Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Ст. преп. д-р Наталия Петкова Лечева
  Ст. преп. д-р Наталия Петкова Лечева

  Факултет: Факултет по хуманитарни науки

  Катедра: ГЕРМАНИСТИКА

  Кабинет: Корпус 2, стая 313a

  Телефон: 054 830495 вътр. 245 K2

  Email: n.lecheva@shu.bg

  Приемно време: I седмица сряда 14-16, / II седмица сряда 14-16, К2 - 313а;


  2015 2015 - Отношението на лексикографската еквивалентност в двуезикови речници с немски и български език. Автореферат на дисертация, Шумен:Университетско издателство: „Епископ Константин Преславски”
  2021 Отношението на лексикографската еквивалентност в двуезични речници с немски и български език, ел. книга,издателство Славена, Варна, 2021, ISBN 978-619-190-195-1
  2021 За невронния машинен превод и пост-редакцията в обучението по преводознание. В: Научна поредица „Филологически ракурси“. Том IV. Снежана Бойчева, Антоанета Димитрова, Даниела Кирова (Съст.). Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски“ 2021: 86-96, ISSN: 2603-4298
  2016 Zur Aequivalentendifferenzierung in zweisprachigen Woerterbuechern am Beispiel des Sprachenpaars Deutsch und Bulgarisch. В: Митева, Н., Бойчева, С., Кирова, Д.: Език - литература - медии, ел. издание, Издателство на ШУ, 2016
  2014 Разграничаване на еквивалентите в двуезичните речници на немски и български език. B: А. Димова; С. Бойчева; А. Димитрова (съст.). Език и комуникация в образователната и научната сфера. УИ „Епископ Константин Преславски“: Шумен 2014, стр. 68 - 89.
  2013 Двуезичните речници с немски и български език като помощни средства при възприемане и създаване на чуждоезичен текст. Годишник, т.XXІV А, 2013, с.277 - 290.
  2012 “Die zweisprachigen Woerterbuecher mit Deutsch und Bulgarisch und ihr Nutzwert ber der Textproduktion und –rezeption”. В: Pavel Petkov, Snezhana Boycheva, Antoaneta Dimitrova (Hg.), unter Mitarbeit von Katalin Sebestyen. Sprache der Kultur und Kultur der Sprache, Festschrift fuer Prof. Dr. sc. Ana Dimova, , Veliko Tarnovo: Faber, 2012, с. 148-156.
  2009 „Лексикографията – минало и настояще” – В: Всекидневието – места, памет, езици. Фабер: Велико Търново, 2009 (Научна конференция „Всекидневието – места, памет, езици”, май 2008 г., Шумен) , стр. 277 – 284
  2009 „За някои особености на двуезичните речници с немски и български език” – В: Владеенето на чужд език – условие за успешен бизнес. Наука и икономика: Варна, 2009 (Кръгла маса „Владеенето на чужд език – условие за успешен бизнес”, юни 2009 г., Варна) издателство „Наука и икономика” гр. Варна; стр. 281 - 287
  2008 "Исторически преглед на двуезичните речници с немски и български език". В: Годишник на МГУ “Св. Иван Рилски”, Том 51, Св. IV, Хуманитарни и стопански науки, 2008 г. София, стр.105-110
  2003 SMS - eine neue Kommunikationsform. Sprachanalyse der SMS.// International scientific conference Unitech `03 Gabrovo, 2003, S. 206-210
  2005 Помагало за кандидат-студенти по немски език (в съавторство със С. Бойчева, А. Димитрова, С. Атанасова, А. Иванова и Н. Лечева). Университетско издателство “Еп. К. Преславски” Шумен, 2005 г.