Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Доц. д-р  Стефан Маринов Минков
  Доц. д-р Стефан Маринов Минков

  Факултет: Факултет по хуманитарни науки

  Катедра: ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ

  Кабинет: Корпус 1, стая 214

  Телефон: 054 830495 вътр. 375, 354 К1

  Email: s.minkov@shu.bg

  Приемно време: понеделник - 9 - 17 ч.; сряда - 9 - 17 ч.


  2006 Съглашенските окупационни войски в България (1918-1920). Автореферат на дисертация. София 2006, 27 с.
  2019 Шумен под османска власт (ХV – ХІХ век). – В: Георгиев, Б. и др. История на Шумен. Шумен: 2019, 65–274. ISBN: 978-619-205-133-4.
  2013 Добруджанският въпрос през Първата световна война: геополитически, политически и военностратегически обзор. Университетско издателство ”Епископ Константин Преславски”: Шумен 2013, 372 с.
  2021 От конфедерация към федерация: трансформация на държавната структура на САЩ между 1777 и 1787/1789 г. – Любословие, 21, 2021, 92 – 117. ISSN 1314-6033.
  2018 Der Rumaenienfeldzug und die Dobrudscha-Frage 1916-1918 im Kontext des Verhaeltnisses zwischen Bulgarien und dem Osmanischen Reich. – In: Gundula Gahlen, Deniza Petrova, Oliver Stein (Hg.). Die Unbekannte Front. Der Erste Weltkrieg in Rumaenien. Campus Verlag, Frankfurt/New York, 2018, pp. 405-429.
  2013 Щрихи към проблема за разоръжаването и демобилизацията на българската армия непосредствено след края на Първата световна война. - В: Понятия, ценности, промени. Историята: време и реалности (Юбилейно издание). т. 9. Варна, 2013, 117-143
  2022 Анкета на български войници (1917 г.) – Любословие, брой 22, 2022, 237–243. ISSN 1314-6033.
  2022 Непубликувани документи за живота и дейността на братя Шкорпил – В: Сборник „Преславска книжовна школа“, Т. 22, Шумен, 2022, 483–495. ISSN: 2603-4522 (Print); 2603-4530 (Online).
  2022 Училища и учители в Шумен през Възраждането: общ преглед. - В: Мисия \"историк\". Сборник в чест на 60-годишнината на проф. д.и.н. Бисер Георгиев. Шумен, Университетско издателство \"Епископ Константин Преславски\", 2022, 58-66. ISBN 978-619-201-683-8.
  2020 Участието на шуменските военни подразделения в Първата световна война. – В: България и българите: бит, душевност, национална идентичност. Материали от Шестата национална конференция по история, археология и културен туризъм „Пътуване към България” – Шумен, 24 – 26.04.2018 г. Шумен, УИ „Епископ Константин Преславски”, 2020, 15 – 21. ISBN 978-619-201-378-3.
  2020 Революции и конституции. – В: Еволюция срещу революция или за моделите на развитие. Сборник с доклади от международна научна конференция. Русе, 2020. Т. 1. Русе, 2020, 154 – 163. ISBN 978-619—7404-15-9.
  2019 Паметникът на 7. Преславски пехотен полк в Шумен: създаване, разрушаване; възстановяване? – В: 100 години Дойранска епопея. Сборник с доклади от национална научна конференция „България в Голямата война (1918)“, 20 – 21 септември 2018, Плевен. Плевен: 2019, 202–210. ISBN: 978-619-00-0971-9.
  2019 Геополитическото положение на Добруджа в условията на Първата световна война (обща характеристика). – В: Добруджа в края на Първата световна война. Национална научна конференция, 13 – 14 ноември 2018 г. Добрич: 2019, 9–17. ISBN: 978-619-90566-2-2.
  2019 По въпроса за „германофилството“ на д-р Васил Радославов през Първата световна война – В: Д-р Васил Радославов – живот, борби, политика. Материали от научна конференция, посветена на 165-годишнина от рождението и 90-годишнина от кончината на д-р Васил Радославов. 15 юли 2019 г., гр. Ловеч. Издателство „ИВИС”. Велико Търново: 2019, с. 95-104. ISBN 978-619-205-139-6.
  2019 Participation of Entente soldiers and officers in the smuggling trade in Bulgaria after the end of the First World War. – Studia Academica Sumenensia. Politics, progress, and the wars of 19th – 20th centuries. Ed. by B. Georgiev. Vol. 6. Shumen Univ. Press, 2019, 102 – 109. ISSN 2367-5446.
  2018 Походната войнишка библиотека (За войниците и книгите през Първата световна война). – В: Писменост, книжовници, книги: българската следа в културната история на Европа. Шумен: 2018, 367-375.
