Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Доц. д-р Светлана Йорданова Неделчева
  Доц. д-р Светлана Йорданова Неделчева

  Факултет: Факултет по хуманитарни науки

  Катедра: АНГЛИЙСКА ФИЛОЛОГИЯ

  Кабинет: Корпус 2, стая 310

  Телефон: 054 830495 вътр. 245 K2

  Email: s.nedelcheva@shu.bg

  Приемно време: К1: I и II седм.: сряда; К2: I и II седм.: понеделник


  Завършен университет, специалност

  Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”, специалност Английска филология - 1996 г.

  Заемани академични длъжности

  асистент - 1996 г.

  главен асистент - 2006 г.

  доцент - 2013 г.

  Придобити научни степени

  доктор по филология - "Когнитивнa интерпретация на английския предлог ON и българските му еквиваленти" - научна специалност 05.04.20 "Германски езици" - 2007 г.

  Водени лекции и/или упражнения

  съвременен английски език (морфология) - лекции и семинарни упражнения

  съвременен английски език (синтаксис) - лекции и семинарни упражнения

  съвременен английски език (семантика и лексикология) - лекции и семинарни упражнения

  практически английски език - писмени упражнения, превод

  семантика на английските предлози - избираема дисциплина

  пространство и време - избираема дисциплина

  контрастивна лингвистика - семинарни упражнения

  превод на художествени текстове - семинарни упражнения

  превод на специализирани текстове - семинарни упражнения

  екскурзоводство - семинарни упражнения

  английската пунктуация - избираема дисциплина

  семантика в английската граматика - лекции и семинарни упражнения

  лингвистика и чуждоезиково обучение - лекции и семинарни упражнения

  преподаване на английските граматични конструкции - избираема дисциплина

  Преподавателска дейност в чуждестранни университети

  Университета в Букурещ, Румъния - ноември 2023 г.

  Университета в Мондрагон, Испания по програма Еразъм - септември 2023 г.

  Университета в Букурещ, Румъния - декември 2021 г.

  Университета във Фаф, Португалия по програма Еразъм - октомври 2019 г.

  Университета в Торун, Полша по програма Еразъм - май 2018 г.

  Университета в Кордоба, Испания по програма Еразъм - май 2017 г.

  Университет „Лудвиг Максимилиян”, Мюнхен, Германия по програма Еразъм - май 2016 г.

  Department of Literature, Area Studies and European Languages, University of Oslo, Norway - август 2014 г.

  катедра Славянски езици, Университет Тромсо, Норвегия - март 2012 г.

  Области на научни интереси

  когнитивна лингвистика

  съпоставителни изследвания

  превод

  чуждоезиково обучение

  корпусна лингвистика

  Специализации

  катедра Лингвистика, Университета в Улвърхамптън, Великобритания - курс по програма Темпус - май 1997 г.

  Таленцентрум, Университета в Гент, Белгия - програма Темпус - ноември 2000 г.

  катедра Език и драма, Университета в Лафбъръ, Великобритания - програма Еразъм - май 2005 г.

  катедра Лингвистика, Университет Фридрих Шилер, Йена, Германия - курс по историческа граматика, спонсориран от DAAD - август 2008 г.

  катедра Лингвистика, Университет Бангор, Бангор, Великобритания - 2 курса по когнитивна лингвистика - януари 2009 - август 2009 г.

  катедра Лингвистика, Университет Джорджтаун, Вашингтон, САЩ - курс по когнитивна лингвистика и изследователска дейност, спонсорирана от програма Фулбрайт - септ. 2009 – февруари 2010 г.

  катедра Славянски езици, Университет Тромсо, Норвегия - изследователска дейност, спонсорирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство - октомври 2010 г.

  уъркшоп „Емпирични методи в Когнитивната лингвистика” 6-11 март 2011, Фрайбург, Германия

  катедра Славянски езици, Университет Тромсо, Норвегия - изследователска дейност, спонсорирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство - март 2012 г.

  Department of Literature, Area Studies and European Languages, University of Oslo, Norway - преподавателска и изследователска дейност, спонсорирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство - август 2014 г.

