духовната култура отразена в учебниците по история и цивилизации в V клас. В: Годишник на Фскултета по хуманитарни науки. ШУ „Епископ Константин Преславски”, т. 30 А, Шумен, 2019, с. 282. ISSN 1311 – 7300 (печатно издание) ISSN 2603 – 512 Х (за онлайн издание)
  2019 Иванова, Ц. Изкуството да преподаваш и възможностите на иновативните подходи. В: Иновативни практики в урока като основна форма на съвременния педагогически дискурс. Ш., 2017, с. 45-77. Цитирано в: Георгиева, Ц. Духовната култура отразена в учебниците по история и цивилизации в V клас. В: Годишник на Факултета по хуманитарни науки. ШУ „Епископ Константин Преславски”, т. 30 А, Шумен, 2019, с. 282. ISSN 1311 – 7300 (печатно издание) ISSN 2603 – 512 Х (за онлайн издание)
  2019 Иванова, Ц. Интеркултурният диалог и съвременното обучение по „История и цивилизации”. В: Педагогическата комуникация: Настояще и бъдеще. С., 2018, с. 214-224. Цитирано в: Георгиева, Ц. Духовната култура отразена в учебниците по история и цивилизации в V клас. В: Годишник на Фскултета по хуманитарни науки. ШУ „Епископ Константин Преславски”, т. 30 А, Шумен, 2019, с. 282. ISSN 1311 – 7300 (печатно издание) ISSN 2603 – 512 Х (за онлайн издание)
  2018 Иванова, Ц. Интерактивността в обучението по история и цивилизация. В: Интерактивни технологии в обучението. Български език. Литература. История. Руски език. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2012, с. 92-108. Цитирано в: Георгиева, С. Методът на проектите в контекста на обучението по български език и литература – реалности и перспективи. //Образование и технологии, ISSN 1314-1791, кн. 9/2018, 162-168. / с.168/.
  2018 Иванова Ц. Интеркултурният диалог и съвременното обучение по „История и цивилизации”. В: Педагогическата комуникация: Настояще и бъдеще. С., 2018, с. 214-224. Цитирано в: Иванова, Ц/ветанка/. Подходи за анализ на глобализационните процеси в обучението по История и цивилизация. В: Изкуството в урока. Шумен., 2018, с. 157.
  2018 Иванова Ц. Числата – в търсене на историческото време. Любословие. Бр. 16/2016, с. 131-137. Цитирано в: Борисова, Н. Древните цивилизации във времето и пространството. (Методическа разработка на урок-упражнение по ИЦ за 5. клас) В: Понятия, ценности, промени. Историята: време и реалности. т. 13. Варна, 2018, с. 208-213, /с. 211/.
  2018 Иванова, Ц. Преподаването на история в българското училище – традиции и съвременни проблеми. Ш., 2013. Цитирано в: Иванова, Ц/ветанка/. Подходи за анализ на глобализационните процеси в обучението по История и цивилизация. В: Изкуството в урока. Шумен., 2018, с. 157.
  2018 Иванова, Ц. Преподаването на история в българското училище – традиции и съвременни проблеми. Ш., 2013. Цитирано в: Йорданова, М. Развиване на умения за интерпретация на изображения – печатите и монетите на средновековна България. В: Изкуството в урока. Шумен, 2018, с. 124.
  2018 Иванова, Ц. Преподаването на история в българското училище – традиции и съвременни проблеми. Ш., 2013. Цитирано в: Йорданова, М. Обучението по „История и цивилизации” в социалната мрежа „Facebook” – възможности и предизвикателства. В: Педагогическата комуникация: Настояще и бъдеще. С., 2018, с. 164-173.
  2017 Иванова, Ц. Интерактивността в обучението по история и цивилизация. В: Интерактивни технологии в обучението. Български език. Литература. История. Руски език. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2012 Цитирано в: Баланска, Н., С. Георгиева. Развиване на умения за продуциране на текст (разказите по въображение и по зададени опори). – В: Образователни технологии. Шумен. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2017, ISBN 978-619-201-200-7, с. 151 – 184.