  2018 Тенденции в развитието на стопанството в България в условията на съглашенска окупация. – В: Понятия, ценности, промени. Историята: време и реалности. Т. 13. Варна: 2018, 68-79.
  2018 Добруджа в болгаро-германских отношениях 1916-1918 гг.: коалиционное взаимодействие и противостояние. – Современная научная мысль, № 3, Москва: 2018, 60-69.
  2018 Petrov, Racho Stoianov , in: 1914-1918-online. International Encyclopedia of the First World War, ed. By Ute Daniel, Peter Gatrell, Oliver Janz, Heather Jones, Jennifer Keene, Alan Kramer, and Bill Nasson, issued by Freie Universitaet Berlin, Berlin 2018-05-14. DOI: 10.15463/ie1418.11258.
  2018 Документални свидетелства за впечатленията от войната, нуждите и състоянието на духа на българските войници през 1917 г. - Историческо бъдеще, брой 1-2, 2018, 151-159. ISSN 1311-0144.
  2017 Neuilly-sur-Seine, Treaty of, in: 1914-1918-online. International Encyclopedia of the First World War, ed. by Ute Daniel, Peter Gatrell, Oliver Janz, Heather Jones, Jennifer Keene, Alan Kramer, and Bill Nasson, issued by Freie Universitaet Berlin, Berlin 2017-02-09.
  2016 Памет за войната: Вердюн и Тутракан, 1916 година. – В: Добруджа – политика, общество, стопанство и култура (ХІХ-ХХ в.). Сборник с изследвания. Съст. Д. Иванова, Ц. Недков. Тутракан, 2016, с. 106-114. (в съавторство с Д. Петрова).
  2014 Ferdinand I, Tsar of Bulgaria, in: 1914-1918-online. International Encyclopedia of the First World War, ed. by Ute Daniel, Peter Gatrell, Oliver Janz, Heather Jones, Jennifer Keene, Alan Kramer, and Bill Nasson, issued by FreieUniversitaet Berlin, Berlin 2014-10-08. DOI: 10.15463/ie1418.10319 Last modified: 2014-10-05.
  2014 Historiography 1918-Today: Bulgaria (South East Europe), in: 1914-1918-online. International Encyclopedia of the First World War, ed. by Ute Daniel, Peter Gatrell, Oliver Janz, Heather Jones, Jennifer Keene, Alan Kramer, and Bill Nasson, issued by Freie Universitaet Berlin, Berlin 2014-10-08. DOI: 10.15463/ie1418.10429 Last modified: 2014-10-05.
  2014 Социално-икономическо развитие на Каспичан и региона в последната четвърт на XIX - средата на ХХ век. - В: Град на хилядолетия. Научна конференция \"Обществено-икономическо значение на обособилия се административен център Каспичан в контекста на богатото културно-историческо наследство в региона\", 19.09.2014 година. Велико Търново, Издателство \"Ивис\": 2014, 46-49.
  2013 Героите и антигероите в историята. - Любословие №13/2013, 9-22. ISSN 1314-6033.
  2013 Статутът на Северна Добруджа и българо-германските отношения в годините на Първата световна война. – Журнал за исторически и археологически изследвания, брой 2, 2013, 118-134.
  2013 Инцидентът от 9 февруари 1918 г. в Кюстенджа. Бележки върху българо-германските отношения в Северна Добруджа през Първата световна война. – Историкии. Том. 6. Шумен, 2013, 191-203.
  2012 Осигуряването на храни за съглашенските войски на Солунския фронт през Първата световна война. – Любословие, №12/2012, 22-27
  2012 Към началната история на военноисторическия отдел при Щаба на армията (по сведения на Константин Соларов). – Историкии. 5. Шумен, 2012, 223-237
  2012 Непубликуван документ за структурата и дейността на военноисторическия отдел при българската армия. – В: Сборник научни трудове от националната конференция с международно участие „40 години Шуменски университет 1971-2011”. Факултет по хуманитарни науки. Шумен, 2012, 640-649.
