Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Проф. д-р  Мийрям Неджиб Салим-Ахмед
  Проф. д-р Мийрям Неджиб Салим-Ахмед

  Факултет: Факултет по хуманитарни науки

  Катедра: ТУРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

  Кабинет: Корпус 2, стая 04

  Телефон: 054 830495 вътр. 243, 246 К2

  Email: m.salim@shu.bg

  Приемно време: Сряда 10 ч. - 12 ч.


  2007 Развитие на фонетичната система на книжовния турски език през ХІХ – началото на ХХ век (Въз основа на писмени източници). Автореферат. Шумен
  2023 Николова, Н., Иванова, Д., Вачкова, К., Салим, М. Писмовниците на Българското Възраждане като източник за формирането и функционирането на книжовния език. - Т. 1 и Т.2, УИ \"Епископ Константин Преславски\", Шумен, 2023.
  2022 Салим, М. По следите на османското епистоларно изкуство „илм-ю инша, УИ „Епископ Константин Преславски“, Шумен, 2022, 195 стр.; ISBN 978-619-201-616-6
  2021 Ескиджумайският панаир. Център за стопански и културен диалог през ХIХ век. УИ \"Епископ Константин Преславски\", Шумен, 2021; ISBN 978-619-201-477-3 (в съавт. с Алджан Джафер)
  2016 Фрагменти от културните картини на света през призмата на числото. Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", Шумен, 2016, 227 стр. (в съавт. с Т. Чалъкова, Е. Стоянова, Е. Кязимова, Н. Чуфадар, В. Янкова)
  2014 Подчинителни отношения в сложното изречение в турския език (Въз основа на текст на анонимно съчинение), Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 204 стр.
  2022 Салим, М. За един ферман на султан Абдулмеджид. - Туркологични изследвания 2022. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, Шумен, 2022 с. 131-147 ISSN 1314-989X.
  2022 Салим, М. За етикета и езика на общуване в османотурската епистоларна култура. - „Отговорността пред езика. Сборник, посветен на 65-годишнината на проф. д-р Надка Николова. Книга 8, УИ „Епископ Константин Преславски“, 2022, с. 303-317; ISSN 1313-695X (Print), ISSN 2815-4312 (Online)
  2022 Салим, М. Писмата говорят: за османското епистоларно изкуство илм-ю инша. - Материали от юбилейната международна научна конференция „Хуманитаристиката – традиции и предизвикателства“ ТОМ XXХIII A/2 на ФХН. История и археология, литературознание и фолклористика. УИ „Епископ Константин Преславски”. Шумен, 2022 г. с. 374-382, ISSN 1311-7300 за печатно издание.
  2022 М. Салим, Николова, Н. „Новъ турско-българскы писмовникъ“ от Стоил Попов и Иван Чорапчиев (1873). – НТ, ПУ, ФФ. Т. 60, кн. 1, Сб. А, 2022, Паисиеви четения, Езикознание. УИ \"Паисий Хилендарски\", с. 93 – 107.
