Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Гл. ас. д-р Николай Кънчев Николов
  Гл. ас. д-р Николай Кънчев Николов

  Факултет: Факултет по хуманитарни науки

  Катедра: БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

  Кабинет: Корпус 1, стая 209

  Телефон: 054 830495 вътр. 319 К1

  Email: n.k.nikolov@shu.bg

  Приемно време: Летен семестър, 2023/24 г.: І седмица - вторник, 15.00 - 17.00; ІІ седмица - четвъртък, 11.00 - 13.00


  2004 Глаголната система в пълния старобългарски превод на Огласителните слова на свети Кирил Йерусалимски (ГИМ, Син. 478): [Дисертация]. - София, 2004, 700 стр.(Машинопис)
  2023 Епиграфски диалози 2. Надписите от Черноглавския манастир и архивът на Тодор Балабанов. – В: Преславска книжовна школа. Т. 23. Шумен, 2023, с. 213–234. В съавт. с В. Панайотов.
  2022 Редки прилагателни имена в старобългарския превод на Огласителните слова на св. Кирил Йерусалимски (ГИМ, Син. 478). - В: Преславска книжовна школа. Т. 22. Шумен, 2022, с. 120 - 165. В съавт. с И. Петрова.
  2020 Епиграфски диалози 1. Проучванията на Челноглавския манастир и архивът на Тодор Балабанов. - Преславска книжовна школа. Т. 20. НЦ \"Преславска книжовна школа\", Шумен, 2020, с. 1-37. В съавт. с В. Панайотов.
  2020 Занаятчийската терминология като компонент в словашките и българските фразеологизми, пословици и поговорки. - В: Limes slavicus. Т. 5. Културни концепти на славянството. УИ \"Епископ Константин Преславски\", 2020, с. 41-76.
  2019 Прилагателните на -ЬНЪ в старобългарския превод на Огласителните слова на свети Кирил Йерусалимски (ГИМ, Син. 478). – В: AQANASIA. 5 IN HONOREM. Юбилеен сборник в чест на 75-годишнината на проф. Пиринка Пенкова-Люейер. Шумен, 2019, с. 52–110.
  2019 Балканизми в старобългарския превод на Огласителните слова на свети Кирил Йерусалимски (ГИМ, Син. 478). – В: Преславска книжовна школа. Т. 19. НЦ “Преславска книжовна школа“, Изд. “Фабер“, 2019, с. 122–167.
  2016 NOMINA ACTIONIS ET RESUITATIVA на -ние / -ение в старобългарския превод на Огласителните слова на свети Кирил Йерусалимски (ГИМ, Син. 478). – В: IN HONOREM 3. QUADRIVIUM. Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на проф. д-р Веселин Панайотов. Шумен, 2016, с. 194-218.
  2016 NOMINA COMPOSITA, NOMINA ACTIONIS ET RESUITATIVA на -ние / -ение и NOMINA ABSTRACTA на -ьство в старобългарския превод на Огласителните слова на свети Кирил Йерусалимски (ГИМ, Син. 478). – В: Аспекти на българската речева комуникация. Сборник със студии и статии. Е-book, УИ “Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2016, с. 5 – 67.
  2015 Съществителни на -ьство в старобългарския превод на Огласителните слова на свети Кирил Йерусалимски (ГИМ, Син. 478). - В: Преславска книжовна школа. Т. 15. Шумен, 2015, с. 23-47.
  2014 Сложните съществителни в старобългарския превод на Огласителните слова на свети Кирил Йерусалимски (ГИМ, Син. 478). – В: Преславска книжовна школа. Т. 14. Шумен, 2014, с. 91 – 121. В съавт. с Г. Георгиева.
  2013 Гръцката лексика в пълния старобългарски превод на Огласителните слова на свети Кирил Йерусалимски (ГИМ, Син. 478). – В: In homorem. TIANTAFILLON. Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на проф. д. фил. н. Христо Трендафилов. ШУ ”Епископ Константин Преславски”, НЦ ”Преславска книжовна школа”, Щумен, 2013, с. 307-326.
