Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Проф. д-р  Теменуга Ганчева Тенева
  Проф. д-р Теменуга Ганчева Тенева

  Факултет: Факултет по хуманитарни науки

  Катедра: ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ НА ЛИТЕРАТУРАТА

  Кабинет: Корпус 1, стая 203

  Телефон: 054 830495 вътр. 278 К1

  Email: t.teneva@shu.bg

  Приемно време: I-ва седмица: понеделник 12-14 ч.; II-ра седмица: понеделник 11-13 ч.


  2003 2003 ” Урокът по литература в педагогическия дискурс” . Научен ръководител: проф. дпн Р. Йовева и рецензенти: проф. дпн М. Герджикова и доц. д-р Е. Василева
  2023 1. Интерпретацията– стратегии на разбирането в литературнообразователния дискурс. Изд. ШУ „Епископ Константин Преславски”, 2023, 299 страници, ISBN: 978-619-201-706-4
  2007 Интернет и четене. Шумен, 2007, ISBN 978-954-577-426-3
  2005 Урокът по литература 1 – 12 клас, Ш. 2005, ISBN 954-577-288-3
  2017 Методически настройки на образователния литературен прочит за синхронизиране с читателските нагласи на съвременните ученици. //В: сб. Иновативни практики в урока като основна форма на съвременния педагогически дискурс. Ш, 2017/с.20-45, ISBN: 978-619-201-177-2
  2012 ОБРАЗОВАТЕЛНОТО ЗАЧИТАНЕ НА РОМАНА В СИТУАЦИЯТА НА ОТКАЗ ОТ ЧЕТЕНЕТО, Литермедия, http://litermedia.com/index.php?ind=downloads&op=entry_view&iden=56, ISSN: 2534-8906
  2008 Тенева, Т.,Даракчиева, Ц. За формирането на личностния и общностния ценностен императив в ситуациите на неговото историческо, културно и естетическо търсене (съпоставителният метод в прочита на Ботевата балада “Хаджи Димитър”)// Годишник на ШУ, т. XVII F, Следдипломна квалификация. ШУ/ 2008, с. 62 – 99, ISSN: 1311-834X
  2023 Инициацията на българина с Вазовото „Аз съм българче”. В „Слово и общество”, ШУ, 2023, с. 199-204, ISSN 2738-8581 (Online)
  2023 Преподаването на \"Евгений Онегин\" в IX клас на българското средно училище – срещу естетическите определения за първия реалистичен роман на руската литература. В: сб. Limes Slavicus 8 - културни концепти на славянството. УИ \"Епископ Константин Преславски\", 2023, 273-285, ISSN: 2603-3127 (print), 2603-3135 (online)
  2022 Литературата на екран (преподавателски стратегии в онлайн обучението). В: Годишник на Шуменския университет. ФХН, Материали от Международната юбилейна научна конференция „Хуманитаристиката – традиции и предизвикателства”, том XXXIII А/1, 2022,с. 336-346, ISSN 1311-7300 print | ISSN 2603-512Х (online)
  2021 \"Един сквилион\" отговори – методическият въпрос и неговите решения в обучението (по литература). //В: При словото – на светло и топло. Юбилеен сборник в чест на проф. д-р Радослав Радев. УИ \"Св. св. Кирил и Методий\", ISBN 2534-918X, с. 229-241,
  2020 Образователни отгласи с литературни образявания сред „лицата на книгата“ (face/s/book). В: Образование и медии (сборник в чест на проф. д-р Владимир Атанасов), Просвета, 2020, ISBN: 978-954-01-4108-4, 348-365
  2019 За комфорта и ефективността на дигиталната педагогическа комуникация. в сб. Педагогическата комуникация. традиционна и дигитална. Faber. 2019, 306-324, ISBN: 978-619-00-0929-0
  2019 Методика на инициирането – за някои културни ограничения на литературните образователни концепти. В: Limes Slavicus 4. ISSN 2603-3127, 137-148
  2019 Георги Заркин и романът му „Чест“ – любов по време на безчестие. B: Любословие, 2019, ISSN 1314-6033, 295-301
  2018 За питането в урока по литература. Сп. Български език и литература, 2018/5, 571-587, ISSN 1314–8516 (Online), ISSN 0323–9519 (Print), ERIH PLUS, EBSCO, Web of Science