  2017 Иванова, Ц. История, иновации, педагогическа комуникация. В: Образователни практики за оптимизиране на педагогическата комуникация. УИ „Епископ Константин Преславски”, Ш., 2016, с. 36-55. Цитирано в: Тодорова, С. Развиване на гражданските компетенциина учениците в урок упражнение „Тоталитарните режими в Европа в периода между двете световни войни”. В: Иновативни практики в урока като основна форма на съвременния педагогически дискурс. Ш., 2017, с. 192-204.
  2017 Иванова, Ц. Проблемът за педагогическата комуникация в обучението по История и цивилизация. В: Понятия, ценности, промени. Историята: време и реалности. т. 11. Варна, 2016, с. 152-159. Цитирано в: Тодорова, С. Развиване на гражданските компетенциина учениците в урок упражнение „Тоталитарните режими в Европа в периода между двете световни войни”. В: Иновативни практики в урока като основна форма на съвременния педагогически дискурс. Ш., 2017, с. 192-204.
  2017 Иванова, Цв. Преподаването на история в българското училище – традиции и съвременни проблеми. Ш., 2013. Цитирано в: Тодорова, С. развиване на гражданските компетенциина учениците в урок упражнение „Тоталитарните режими в Европа в периода между двете световни войни”. В: Иновативни практики в урока като основна форма на съвременния педагогически дискурс. Ш., 2017, с. 192-204.
  2017 Иванова, Цв. Преподаването на история в българското училище – традиции и съвременни проблеми. Ш., 2013. Цитирано в: Йорданова, М. Интердисциплинарните връзки в обучението по история – отправна точка за формиране на компетентности. (Проект на бинарен урок по История и цивилизации и литература). В: Иновативни практики в урока като основна форма на съвременния педагогически дискурс. Ш., 2017, с. 177-192.
  2016 Иванова, Ц. Езикът на учебния дискурс в парадигмата на съвременното историческо образование. В: Езици на учебния дискурс. УИ, „Епископ Константин Преславски“, 2014, с. 41-56. Цитирано в: Симеонова, Ю. Дискурсът на новите учебници по История и цивилизации за 5 клас. В: Историческото образование и предизвикателствата през XXI век. Фондация „Професор Румяна Кушева“, С., 2016, ISBN 978-619-90758-0-7, с. 38-39
  2016 Иванова, Ц. Ценностните послания на историята в учебния дискурс.В: Послания на историята. С., 2016, с. 57-72. Цитирано в: Добрев, П. Учебни измерения на тематичния цикъл „Средновековната българска култура” в обучението по история. В: Понятия, ценности, промени. Историята: време и реалности. т. 12, Варна, 2017, с. 130-134.
  2016 Иванова, Ц. Езикът на учебния дискурс и съвременния учебник по история и цивилизация. В: Понятия, ценности, промени. Историята: време и реалности. т. 11, Варна, 2016, с. 174-181. Цитирано в: Добрев, П. Учебни измерения на тематичния цикъл „Средновековната българска култура” в обучението по история. В: Понятия, ценности, промени. Историята: време и реалности. т. 12, Варна, 2017, с. 130-134.
  2016 Иванова, Цв. За някои манипулативни текстове в дипломатическата кореспонденция на Григор Начович. // Текстът като манипулация. Ш., 2002, с. 226-238. Цитирано в: Георгиев, Б. Миражът за \"Велика България\". Животът и дейността на д-р В. Радославов : (1854-1929). В. Търново : Ивис, 2016. ISBN 978-619-205-026-9, с. 322, 571
  2016 . Иванова, Цв. Григор Начович за войната и националното обединение на българския народ. В: История, общество, религия. Ш., 2003, с. 223-240. Цитирано в: Георгиев, Б. Миражът за \"Велика България\". Животът и дейността на д-р В. Радославов : (1854-1929). В. Търново : Ивис, 2016. ISBN 978-619-205-026-9, с. 277, 571
  2016 2016 г. Иванова, Цв. Григор Начович като български дипломатически агент в Цариград 1903-1906 година. В: Сборник в чест на 65-годишнината на проф. д.и.н. Димитър Игнатовски. Шумен, 2005. с. 189-200 Цитирано в: Георгиев, Б. Миражът за \"Велика България\". Животът и дейността на д-р В. Радославов : (1854-1929). В. Търново : Ивис, 2016. ISBN 978-619-205-026-9, с. 277, 571