  2020 Демография и социално-икономическо състояние на с. Алванлар (дн. с. Ябланово) в средата на XIX в. (по данни на теметтуат дефтерите. - В Сборник “Котел и Старопланинският регион“, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, София, 2020, с. 179 -209; ISBN 978-954-07-5009-5 (в съавт. с Алджан Мустафа)
  2020 Един образец на oсманската делова кореспонденция: Турско-български писмовник\" от ХIХ век. - Годишник на Шуменския университет \"Епископ Константин Преславски\". Факултет по хуманитарни науки. Vol. ХХXI A. Университетско издателство \"Епископ Константин Преславски\" , Шумен, 2020, с. 41-58 ISSN: 1311-7300 за печатно издание, ISSN: 2603-512Х за онлайн издание
  2019 Обучението по калиграфия в историята на османското образование. // Сборник "Тюркологията в образованието - традиции, иновации, перспективи", УИ "Епископ Константин Преславски", Шумен, 2019, стр. 29-46; ISBN 978-619-201-317-2
  2019 За историята на основаването на Ески Джума и Осман Пазар да избора им на центрове на нахии. // Годишник на историческия факултет на Великотърновския университет "Св. Св. Кирил и Методий", Година ІІ (ХХХІV), Изследвания в чест на 60-годишнината на проф. д-р Красимира Мутафова, Велико Търново, 2018, с. 163-178; ISSN 2603-3534 (в съавт. с А. Джафер)
  2019 Eski Anadolu Turkcesinde Gecen Ikilemeler Uzerine Bir Degerlendirme.-In Prof. Dr. Hidayet Kemal Bayatli Hatira Kitabi.Istanbul, 2019, s. 123-130. ISBN 978-975-6849-78-1
  2019 Български лексикални заемки в османските писмени източници. // Сборник „Миграции и културни взаимодействия в Османската империя и Турция” Истанбул, 2019, с. 385-399.ISBN 978-605-81541-8-6
  2019 Turkce ve Bulgarcada Erbap Sozcugunun Anlam ve Kullanimi Uzerine. In RumeliDe Journal of Language and Literature Studies, 2019, 5, s. 59-68. Реферирано научно списание, Index Copernicus, CEEOL; ISSN 2148-7782
  2019 Salim, M. Kuzeydogu Bulgaristan Kaynakli Bir Conk Uzerine Inceleme. - Balkanlarda Turk Kulturu. Bulgaristan Ornegi, Istanbul, s. 224-239, ISBN 978-605-9443-28-9
  2018 Салим, М., Юсеинова, Ф. 2018. За пътуванията по османските земи и разрешителното „мюрур тезкиреси”. //Сборник „По пътя на Евлия Челеби”, УИ „Епископ Константин Преславски”, Шумен, стр. 229-242.ISBN 978-619-201-245-8
  2018 Салим, М. 2018. С признателност към Катерина Венедикова – лъч на османистичната наука в България. // „Туркологични изследвания 2018”, УИ „Епископ Константин Преславски”, Шумен, стр. 5-11.ISSN 1314-989X
  2018 Салим, М., Юсеинова, Ф. 2018. Tarihin Gizli Taniklari: Arap Harfleri ve Ebced Hesabi. // „Туркологични изследвания 2018”, УИ „Епископ Константин Преславски”, Шумен, стр. 81-98.ISSN 1314-989X
  2018 Салим, М., Хасан, В. 2018. Още за османското калиграфско изкуство в Шумен. // Сборник „Истини и лъжи за факти, новини и събития”, РБ „Любен Каравелов”, Русе, 2018, с.305-315 ISBN 978-619-7404-04-3
  2017 Свободата на словото и печата в Османската държава.- В: Сборник доклади от Международна научна конференция ”Свободата вчера, свободата днес, свободата утре – на върха на копието ли е?”, Русе, 2017, с. 248 - 255. (в съавт. с В. Хасан)
  2017 Турските пътеписи - пътуване през вековете.- In: SOCIOBRAINS – international scientific Refereed online journal ISS 2367-5721 ISSU 38 OCTOBER 2017, 53-62
  2017 Салим, М., Джафер, А. Следи от хетеродоксен ислям в района на Търговище и Омуртаг през ХVІ и ХVІІ век. - Сборник доклади от Международен симпозиум „Бьорклюдже Мустафа”, Измир, 2017, с. 325-349; ISBN 978-975-18-0226-2