  2011 Българите и съглашенските войници след Първата световна война (1918-1920 г.): ежедневни контакти, взаимни впечатления и влияния. – Историкии. 4. Шумен, 2011, 396-415
  2011 Der Status der Nord-Dobrudscha im Kontext des deutsch-bulgarischen Verhaeltnisses im Ersten Weltkrieg – In: Der Erste Weltkrieg auf dem Balkan. Perspektiven der Forschung. Berlin-Brandenburg, 2011, 241-255
  2009 Съдбата на Струмишкия край непосредствено след Първата световна война (края на 1918-1919). – В: Европа между средновековието и съвременността. Юбилеен сборник в чест на проф. дин Радослав Мишев. Изследвания по случай 60 години от рождението му. Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“: В. Търново 2009, 401-415
  2009 „Руският въпрос” в отношенията между България и Антантата след края на Първата световна война (1919-1920 г.). – Любословие, № 10/2009, 104-113
  2008 Размисли върху интерпретацията на Първата световна война като преход към съвременната епоха. – В: Съвременната история: времена, реалности, промени. Том 5. Фабер: 2008, 20-24
  2007 Съглашенската окупация на Южна Добруджа след Първата световна война (1918-1919). – Историкии. 2. Научни изследвания в чест на доцент д-р Стоян Танев. Послучай неговата 70 годишнина. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“: Шумен 2007, 369-388
  2007 Някои аспекти на гръцката политика спрямо България след Първата световна война (края на 1918-1920). – Историкии. 3. Юбилеен сборник в чест на доц. д-р Стоян Витлянов по случай неговата 60-годишнина. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“: Шумен 2007, 280-296
  2007 Българското стопанство в условията на съглашенската окупация след Първата световна война. – В: Епископ-Константинови четения. „Власт и социум“. Том 10. Част II. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“: Шумен 2007, 22-36
  2006 Някои аспекти на тиловото осигуряване на съглашенските войски в България (края на 1918-началото на 1920 г.) – Историкии. 1. Юбилеен сборник: Десет години специалност История в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“: Шумен 2006, 161-176
  2006 Съглашенските окупационни войски в България след Първата световна война (1918-1920), БКП и стачното движение в страната. – Епохи, 2006, № 3-4, 111-125
  2005 Съглашенските войски в Югозападна България (края на 1918-1919 г.) – Известия на Исторически музей – Кюстендил. Т. XI. Фабер: В. Търново 2005, 143-152
  2004 Дислокация, предислокация и численост на съглашенските войски в България (1918-1920). – В: Историческата, юридическата и икономическата политика в ползана България. Т. I. Секция „История”. Сборник материали от научна конференция, проведена в с. Равда на 30-31 май 2003 г. Университетско издателство „Стопанство”: София 2004, 115-122
  2004 По въпроса за статута на съглашенските войски в България. – В: Понятия, времена, ценности в историческото познание. Сборник доклади. Варна 2004, 258-263
  2002 Манипулативни техники в програмните документи на Хитлер и Мусолини. – В: Текстът като манипулация. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“: Шумен 2002, 141-149
  2001 За един превод на Алексис дьо Токвил, публикуван в българския възрожденски печат. – В: Епископ-Константинови четения. Т. 4-5. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“: Шумен 2001, 163-166
  1999 Максим Райкович и неговото дело (до 1847 г.) в българската историография. – В: Максим Райкович – традиции и съвременност. Сборник материали от научна конференция. Дряново 1999, 143-155
  2014 Военна история и археология. – В: Методическо ръководство. І част. Класическа археология, Тракийска археология, Археология, Средновековна българска история, Военна история и археология, Нова българска история. Отг. Редактори: Ж. Жеков, Б. Стоянов, Т. Димитрова. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2014, 113-141 (в съавт. с Д. Руменов). ISBN 978-954-577-934-3
  1998 Документи по история на Новото време. Изд. „Антос”: Шумен 1998, 191 с. (в съавт. с Р. Мишев). ISBN 954-8901-25-0.
  2022 Десетилетие на промени, изследвано професионално и разказано талантливо. Наталия Минчева. Власт и общество. Силистра 1948-1958. Силистра: Ковачев, 2020. - В: Историкии. Том 15. Велико Търново, Изд. \"Фабер\", 2022, 237-247. ISBN 978-619-00-1518-5.
  2013 Сборник, посветен на уважаван учен и любим учител. Историкии. Т. 4. Научни изследвания в чест на проф. д.и.н. Иван Карайотов по случай неговата 70-годишнина. - Любословие №13/2013, 270-273. ISSN 1314-6033.
  2012 Научен сборник „Оттука започва България”. Материали от Втората национална конференция по история, археология и културен туризъм „Пътуване към България”, Шумен, 14-16 май 2010 година. Отговорен редактор Иван Йорданов. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2011, 787 с. – Историкии, 5, Шумен, 323-328.
  2012 Дарин Канавров „Морският бой при Балчик. Декември 1916 г. Неизвестното събитие в историята на българския военноморски флот”. Военно издателство: 2009, 342 с. – Историкии, 5 Шумен, 338-342.
  2023 Минков, С. Съглашенските окупационни войски в България (1918 – 1920). Дисертация за получаване на ОНС „доктор“, 2006. Цитирано в: Пеев, Г. Военни аспекти на българо-френските отношения от 1878 до 1918 година. Нов български университет, 2023, с. 12. ISBN: 978-619-233-238-9.