  2009 Разнородовите равнокоренни съществителни имена с една и съща семантика в българския и словашкия език в контекста на чуждоезиковото обучение. – Slavistika v premenach casu (studie z jazykovednej a literarnovednej komparatistiky). Zbornik prispevkov z medzinarodnej vedeckej konferencie 23.-24. aprila 2009 pri prilezitosti 100. vyrocia narodenia prof. PhDr. Stefana Tobika, CSc., 40. vyrocia zalozenia lektoratu polskeho jazyka na FF UPJS/PU, 15. vyrocia zalozenia Katedry slavistiky Filozofickej fakulty UPJS/PU. Presov, 2009, с. 226-241.
  2006 Простите темпорални системи в българския и словашкия език. // Slovensko-slovanske jazykove, literarne a kulturne vztahy. Zbornik prispevkov z medzinarodnej vedeckej konferencie 4. – 7. oktobra 2006. Presov, 2007, s. 140-172.
  2005 Речник-индекс на глаголните словоформи в пълния старобългарски превод на Огласителните слова на свети Кирил Йерусалимски (ГИМ, СИН. 478). - ГЛ9БИНЫ КЪНИЖЬНЫ3. Кн. 3. Речници. Шумен, 2005, с. 49-261.
  2005 Псалтирните цитати в старобългарския пълен превод на Oгласителните слова на св. Кирил Йерусалимски. // Трудове на Катедрите по история и богословие. Т. 8. В чест на 80-годишнината на протопрезвитер проф. д-р Радко Тодоров. Шумен, 2005, с. 153-177.
  2005 Фразеосхеми в старобългарския език (върху материал от Супрасълския сборник). // Преславска книжовна школа. Т. 8. Изследвания в чест на доц. д-р Мария Тихова. Шумен, 2005, с. 245-269.
  2000 Апостолските цитати в старобългарския пълен превод на огласителните слова на св. Кирил Йерусалимски (с оглед на употребата на глаголните форми). // Годишник на ШУ ”Епископ Константин Преславски”, Т. ХV А, Факултет по хуманитарни науки. Шумен, 2000, с. 30-86.
  2023 Структурно-семантични модели при употребата на частицата „И“ в съвременния български език. – В: Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”. Факултет по хуманитарни науки. Т. ХХХIV А, Шумен, 2023, с. 187–201. В съавт. с Ив. Петрова.
  2016 Предложните конструкции в българския и словашкия език в контекста на чуждоезиковото обучение: еквивалентност и езикова асиметрия. – В: LIMESSLAVICUS. Славянството – граници на общността. Доклади от международна научна конференция, Шумен, юни 2015. УИ "Епископ Константин Преславски", 2016, с. 40-59.
  2016 Предложната реприза в българския и словашкия език. – В: ACTA UNIVERSITATIS PRESOVIENSIS. Slavisticky zbornik 2. Dymanicke procesy v sucasnej slavistike. Zbornik prispevkov z medzinarodnej vedeckej konferencie 3. – 4. novembra 2016. Vydavatelstvo Presovskej university, Presov, 2016, s. 301-321.
  2016 Eстественонаучна лексика в старобългарския превод на Огласителните слова на свети Кирил Йерусалимски (ГИМ, Син. 478). – В: Преславска книжовна школа. Т. 16. Шумен, 2016, с. 11 – 32.
  2013 GREEK VOCABULARY AND TRANSLATION TECHNIQUES IN THE OLD BULGARIAN TEXT OF SAINT CYRIL OF JERUSALEM’S CATECHISM DISCUSSIONS (GIM, Sin. 478). – Christianity and the development of culture. Krestanstvo ako nositel kultury. Presov, 2013, s. 11-22.
  2013 Безлични изречения в старобългарския превод на Огласителните слова на свети Кирил Йерусалимски. – Славянские языки и литературы в синхронии и диахронии. Материалы международной научной конференции 26–28 ноября 2013 года. МГУ имени М. В. ЛОМОНОСОВА. ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ. Москва, 2013, с. 265-268.
  2013 Гръцката лексика в пълния старобългарски превод на Огласителните слова на свети Кирил Йерусалимски (ГИМ, Син. 478). – В: In homorem. TIANTAFILLON. Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на проф. д. фил. н. Христо Трендафилов. ШУ ”Епископ Константин Преславски”, НЦ ”Преславска книжовна школа”, Щумен, 2013, с. 307-326.
