Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Проф. д-р Пламен Димитров Шуликов
  Проф. д-р Пламен Димитров Шуликов

  Факултет: Факултет по хуманитарни науки

  Катедра: ЖУРНАЛИСТИКА И МАСОВИ КОМУНИКАЦИИ

  Кабинет: Корпус 1, стая 505

  Телефон: 0896470505

  Email: p.shulikov@shu.bg

  Приемно време: понеделник и вторник от 9.00 до 17.00 часа в Корпус 1, 505 Медиен център


  Завършен университет, специалност

  1983 - Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

  Българска филология

  Заемани академични длъжности

  1984 - асистент

  1989 - старши асистент

  1991 - главен асистент

  2011 - доцент

  2017 - професор

  Придобити научни степени

  1989 - Доктор по филология

  Водени лекции и/или упражнения

  Лекции:

  Увод в литературната теория

  Убеждаваща комуникация

  Основи на рекламата

  Рекламата като език на културата

  Пресфотография

  Творческо писане

  Естетика на визуалното

  История на българската култура и литература

  Реторически фигури

  Реторика и стилистика

  Теория и история на фотографията. Фотожанрове

  Реклама и брандинг

  Типология и технология на рекламата

  Теория и история на рекламата

  Фотография - теория, история, практика

  Славянски литератури/ Руска литература

  Българска литература ХХ век

  Упражнения:

  Руска класическа литература

  Руска литература на ХХ век

  Увод в литературната теория

  Методика на литературното образование

  Основи на рекламата

  Убеждаваща комуникация

  История на българската култура и литература

  Естетика на визуалното

  Радио и телевизия

  Пресфотография

  Учебен вестник

  Фотографски практикум

  Фотография – история, теория, практика

  Типология и технология на рекламата

  Теория и история на рекламата

  Дигитални изображения

  Програми за обработка на изображенията

  История на българската култура и литература

  Славянски литератури / Руска литература

  Българска литература ХХ век

  Преподавателска дейност в чуждестранни университети

  Участие в международния преподавателски обмен по програма Еразъм+ : Лектор по журналистика пред студенти по масови комуникации в Университета Нишанташъ в Истанбул, Турция, 19-26 май, 2017

  Области на научни интереси

  Литературознание

  Стихознание

  Руска литература

  Обществени комуникации и реклама

  Литературна история

  Културология

  История и практика на фотографията

  Реторика и Стилистика

  Фотошоп

  Специализации

  1985 -1989 - МГУ ”М. Ломоносов” - Москва, Катедра по Теория на литературата, редовна доктурантура

  1991 - Специализация по словашки език , Братислава

  2015 - Курс по английски език (Б1), Шуменски Университет

  2019 - Курс по френски език (Б1), Шуменски Унивеситет

  Участия в проекти

  Проект КЖМК - тема:"Изследвания на медиите", 2010, PД-05-351

  Проект на КЖМК - тема:"Масовите комуникации в информационното общество", 2011

  Проект на КЖМК "Изследвания на медиите", тема: "Лична свобода и медии", 2012

  Проект на КЖМК "Социален факт и медийна реалност", 2013, РД-08-283

  Проект на КЖМК "Нови медии, нови аудитории, нови медийни бизнесмодели, №РД-08-276, 14.03.2014-15

  Проект "Образованието в ШУ - в служба на икономиката на знанието"., опер. прогр. Развитие на човешките ресурси, Договор 0 BG 051PO 001-3.1.07-0040, 2014

  Проект на ИБТ при БАН, одобрен по програма Еразъм+, по КД 1, Сектор "Младеж". Тема: "Фотография и реклама в културното предприемачество на Балканите", № 2014-2-ФЖ01-НЬ105-001356/ 2014-2015

  Проект: Криминалното – факти и фикции. Проект на КЖМК – 2015, ръководител П. Шуликов.

  Проект: „Младежта в действие” Balkan Youth. Open Stages. Youth in Action Program. In the Balkans Erazmus+ Youth Mobility Program off the beaten roat. Център за развитие на човешките ресурси. Международен проект на БАН, Институт по балканистика, Научен ръководител ст.н.с.ІІ ст. Доц. д-р Йорданка Бибина, Каварна, 1-10 юни, 2015.Изнасяне на лекция на тема: Фотоманипулация на действителността. Провеждане на фотопленер – семинар и подготовка на фотоизложба Каварна-Калиакра-залив Болата.

  Национален проект към Министерството на културата, РБ-Шумен – № 60/ 16.06. 2015 г. тема: „Литературни маршрути - места на паметта. Образование и туризъм" с международно участие;- финансиране: програма "Публики" към НФК, Министерство на културата; - времетраене: 1 септември 2015 - 30 юни 2016 г. „ Пътешествието на Чудомирв Турция” към фонд култура, ръководител Росица Добрева; препоръки и консултанти: проф. Я. Милчаков, доц. Й. Бибина; модератори доц. Е. Борисова, проф. Х. Мевсим; прев. Гл.ас. М. Шукриева; худ.фотогр. доц. П. Шуликов и др.

  Участие във вътрешноуниверситетски проект на КИА и КЖМК: РД–08–122/08.02. 2016 г.тема:"Непознати приятели, познати неприятели", Р-л на проекта: проф. д-р Росица Ангелова.

  Вътрешноуниверситетски научен проект на Тема: ”Градът: памет и медии“. Договор № РД-10-585/27.02.2017 г. (вх. № РД-08-117/06.02.2017). Катедра Журналистика и масови комуникации. Шуменски университет „Епископ Константин Преславски. Ръководител на проекта: проф. д.ф.н. Елка Добрева

  Проект за научни изследвания „Балканите в европейското културно пространство”, Институт за балканистика с Център по тракология “Проф.Ал.Фол” – София, БАН, 2017-2020, р-л: доц. д-р Й. Бибина, прот.№1/17.01.2017

  Вътрешноуниверситетски проект тема: "Личността в историята" - РД-08-156/9.02. 2018, научен р-л проф. д-р Росица Йорданова.

  Член на жури на ФОДАР – Международен конкурс по фотография под егидата на Софийска община, 2021

  Вътрешноуниверситетски проект, КИА и КЖМК на тема:“Жените в историята“, 2021, р-л проф. д-р Р. Ангелова РД-08-99/01.02.2021

  Национален научен проект на Факултета по хуманитарни науки на Шуменския университет към Национална научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“, финансирана от Министерството на образованието и науката /2019-2021/. ННП КИННПОР, р-л проф. В. Панайотов

  Вътрешноуниверситетски проект, КИА и КЖМК на тема:“Границата“, 2022, р-л проф. д-р Р. Ангелова - РД-08-141/10.03.2022 г. Главен редактор на т. 12, Границата, издание Обществени комуникации.

  Организационна дейност

  2009 - Отговорник по качеството в КЖМК

  2014 - Отговорник на магистърска програма "Фотография и реклама"

  Членства в научни организации

  1989 - Съюз на учените в България

  Участие като член на жури в ежегоден национален конкерс за поезия за Наградата „Иван Пейчев”, Шумен, ноември-декември, 2017

  Член на жури на фотографско биенале на фондация ФОДАР, р-л Антоан Николов