  2023 Минков, С. Документални свидетелства за впечатленията от войната, нуждите и състоянието на духа на българските войници през 1917 г. – Историческо бъдеще, 2018, кн. 1 – 2. Цитирано в: Пеев, Г. Военни аспекти на българо-френските отношения от 1878 до 1918 година. Нов български университет, 2023, с. 136, 146, 250. ISBN: 978-619-233-238-9.
  2022 Минков, Ст. Добруджанският въпрос през Първата световна война: геополитически, политически и военностратегически обзор. Шумен, 2013, 20-43. Цитирано в: Лечев, В. Нови сведения за военната операция по превземането на кубадинската укрепена позиция и за нейния отзвук във Виена (октомври 1916 г.). - В: Историкии. Том 16. Юбилеен сборник, посветен на 75-годишнината на проф. д.и.н. Радослав Мишев. Велико Търново, Изд. \"Фабер\", 2022, с. 280. ISBN 978-619-00-1614-4.
  2022 Минков, Ст. Добруджанският въпрос през Първата световна война (1914-1919 г.): геополитически, политически и военностратегически обзор, Шумен, 2013, 226-239. - Цитирано в: Георгиев, Б. Противопоставяне и сътрудничество между правителството на д-р В. Радославов и парламентарно представената опозиция по глобалните политически, икономически и социални проблеми в годините на Първата световна война (септември 1915-юни 1918 г.). - В: Българските земи и България: културен и исторически кръстопът. Материали от седмата национална конференция по история, археология и културен туризъм \"Пътуване към България\" - Шумен, 20.10.2020 година. Шумен, Университетско издателство \"Епископ Константин Преславски\", 2022, с. 232, 243. ISBN 978-619-201-563-3.
  2022 Минков, Ст. Геополитическото положение на Добруджа в условията на Първата световна война (обща характеристика). – В: Добруджа в края на Първата световна война. Национална научна конференция, 13 – 14 ноември 2018 г. Добрич: 2019, 9-17. - В: Георгиев, Б. Противопоставяне и сътрудничество между правителството на д-р В. Радославов и парламентарно представената опозиция по глобалните политически, икономически и социални проблеми в годините на Първата световна война (септември 1915-юни 1918 г.). - В: Българските земи и България: културен и исторически кръстопът. Материали от седмата национална конференция по история, археология и културен туризъм \"Пътуване към България\" - Шумен, 20.10.2020 година. Шумен, Университетско издателство \"Епископ Константин Преславски\", 2022, с. 232. ISBN 978-619-201-563-3.
  2022 Minkov, St. Participation of Entente soldiers and officers in the smuggling trade in Bulgaria after the end of the First World War. – Studia Academica Sumenensia. Politics, progress, and the wars of 19th – 20th centuries. Ed. by B. Georgiev. Vol. 6. Shumen Univ. Press, 2019, 102 – 109. -В: Георгиев, Б. Противопоставяне и сътрудничество между правителството на д-р В. Радославов и парламентарно представената опозиция по глобалните политически, икономически и социални проблеми в годините на Първата световна война (септември 1915-юни 1918 г.). - В: Българските земи и България: културен и исторически кръстопът. Материали от седмата национална конференция по история, археология и културен туризъм \"Пътуване към България\" - Шумен, 20.10.2020 година. Шумен, Университетско издателство \"Епископ Константин Преславски\", 2022, с. 232. ISBN 978-619-201-563-3.
  2022 Минков, Ст. По въпроса за „германофилството“ на д-р Васил Радославов през Първата световна война – В: Д-р Васил Радославов – живот, борби, политика. Материали от научна конференция, посветена на 165-годишнина от рождението и 90-годишнина от кончината на д-р Васил Радославов. 15 юли 2019 г., гр. Ловеч. Издателство „ИВИС”. Велико Търново: 2019, с. 101. - В: Георгиев, Б. Противопоставяне и сътрудничество между правителството на д-р В. Радославов и парламентарно представената опозиция по глобалните политически, икономически и социални проблеми в годините на Първата световна война (септември 1915-юни 1918 г.). - В: Българските земи и България: културен и исторически кръстопът. Материали от седмата национална конференция по история, археология и културен туризъм \"Пътуване към България\" - Шумен, 20.10.2020 година. Шумен, Университетско издателство \"Епископ Константин Преславски\", 2022, с. 243. ISBN 978-619-201-563-3.
