Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Проф. д-р  Мийрям Неджиб Салим-Ахмед
  Проф. д-р Мийрям Неджиб Салим-Ахмед

  Факултет: Факултет по хуманитарни науки

  Катедра: ТУРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

  Кабинет: Корпус 2, стая 04

  Телефон: 054 830495 вътр. 243, 246 К2

  Email: m.salim@shu.bg

  Приемно време: Сряда 10 ч. - 12 ч.


  Завършен университет, специалност

  ШУ "Епископ Константин Преславски", специалност Турска филология

  Заемани академични длъжности

  асистент - 2000 г.

  главен асистент - 2008 г.

  доцент - 2014 г.

  професор - 2022 г.

  Придобити научни степени

  доктор по филология (Историческа лингвистика) - 2008 г.

  Водени лекции и/или упражнения

  историческа лингвистика на турския език;

  османски език;

  османска дипломатика и палеография

  османски търговски и правни документи

  съвременен турски език (морфология и синтаксис);

  емантика и лексикология

  Преподавателска дейност в чуждестранни университети

  преподавателска мобилност по програма "Еразъм +" в Тракийския университет, гр. Одрин, Университет "Айдън", гр. Истанбул, Университет "Намък Кемал", Текирдаг - Турция

  Области на научни интереси

  историческа лингвистика на турския език

  съвременен турски език

  културология

  Участия в проекти

  1. Проекти на ШУ „Епископ Константин Преславски”, Факултет по хуманитарни науки, Катедра по турски език и литература:

  1.1. Вътрешноуниверситетски проект „Места на всекидневието на Балканите” – 2014 г., ръководител на проекта доц. д-р Венета Янкова

  1.2. Вътрешноуниверситетски проект „Времето на Балканите: език, история, памет” – 2013 г., договор № РД-08-284/ 15.03./ 2013 г., ръководител на проекта доц. д-р Венета Янкова

  1.3. Вътрешноуниверситетски проект „Професионален език в сферата на туризма” – 2012 г., договор № РД-07-734/10.04.2012, ръководител на проекта доц. д-р Татяна Чалъкова

  1.4. Вътрешноуниверситетски проект Международен симпозиум \"Слово, изкуство, здраве - Музей на здравето, гр. Одрин\", договор № РД-08-328/13.03.2015, ръководител на проекта доц. д-р Мийрям Салим

  1.5. Проект „Теоретични и практико-приложните изследвания като база за създаване на учебници по туркологични дисциплини”, с ръководител проф. д-р Т. Чалъкова

  1.6. Научна конференция с международно участие на тема \"По пътя на Евлия Челеби\", с научен ръководител доц. д-р В. Янкова

  1.7. Вътреишноуниверситетски проект \"Тюркологията в образованието - традиции, иновации, перспективи\", с ръководител гл. ас. д-р Вежди Хасан

  1.8. Туркологията - мост за научноизследователско сътрудничество в Европа. № на проекта РД 08-106/1.02.2019 г., с ръководител преп. д-р М. Шукриева

  1.9. Проект \"Турската народна култура в контекста на туркологичните изследвания\" - 2021 г. , № РД-08-96/01.02.2021 г., ръководител: доц. д-р Н. Чуфадар

  2. Национални проекти

  2.1. Проект „Студентски практики” 2013 – 2014 г., финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансиран от Европейския социален фонд.

  2.2. Проект „Студентски практики - Фаза 1“ към от МОН по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, Академичен наставник

  2.3. Проект „Писмовниците на Българското възраждане като източник за формирането и функционирането на книжовния език“, № КП-06-Н40/8, Фонд „Научни изследвания”, Базова организация: ШУ „Епископ Константин Преславски”; Период на изпълнение: 2019 – 2022 г.

  2.4. Проект "Турската народна култура в контекста на туркологичните изследвания", № РД-08-96/01.02. 2021 г. , ръководител доц. д-р Н. Чуфадар

  2.5 Проект „30 години туркологични изследвания в Шуменския университет: традиции и съвременност“ , Финансираща организация: ШУ „Епископ Констатнит Преславски“, РД-08-143/01.03.2022

  2.6 Проект "Туркологията и масмедиите: минало, настояще и бъдеще", № РД-08-134/24.02.2023 г., ръководител доц. д-р Менент Шукриева

  Заемани ръководни позиции

  Ръководител на Катедра по турски език и литература

  Председател на Общото събрание на Факултета по хуманитарни науки

  Членства в научни организации

  Член на Съюза на учените в България