Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Гл. ас. д-р  Бисерка Илиева Стоименова
  Гл. ас. д-р Бисерка Илиева Стоименова

  Факултет: Факултет по хуманитарни науки

  Катедра: ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ НА ЛИТЕРАТУРАТА

  Кабинет: Корпус 1, стая 203

  Телефон: 054 830495 вътр. 278 К1

  Email: b.stoimenova@shu.bg

  Приемно време: I седмица: / II седмица:


  Завършен университет, специалност

  Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, Българска филология

  Месторабота преди постъпване в ШУ

  Хуманитарна гимназия "Йоан Екзарх", Шумен

  Заемани академични длъжности

  асистент (1993)

  главен асистент (1999)

  Придобити научни степени

  образователна и научна степен "доктор" (2005)

  Водени лекции и/или упражнения

  Антична литература

  Западноевропейска литература

  Увод в литературната теория

  Славянски литератури

  Избираеми дисциплини:

  Европейската класика в киното и театъра

  Елизабетинска драма и театър

  Френският аристократичен салон (XVII-XVIII в.)

  Факултативни дисциплини:

  Модернизмът в западноевропейската поезия

  Европейският постмодерен роман

  Съвременна британска драматургия

  Области на научни интереси

  Културна история на Френското просвещение; либертинска литература; социология на литературата; литературен текст - визуална култура

  Участия в проекти

  2022 - 2023 г. ННП Българистика – Национална научна програма „Развитие на българистиката в чужбина”, Договор за партньорство № ДСД-8/16.08.2022 г. Период на изпълнение: 2022-2025 г. Координатор за ШУ: проф. д-р Велка Попова

  2023 г. Национален проект към Фонд „Научни Изследвания“ – Конкурс „Българска научна периодика“ 2023, Любословие № КП-06 ПП4/16 от 11.10.2022 г. Ръководител на проекта: доц. д-р С. Неделчева

  2023 г. Проект Повишаване на квалификацията на преподавателите в ШУ по информационни технологии. Проект РД-08-52/24.01.2023. Ръководител на проекта: гл. ас. д-р Боряна Узунова – Димитрова.

  2023 г. Проект Limes slaviсus 8. Културни концепти на славянството – 2023, Договор № РД-08 132/24.02.2023. Ръководител на проекта: доц. д-р Надежда Цочева

  2022 г. Национален проект „Българска научна периодика“ към Фонд „Научни изследвания“ – 2022 г. Договор за "Любословие" - КП-06-НП-3/23 от 15.11.2021 г. Ръководител на проекта: доц. д-р С. Неделчева

  2022 г. Университетски проект Limes slaviсus 7. Културни концепти на славянството – 2022, Договор № РД-08 137/01.03.2022. Ръководител на проекта: проф. д.ф.н. Денка Кръстева

  2021 г. Национален проект към Фонд „Научни изследвания“ „Българска национална периодика“, вх. № КП-06-ПП2-66/07.10.2020 г. Ръководител на проекта: доц. д-р Светлана Неделчева

  2021 г. Университетски проект: Limes slavicus 6: Културни концепти на славянството / 200 години от рождението на Ф. М. Достоевски/” Договор № РД-21-122/04.03-21 (вх. № РД-08-98/1.02. 2021). Ръководител на проекта: проф. д-р Младен Енчев

  2020 г. Национален проект към Фонд „Научни изследвания“, Конкурс „Българска национална периодика-2020“, вх. № ФНИ-010081/13. 08. 2020. сп. Любословие, КП-06-НП1-3/ 28.09.2020. Период на изпълнение: 2020-2021 г. Ръководител на проекта: доц. д-р С. Неделчева

  2019 г. Университетски проект Limes slavicus 4 – Културни концепти на славянството. Проект № РД 08-112/ 1.02.2019 г. Ръководител на проекта: доц. д-р Теменуга Тенева

  2018 г. Университетски научен проект на Катедрата по история и теория на литературата Limes slavicus 3 - Културни концепти на славянството. Проект № РД-08-149/09.02.2018. Ръководител на проекта: проф. д-р Страшимир Цанов

  2017 г. Национален проект към Фонд „Научни изследвания“ - Конкурс „Българска национална периодика“. Вх. № НП-06/40 от 12. 09. 2017. Ръководител на проекта: доц. д-р С. Неделчева

  2017 г. Университетски проект Limes slavicus 2 - Културни концепти на славянството. Ръководител на проекта: проф. д.ф.н. Денка Кръстева. № РД-10-595

  2016г. Университетски научен проект “Литература и общество”. Ръководителна проекта доц. д-р Младен Енчев

  2015 г. Университетски научен проект “Творчеството на Иван Пейчев в контекста на българската литература”, РД-08-317 от 13.03.2015. Ръководител на проекта: проф. д.ф.н. Добрин Добрев.

  2014 г. - 2015г. Национален проект “Публики” към Национален фонд Култура - „Творци без граници”: нови практики за съвременен маркетинг на библиотеката”, Програма “Литература и кино”. Проект на НФК и РБ „Ст. Чилингиров” - Шумен пред Национален фонд Култура, 2014-2015 г., №112/15.05.2014-15, Период на изпълнение - 2014-2015 г. Ръководител на проекта: Дарина Стоянова

  2013 г. Университетски проект \\\"Култури и субкултури\\\". Проект на КИТЛ, ФХН, № РД-08-280 / 15.03.2013. Ръководител на проекта: проф. д-р В. Панайотов.

  2012 г. - 2014 г. Национален проект „Модернизиране на Центъра за дистанционно обучение на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” чрез въвеждане на съвременни електронни форми на обучение” (Европейски социален фонд 2007-2013 г.); № на проекта: BG051РО001-4.3.04-0020; период на изпълнение: 2012-2014 г. Ръководител на проекта: проф. д.ф.н. Маргарита Георгиева, координатор: проф. дфн Добрин Добрев; водеща организация: МОН – Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

  2012 г. Университетски научен проект \\\"Календарът в литературата\\\"; водеща организация: Катедра по история и теория на литературата, Шуменски университет. Ръководител на проекта: проф. д.ф.н. Д. Чавдарова

  Организационна дейност

  Отговорник по качеството в Катедрата по история и теория на литературата

  Членства в научни организации

  Българско общество за проучване на XVIII век (БАН/СУ) (2010)

  Академичен кръг по сравнително литературознание (БАН/СУ) (2012)