  2021 Минков, Ст. Шумен под османско владичество (XV – XIX век). – В: Георгиев, Б. и др. История на Шумен. Шумен: Ивис, 2019. Цитирано в: Стефанов, Хр. Минало и настояще на бесарабските българи от с. Кулевча, Одеска област - http://litermedia.com/index.php?ind=downloads&op=entry_view&iden=338 ISSN 2534-8906
  2020 Минков, С. Добруджанският въпрос през Първата световна война (1914-1919 г.): геополитически, политически и военностратегически обзор. Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски“, 2013. Цитирано в: Merdan, M. Bulgar Pryaporetz gazetesine goere birinci dunya savasindan sonra Trakya ve Anadolu ya yoenelik yunan iddialari. – In: 1918 – 1919 Mutarekeden milli mukadeleve (Hayal, kirikligi, uyanis, orgutlenme ve direnis). Turk ocagi yayinlari, p. 41.
  2020 Минков, Ст. Шумен под османска власт (XV-XIX век). - В: Георгиев, Б. и др. История на Шумен. Шумен, 2019, с. 161. - Цитирано във: Виденов, Д. Развитие на девическото образование през епохата на Възраждането в хасковския край. - В: България и българите: бит, душевност, национална идентичност. Материали от шестата национална конференция по история, археология и културен туризъм \"Пътуване към България\" - Шумен - 24-26.04.2018 година. Шумен, Университетско издателство \"Епископ Константин Преславски\", 2020, с. 208. ISBN 978-619-201-378-3.
  2019 Минков, С. Съглашенската окупация на Южна Добруджа след Първата световна война (1918-1919 г.) – Историкии. 2. Научни изследвания в чест на доцент д-р Стоян Танев. По случай неговата 70 годишнина. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“: Шумен 2007. Цитирано в: Бойчев, П., Р. Симеонов. Съглашенските войски в Добруджа – окупатори или умиротворители? – В: Добруджа в края на Първата световна война. Национална научна конференция, 13 – 14 ноември 2018 г. Добрич: 2019, с. 73, 76, 79, 80, 82. ISBN: 978-619-90566-2-2.
  2019 Минков, С. Добруджанският въпрос през Първата световна война: геополитически, политически и военностратегически обзор. Шумен: 2013. Цитирано в: Стаматов, Т. Безсилието да преодолееш националната катастрофа (Никола Мушанов като министър в края на Първата световна война. – Историкии, том 11, Шумен: 2018, с. 212. ISBN: 978-619-00-1011-1.
  2019 Минков, С. Добруджанският въпрос през Първата световна война: геополитически, политически и военностратегически обзор. Шумен: 2013. Цитирано в: Георгиев, Б. Ролята на д-р В. Радославов за включването на България в Първата световна война. – Историкии, том 11, Шумен: 2018, с. 148. ISBN: 978-619-00-1011-1.
  2019 Минков, С. Добруджанският въпрос през Първата световна война: геополитически, политически и военностратегически обзор. Шумен: 2013. Цитирано в: Игнатовски, Д. Шумен през Първата световна война. – В: Георгиев, Б. и др. История на Шумен. Шумен: 2019, с. 523. ISBN: 978-619-205-133-4.
  2019 Минков, С. Добруджанският въпрос през Първата световна война: геополитически, политически и военностратегически обзор. Шумен: 2013. Цитирано в: Georgiev, B. The leaders of the Liberal party (Radoslavists) during the last months of World War I. – Studia Academica Sumenensia. Politics, progress, and the wars of 19th – 20th centuries. Ed. by B. Georgiev. Vol. 6. Shumen Univ. Press, 2019, p. 57. ISSN 2367-5446.
  2019 Minkov, Stefan Marinov: Petrov, Racho Stoyanov , in: 1914-1918-online. International Encyclopedia of the First World War, ed. by Ute Daniel, Peter Gatrell, Oliver Janz, Heather Jones, Jennifer Keene, Alan Kramer, and Bill Nasson, issued by Freie Universitaet Berlin, Berlin 2018-05-14. DOI: 10.15463/ie1418.11258. Цитирано в: Георгиев, Б. Ролята на д-р В. Радославов за включването на България в Първата световна война. – Историкии, том 11, Шумен: 2018, с. 147. (Излязъл от печат през 2019 г.). ISBN: 978-619-00-1011-1.
  2018 Минков, С. Добруджанският въпрос през Първата световна война: геополитически, политически и военностратегически обзор. Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски“, 2013. Цитирано в: Мишев, Р. Епизоди от историята на европейското и българското разузнаване 1878 – 1918. Балкански и общоевропейски проекции. Велико Търново: 2018, с. 243.
  2018 Минков, С. Добруджанският въпрос през Първата световна война: геополитически, политически и военностратегически обзор. Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски“, 2013. Цитирано в: Тодоров, Т. Никола Мушанов – живот и обществена дейност. Велико Търново: 2018, с. 324.