  2017 Научните изследвания по османистика и историческа лингвистика на турския език в България като основа за преподаване на османистични дисциплини в университета. - В: Сборник "Туркологични изследвания 2017", УИ "Епископ Константин Преславски", Шумен, 2017, стр. 5 - 22.; ISSN 1314-989
  2016 Dillerarasi Etkileshim Baglaminda Tyurkche ve Urduca - Hintchedeki Ortak Alintilara Dair. - Сборник с доклади от Международен симпозиум "Слово, изкуство, здраве", 21-23 октомври 2015, гр. Одрин, Издателство на Тракийския университет, одрин, 2016, стр. 19-28
  2016 Виното и любовта в диванската поезия. – В: Сборник с доклади от национална научна конференция с международно участие ”Виното - история и вдъхновение”, Русе, 2016 (в съавт. с В. Хасан)
  2015 Жената и нейният образ в турската преса през ХІХ – началото на ХХ век. . – В: Места на всекидневието на Балканите. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2015, стр. 56-65
  2015 Turkce Deyimlerde Sayilarin Semantik Yonleri – В: Места на всекидневието на Балканите. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2015, с. 156-165 (в съавт. със Сибел Дженаб)
  2014 Времето като категория на турския глагол в издания на български език от края на ХІХ и първата половина на ХХ век. - Сборник "Времето на Балканите: език, история, памет", Шумен, 2014, с. 16 -31 (в съавт. със С. Дженаб)
  2014 Изучаването на османотурски език от българите през епохата на османското владичество. - Сборник "България в световното културно наследство", Шумен, 2014, 786-790
  2014 Сложното съставно изречение и неговото място в синтактичното поле на хипотаксиса в турския език. - Електронно списание LiterMedia, 2014, 13 стр.
  2014 Сложното съставно изречение и неговото място в синтактичното поле на хипотаксиса в турския език. - Тюркологията - настояще и бъдеще, 60 години специалност Тюркология в СУ " Св. Климент Охридски", София, 2014, стр. 135 - 143.
  2014 Turkce Reklamlarin Bazi Dilsel Ozellikleri Uzerine. - Сборник доклади от Трети българо-турски колоквиум "България и Турция на междукултурния кръстопът: език, история и литература",Университетско издателство "Паисий Хилендарски", Пловдив, 2014, с. 89-104
  2013 Изречението в турската медийна реклама. – Електронно списание LiterMedia, ноември, 2013 (в съавт. с М. Кахраман)
  2013 Арабското писмо в надписите на епиграфските паметници в България. – Епископ-Константинови четения, т. 19 “Памет и спомен”, Шумен, 2013, с. 265-277, http://shu.bg/sites/default/files/harakteristiki/fhn/EK_19a.pdf
  2012 За темпоралните значения на турските деепричастия в текстове от ХV век. - ХІХ-ти Епископ Константинови четения, Том 18, Календар и време, Шумен, 2012, http://shu.bg/sites/default/files/EK_18_New_1.pdf, стр. 31 – 38.
  2012 Относно изреченията със съюзна връзка в текст на староанадолски турски език. – Годишник на Шуменския университет, том ХХІІІ А, 2012, с. 56-71.
  2012 За езика на анонимно газаватнаме, като обект на историята на книжовния турски език. – Електронно списание LiterMedia, 19.11.2012
  2012 Митхат Садулах Сандер и неговият учебник "Усул-и тахрир ве китабет дерслери". - Османистиката. Исторически отговори за бъдещето.София, 2012, стр. 283 - 291.
  2012 Употреба и фонетични характеристики на турските падежни окончания през ХІХ и началото на ХХ век (проблеми на синхармонизма). - Сборник "Туркологични изследвания 2012", Шумен, 2012, с. 44 - 54.
  2012 Тюркските лексеми в османотурски текст от ХV век. - Сборник "Туркологични изследвания 2012", Шумен, 2012, с. 55 -62.
