Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Гл. ас. д-р Николай Кънчев Николов
  Гл. ас. д-р Николай Кънчев Николов

  Факултет: Факултет по хуманитарни науки

  Катедра: БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

  Кабинет: Корпус 1, стая 209

  Телефон: 054 830495 вътр. 319 К1

  Email: n.k.nikolov@shu.bg

  Приемно време: Летен семестър, 2023/24 г.: І седмица - вторник, 15.00 - 17.00; ІІ седмица - четвъртък, 11.00 - 13.00


  Завършен университет, специалност

  ШУ ”Епископ Константин Преславски”, специалност ”Българска филология”, носител на Наградата на името на доц. к. ф. н. Аксела Тодорова Лазарова за проявен интерес в областта на лингвистиката и отлично разработена и защитена дипломна работа, ВПИ „Константин Преславски“, Шумен, 1989 г.

  Месторабота преди постъпване в ШУ

  Учител по български език и литература, ЕСПУ "Васил Левски", с. Венец, Шуменска област, 1990-1991 г.

  Заемани академични длъжности

  Асистент в Катедрата по български език на ШУ “Епископ Константин Преславски”, 1991-1994 г.

  Старши асистент в Катедрата по български език на ШУ “Епископ Константин Преславски”, 1994-1998 г.

  Главен асистент в Катедрата по български език на ШУ “Епископ Константин Преславски”, 1998-2023 г.

  Придобити научни степени

  Доктор по филология, шифър 050417, Диплома № 29244 / 27.07.2004 г.

  Публична защита: 1.ІV.2004 г., Специализиран научен съвет по езикознание към ВАК

  Тема на дисертацията: ”Глаголната система в най-ранния пълен старобългарски превод на Огласителните слова на св. Кирил Йерусалимски (ГИМ, Син. 478)”

  Научен ръководител: доц. д-р Мария Митева Тихова

  Официални рецензенти: Чл. кор. проф. д.ф.н. Иван Добрев Добрев

  Доц. д-р Анна-Мария Костова Тотоманова

  Водени лекции и/или упражнения

  1. Лекционен курс по дисциплината “Старобългарски език” на студенти филолози, историци и археолози от Факултета по хуманитарни науки на ШУ

  2. Лекционен курс по дисциплината ”Историческа граматика на българския език” на студенти филолози от Факултета по хуманитарни науки на ШУ

  3. Лекционен курс по дисциплината "История на българския книжовен език" на студенти филолози от Факултета по хуманитарни науки на ШУ

  4. Лекционен курс по дисциплината "Синтаксис на съвременния български език" на студенти филолози от Факултета по хуманитарни науки на ШУ

  5. Лекционен курс по дисциплината "Текстолингвистика" на студенти от специалност "Българистика и медии", Факултет по хуманитарни науки на ШУ

  6. Семинарни часове на студенти от Факултета по хуманитарни науки на ШУ (филолози, историци, археолози, журналисти, географи) по дисциплините:

  “Старобългарски език”

  “Историческа граматика на българския език”

  ”История на българския книжовен език”

  “Журналистическа стилистика и редактиране на медиен текст”

  ”Култура на писмената реч”

  ”Словашки език”

  ”Езикова култура”

  ”Комуникативни сфери и речеви средства”

  ”Комуникативни пространства”

  ”Устна и писмена комуникация на българския език”

  ”Основи на речевата комуникация”

  ”Полска история и култура”

  ”Сравнителни паралели на славянските езици”

  "Текстолингвистика"

  "Синтаксис на съвременния български език"

  7. Семинарни часове на студенти от Педагогическия факултет на ШУ по дисциплината “Езикова култура”

  8. Курсове по практически български език за чужденци към Центъра за обучение на чуждестранни граждани в ШУ

  Преподавателска дейност в чуждестранни университети

  Лектор по български език, българска литература и култура в Прешовския университет, гр. Прешов, Република Словакия, 2005-2009 г.

  Области на научни интереси

  палеославистика, старобългаристика, историческа граматика на българския език, славянска компаративистика

  Участия в проекти

  ИЗСЛЕДВАНЕ И ИЗДАВАНЕ НА ТЕКСТОВЕ, СВЪРЗАНИ С КУЛТУРНАТА ТРАДИЦИЯ НА ПЛИСКОВСКО-ПРЕСЛАВСКОТО КНИЖОВНО СРЕДИЩЕ, НЦ "Преславска книжовна школа", ШУ; Научен ръководител: проф. д-р Христо Трендафилов, доц. д-р Веселин Панайотов, 2007-2009

  Vybudovanie lingvokulturologickeho a prekladatelsko-tlmocnickeho centra na zaklade podpory operacneho programu Vyskum a vyvoj financovaneho z Europskeho fondu regionalneho rozvoja. Научен ръководител: проф. д-р Ю. Дудашова, Катедра по славистика към Института по русистика, украинистика и славистика при Философския факултет на Прешовския университет, Словакия, 2009

  Национален проект на тема Писмената култура на Българския златен век. Източници и традиции към МОМН, ФНИ, 2011-2013 г., № ДДВУ 02/65 от 20.12.2010 г., с научен ръководител проф. д-р Веселин Божков Панайотов

  Проект на Катедрата по български език на тема Езикът на българите – интердисциплинарен поглед (ІІ част), № РД-08-271, ръководител: доц. д-р М. Стефанова

  Проект за частично финансиране на научни или творчески прояви на колективи от ШУ на тема Международен симпозиум „Св. св. Кирил и Методий и българският златен век”, № РД-08-276/15.03.2013; ръководител: доц. д-р Цветанка Георгиева Янакиева

  Международен симпозиум "Християнство и книжнина", НЦ "Преславска книжовна школа", РД-08-269/14.03.2014 г. Научен ръководител: проф. д-р В. Панайотов.