  2018 Minkov, S. Der Rumaenienfeldzug und die Dobrudscha-Frage 1916-1918 im Kontext des Verhaeltnisses zwischen Bulgarien und dem Osmanischen Reich. – Gundula Gahlen, Deniza Petrova, Oliver Stein (Hg.). Die Unbekannte Front. Der Erste Weltkrieg in Rumaenien. Campus Verlag, Frankfurt/New York, 2018, pp. 405-429. Цитирано в: Uyar, M. The Ottoman Empire and the War with Romania. - In: Gundulа Gahlen, Deniza Petrova, Oliver Stein (Hg.). Die Unbekannte Front. Der Erste Weltkrieg in Rumaenien. Campus Verlag, Frankfurt/New York, 2018, p. 186-187.
  2018 Minkov, S. Der Status der Nord-Dobrudscha im Kontext des deutsch-bulgarischen Verhaeltnisses im Ersten Weltkrieg – In: Der Erste Weltkrieg auf dem Balkan. Perspektiven der Forschung. Berlin-Brandenburg, 2011, 241-255. Цитирано в: Bachinger, B. Im Schatten des rumaenischen Feldzugs: Die Mittelmaechte und Makedonien im Herbst 1916. - In: Gundula Gahlen, Deniza Petrova, Oliver Stein (Hg.). Die Unbekannte Front. Der Erste Weltkrieg in Rumaenien. Campus Verlag, Frankfurt/New York, 2018, p. 179.
  2018 Minkov, S. Der Rumaenienfeldzug und die Dobrudscha-Frage 1916-1918 im Kontext des Verhaeltnisses zwischen Bulgarien und dem Osmanischen Reich. – Gundula Gahlen, Deniza Petrova, Oliver Stein (Hg.). Die Unbekannte Front. Der Erste Weltkrieg in Rumaenien. Campus Verlag, Frankfurt/New York, 2018, pp. 405-429. Цитирано в: Bachinger, B. Im Schatten des rumaenischen Feldzugs: Die Mittelmaechte und Makedonien im Herbst 1916. - In: Gundula Gahlen, Deniza Petrova, Oliver Stein (Hg.). Die Unbekannte Front. Der Erste Weltkrieg in Rumaenien. Campus Verlag, Frankfurt/New York, 2018, p. 177.
  2018 Minkov, Stefan Marinov: Ferdinand I, Tsar of Bulgaria, in: 1914-1918-online. International Encyclopedia of the First World War, ed. by Ute Daniel, Peter Gatrell, Oliver Janz, Heather Jones, Jennifer Keene, Alan Kramer, and Bill Nasson, issued by Freie Universitaet Berlin, Berlin 2014-10-08. DOI: 10.15463/ie1418.10319 Last modified: 2014-10-05. Цитирано в: Petrova, D. Asymmetrie – Diversitaet – Dysfunktionitaet? Das deutsche und das bulgarische Militaer zwischen Kooperation und Konflikt im Rumaenienfeldzug 1916/17. - In: Gundula Gahlen, Deniza Petrova, Oliver Stein (Hg.). Die Unbekannte Front. Der Erste Weltkrieg in Rumaenien. Campus Verlag, Frankfurt/New York, 2018, p. 142, 145.
  2018 Minkov, S. Der Rumaenienfeldzug und die Dobrudscha-Frage 1916-1918 im Kontext des Verhaeltnisses zwischen Bulgarien und dem Osmanischen Reich. – Gundula Gahlen, Deniza Petrova, Oliver Stein (Hg.). Die Unbekannte Front. Der Erste Weltkrieg in Rumaenien. Campus Verlag, Frankfurt/New York, 2018, pp. 405-429. Цитирано в: Petrova, D. Asymmetrie – Diversitaet – Dysfunktionitaet? Das deutsche und das bulgarische Militaer zwischen Kooperation und Konflikt im Rumaenienfeldzug 1916/17. - In: Gundula Gahlen, Deniza Petrova, Oliver Stein (Hg.). Die Unbekannte Front. Der Erste Weltkrieg in Rumaenien. Campus Verlag, Frankfurt/New York, 2018, p. 137, 138.
  2018 Минков, С. Добруджанският въпрос през Първата световна война (1914-1919 г.): геополитически, политически и военностратегически обзор. Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски“, 2013. Цитирано в: Petrova, D. Asymmetrie – Diversitaet – Dysfunktionitaet? Das deutsche und das bulgarische Militaer zwischen Kooperation und Konflikt im Rumaenienfeldzug 1916/17. - In: Gundula Gahlen, Deniza Petrova, Oliver Stein (Hg.). Die Unbekannte Front. Der Erste Weltkrieg in Rumaenien. Campus Verlag, Frankfurt/New York, 2018, p. 134.