  2009 Projekt vydania prveho bulharsko-slovenskeho archeologickeho slovnika. – Bulharska a slovenska lexikografia v zjednotenej Europe / Българската и словашката лексикография в обединена Европа. ИК ”Знак 94”, Велико Търново, 2009, с. 217-227. В съавт. с М. Виздал.
  2009 Разнородовите равнокоренни съществителни имена с една и съща семантика в българския и словашкия език в контекста на чуждоезиковото обучение. – Slavistika v premenach casu (studie z jazykovednej a literarnovednej komparatistiky). Zbornik prispevkov z medzinarodnej vedeckej konferencie 23.-24. aprila 2009 pri prilezitosti 100. vyrocia narodenia prof. PhDr. Stefana Tobika, CSc., 40. vyrocia zalozenia lektoratu polskeho jazyka na FF UPJS/PU, 15. vyrocia zalozenia Katedry slavistiky Filozofickej fakulty UPJS/PU. Presov, 2009, с. 226-241.
  2008 За изготвянето на първия българско-словашки/словашко-български архиологически речник. – Историкии. Т. 3. Юбилеен сборник в чест на доц. д-р Стоян Витлянов по случай неговата 60-годишнина. Унив. изд. “Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2008, с. 371-378. В съавт. с М. Виздал.
  2007 Старобългарската терминология на занаятчийските постройки, съоръжения и инструменти. – Историкии. Т. 2. Научни изследвания в чест на доц. д-р Стоян Танев по случай неговата 70-годишнина. Унив. изд. “Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2007, с. 691-709. В съавт. със Ст. Витлянов.
  2006 Епиграфският паметник от ротондата в Михаловце в светлината на новите проучвания. – Преславска книжовна школа. Т. 9. Шумен, 2006, с. 408-425. В съавт. с М. Виздал.
  2006 Апофатиката в Огласителните слова на свети Кирил Йерусалимски и богословската терминология в старобългарския книжовен език. – Сб. Проф. д.и.н. Тотю Тотев и столицата Велики Преслав. София, 2006, с. 391-408.
  2005 Наименованията на занаятчийските производства и професии в старобългарския език. // Културните текстове на миналото. Носители, символи и идеи. Кн. ІV. Текстове в архитектура и образи. Сборник, посветен на 60- годишнината на проф. Казимир Попконстантинов. София, 2005, с. 140-153. В съавт. със Ст. Витлянов.
  2005 Библейски крилати мисли в старобългарския пълен превод на Огласителните слова на свети Кирил Йерусалимски (ГИМ, Син. 478). // Любословие, кн. 6, Шумен, 2005, с. 27-46.
  2005 Псалтирните цитати в старобългарския пълен превод на Oгласителните слова на св. Кирил Йерусалимски. // Трудове на Катедрите по история и богословие. Т. 8. В чест на 80-годишнината на протопрезвитер проф. д-р Радко Тодоров. Шумен, 2005, с. 153-177.
  2005 Фразеосхеми в старобългарския език (върху материал от Супрасълския сборник). // Преславска книжовна школа. Т. 8. Изследвания в чест на доц. д-р Мария Тихова. Шумен, 2005, с. 245-269.
  2004 Старозаветните цитати в пълния старобългарски превод на Огласителните слова на св. Кирил Йерусалимски. // Трудове на Катедрите по история и богословие. Вчест на 75-годишнината на видния църковен историк проф. д. т. н. Тодор Събев. Т. 6. С., 2004, с. 302-322
  2004 Именните (фразеологични) и съставните устойчиви съчетания в старобългарския език.// Преславска книжовна школа. Т. 7. Шумен, 2004, с. 218-240
  2004 Глаголно-именните словосъчетания в старобългарския език. // Трудове на катедрите по история и богословие. В памет на Пейо Димитров. Т. 5. Акад. изд. “Марин Дринов”, 2004, с. 45-54.
