Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Ст. преп. д-р Наталия Петкова Лечева
  Ст. преп. д-р Наталия Петкова Лечева

  Факултет: Факултет по хуманитарни науки

  Катедра: ГЕРМАНИСТИКА

  Кабинет: Корпус 2, стая 313a

  Телефон: 054 830495 вътр. 245 K2

  Email: n.lecheva@shu.bg

  Приемно време: I седмица сряда 14-16, / II седмица сряда 14-16, К2 - 313а;


  Завършен университет, специалност

  ШУ ”Епископ Константин Преславски”, специалност Немска филология

  Заемани академични длъжности

  2001 - 2004 - асистент

  2004 - 2011 - старши асистент

  2011 - 2014 главен асистент

  2014 - 2018 преподавател

  2018 - старши преподавател

  Придобити научни степени

  2015 г. - доктор по Германски езици (Съвременен немски език)

  Водени лекции и/или упражнения

  Практически немски език (лаб. упр.)

  Германистична лингвистика II ч. - Лексикология/Фразеология/Словообразуване(лекции; сем.упр.)

  Немски като втори чужд език - (лекции; лаб. упр.)

  Специализиран превод - (лекции; сем. упр.)

  Германистична лингвистика III ч. - Морфология, Синтаксис (лекции; сем. упр.)

  Контрастивна лингвистика - (лекции; сем.упр.)

  Художествен превод - (лекции; сем.упр.)

  Превод на специализирани текстове (практикум)

  Превод на художествени текстове (практикум)

  Предварителна и последваща редакция на невронен машинен превод (лекции, сем. упр.)

  Специални теории на превода (лекции, сем. упр.)

  Техники в използването на речници (лекции, сем. упр.)

  Компютърно подпомогнат превод (лекции, сем. упр.)

  Херменевтика на превода (лекции, сем. упр.)

  Германистична лингвистика IV ч. - Текстолингвистика, Стилистика (лекции; сем. упр.)

  Увод в теорията на превода - (лекции; сем. упр.)

  Области на научни интереси

  лексикология и словообразуване на немския език

  семантика и лексикография

  преводознание и художествен превод

  Специализации

  1997г. - специализация в педагогически университет гр. Фрайбург, Германия

  1999г. - специализация във Виенския университет в рамките на CEEPUS-проект

  2003г. - лятна академия на Пакта за стабилност в Югоиизточна Европа на о.Сали, Хърватия

  2010г. - специализация в университета в гр. Потсдам, Германия

  2013г. - специализация в университета в гр. Потсдам, Германия

  Участия в проекти

  Проект на ”Пакта за стабилност” в Югоизточна Европа, Хърватия, 2003

  Университетски проект РД-09-1366 "Чуждото и текстът", ръководител: доц. д-р С. Бойчева, 2008

  Университетски проект РД-05-268 "Културно-специфични различия в езиците и текстовете", ръководител: доц. д-р С. Бойчева, 2009

  Университетски проект РД-05-347 "Перспективи и шансове на германистиката през ХХI век", ръководител: доц. д-р С. Бойчева, 2010

  Партньорство между Германистичните институти на Потсдамския и Шуменския университет, 2010-2013.

  Университетски проект РД-05-167 "Езиците и културите във (взаимо)действие", ръководител: доц. д-р С. Бойчева, 2011

  Университетски проект РД-05-264 "Език на културата и култура на езика", ръководител: доц. д-р А. Димитрова, 2012

  Университетски проект РД-08-272 "Език – памет – фикция – лъжа", ръководител: доц. д-р Антоанета Димитрова, 2013

  Университетски проект РД-08-271 "Език и комуникация в образователната и научната сфера", ръководител: доц. д-р Антоанета Димитрова, 2014

  Национален проект № BG051PO001-3.3.07-0002 „Студентски практики“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г.“, съфинансирана от Европейския социален фонд и ЕС (2012-2014)

  Партньорство между Германистичните институти на Потсдамския и Шуменския университет, 2014-2015

  Университетски проект РД-08-318 ”Германистиката - вчера, днес и утре”, ръководител: доц. д-р Антоанета Димитрова, 2015

  Университетски проект РД-10-440 ”Език - литература – медии”, ръководител: доц. д-р Нели Митева, 2016

  Университетски проект РД-08-112 „Език, медии, култура във взаимодействие ”, ръководител: д-р Даниела Кирова, 2017

  Университетски проект РД-08-157 ”Повишаване на чуждоезиковата компетентност на преподавателите и докторантите в Шуменския университет”, ръководител: доц. д.ф.н. С. Бойчева, 2018

  Проект РД 08-92 ”Дни на немския език и култура 5-16 февруари 2018 г.”, ръководител: д-р Даниела Кирова, 2018

  Проект РД 19-08-05”Език и комуникация - медиалингвистични измерения”, ръководител: д-р Гергана Герова, 2019

  Проект РД-08-97 ”Чуждоезиково обучение на преподавателите и докторантите в Шуменския университет”, ръководител: доц. д.ф.н. С. Бойчева, 2019

  Проект РД-08-142 ”Интегративни, интеркултурни и интерактивни аспекти на чуждоезиковото обучение”, ръководител: ст. преп. д-р А. Добрева, 2020

  Проект РД-08-113 "Повишаване на чуждоезиковата компетентност на преподавателите и докторантите в Шуменския университет", ръководител: проф. д.ф.н. Сн. Бойчева, 2020

  Проект РД-08-97 „Филологиите в дигиталното съвремие – традиции и предизвикателства“; ръководител: ст. преп. д-р Наталия Лечева, 2021

  Проект РД-08-135/1.03.2022. „Съвременната научна продукция в хуманитаристиката и световната система за научно публикуване“, ръководител: доц. д-р Айля Илиязова, 2022

  Проект РД-08-137/24.02.2023 „Дигитален профил на хуманитаристиката – отправни точки и посоки“, ръководител: доц. д-р Айля Илиязова, 2023

  Организационна дейност

  Член на Общото събрание на ШУ „Епископ Константин Преславски“

  Член на Факултетния съвет на Факултета по хуманитарни науки

  Отговорник на магистърска програма Немска филология - Лингвистика и превод

  Членства в научни организации

  Съюз на германистите в България