  2018 Географските образи в литературата – интегративни и интерактивни (методически) аспекти. В: SocioBrains, INTERNATIONAL SCIENTIFIC REFEREED ONLINE JOURNAL WITH IMPACT FACTOR, ISSUE 41, JANUARY 2018, ISSN: 2367-5721
  2018 Разпознаването на художествената роля на драмата през социалната роля на театъра в литературнообразователния дискурс. В: SocioBrains, INTERNATIONAL SCIENTIFIC REFEREED ONLINE JOURNAL WITH IMPACT FACTOR, ISSUE 43, MARCH 2018, ISSN: 2367-5721
  2016 Гласовете ви чуваме ли? Отговорите на адресата на образователното съобщение. //сп. Език и литература. 2016/1-2, с. 120-134, pISSN: 0324-1270, eISSN: 2535-1036
  2015 Мултимедийната презентация в урока (по литература) – образоваща илюстрация или симулация? В: Паисиеви четения, Научни трудове, т. 53, кн. 1, сб Б, 2015, 320-330 ISSN 0861–0029
  2013 Образоващите отношения на играта на образите (world of wordcrafts) и образите в играта (world of warcraft). // сп. Български език и литература, 2013/4, с. 300 – 308 - 4, ISSN 0323-9519
  2012 Елисавета Багряна - единственото женско присъствие в матуритетната програма по литература.// Български език и литература, 2012/2, с. 132 – 140, ISSN 1314–8516 (Online), ISSN 0323–9519 (Print)
  2012 „НА РАБОТАТА ЛЕКОТО…” или ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ЗАТРУДНЕНИЯ ОТ ИНФОРМАЦИОННИТЕ ОБЛЕКЧЕНИЯ, http://litermedia.com/index.php?ind=downloads&op=entry_view&iden=49, ISSN: 2534-8906
  2011 "Homo Faber и/или Homo Ludens - разпознаването на учителя (по литература) в процеса на образователното му ставане". В: Електронно списаниеLiterNet, май 2011 - http://liternet.bg/publish8/tteneva/homo-faber.htm, ISSN: 1312-2282
  2010 Традиция и модерност в поезията на П. П. Славейков. Годишник на ШУ “Епископ Константин Преславски”, ХVІІ, 2010, ISSN 2367-4598
  2009 WOW – или за виртуалните стратегии на целта в/извън себе си (играта като методика на ставането - живеенето). В: Отклонението като норма, Ш. 2009, 129-137, ISBN, 9789545775833
  2008 За четенето и разчитането на поетическия текст в етапа на началното му разпознаване като жанр (III клас). В: Начално образование, 2008/5, 11-21, ISSN 0204-4951
  2008 За основанията и методиката на оценяване на зрелостния изпит по български език и литратура”, сп. Български език и литература, 2008/2, 44-60, ISSN 0323-9519
  2008 Заклинанията-проклятията на вълчата кръв в сборника “Трънски разкази” на Петър Делчев, Liternet, 03. 2008, ISSN:1312-2282 , https://liternet.bg/publish8/tteneva/trynski_razkazi.htm
  2008 Оставащото присъствие в "Планина за сбогом" на Димитър Гачев. Словеса/ Рефлексии, 25.06.2008 (http://www.slovesa.net/index.php?id=1663)
  2008 Литература и образование, или за отдадеността на живеенето (Проф. д.п.н. Румяна Йовева на 70 години). В: Български език и литература, 2008/6, 16-22, ISSN 0323–9519
  2007 Многоречието на поетическия текст в повторителността на казването му (разпознаване и смисъл на някои поетически техники). // сп. Български език и литература, 2007/2,59-68, ISSN 0323-9519 https://liternet.bg/publish8/tteneva/mnogorechieto.htm
  2007 “Прощално” – различното Вапцарово стихотворение? // сп. Български език и литература, 2007, кн. 4, ISSN 0323-9519
  2004 Формиране на знания и умения заразпознаване на художествената природа на лирическата творба в образователната спепен 5. – 8. клас. ІІ Български език и литература. 2004, кн.3-4, ISSN 0323-9519
  2003 Формиране на начални читателски умения чрез урока по литература в 1. – 4. клас. // Български език и литература. 2003, кн. 5, ISSN 0323-9519
  2002 Урокът по литература – предвидимото приключение. // Български език и литература. 2002, кн. 2 – 3, с. 31 – 36, ISSN 0323-9519
  2002 Интерпретацията – технология на литературния прочит в образователния дискурс. // Български език и литература. 2002, кн. 4 – 5 , с. 83 – 93, ISSN 0323-9519