  2003 Префиксални глаголни модели в старобългарския пълен превод на Огласителните слова на св. Кирил Йерусалимски (ГИМ, Син 478). // Преслав, Т. 6, 2003, с.314-324
  2003 Към въпроса за старобългарската метрологична терминология. // Епископ-Константинови четения, Т. 8, Шумен, 2003, с. 356-371. В съавт. със Ст. Вилянов
  2003 Устойчивите сравнения в старобългарския език. // Епископ-Константинови четения, Т. 8, Шумен, 2003, с. 203-220
  2003 Неутилитарни функции на занаятчийския инструментариум според старобългарските писмени паметници. // Научни трудове. Педагогически колеж, Добрич. Т. ІІІ С, Шумен, 2003, с. 205-211.
  2002 Новозаветните цитати в старобългарския пълен превод на Огласителните слова на св. Кирил Йерусалимски (Син 478) // Средновековна християнска Европа: Изтоки Запад. Ценности, традиции, общуване. ИК ”Гутенберг”, 2002, с. 156-174
  2002 Символът на вярата и Господнята молитва в старобългарския пълен превод на Огласителните слова на св. Кирил Йерусалимски. // Преславска книжовна школа. Т.6, Шумен, 2002, с. 143-164
  2002 Терминологията на зидарските инструменти в старобългарския език. // Преславска книжовна школа. Т. 6, Шумен, 2002, с. 233-248. В съавт. със Ст. Вилянов
  2001 Глаголите composita в старобългарския пълен превод на Огласителните слова на св. Кирил Йерусалимски. // Преславска книжовна школа. Изследвания в чест напроф. д. ист. н. Тотю Тотев. Т. 5, Шумен, 2001, с. 198-216
  2001 Огласителните слова на св. Кирил Йерусалимски в контекста на старобългарската книжнина. // Отговорността пред езика. Сборник, посветен на 70-годишнинитена проф. П. Пашов, проф. д-р чл. кор. Т. Бояджиев и на 30-годишнината на Шуменския университет. Шумен, 2001, с. 25-37
  2000 Апостолските цитати в старобългарския пълен превод на Огласителните слова на св. Кирил Йерусалимски (с оглед на употребата на глаголните форми). //Годишник на ШУ ”Епископ Константин Преславски”. Т. ХV А. Факултет по хуманитарни науки. Шумен, 2000, с. 30-86
  1999 Евангелските цитати в старобългарския пълен превод на Огласителните слова на св. Кирил Йерусалимски (с оглед на употребата на глаголните форми). // Трудовена Катедрата по история. Т. 3. Шумен, 1999, с. 115-135
  1999 Заветният текст в средновековната българска книжнина (опит за класификация). // Преславска книжовна школа. Т. 4. Шумен, 1999, с. 153-164. В съавт. с В.Панайотов
  1998 Заветът като понятие и жанр в старобългарската книжнина. // Преславска книжовна школа. Т. 3. Шумен, 1998, с. 168-179. В съавт. с В. Панайотов
  1998 Въпросът за преписите на Огласителните слова на св. Кирил Йерусалимски и ранните старобългарски книжовни школи. // Юбилейна научна конференция ”25години Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”. Доклади. Езикознание и методика на езиковото обучение. Шумен, 1998, с. 165-183
  1997 За преписите на Завета на св. Йоан Рилски. // Palaeobulgarica, ХХI, 1997, 3, 77-93. В съавт. със Сн. Пенчева
  1997 “Завети на дванадесетте патриарси” - палеографски и езикови особености на Архивския препис. // Преславска книжовна школа. Т. 2. Изследвания в чест на акад.Александър Панченко. Шумен, 1997, с. 95-115. В съавт. с В. Панайотов
  1996 За някои прономинални синтагми от типа някъде тогава, някой си там. // Епископ-Константинови четения. Шумен, Т.3, 1996, с. 156-163. В съавт. с Н. Николова.
  1996 Полусинкретизъм в темпоралната основа на старобългарските глаголи. // Медиевистични изследвания в памет на Пейо Димитров. Шумен, 1996, с. 223-239.
  1996 “Царици на нощта” от Кирил Христов като поетизация на българската средновековна история. // Български език и литература, 1996, кн. 6, с. 10-17. В съавт. със С. Цанов.
  1995 За неправилността на “неизисканите” глаголни форми от типа бийш, играйш, старейш. // Език и свят. Съвременна филологическа проблематика. Т. I. Езикознание. Пловдив, 1995, с. 13-21.
  1994 Синкретичен и полусинкретичен клас глаголи в българския език. // Втори колоквиум по езикознание. Доклади и съобщения. Велико Търново, 1994, с. 83-91.
