Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Гл. ас. д-р  Бисерка Илиева Стоименова
  Гл. ас. д-р Бисерка Илиева Стоименова

  Факултет: Факултет по хуманитарни науки

  Катедра: ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ НА ЛИТЕРАТУРАТА

  Кабинет: Корпус 1, стая 203

  Телефон: 054 830495 вътр. 278 К1

  Email: b.stoimenova@shu.bg

  Приемно време: I седмица: / II седмица:


  2004 Автореферат на дисертация за присъждане на научна и образователна степен "доктор" на тема: "Социабилност и власт в либертинския дискурс" (Шумен: Специализиран научен съвет по литературознание при ВАК и Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”, 2004), i-ii, 1-33
  2020 Стоименова, Б. Драматургичното – аспекти на класичност и модерност (Теоретичен обзор). В: Литермедия. Електронно издание на Факултета по хуманитарни науки към Шуменския университет, ISSN 2534-8906 http://litermedia.com/index.php?ind=downloads&op=entry_view&iden=322
  2019 „Без бъдеще” на Виван-Денон в контекста на френската либертинска литература на XVIII в. – В: Слово и общество / Language and society. Т. 1. Международен филологически колегиум. (Ред. С. Цанов). Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски”, 2019, с. 200-220. ISBN 978-619-201-343-1 (Online)
  2023 Сдвоявания, симетрии, отражения в романа „Авион” на Иржи Кратохвил. – В: МАТЕРІАЛИ ІІI Міжнародної славістичної конференції, присвяченої пам’яті святих Кирила і Мефодія: «НАЦІОНАЛЬНІ НАУКОВІ ТРАДИЦІЇ В СЛОВ’ЯНСЬКОМУ СВІТІ» Київ — Софія — Харків — Шумен Харківське історико-філологічне товариство 23 травня 2023, с. 353 –357.
  2023 Към концептуализацията на соматичната образност в ранната лирика на П. Яворов. – В: LIMES SLAVICUS 8. Културни концепти на славянството. Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски”, 2023, с. 245-253 ISSN 2603-3127 (Print), ISSN 2603-3135 (Online)
  2020 Драматургичното: аспекти на класичност и модерност (Теоретичен обзор). – В: сп. Литермедия (ел. издание на ФХН на ШУ), 2020 http://litermedia.com/spisanie/2020/BiserkaStoimenova.pdf
  2018 Славянският събор в София (1910 г.) на страниците на вестниците „Ден” и „Камбана”. – В: LIMES SLAVICUS 3. Културни концепти на славянството. Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски”, 2018, с. 181-191
  2016 Stoimenova, B., S. Popova. Hypertrophy of Insignificant in the novel Happy are Happy by Yasmina Reza. - SocioBrains, Issue 24, August 2016, pp. 90-99. ISSN 2367-5721 (online), www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas - Wise Decisions Ltd., Bulgaria, 2016
  2016 Хипертрофия на нищожността в романа “Блажени са блажените” на Ясмина Реза (в съавт. със С. Попова). - В: Ракла с културни кодове. Короб культурных кодов. Сборник в чест на 65-годишнината на проф. д.ф.н. Дечка Чавдарова. Изд. „Фабер”, 2016, с. 517-528; РИНЦ: http://elibrary.ru/item.asp?id=26482089
  2016 Fashion, Taste and Politics: Upsurges and Classes Rearrangement in Pre-Revolutionary France. - SocioBrains, Issue 28, December 2016, pp. 78-87. ISSN 2367-5721 (online), www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas - Wise Decisions Ltd., Bulgaria, 2016
  2014 "La Czarine": археология на политическия смисъл (Франция, Русия и "Полският въпрос" през втората половина на ХIХ век). Във: VIA SIGNORUM. Юбилеен сборник, посветен на 60-годишнината на проф. д.ф.н. Добрин Добрев. Шумен: УИ "Еп. Константин Преславски", 2014, 76-88