  1998 Прочитът на Ботевата „Борба” в образователния дискурс по литература // Български език и литература. 1998, кн. 1, с. 35 - 39, ISSN 0323-9519
  1991 Принципът проблемност в литературното образование и критериите за естетическия избор на учителя по литература. // Български език и литература. 1991, кн. 5,с. 20 – 28, ISSN 0323-9519
  1990 Проблеми на художествената рецепция в обучението по литература. // Български език и литература. София, 1990, с. 21 – 31, ISSN 0323-9519
  2007 Литературната теория – знание и/или познание в образователния дискурс. сб-к от Юбилейната международна научна конференция “Науката, Образованието и Времето като грижа”, Смолян, 2007, ISBN 978-954-8767-26-2
  2007 “Отговарянето” на хипертекста на образователното “питане”.// сб. от Международна конференция „Филологически и методически изследвания” Смолян-Люблин. 2007, с. 469 – 479, ISBN:978-954-8767-21-7
  2005 Полифоничността на образователния дискурс в урока по литература (стратегии за хармонизирането й в заключителния етап на литературното общуване в 9. – 12.клас). В: Комуникативната компетентност в съвременния научен дискурс. С., 2005, с. 246 – 259, ISBN 954-18-0455-1. COBISS-ID 1045714660
  2005 Литературният форум в интернет и (не)четящите ученици. В: сб. Образование и квалификация на педагогическите кадри – развитие и проекции през XXI век, Юбилейна научна конференция за 30-годишнината на ДИПКУ - Варна, 2005 , 343-350, ISBN-10: 954-577-365-0; ISBN-13: 978-954-577-365-5
  2000 Подготовка за статия-интерпертация (план-тезис; план-конспект).B сб.Литературознание и методика на литературното обучение (доклади отюбилейната научна конференция “25 години ШУ “Епископ Константин Преславски”). Шумен, 2000, с. 112 – 118,ISBN 954-577-077-5
  2000 В търсене на изгубения смисъл (размисли върху сонетната форма у Д. Дебелянов). // Литературознание и методика на литературното обучение (доклади отюбилейната научна конференция “25 години ШУ “Епископ Константин Преславски”). Шумен, 2000, с. 112 – 118, ISBN 954-577-077-5
  2020 2. Основания и практики на урочното „представление” в часовете по литература (5. – 12. клас). 2020, ШУ, 360 с., ISBN: 978-619-201-448-3
  1992 Литературно образование и интерпретация на художествен текст в училище. - Шумен, 1992. – 3 - 30 с., 112 – 121 с. (в съавт. с Д. Добрев), ISBN 954-8164-04-3
  2014 Урокът по литература - \"Другият\" в образователния дискурс. Електронен модул в Център за дистанционно обучение, ШУ, 2014, файл 59 с., ISBN 978-954-577-857-5
  2013 Тестове по методика на обучението по... български език и литература, руски език, история. В съавторство с доц. д-р Г. Янкова, доц. д-р М. Палий и др. // http://litermedia.com/, ISBN, електронно издание с формат интерактивен *.pdf: 978-954-577-819-3
  2012 Интерактивни технологии в обучението. В съавторство с Янкова, Г., Иванова, Цв., Костадинова, И., и др., ШУ, 2012, 72-81
  2010 Текстът – цел и средство на комуникативната образованост. Шумен, Университетско издателство, 2010, ISBN, 978-954-577-564-2
  2009 За езиковата и литературната образованост. ” (в съавт. с Георгиева М., Янкова Г., Иванова Ц., Костадинова И., Йочева К.) // Университетско издателство. Ш. 2009, ISBN: 9789545775338
  2009 Разноречивите признания на призванието в юбилейния сборник, посветен на проф. Румяна Йовева "Отклонението като норма". В: Годишник на ШУ,XVIII, ISSN 1314-6769
  2003 Писмените ученически текстове (за Е. Добрева, И. Савова, Р. Йовева, М. Георгиева. Писмените ученически текстове (в три тома), София: Кръгозор, 2002-2003 ,LiterNet, 25. 11. 2003, ISSN 1312-2282