Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Доц. д-р  Десислава Чанкова Иванова
  Доц. д-р Десислава Чанкова Иванова

  Факултет: Факултет по хуманитарни науки

  Катедра: ЖУРНАЛИСТИКА И МАСОВИ КОМУНИКАЦИИ

  Кабинет: Корпус 1, стая 214

  Телефон:

  Email: des.ivanova@shu.bg

  Приемно време: I и II седмица: сряда - 9.00-11.00


  Завършен университет, специалност

  Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", специалност Българска филология, магистър

  Заемани академични длъжности

  асистент след успешен конкурс по Журналистика - 2003

  главен асистент - 2005

  доцент по Обществени комуникации и социални науки (Журналистика) - 2015

  Придобити научни степени

  доктор по филология - 2003

  Водени лекции и/или упражнения

  Книга и преса

  Радио и телевизия

  Българска журналистика и книгоиздаване

  Методи за изследване на комуникациите

  Пресжурналистика и издателски стратегии

  Семиотика на културата

  Семиотика на печата

  Области на научни интереси

  История на печатните медии

  Книга и преса

  Старопечатни издания

  Медиазнание

  Литературна история

  Участия в проекти

  1. Изследване и издаване на паметници, свързани със славянската културна традиция на Балканите – 2007-2010, доц. д-р Цветанка Янакиева, ШУ “Еп. Константин Преславски”;

  2. Международен симпозиум “Св. Константин-Кирил Философ – дипломат, книжовник, равноапостол” – 2009, доц. д-р Веселин Панайотов, ШУ “Еп. Константин Преславски”;

  3. Предхристиянска и християнска култура на Средновековна България, Византия и Крим – 2010, доц. д-р Веселин Панайотов, ШУ „Епископ Константин Преславски”

  4. Изследване на медиите. проф. дфн Елка Добрева, ШУ "Еп. К. Преславски", 2010

  5. Книгите на Златния век – 2011, доц. д-р Веселин Панайотов, Фонд “Култура” – Община Шумен

  6. Писмената култура на българския Златен век. Източници и традиции. – 2011-2013, проф. д-р Веселин Панайотов, МОМН - Фонд “Научни изследвания”

  7. Медиите и информационното общество. Ръководител: проф. дфн Елка Добрева, ШУ "Еп. К. Преславски", 2011

  8. Личната свобода и медиите; ръководител: проф. дфн Елка Добрева, ШУ "Еп. К. Преславски", 2012

  9. 51РО001-3.3.07-0002 ”Студентски практики”; МОН – Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

  10. BG051РО001-4.3.04-0020 „Модернизиране на Центъра за дистанционно обучение на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” чрез въвеждане на съвременни електронни форми на обучение”; МОН – Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

  11. 2013: РД-08-283/15.03.2013 Социален факт и медийна реалност; ръководител: доц. д-р Юрий Проданов, ШУ "Еп. К. Преславски".

  12. 2014: РД-08-269/14.03.2014 – Международен симпозиум „Християнство и книжнина”; ръководител: проф. д-р Веселин Панайотов, ШУ "Еп. К. Преславски".

  13. 2015: „Криминалното – факти и фикции“; доц. д-р Пламен Шуликов, ШУ "Еп. К. Преславски".

  14. 2016: РД-08-122/08.02.2016 – „Непознати приятели, познати неприятели“; проф. д-р Росица Ангелова, ШУ „Епископ Константин Преславски“

  15. 2016 - : BG05M20P001-2.002-0001 - проект ”Студентски практики” – Фаза 1; МОН – Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г.”

  16. 2017: РД-10-585/27.02.2017 г. – „Градът: памет и медии“; ръководител: проф. д.ф.н. Е. Добрева

  17. 2018: РД-08-156/9.02. 2018 г. - "Личността в историята"; ръководител: проф. д-р Р. Ангелова

  18. 2019: РД-08-110/01.02.2019 г. - "Град и градска култура"; ръководител: проф. д-р Р. Ангелова

  19. 2019-2021: Национална научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“, финансирана от Министерството на образованието и науката.

  20. Вътрешноуниверситетски: 2020: Митовете в историята - РД-08-144/ 5.02.2020 г.; ръководител – проф. д-р Р. Ангелова

  21. 2021: Вътрешноуниверситетски проект, КИА и КЖМК на тема: “Жените в историята“, р-л проф. д-р Р. Ангелова РД-08-99/01.02.2021

  22. 2022: Вътрешноуниверситетски проект, КИА и КЖМК: „Границата”, РД-08-99/01.02.2022 г. – ръководител проф. д-р Р. Ангелова

  23. 2023: Вътрешноуниверситетски проект, КИА и КЖМК: „Забравени/забранени книги“, РД-08-133/24.02.2023 г. – ръководител проф. д-р Р. Ангелова

  24. 2024: Вътрешноуниверситетски проект, КИА и КЖМК: „Време и памет“, РД-08-88/31.01.2024 г. –ръководител проф. д-р Р. Ангелова

  Организационна дейност

  Постоянна факултетска комисия за признаване и трансфер на кредити за специалностите Журналистика и Връзки с обществеността;