  1993 “Вечерен трепет” на Д. Бояджиев – наблюдения върху структурата на творбата (Драма на поета и текста). // Български език и литература, 1993, кн. 5, с. 38-48. В съавт. със С. Цанов.
  2023 Синкретизъм на темпоралната основа и модел на темпоралната система на съвременния български език. - ХХIX ЕПИСКОП-КОНСТАНТИНОВИ ЧЕТЕНИЯ, ШУМЕН, ШУ \"Епископ Константин Преславски\", 22 май 2023 г.
  2023 Структурно-семантични модели при употребата на частицата „И“ в съвременния български език. - ХХIX ЕПИСКОП-КОНСТАНТИНОВИ ЧЕТЕНИЯ, ШУМЕН, ШУ \"Епископ Константин Преславски\", 22 май 2023 г. В съавт. с И. Петрова.
  2023 Антонимни адективи в старобългарския превод на Огласителните слова на свети Кирил Йерусалимски (ГИМ, Син. 478). - Евтимиеви научни четения, 20-21 януари 2023 г., ВТУ \"Св.св. Кирил и Методий\". В съавт. с И. Петрова.
  2023 Наименованията на Кириловите букви: катехитичен акростих? - Кирило-Методиевски четения 2023, посветени на 90 години от рождението на проф. Ангелина Минчева и на 200 години от излизането на книгата на Йозеф Добровски за Кирил и Методий, София, СУ \"Св. Климент Охридски\", 25-26 май 2023 г.
  2023 Паренеза и катехеза: дидактични аспекти на Учителното евангелие и Огласителните слова на Константин Преславски. – Международна научна конференция „Учителното евангелие на Константин Преславски и южнославянските преводи на хомилетични текстове (IX–XIII в.): филологически и интердисциплинарни ракурси“, 25–27 април 2023 г., София, АККК „Сердика“. Резюме: https://uchitelnoevangelie.eu/wp-content/uploads/2023/03/AbstractsBG-1.pdf
  2022 Атрибутивни и предикативни адективи в старобългарския превод на Огласителните слова на свети Кирил Йерусалимски. – Кирило-Методиевски четения 2022, София, СУ „Св. Климент Охридски“, 16 - 17 май 2022 г. В съавт. с И. Петрова.
  2022 Кирилски епиграфски паметници от Черноглавския манастир от архива на Тодор Балабанов. – Международен симпозиум „ЕЛИТАРНАТА КУЛТУРА НА ПЪРВОТО БЪЛГАРСКО ЦАРСТВО“, 20 – 22 октомври 2022 г., Преслав, АМ „Велики Преслав“. В съавт. с В. Панайотов.
  2022 Адективната деривация в старобългарския превод на „Огласителните слова“ на св. Кирил Йерусалимски (ономасиологични структури, книжовна норма, идиом). – Международен симпозиум „ЕЛИТАРНАТА КУЛТУРА НА ПЪРВОТО БЪЛГАРСКО ЦАРСТВО“, 20 – 22 октомври 2022 г., Преслав, АМ „Велики Преслав“. В съавт. с И. Петрова.
  2022 Символът на вярата във възрожденската учебникарска книжнина. - ХХVIII ЕПИСКОП-КОНСТАНТИНОВИ ЧЕТЕНИЯ, ШУМЕН, ШУ \"Епископ Константин Преславски\", 16 септември 2022 г.
  2022 Прилагателните имена като компонент от религиозния дидактически речеви акт в старобългарския превод на Огласителните слова на свети Кирил Йерусалимски (ГИМ, Син. 478). – Единадесети академични Рождественски четения, 15 декември 2022 г., ШУ \"Епископ Константин Преславски\".
  2021 Старобългарската темпорална система в методически аспект: дескриптивна и системно-структурна лингвистика, теории на опозицията и на граматикализацията. - Кирило-методиевски четения, посветени на светлата памет на проф.д.ф.н. Донка Петканова, Катедра по кирилометодиевистика в СУ \"Св. Климент Охридски\", 14-15 май 2021.