  2011 Министърът на модата и секретарят: социални възходи и политически банкрути в предреволюционна Франция. - Езици и култури в диалог. Традиции. Приемственост. Новаторство. София: Университетско издателство "Свети Климент Охридски", 2011, с. 514-524
  2008 Въображаемата стойност: облог, дълг, контракт в "Cosi fan tutte" на Волфганг Амадеус Моцарт. // сб. "Моцарт – теми, сюжети, контекстуализации", Летера: Пловдив, 2008, с. 163 – 171
  2008 Очарованията на “la science du monde”: социални мечтания и либертински стратегии в романа на Мариво "Преуспелият селянин" // сп."Любословие", бр. 8, УИ «Епископ Константин Преславски»: Шумен, 2008
  2007 Отвъд привидностите: либертински социабилитет и паноптизъм в романа на Ретиф дьо ла Бретон “Le Paysan Perverti” // сб. "Научни трудове", Т. 46, серия 7.3 Майски научни четения, Русе, 2007
  2005 Апорията: проникване или възможно ли е преминаването през пластовете на симулацията ("Пушкинский дом" на Андрей Битов) // сб. "Неуморният търсач", Шумен: Аксиос, 2005, 270-275
  2003 В погледа на Другия: социабилитетни и асоциабилитетни идеи в епохата на Европейското просвещение” // сб. "Диалогът на литературите в текста на културата", Шумен, 2003, 5-13
  2003 Трансформираният източник: стоицизъм и картезианство в либертинския дискурс // сб. "Епископ-Константинови четения", т. VІІІ, Шумен, 2003, 64-67
  2003 Невидимата мрежа: социабилитетът във властта на либертинската привидност // сп. "Страница", Пловдив, 2003, 2, 31-46
  2001 Стратегии на видимостта: поглед и картоиграческа измама в романа "Заблуждения на сърцето и ума на Кребийон-син" // сб. "Юбилейна научна конференция с международно участие “Университетът през третото хилядолетие”, т. ІV, Бургас, 2001, 268-274
  2001 Тема болезни в европейской литературой (Предварительный осмотр) /в съавторство с доц. д-р Д. Чавдарова/ // Studia Literaria Polono-Slavica, (ed.), Warszawa, vol. 6, 2001, 205-216
  2000 Комплексът власт – знание и проблемът за идентичността в романа "Опасни връзки на Шодерло дьо Лакло" // сб. "Лингвистика на литературния текст и теория на литературата", В. Търново, 2000, 230-239
  2000 Модусите на тялото: история на поетологичното случване в лириката на П. К. Яворов” //сп. "Български език и литература", 2000, бр. 3-4, 40-49
  2000 Нарцистичната идентичност и либертинският дискурс // сб. "Литературознание и методика на литературното обучение", Шумен, 2000, 234-240
  2000 Метаморфозите на носталгията: визии за историчното в "Хаджи Ахил" и "Учител по историята" на Иван Вазов // сп. "Страница", Пловдив, 2000, 4, 30-34
  1998 Тялото: реторика на употребите в ранните текстове на П. К. Яворов // в-к "Литературен вестник", ? 3, 1998
  1996 Принципът диалогичност в романа на Д. Дидро "Монахинята" // сб. "Епископ-Константинови четения", т. ІІІ, Шумен, 1996, 352-357
  1995 “Деконструкцията” на историята в "Папагалът на Флобер" на Джулиан Барнс // сб. Епископ-Константинови четения, Шумен, т. ІІ, 1995, 164-169. ISSN 1314-7358
  2014 Антична драма и театър – Модул за електронно обучение, Шумен: ШУ “Еп. Константин Преславски”, 2014, 60 с.
  2013 Западноевропейска литература на XVII век (Франция във Века на Абсолютизма) – Модул за електронно обучение, Шумен: ШУ “Еп. Константин Преславски”, 2013, 97 с.