  2018 Minkov, S. Der Status der Nord-Dobrudscha im Kontext des deutsch-bulgarischen Verhaeltnisses im Ersten Weltkrieg – In: Der Erste Weltkrieg auf dem Balkan. Perspektiven der Forschung. Berlin-Brandenburg, 2011, 241-255. Цитирано в: Petrova, D. Asymmetrie – Diversitaet – Dysfunktionitaet? Das deutsche und das bulgarische Militaer zwischen Kooperation und Konflikt im Rumaenienfeldzug 1916/17. - In: Gundula Gahlen, Deniza Petrova, Oliver Stein (Hg.). Die Unbekannte Front. Der Erste Weltkrieg in Rumaenien. Campus Verlag, Frankfurt/New York, 2018, p. 133.
  2018 Минков, С., Д. Петрова. Памет за войната: Вердюн и Тутракан, 1916 година. – В: Добруджа – политика, общество, стопанство и култура (ХІХ-ХХ в.). Сборник с изследвания. Съст. Д. Иванова, Ц. Недков. Тутракан: 2016. Цитирано в: Gundula Gahlen, Deniza Petrova, Oliver Stein – Der rumaenische Kriegsschauplatz 1916 bis 1918 als Ort disparater Erfahrungen. – In: Gundula Gahlen, Deniza Petrova, Oliver Stein (Hg.). Die Unbekannte Front. Der Erste Weltkrieg in Rumaenien. Campus Verlag, Frankfurt/New York, 2018, p. 41.
  2018 Minkov, S. Der Rumaenienfeldzug und die Dobrudscha-Frage 1916-1918 im Kontext des Verhaeltnisses zwischen Bulgarien und dem Osmanischen Reich. – Gundula Gahlen, Deniza Petrova, Oliver Stein (Hg.). Die Unbekannte Front. Der Erste Weltkrieg in Rumaenien. Campus Verlag, Frankfurt/New York, 2018, pp. 405-429. Цитирано в: Gundula Gahlen, Deniza Petrova, Oliver Stein – Der rumaenische Kriegsschauplatz 1916 bis 1918 als Ort disparater Erfahrungen. – In: Gundula Gahlen, Deniza Petrova, Oliver Stein (Hg.). Die Unbekannte Front. Der Erste Weltkrieg in Rumaenien. Campus Verlag, Frankfurt/New York, 2018, p. 36.
  2018 Минков, С. Добруджанският въпрос през Първата световна война (1914-1919 г.): геополитически, политически и военностратегически обзор. Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски“, 2013. Цитирано в: Gundula Gahlen, Deniza Petrova, Oliver Stein – Der rumaenische Kriegsschauplatz 1916 bis 1918 als Ortdisparater Erfahrungen. – In: Gundula Gahlen, Deniza Petrova, Oliver Stein (Hg.). Die Unbekannte Front. Der Erste Weltkrieg in Rumaenien. Campus Verlag, Frankfurt/New York, 2018, p. 21.
  2018 Minkov, Stefan Marinov: Historiography 1918-Today: Bulgaria (South East Europe), in: 1914-1918-online. International Encyclopedia of the First World War, ed. by Ute Daniel, Peter Gatrell, Oliver Janz, Heather Jones, Jennifer Keene, Alan Kramer, and Bill Nasson, issued by Freie Universitaet Berlin, Berlin 2014-10-08. DOI: 10.15463/ie1418.10429 Last modified: 2014-10-05. Цитирано в: Gundula Gahlen, Deniza Petrova, Oliver Stein – Der rumaenische Kriegsschauplatz 1916 bis 1918 als Ort disparater Erfahrungen. – In: Gundula Gahlen, Deniza Petrova, Oliver Stein (Hg.). Die Unbekannte Front. Der Erste Weltkrieg in Rumaenien. Campus Verlag, Frankfurt/New York, 2018, p. 20.
  2018 Minkov, S. Der Status der Nord-Dobrudscha im Kontext des deutsch-bulgarischen Verhaeltnisses im Ersten Weltkrieg – In: Der Erste Weltkrieg auf dem Balkan. Perspektiven der Forschung. Berlin-Brandenburg, 2011, 241-255. Цитирано в: Gundula Gahlen, Deniza Petrova, Oliver Stein – Der rumaenische Kriegsschauplatz 1916 bis 1918 als Ort disparater Erfahrungen. – In: Gundula Gahlen, Deniza Petrova, Oliver Stein (Hg.). Die Unbekannte Front. Der Erste Weltkrieg in Rumaenien. Campus Verlag, Frankfurt/New York, 2018, p. 19, 22, 39.