  2009 За видовете словосъчетания в османски ръкопис от ХV век. - В: Сб. материали от юбилейна международна конференция “Турският език и балканското културно взаимодействие” на Катедрата по турски език и литература (04-08 юни 2008 ). Шумен, 2009, с. 276-284
  2020 Temettuat Defterlerine Gore XIX. Yuzyilin Ortalarinda Alvanlar Koyunun Demografik ve Sosyo-Ekonomik Durumu. - In: International Haci Bektash Veli and his Followers Symposium, Online on November 6-8, 2020, Istanbul
  2019 ІІ международен симпозиум „Румелия”, 12-13 април 2019 г., Къркларели, Турция, Доклад на тема: За значенията и употребата на думата „ербап” в турския и българския език
  2019 Международен симпозиум «Тюркологията на Балканите – минало, настояще и бъдеще» Среща на балканскитетюрколози, 02-03 май 2019 г., Одрин, Турция, Доклад на тема: За изследванията по историческа лингвистика на турския език в България
  2018 Салим, М., Хасан, В. 2018. Още за османското калиграфско изкуство в Шумен. В: Международна научна конференция „Истини и лъжи за факти, новини и събития”, РБ „Любен Каравелов”, Русе, 24-25 април 2018 г.
  2018 Салим, М. 2018. Bulgarcadaki Turkce Sozcuklerin Anlamlari ve Kullanimlarina Dair Bir Degerlendirme -В: Mеждународeн научно-преподавателски семинар „Тюркологията в образованието – традиции и тенденции”, 01.11.2018, гр. Къркларели, Турция
  2018 Салим, М. 2018. Български лексикални заемки в османските писмени източници В: Международен симпозиум „Миграции и културни взаимодействия в Османската империя и Турция” – 2-3 април 2018 г., гр. Истанбул, Турция, организатор: Университет „Сабахатин Заим“, Турция;
  2018 Салим, М., Джафер, А. 2018. Bir Bulgar Gazetesinde Car Sehri Istanbul: Tsarigradski Vestnik В: Международен симпозиум „Османски Истанбул” – 11-13 май 2018 г., Университет „Двадесет и първи май“ гр. Истанбул, Турция;
  2018 Салим, М. 2018. Kuzeydogu Bulgaristan Kaynakli Conk Uzerine Bir Inceleme В: Международен симпозиум „Турската култура на Балканите: България”, Истанбулски университет, 27-29 септември 2018, Истанбул, Турция
  2018 Салим, М., Джафер, А. 2018. Kurulustan Nahiye Merkezi Oluslarina Kadar Eski Cuma ve Osmanpazari Tarihleri В: ХVІІІ международен конгрес на турския исторически институт – 5-10 октомври 2018 г., Анкара, Турция
  2017 Доклад: Свободата на словото и печата в Османската държава.- Международна научна конференция ”Свободата вчера, свободата днес, свободата утре – на върха на копието ли е?”, 25 и 26 април 2017 г. в Регионална библиотека „Любен Каравелов” - Русе, (в съавт. с В. Хасан)
  2017 Обръщението "елкаб" като задължителен елемент в османските документи. – Шеста международна научна конференция “Балканите – език, история, култура”, 26 - 28 октомври 2017 г., Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново (в съавт. с В. Хасан)
  2017 За пътуванията в Османската държава и разрешителното за пътуване. - Юбилейна научна конференция с международно участие на тема "По пътя на Евлия Челеби", (По случай 25 години от създаването на специалността Турска филология в Шуменския университет), 3 - 5 ноември 2017, Шумен
  2016 Виното и любовта в диванската поезия.- Национална научна конференция с международно участие ”Виното - история и вдъхновение”, 25 и 26 април 2016 г. в Регионална библиотека „Любен Каравелов” - Русе (в съавт. с В. Хасан)
  2016 Общи словообразувателни модели в турския език и урду в контекста на езиковото взаимодействие. - ХХІІІ Епископ-Константинови четения „Фрагментирани светове”, Шуменски университет „Епископ Константив Преславски”, 19 – 20 май 2016 г. (в съавт. с Айджан Пенева)
  2016 Следи от хетеродоксен ислям в района на Търговище и Омуртаг през ХVІ и ХVІІ век. - Международен симпозиум „Бьорклюдже Мустафа”, юни 2016 г., гр. Измир, Турция (в съавт. с А. Джафер)
  2015 Dillerarasi Etkileshim Baglaminda Tyurkche ve Urduca - Hintchedeki Ortak Alintilara Dair. - Международен симпозиум "Слово, изкуство, здраве", 21-23 октомври 2015, гр. Одрин, Турция
  2015 Shumnu Ili Cavuskoyunde Kerbela Sehitleri Anisina Kurulan Cesmeye Dair. - Международен симпозиум "Кербала и Хазрети Хюсеин", 14-15 май, Анкара
  2013 Арабското писмо в надписите на епиграфските паметници в България. - ХХ Епископ- Константинови четения „Памет и спомен”, ШУ "Епископ Константин Преславски", 2013 г.