  2023 Интеркултурност, интертекстуалност, интердисциплинарност (рецензия за LIMES SLAVICUS 7. Културни концепти на славянството. Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски”, 2022, ISSN 2603-3127 (Print), ISSN 2603-3135 (Online). – В: Любословие, 2023, бр. 23, с. 319 – 327. УИ “Епископ Константин Преславски” ISSN 1314-6033
  2018 Разклоняващите се диалози на литературната тематология (рецензия за книгата на Клео Протохристова „Теми с вариации. Литературнотематични етюди”. Пловдив: УИ „П. Хилендарски”, 2016). – В: Любословие, 2018, бр. 18, с. 270-276
  1999 Преподавателската ситуация и безпорядъкът на дискурсите (рецензия на сб. "Литература и образование", съст. В. Атанасов, София, ) // сп. Български език и литература, 1999, 6, 56-58
  2019 Стоименова, Б. Славянският събор в София (1910 г.) на страниците на вестниците „Ден” и „Камбана”. – В: LIMES SLAVICUS 3 - Културни концепти на славянството. Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски”, 2018, с. 181-191 ISSN 2603-3127 (Print), ISSN 2603-3135 (Online. Цитирано в: *Цанов, С. Пенчо-Славейковият епистоларен образ на руското православие. – В: LIMES SLAVICUS 4. Културни концепти на славянството. Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски”, 2019, ISSN 2603-3127 (Print), ISSN 2603-3135 (Online). Цит. на с. 68.
  2019 Стоименова, Б. Славянският събор в София (1910 г.) на страниците на вестниците „Ден” и „Камбана”. – В: LIMES SLAVICUS 3. Културни концепти на славянството. Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски”, 2018, с. 181-191 ISSN 2603-3127 (Print), ISSN 2603-3135 (Online). Цитирано в: **Chavdarova. D. Limes Slavicus: A Project of the Department of History and Theory of Literature at Konstantin Preslavsky University of Shumen (Bulgaria) (transl. from Bulgarian S. Nedeltcheva), Colloquia Humanistica 8 (2019), pp. 397-412. ISSN: 2392-2419. Цит. на с. 409
  2018 Стоименова, Б. Модусите на тялото: история на поетологичното случване в лириката на П. К. Яворов. – В: Български език и литература, 2000 (3-4), 40-49. Цитирано в: *Цочева, Н. За душата крин (Н. Лилиев) и жената крин (Ем. Дворянова). – В: Любословие, 2018, 18, 175-191. ISSN 1314-6033. Цит. на с. 177
  2017 Стоименова, Б. Невидимата мрежа: социабилитетът във властта на либертинската привидност. В: Страница, 2003, 2, 31-46. Цитирано в: *Кръстева, Д. Руската дворянска култура в края на Златния век. Пари и аристократичен етос. Любословие, 2017, 17. ISSN 1314-6033. - Цит. на с. 142.
  2017 Стоименова, Б. Социабилност и власт в либертинския дискурс (Автореферат). Шумен: УИ “Епископ Константин Преславски”, 2004, 1-33. Цитирано в: *Кръстева, Д. Руската дворянска култура в края на Златния век. Пари и аристократичен етос. Любословие, 2017, 17. ISSN 1314-6033. - Цит. на с. 138, 142.
  2017 Стоименова, Б. Въображаемата стойност: облог, дълг, контракт в Cosi fan tutte на Волфганг Амадеус Моцарт. В: Моцарт - теми, сюжети, контекстуализации (съст. К. Протохристова, Д. Николова). Пловдив: Летера, 2008, с. 163-171. Цитирано в: *Кръстева, Д. Руската дворянска култура в края на Златния век. Пари и аристократичен етос. Любословие, 2017, 17. ISSN 1314-6033. - Цит. на с. 142, 143.