  Съвременни и исторически аспекти на българската речева комуникация, КБЕ, РД-08-279/14.03.2014 г. Научен ръководител: доц. д-р М. Стефанова.

  Научноизследователски проект към НЦ ”Преславска книжовна школа” Симпозиум “ЕПОХАТА НА ЦАР ПЕТЪР I (927-969): КУЛТУРИ И СУБКУЛТУРИ”, вх. № РД-08-327/13.03.2015 г.; научен р-л: проф. д-р В. Панайотов.

  Научноизследователски проект към КБЕ "Съвременни и исторически аспекти на българската речева комуникация"; научен р-л: проф. д-р Д. Даскалова.

  Научноизследователски проект към НЦ ”Преславска книжовна школа”, Международен симпозиум “Кирило-методиевите ученици в плиска”, Договор № РД-10-443/07. 03. 2016 г. (вх. № РД-08-124/08.02.2016 г.); научен р-л: проф. д-р Веселин Панайотов

  Научноизследователски проект към КБЕ, №РД – 08 – 126 „Език – реч – комуникация”; научни р-ли: проф. д-р Д. Даскалова, доц. д-р Д. Попов

  Проект към НЦ „Преславска книжовна школа“ Националната научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“ (ННП КИННПОР), № Д 01-229/06.12.2018 (период 2018–2020 г.); консорциум (СУ „Св. Климент Охридски”, БАН, ЮЗУ „Неофит Рилски”, ПУ „Паисий Хилендарски“ и Техническия университет – София) с ръководител проф. Анна-Мария Тотоманова

  Организационна дейност

  2001-2002 г.

  1. Организатор на сформираната Специализация по журналистика към Факултета по хуманитарни науки в ШУ “Епископ Константин Преславски”

  2. Ръководител на редколегията на вестник “Шуменски университет”

  2007 г.

  Тематична екскурзия до България за словашките студенти и преподаватели историци и слависти от Философския факултет на Прешовския университет (Словакия); със съдействието на колегите доц. д-р Мариан Виздал и д-р Патрик Дерфиняк от Института по история във Философския факултет на Прешовския университет; 39 студенти

  2008 г.

  Тематична екскурзия до България за словашките студенти и преподаватели историци и слависти от Философския факултет на Прешовския университет (Словакия); със съдействието на колегите доц. д-р Мариан Виздал и д-р Патрик Дерфиняк от Института по история във Философския факултет на Прешовския университет; 47 студенти

  2013-16 г.

  Координатор по програма ”Еразъм+” към КБЕ

  Участие в комисия по изготвяне и актуализация на учебни програми и комплекти за студенти по специалности (направления 2. Филология и 1. Педагогически науки, 1.3. Педагогика на обучението по...), обслужвани от КБЕ

  Организатор на ІІІ студентски и докторантски четения ”Делото на славянските първоапостоли и техните ученици”, посветени на 1150 г. от покръстването на българите, 28 май 2014 г., ШУ ”Епископ Константин Преславски”. Съвместно с гл. ас. д-р А. Маринова.

  Организатор на Международна конференция LIMES SLAVICUS. Славянството – граници на общността, 4-5 юни 2015 г., Шумен. Съвместно с проф. д-р Д. Даскалова, доц. д-р М. Енчев.

  Курсов ръководител на специалност БФБИДиК

  2019 г.

  Ръководител на отбора на ШУ във Втората студентска олимпиада по езикова култура, СУ “Свети Климент Охридски“, София, 20–21 май, 2019 г.

  Отговорник по качеството на обучението към КБЕ, 2019-2020 г.

  2020 г.

  Ръководител на научния проект на КБЕ ”Отговорността пред езика - 6”, 2020 г.

  2022 - 2023 г.

  Курсов ръководител на ІІІ - ІV БФ (ред. и зад.)

  Членства в научни организации

  Член на Научен център „Преславска книжовна школа“

  Зам.-председател на Славянско дружество “Васил Друмев” – Шумен

  Държавни и/или научни награди

  1989 г.

  Награда на името на доц. к. ф. н. Аксела Тодорова Лазарова, ВПИ „Константин Преславски“, Шумен, България

  2016 г.

  ПОЧЕТЕН ПЛАКЕТ на Прешовския университет за принос в развитието на българистиката в Прешовския университет, Словакия

  ПОЧЕТНА ЗНАЧКА на Посолството на Р България за заслуги в развиването на двустранните отношения между Р България и Р Словакия в областта на културата и образованието