  2013 Turkce Reklamlarin Bazi Dilsel Ozellikleri Uzerine. - Трети българо-турски колоквиум "България и Турция на междукултурния кръстопът: език, история и литература", 11-12 октомври 2013 г., Пловдив
  2013 Gunumuz Bulgaristan Turkleri Bir Azinlik Olarak Kendi Kulturunu Nasil Yasatiyorlar. - Осми международен конгрес по турска култура (VIII. Uluslararasi Turk Kulturu Kongresi ), 24-27 октомври 2013, Ескишехир, Турция (в съавт. с Н. Хасанова)
  2012 Сложното съставно изречение и неговото място в синтастичното поле на хипотаксиса в турския език. Юбилейна научна конференция "Тюркологията - настояще и бъдеще" на специалност Тюркология към „Св. Кл. Охридски” , (30.11 – 01.12.2012 г.), София.
  2012 Изучаването на османотурски език от българите през епохата на османското владичество. - Трета национална конференция „Пътуване към България”, Шумен, 2012 г.
  2009 За видовете словосъчетания в османски ръкопис от ХV век. - В: Сб. материали от юбилейна международна конференция “Турският език и балканското културно взаимодействие” на Катедрата по турски език и литература (04-08 юни 2008 ). Шумен, 2009, с. 276-284
  2007 Основни фонетични промени при съгласните в османотурския език през ХІХ и началото на ХХ век (въз основа на писмени източници). - В: Сб. Лингвистични студиипо туркология, Т. І. Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, Шумен
  2007 Османската калиграфска школа в Шумен през ХІХ век. - В: Сб. материали от национална научна конференция “Шумен и шуменци в националната исторя”, Шумен10-11 май по случай 150 години музейно дело в Шумен, Велико Търново, 2009, (в съавторство с М. Левкова), с. 213-216
  2006 Фонетични и палеографски особености на наставките за образуване на имена в турския език през ХІХ – ХХ век. - В: Сб. материали от международната научнаконференция “Mеждуетнически контакти. Интеркултурна комуникация Изток- Запад”, Шумен, 2006, с. 52-61
  2006 Балкански и западноевропейски заемки в османски ръкопис от ХV век. - В: Сб. Конференция с международно участие “Междуетнически контакти Изток-Западинтеркултурна комуникация” Шумен, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2006, с. 62 –66
  2006 Метална плочка с надпис “хасса” на арабица. - В: Сб. материали от международната научна конференция “Mеждуетнически контакти. Интеркултурна комуникацияИзток- Запад”, Шумен, 2006, с. 244-247
  2004 Томас Хавиер Бианки и “Турско – френски речник” от 1837- В: Сб. научни доклади. Конференция на докторанти, Шумен, 2004, с. 103-109
  2004 Фонетични особености но анонимен османски ръкопис от ХV век. - В/ Сб. материали от научна конференция “Турският език и турската култура в контекста надиалога Изток - Запад” - Шумен, 2004, с. 434 - 442
  2004 Проблеми на правописа и писмената система на турския език през ХІХ в. и началото на ХХ век. - В: Сб. материали от научна конференция “Турският език итурската култура в контекста на диалога Изток - Запад” - Шумен, 2004, с. 427-433
  2004 Исторически поглед върху турския поздрав селям. - В: Сб. материали от национална научна конференция “Турският език – минало, настояще и бъдеще”, Шумен
  2009 Лингвометодически аспекти на чуждоезиковото обучение с използване на нови информационни технологии. Изд.Фабер, В. Търново, 2009. (в съавт. с Т. Чалъкова,Е, Стоянова, Х. Акиф, Г. Маклаков, В. Аврамова, Б. Кърджалъ, Е. Кязимова, Е. Халил, М. Шукриева, Й. Стефанова, Х. Христова, Г. Маклакова)
  2006 Руски и турски език в деловата сфера. Универ. Изд.”Еп. Конст. Преславски”, Шумен, 2006(в съав. В.Аврамова, Е. Стоянова, Ст. Атанасова, Ст. Калева, Т.Чалъкова, Л.Янминчева, и др.)