  2013 Иванова, Ц. За началото на политическата кариера на Григор Начович. // История, 2000, № 1, с. 27-37. Цитирано в: Гешева, Й. Консерваторите, партията, личностите и изграждането на българската държава 1879 – 1886 г. С., 2013. Иванова, Ц. За някои моменти от външнополитическата дейност на Григор Начович. // Епископ-Константинови четения, 2001, № 4-5, с. 167-178. Цитирано в: Гешева, Й. Консерваторите, партията, личностите и изграждането на българската държава 1879 – 1886 г. С., 2013. Иванова, Ц. Penetration pacifique или за възгледите на Григор Начович по националния въпрос (1879-1885 г.). // Епископ-Константинови четения, Ш., 2002, № 6-7, с. 55-73 Цитирано в: Гешева, Й. Консерваторите, партията, личностите и изграждането на българската държава 1879 – 1886 г. С., 2013. Иванова, Ц. Монархизмът в обществено-политическите възгледи на Григор Начович. // Християнската традиция и царската институция в българската култура, Шумен, 2003, с. 161-171 Цитирано в: Гешева, Й. Консерваторите, партията, личностите и изграждането на българската държава 1879 – 1886 г. С., 2013. Иванова, Ц. Княз Фердинанд в спомените на Григор Начович. // Трудове на катедрите по история и богословие. Шумен, 2001, т.4, с. 125-136. Цитирано в: Гешева, Й. Консерваторите, партията, личностите и изграждането на българската държава 1879 – 1886 г. С., 2013. Иванова, Ц. Реформите и националното обединение на българския народ във възгледите на Григор Начович. // Исторически преглед, 2003, № 3-4, с. 68-90 Цитирано в: Гешева, Й. Консерваторите, партията, личностите и изграждането на българската държава 1879 – 1886 г. С., 2013. Иванова, Ц. Григор Начович за държавата и нейното управление. // Любословие, т. 4, Ш., 2003, с. 125-130; Цитирано в: Гешева, Й. Консерваторите, партията, личностите и изграждането на българската държава 1879 – 1886 г. С., 2013. Иванова, Ц. Българската екзархия и националното обединение във възгледите на Григор Начович. // Трудове на катедрите по история и богословие. Т. 6, С., 2004, с. 85-97; Цитирано в: Гешева, Й. Консерваторите, партията, личностите и изграждането на българската държава 1879 – 1886 г. С., 2013.
  2012 Иванова, Ц. История славянобългарска. 1771 г. Самоковски препис. Фототипно издание. Предговор и подготовка за печат (в съавт. с доц. А. Кръстев). б.м., 2004. /предговор на бълг., англ., и руски език/. Цитирано в: Димитрова, М. Из късното ръкописно наследство на Самоковско. Годишник на Асоциация за антропология, етнология и фолклористика „Онгъл”, N 10, 2012, с. 296-317; с. 303, с. 316.
  2012 Иванова, Ц. История славянобългарска. 1771 г. Самоковски препис. Фототипно издание. Предговор и подготовка за печат (в съавт. с доц. А. Кръстев). б.м., 2004. /предговор на бълг., англ., и руски език/. Цитирано в: Мирчева, М. Паисий и Самоков. Електронно списание „Онгъл” – 2012. www.spisanie.ongal.net/broi4/biblio-O.Paisii-Mira.pdf
  2011 История славянобългарска. 1771 г. Самоковски препис. Фототипно издание. Предговор и подготовка за печат (в съавт. с доц. А. Кръстев). б.м., 2004. /предговор на бълг., англ., и руски език/. Цитирано в: Денчев, Ст., А. Куманова, М. Куманов, Н. Василев. Онтологична, лексикална, морфологична и синтактична информационна характеристика на езика на св. отец Паисий Хилендарски в „История славяноболгарская”. В: Свети отец Паисий Хилендарски. Информационен код на българската книжовност и литература. С., 2011. 208 с.; с. 17. (бел. 11)
  2004 Иванова, Ц. Реформите и националното обединение на българския народ във възгледите на Григор Начович. // Исторически преглед, 2003, № 3-4, с. 68-91. Цитирано в: Китанов, В. Принос към дипломатическата история на България. Григор Начович и Българо-турското споразумение от 1904 г. С., 2004. 540с.; с. 15. (бел. 45);