  Department of Literature, Area Studies and European Languages, University of Oslo, Norway - преподавателска и изследователска дейност, спонсорирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство - юни 2015 г.

  катедра Славянски езици, Университет Тромсо, Норвегия - изследователска дейност, спонсорирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство - октомври 2015 г.

  Department of Literature, Area Studies and European Languages, University of Oslo, Norway - преподавателска и изследователска дейност, спонсорирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство - юни 2016 г.

  Факултет по чужди езици и литератури, Университета в Букурещ, Румъния - преподавателска и изследователска дейност, спонсорирана по проект BG05M2OP001-2.016-0018 “MODERN-A: MODERNIZATION in partnership through digitalization of the Academic Ecosystem” - април-юли 2023 г.

  Участия в проекти

  Темпус проект в областта на европейските изследвания с Университетета в Улвърхемптън, Великобритания - 1994-1997 г.

  Темпус проект LAAC 2000 с Университетите в Гент, Белгия, Лондон, Великобритания, Хелзинки, Финландия - 2000-2001 г.

  Език, култура, идентичност - научен проект на катедра Английска филология, Шуменски университет, 2009 г., р-тел доц. д-р Ю. Проданов

  Пространствените метафори в контекста на англо-българските междукултурни връзки: когнитивна семантика на английските предлози и постфикси и българските предлози и префикси - Фонд „Научни изследвания” конкурс „Стипендии за постдокторантски стаж в чуждестранни научни организации” - 2009-2010 г.

  Език, познание, комуникация - научен проект на катедра Английска филология, Шуменски университет, 2010 г., р-тел доц. д-р Т. Сеизова-Нанкова

  Комуникация и култура - научен проект на катедра Английска филология, Шуменски университет, 2011 г., р-тел доц. д-р Т. Сеизова-Нанкова

  Проект по 7 РП: PATHWAY- SIS-CT-2010-266624 (FP7, SP4 – Capacities programme) “PATHWAY: The Pathway to Inquiry Based Science Teaching” (2011-2014)

  Съвременни аспекти в англицистиката /в съпоставителен план/” - научен проект на катедра Английска филология, Шуменски университет, 2012 г., р-тел доц. д-р Т. Сеизова-Нанковa

  Динамика, интердисциплинарност, вариативност - научен проект на катедра Английска филология, Шуменски университет, 2013 г., р-тел доц. д-р Т. Сеизова-Нанковa

  Проект по 7 РП на ЕС програма - Project - 543451-LLP-1-2013-1-GR-KA3-KA3MP, „GEOTHNK”, (2013-2015)

  Англицистика: проблеми на превода и съпоставителното езикознание (№ РД-08-277/14.03.2014) - научен проект на катедра Английска филология, Шуменски университет, 2014 г., р-л доц. д-р Светлана Неделчева

  Проект № BG051PO001-3.3.07-0002 „Студентски практики“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г.“, съфинансирана от Европейския социален фонд и ЕС (2012-2014)

  Проект № BG051PO001-4.3.04-0020 „Модернизиране на Центъра за дистанционно обучение на ШУ чрез въвеждане на съвременни електронни форми на обучение“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките (2012-2014)

  Проект BG051PO001-3.3.06-003 „Изграждане и устойчиво развитие на докторанти, постдокторанти и млади учени в областта на природните, техническите и математическите науки”, финансиран по програма Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

  Глобалното и локалното - съвременни тенденции в развитието на англицистиката и превода (№ РД-08-324/13.03.2015 г.) - научен проект на катедра Английска филология, Шуменски университет, 2015 г., р-л доц. д-р Светлана Неделчева

  “Cognitive Typology Helping to Avoid Spelling Problems – the preverbs O- and U- in Slavic Languages” - Проект от Фонда за отпускане на стипендии по програмата на Финансовия механизъм на ЕИП - юни 2015 г. Приемаща институция - Университета в Осло, Норвегия

  “Slavic language typology – prototype shift of prefixes” - Проект от Фонда за отпускане на стипендии по програмата на Финансовия механизъм на ЕИП - октомври 2015 г. Приемаща институция - Университета в Тромсьо, Норвегия

  ”Space iin South Slavic” - Проект от Фонда за отпускане на стипендии по програмата на Финансовия механизъм на ЕИП - юни 2016 г. Приемаща институция - Университета в Осло, Норвегия