  2004 Руско - български – турски и българско-руски-турски бизнес речник. ШУ, 2004 (в съав.с В.Аврамова, Б.Кърджалъ, Е. Халил, М.Шукриева, Н.Хасанова)
  2009 Bicim Bilgisi ve Tumce Bilgisi. Учебно помагало, изд.Фабер, В.Търново, 2009 (в съав. с Е. Халил и Н.Хасанова)
  2003 Морфология и синтаксис на турския език. Учебно помагало, ШУ, 2003 (в съав. с Е. Халил и Н.Хасанова)
  2017 Жената и нейният образ в турската преса през ХІХ – началото на ХХ век. . – В: Места на всекидневието на Балканите. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2015, стр. 56-65. Цитирано в: Хасан, В. Особености но старата турска литература през Втория класически период. В: Сборник с доклади от Националната научна конференция на тема: “Образование и наука – за личностно и обществено здраве”, 27-28 октомври 2017, Смолян, с. 70-85.
  2017 Салим, М. Жената и нейният образ в турската преса през ХІХ – началото на ХХ век. . – В: Места на всекидневието на Балканите. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2015, стр. 56-65. Цитирано в: Хасан, В. Особености но старата турска литература през Втория класически период. В: Сборник с доклади от Националната научна конференция на тема: “Образование и наука – за личностно и обществено здраве”, 27-28 октомври 2017, Смолян, с. 70-85.
  2016 Салим, М. Изучаването на османотурски език от българите през епохата на османското владичество. – България в световното културно наследство. Шумен, 2014, 786 – 790; Цитирано в: Венедикова, К. Епиграфски паметници посветени на просветата, образованието и културата. – В: От регионалното към националното – просветното дело и музеите. В. Търново, 2016, 207 – 219; Цитирането е на с. 211 в бележка под линия и на с. 218 в използвана литература
  2013 Салим, М. Тюркските лексеми в османо-турски текст от ХV век. – Сборник „Туркологични изследвания 2012”, Шумен, 2012, с. 55-62; Цитирано в: Чалъкова, Татяна. Понимание: звук, слово, текст. Между Преданием и Языком. Шумен, Унивреситетско издателство, 2013. Библиография
  2013 Салим, М. За езика на анонимно газаватнаме, като обект на историята на книжовния турски език. Електронно списание ЛитерМедия, 2012; Цитирано в: Чалъкова, Татяна. Понимание: звук, слово, текст. Между Преданием и Языком. Шумен, Унивреситетско издателство, 2013. Библиография
  2012 Салим, М. Метална плочка с надпис "хасса" на арабица – Сборник „Междуетнически контакти Изток-Запад – интеркултурна комуникация”, Шумен 2005, 244-247; Цитирано в: Венедикова, К. За надписите върху камък и метал в НАИМ-София" - Нумизматика, сфрагистика и епиграфика 8 /2012/, с. 185-205, на стр. 189 и 203
  2022 Турско-българско-румънско-английски речник, електронно издание, УИ „Епископ Константин Преславски“, 2022 (в съавторство); ISBN 978-619-201-634-0.