  2017 Минков, С. Съглашенските войски в Югозападна България (края на 1918 – 1919 година) – Известия на Исторически музей – Кюстендил. Т. 11. Кюстендил: 2005 Цитирано в: Джонев, А. Кюстендил. Военната столица на България през Първата световна война. Кюстендилци и Кюстендилският край във въоръжения конфликт (1915 – 1918). Кюстендил: 2017, с. 11, 407.
  2016 Минков С. Добруджанският въпрос през Първата световна война: геополитически, политически и военностратегически обзор. Шумен, 2013, с. 62-63. Цитирано в: Мишев, Р. Австро-унгарските военностратегически планове в началото на Първата световна война 1914 – 1915 г. – В: България, българите и Европа. Т. 9. Велико Търново, 2016, с. 62.
  2016 Минков С. Добруджанският въпрос през Първата световна война: геополитически, политически и военностратегически обзор. Шумен, 2013, с. 72. Цитирано в: Георгиев Б. Дипломатическая деятельность д-ра Васила Радославова в 1914 г. – В: Материалы ежегодной международной научно-практической конференции Первая мировая война. Взгляд спустя столетие. 2016. Т. 2., 220-241.
  2016 Минков, С. Добруджанският въпрос през Първата световна война: геополитически, политически и военностратегически обзор. Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски“, 2013. Цитирано в: Георгиев, Б. Миражът за „Велика България“. Животът и дейността на д-р В. Радославов (1854–1929). Шумен: 2016, с. 470, 473, 475, 476, 477, 493.
  2014 Minkov, S. Der Status der Nord-Dobrudscha im Kontext desdeutsch-bulgarischen Verhaeltnisses im Ersten Weltkrieg – In: Der Erste Weltkrieg auf dem Balkan. Perspektiven der Forschung. Berlin-Brandenburg, 2011. Цитирано в: Wlodzimierz Borodziej, Maciej Gorny. Nasza wojna. Tom I. Imperia 1912-1916. Virtualo, 2014, рр. 255-256.
  2013 Минков, С. Съглашенската окупация на Южна Добруджа след Първата световна война (1918-1919). – Историкии. Том 2. Шумен, 2007. Цитирано в: Ангелова, Р. Щрихи от дейността на шуменското добруджанско дружество (1919-1942 г.). – В: Добруджа на кръстопътя на историята. Сборник с изследвания. Съст. П. Бойчев, Д. Иванова. Тутракан, 2013, с. 275.
  2013 Минков, С. Съглашенската окупация на Южна Добруджа след Първата световна война (1918-1919). – Историкии. Том 2. Шумен: 2007. Цитирано в: Ангелова, Р. Щрихи от дейността на шуменското добруджанско дружество (1919-1942 г.). – В: Добруджа на кръстопътя на историята. Сборник с изследвания. Съст. П. Бойчев, Д. Иванова. Тутракан, 2013, с. 275.
  2013 Минков, С. Съглашенската окупация на Южна Добруджа след Първата световна война (1918-1919). – Историкии. Т. 2. Шумен: 2007. Цитирано в: Ангелова, Р. Шуменското общество (1919-1944). Велико Търново, 2013, с. 498.
  2012 Минков, Ст. Българите и съглашенските войници след Първата световна война (1918-1920): ежедневни контакти, взаимни впечатления и влияния. – Историкии. Т. 4. Шумен, 2012. Цитирано в: Ангелова, Р. Миналото на Шумен (1912-1919). Шумен: Фабер 2012, с. 196.
  2012 Минков, Ст. Съглашенските окупационни войски в България (1918-1920 г.). (Непубликувана дисертация). Шумен, 2006. Цитирано в: Ангелова, Р. Миналото на Шумен (1912-1919). Шумен: Фабер 2012, с. 197.
  2008 Минков, С. Съглашенските войски в Югозападна България (края на 1918–1919 г.). – Известия на ИМ Кюстендил, т. 11. Кюстендил, 2005 Цитирано в: Джонев, А. Македония в железопътната политика на България (1878–1918 г.). Кюстендил: 2008, с. 379.
  2007 Минков, Ст. Съглашенските окупационни войски в България (1918-1920 г.). (Непубликувана дисертация). Шумен, 2006. Цитирано в: Кузманова, Ант., П. Тодоров, Ж. Попов, Бл. Нягулов, К. Пенчиков, В. Милачков. История на Добруджа. Т. 4. 1878-1944. В. Търново: Фабер 2007, с. 252, 253, 255, 266.
  2022 Проф. д.и.н. Радослав Мишев на 75 години. - Историкии. Том 16. Юбилеен сборник, посветен на 75-годишнината на проф. д.и.н. Радослав Мишев. Велико Търново, Изд. \"Фабер\", 2022, 11-20. ISBN 978-619-00-1614-4.