  2016 Стоименова, Б., С. Попова. Хипертрофия на нищожността в романа “Блажени са блажените” на Ясмина Реза. - В: Ракла с културни кодове. Короб культурных кодов. Сборник в чест на 65-годишнината на проф. д.ф.н. Дечка Чавдарова. Изд. „Фабер”, 2016, с. 517-528; РИНЦ: http://elibrary.ru/item.asp?id=26482089. Цитирано в: Шуликов П. С Русия в сърцето. Празнично имеславие. Рецензия на сборник Ракла с културни кодове. Сборник в чест на 65-годишнината на проф. Д. Чавдарова. // Език и литература, 2016, кн. 3-4. ISSN 0324-1270. – Цит. на с. 221.
  2015 Стоименова Б. Метаморфозите на носталгията: визии за историчното в Хаджи Ахил и Учител по историята на Иван Вазов // сп. Страница, Пловдив, 2000, 4, 30-34. Цитирано в: Чавдарова Д. Русия и руската литература в творчеството на Иван Вазов. Шумен, УИ “Епископ Константин Преславски”, 2015, с. 106
  2015 Стоименова, Б. Тема болезни в европейской литературе (предварительный осмотр) (в съавторство с Д. Чавдарова) // Studia Literaria Polono-Slavica. Morbus, medicamentum et sanus Choroba, lek i zdrawie. – 2001. – No 6. – С. 205–215. Цитирано в: *Маланій Н. І. НЕНОРМАТИВНЕ ТІЛО ЯК ЗАГРОЗА ВТРАТИ ОСОБИСТОСТІ (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ ЛІЗИ ДЖЕНОВИ «ВСЕ ЩЕ ЕЛІС») Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія. 2015 No 19 том 2, с. 90-92 (ISSN 2409-1154). - Цит. на с. 91.
  2013 Стоименова, Б. Тема болезни в европейской литературе (предварительный осмотр) (в съавторство с Д. Чавдарова) // Studia Literaria Polono-Slavica. Morbus, medicamentum et sanus Choroba, lek i zdrawie. – 2001. – No 6. – С. 205–215. Цитирано в: Стенина, В.Ф. Мифология болезни в прозе А.П. Чехова : монография / В.Ф. Стенина. – Барнаул : АлтГПА, 2013. – 204 с. ISBN 978-5-88210-710-8. - Цит. на с. 14, 93-94.
  2012 Стоименова, Б. Метаморфозите на носталгията: визии за историчното в „Хаджи Ахил” и „Учител по историята” на Иван Вазов. // Страница, 2000, 4. Цитирано в: Чавдарова, Д. Вещи как участники межкультурной коммуникации (на материале текстов болгарской литературы и мемуаристики конца ХІХ века). – В: Концепт Вещи в славянских литературах, Москва: Российская академия наук, 2012, 167-178, с. 172
  2012 Стоименова, Б. Въображаемата стойност: облог, дълг, контракт в Cosi fan tutte на Волфганг Амадеус Моцарт. - „Моцарт – теми, сюжети, контекстуализации”, Пловдив 2008. Цитирано в: Цанкова, Т. Моцарт – юбилейни размисли за буквара. – В: Lettera et lingua, e-journal, Зима 2011 , София, януари 2012
  2008 Стоименова, Б. Тема болезни в европейской литературе (предварительный осмотр) (в съавторство с Д. Чавдарова) // Studia Literaria Polono-Slavica. Morbus, medicamentum et sanus Choroba, lek i zdrawie. – 2001. – No 6. – С. 205–215. Цитирано в: Гудкова, В. В. Рождение советских сюжетов: Типология отечественной драмы 1920-х – начала 1930-х годов. М.: Новое литературное обозрение, 2008. - 456 с. (Новое литературное обозрение. Научное приложение. Вып. LXVIII). ISBN: 978-5-86793-558-0. - Цит. на с. 207, 210, 217.
  2002 Стоименова Б. Метаморфозите на носталгията: визии за историчното в “Хаджи Ахил” и “Учител по историята” на Иван Вазов - В: Страница, Пловдив, 2000, 4, 30-34. ISSN 1310-9081. Цитирано в: Протохристова, К. “Хаджи Ахил” или сопотският бръснар. Движения в парадигмата”. В: Литературен вестник, 2002, 10-16. 07. 2002. - Цит. на с. 14.
  2018 Славянският събор в София през 1910 г.: Pro et Contra. Електронно приложение на сборника LIMES SLAVICUS 3 Културни концепти на славянството. Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски”, 2018, ISSN: 2603-3135