  2019 Фразеология и речеви актове в старобългарския превод на ”Огласителните слова” на св. Кирил Йерусалимски (ГИМ, Син. 478). - Международен симпозиум ”Епиграфика и медиевистика”, Велики Преслав, 29-31 октомври 2019 г.
  2019 Представяне на научния архив на д-р Тодор Балабанов. - Международен симпозиум ”Епиграфика и медиевистика”, Велики Преслав, 29-31 октомври 2019 г. В съавт. с В. Панайотов.
  2019 Еортологични термини в старобългарския превод на ”Огласителните слова” на св. Кирил Йерусалимски. - Девети академични Рождественски четения, Шумен, 17 декември 2019 г. В съавт. с Г. Георгиева.
  2019 Неоокултуряване на езика: правописни принципи и адекватност на кодификацията. – ХХV Епископ-Константинови четения, ШУ “Епископ Константин Преславски“, 20 май 2019 г.
  2019 Адвербиализирани предложно-падежни съчетания в пълния старобългарския превод на Огласителните слова на свети Кирил Йерусалимски (ГИМ, Син. 478). – Седми международен колоквиум по старобългаристика, СУ “Свети Климент Охридски“, София, 26–28 август, 2019 г.
  2018 Вердиктиви и бехабитиви в старобългарския превод на Огласителните слова на свети Кирил Йерусалимски (ГИМ, Син. 478). - Юбилейната конференция „БЪЛГАРСКИЯТ ЕЗИК – ИСТОРИЯ, НАСТОЯЩЕ, БЪДЕЩЕ”, Шумен, 27-29 септември 2018 г.
  2017 Религиолектът на старобългарския превод на ”Огласителните слова” на св. Кирил Йерусалимски (ГИМ, Син.478). - Международен симпозиум ”Константин Преславски и неговата епоха”, Велики Преслав, 12-14 октомври 2017 г.
  2017 Нарушена предложна реприза в старобългарския превод на „Огласителните слова“ на свети Кирил Йерусалимски. - Юбилейна научна конференция по случай 90 години от рождението на Петър Илчев, основател на Катедрата по кирилометодиевистика, СУ „Свети Климент Охридски“, 27 ноември 2017 г.
  2013 Практически български език за чужденци. Част първа. Унив. изд. ”Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2013, 115 стр. В съавт. с М. Стефанова и Н. Николова. ISBN 978-954-577-708-0.
  2023 Възрожденската епистоларна култура: прагматика, дидактика, езикова доктрина. – Любословие, 23, 2023, 305–317.
  2013 И вложи своята лепта в съкровищницата. – Любословие. Годишно списание за хуманитаристика, № 13, 2013, с. 244-248.
  2010 Отговорността пред езика. 3. Сборник, посветен на 65-годишнината на проф. д-р Кина Вачкова. Унив. изд. „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2009, 298 с. – Българска реч, год. ХVІ / 2010, кн. 1–2, с. 98-106.
  2015 Н. Николов. Съществителни на -ьство в старобългарския превод на Огласителните слова на свети Кирил Йерусалимски (ГИМ, Син. 478). – В: Преславска книжовна школа. Т. 15. Шумен, 2015, с. 23-47. Цитирано в: Мария Олеговна Новак, Яна Андреевна Пенькова. Огласительные поучения Кирилла Иерусалимского: к лингвотекстологической истории Толстовского списка XIII в. – В: Вестник СПбГУ. Язык и литература. Т. 19. Вып. 2. 2022, с. 335.
  2013 Н. Николов. Гръцката лексика в пълния старобългарски превод на Огласителните слова на свети Кирил Йерусалимски (ГИМ, Син. 478). – В: In homorem. TIANTAFILLON. Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на проф. д. фил. н. Христо Трендафилов. ШУ ”Епископ Константин Преславски”, НЦ ”Преславска книжовна школа”, Шумен, 2013, с. 307-326. Цитирано в: М. Йовчева. Путятиният миней, „древномакедонският езиков узус“ и преславската богослужебна книжнина. – В: Годишник на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Център за славяно-византийски проучвания „Иван Дуйчев“. Т. 101 (20). Миграцията на текстовете в културното пространство на SLAVIA ORTODOXA. София, 2021, с. 91. Мария Олеговна Новак, Яна Андреевна Пенькова. Огласительные поучения Кирилла Иерусалимского: к лингвотекстологической истории Толстовского списка XIII в. – В: Вестник СПбГУ. Язык и литература. Т. 19. Вып. 2. 2022, с. 335.