  Предизвикателства в обучението и изследванията на английски език / Challenges in English teaching and research (№ РД-08-129/8.02.2016 г.) - научен проект на катедра Английска филология, Шуменски университет, 2016 г., р-л доц. д-р Светлана Неделчева

  Проект BG05М2ОР001-2.002-0001 „Студентски практики – Фаза I“ (2016-2017)

  Проект №РД-08-118/ 06.02.2017 „Граници и мостове в преподаването и изследванията на английски език / Crossing Borders And Bridging Gaps in English Language Teaching and Research“ - научен проект на катедра Английска филология, Шуменски университет, 2017 г. - р-л гл. ас. д-р Десислава Чешмеджиева-Стойчева

  Проект на ШУ за повишаване на чуждоезиковата квалификация на преподавателите в Шуменски университет „Епископ К. Преславски” РД-08-94/ 06.02.2017 (ръководене на курс по английски език - ниво A2)

  Проект на ШУ за повишаване на чуждоезиковата квалификация на преподавателите в Шуменски университет „Епископ К. Преславски” РД-08-94/ 06.02.2017 (участник в курс по немски език)

  Проект на ШУ за повишаване на чуждоезиковата компетентност на преподавателите и докторантите в Шуменски университет „Епископ К. Преславски” РД-08-157/ 09.02.2018 (ръководене на курс по английски език - ниво B1)

  Проект на ШУ за повишаване на чуждоезиковата компетентност на преподавателите и докторантите в Шуменски университет „Епископ К. Преславски” РД-08-157/ 09.02.2018 (участник в курс по руски език)

  Международен проект DeicTeS – Project of the Crotian Science Foundation, 2018-2021 http://deictes.ffri.hr/

  ФНИ - Конкурс „Българска научна периодика – 2018 г. - ръководител доц. д-р Св. Неделчева

  Проект: Чуждоезиково обучение на преподавателите и докторантите в Шуменския университет, РД-08-97/01.02.2019 г. (ръководене на курс по английски език - ниво B1+)

  Проект: Чуждоезиково обучение на преподавателите и докторантите в Шуменския университет, РД-08-97/01.02.2019 г. (участник в курс по руски език)

  ФНИ - Периодика 2020 Любословие № КП-06-НП1-3 от 28.09.2020 г. - ръководител доц. д-р Св. Неделчева

  Повишаване на чуждоезиковата компетентност на преподавателите и докторантите в Шуменския университет РД-08-113/03.02.2020, р-л проф. д.ф.н. Сн. Бойчева (ръководене на курс по английски език - ниво В1)

  ФНИ - Периодика 2021 Любословие № КП-06-ПП2-66 от 7.10.2020 г. - ръководител доц. д-р Св. Неделчева

  Езикови курсове по английски, немски, руски и турски език за преподаватели и докторанти в Шуменския университет РД-08-88/01.02.2021 г. - р-л проф. д.ф.н. Снежана Бойчева

  МОДЕРН-А: МОДЕРНизация в партньорство чрез дигитализация на Академичната eкосистема 2021-2023 г. BG05M2OP001-2.016-0018. Координатор за ШУ доц. д-р Р. Давидова

  ФНИ - Периодика 2022 Любословие № КП-06-НП3-39 от 16.11.2021 г. - ръководител доц. д-р Св. Неделчева

  Повишаване на чуждоезиковата компетентност на преподавателите и докторантите в Шуменския университет РД-08-54/01.02.2022, р-л проф. д.ф.н. Сн. Бойчева (ръководене на курс по английски език - ниво A1)

  ФНИ - Периодика 2023 Любословие № КП-06 ПП4/16 от 14.10.2022 г. - ръководител доц. д-р Светлана Неделчева

  Заемани ръководни позиции

  Заместник-декан по научноизследователска, художествено-творческа и международна дейност - юли 2016

  Еразъм+ координатор за ФХН - юли 2016

  Организационна дейност

  Международен отдел - май 1998–май 2000 г.

  Членства в научни организации

  Дружество за българо-британски изследвания

  Асоциация на славистичната когнитивна лингвистика