  2006 М. Виздал, Н. Николов. Епиграфският паметник от ротондата в Михаловце в светлината на новите проучвания. – Преславска книжовна школа. Т. 9. Шумен, 2006, с. 408-425. Цитирано в: П. Павлов. Забравеното Средновековие. София, Изд. „Българска история“, 2019, с. 95-97. П. Павлов, М. Палангурски. Алманах. История на българщината. София, Изд. ”A&T Publishing”, 2019, с. 7-175. Петър Георгиев. Панонските българи. Кубрат. София, 2023, с. 64, 73. Милена Ристова-Михаjловска. Полемиките во македонската писмена традициjа. Докторска теза. Универзитет „Св. Кирил и Методиj“ – Скопjе, Школа за докторски студии, Филолошки факултет „Блаже Конески“, Скопjе, 2017, с. 210.
  2004 Н. Николов. Именните (фразеологични) и съставните устойчиви словосъчетания в старобългарския език. // Преславска книжовна школа. Т. 7. София, 2004, с. 218–240. Цитирано в: Г. Стоянова. „Властта на ръцете“ в старобългарски текстове. – В: AQANASIA. 5 IN HONOREM. Юбилеен сборник в чест на 75-годишнината на проф. Пиринка Пенкова-Люейер. Шумен, 2019, с. 265. В. С. Ефимова. О границе между старославянскими и лексическими единицами и словосъчетаниями. – В: Славянское и балканское езикознание. Палеославистика. РАН, Москва, 2017, с. 63. В. С. Ефимова. К определению статуса несколькословных наименований лиц в старославянских текстах. – https://cyberleninka.ru/article/n/k-opredeleniyu-statusa-neskolkoslovnyh-naimenovaniy-lits-v-staroslavyanskih-tekstah/viewer, с. 353, 365.
  2002 Н. Николов. Символът на вярата и Господнята молитва в старобългарския пълен превод на Огласителните слова на св. Кирил Йерусалимски. – В: Преславска книжовна школа, Т. 6. Шумен, 2002, с. 142-164. Цитирано в: С. Риболов. Преводите на гръцки патристични текстове в първото българско царство. – Християнство и култура, год. ХVІІІ, 2019, бр. 3 (140), с. 42.
  2001 Н. Николов. Глаголите composita в старобългарския пълен превод на Огласителните слова на Кирил Йерусалимски.– В: Преславска книжовна школа. Т. 5. Шумен, 2001, с. 198-216. Цитирано в: М. Йовчева. Путятиният миней, „древномакедонският езиков узус“ и преславската богослужебна книжнина. – В: Годишник на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Център за славяно-византийски проучвания „Иван Дуйчев“. Т. 101 (20). Миграцията на текстовете в културното пространство на SLAVIA ORTODOXA. София, 2021, с. 91. Мария Олеговна Новак, Яна Андреевна Пенькова. Огласительные поучения Кирилла Иерусалимского: к лингвотекстологической истории Толстовского списка XIII в. – В: Вестник СПбГУ. Язык и литература. Т. 19. Вып. 2. 2022, с. 335.
  2005 Древнеболгарские ремесленные термины в Пространных житиях святых Кирилла и Мефодия. – Byzantinoslavica. Revue internationale des etudes Byzantines, LXIII, Prague, 2005, с. 263-264. В съавт. със Ст. Витлянов.
  2005 Речник-индекс на глаголните словоформи в пълния старобългарски превод на Огласителните слова на свети Кирил Йерусалимски (ГИМ, СИН. 478). – ГЛ9БИНЫ КЪНИЖЬНЫ3. Кн. 3. Речници. Шумен, 2005, с. 49-261.
  2004 Глаголната система в пълния старобългарски превод на Огласителните слова на св. Кирил Йерусалимски (ГИМ, Син. 478). // Автореферат на дисертация за присъждане на образователната и научна степен “доктор”. Шумен, 2004, – 43 с.
  2010 Н. Николов. Годините носят празен товар на гърба си. Стихосбирка. Шумен, 2010 г., 44 стр. ISBN 978-954-452-015-1