Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Доц. д-р  Галя Вълчева Йорданова
  Доц. д-р Галя Вълчева Йорданова

  Факултет: Факултет по хуманитарни науки

  Катедра: ТЕОЛОГИЯ

  Кабинет: Корпус 3, стая 507

  Телефон: 054 830495 вътр. 373 К3

  Email: g.iordanova@shu.bg

  Приемно време: Присъствени дни: I сед. – четвъртък от 12.00 до 14.00 ч. ; ІІ сед. - вторник от 12.00 до 14.00 ч.


  Завършен университет, специалност

  Шуменски университет ”Епископ Константин Преславски”

  ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"

  магистър по Психология

  магистър по Теология;

  магистър по Археология;

  бакалавър по Социална педагогика

  Месторабота преди постъпване в ШУ

  От 1993 до 1999 - медицинска сестра в МБАЛ – Шумен; ул. Васил Априлов № 17, Шумен, 9700.

  Заемани академични длъжности

  От 2023 г. - доцент при Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”, ул. Университетска № 115, Шумен, 9712.

  От 2008 г. – главен асистент по теология при Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”, ул. Университетска № 115, Шумен, 9712.

  От 2007 г. – асистент в катедрата по теология при Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”, ул. Университетска № 115, Шумен, 9712.

  Придобити научни степени

  2007 г. - присъдена научна степен “доктор по теология”

  Водени лекции и/или упражнения

  Християнка етика - лекции и упражнения;

  Етически системи - лекции и упражнения;

  Християнска философия - лекции и уражнения;

  Християнска антропология - лекции;

  Християнска социология - упражнения, а за уч. 2015-2016 г., 2016/2017 г. и лекции

  Църковна археология - лекции ( за уч. 2015-2016 г.), (за уч. 2016/2017 г.)

  Православна духовност - лекции;

  Патрология - лекции (до уч.2015-2016 г.)

  Църковна археология - лекции и упражнения

  Християнско изкуство СУ

  Психология на религията - лекции и уражнения;

  Агиология - лекции и упражнения за уч. 2009/2010 г.;

  Приложна етика (магистри)

  Проблеми на теогносиса (магистри от уч. 2013-2014)

  ИД: Педагогическа етика

  ИД: Религия и култура

  ИД: Религия и медицияна - лекции

  ИД: Религия и тероризъм - лекции

  ИД: Византийска философия

  ИД: Феноменология на свободата

  ИД: Феноменология на човешката екзистенция (от уч. 2014/2015 г.)

  ФД: Философски школи в Православния изток

  ФД: Антична философия и християнство

  ИД: Религия, култура и идентичност (от уч. 2014-2015 г.) нов курс

  ИД: Сурдопедагогика при изучаването на религия в училище от. уч. 2017-2018 г.) нов курс

  ИД: Играта в обучението по религия (от. уч. 2017-2018 г.) – нов курс

  ИД: Изток-Запад: богословско-философски ракурс (от уч. 2016-2017 г.)-нов курс

  ФД: Християнството и тайните общества (от уч. 2017-2018 г.)-нов курс

  Изграждане на ценностни ориентации у учениците чрез обучението по Религия (уч. 2017-2018 г.) – нов курс

  ФД: Християнско душегрижие (нов курс) за 2019-2020

  ИД: Хуманизъм и вяра - богословско-философски ракурс (нов курс) за 2020-2021 г.

  История на религиите Л и СУ (за уч. 2019-2020 г.)

  История на религиите Л и СУ (за уч. 2021-2022 г.

  Патрология Л и СУ (за уч. 2021-2022 г.

  Области на научни интереси

  етика, философия, археология, история, медицина

  Специализации

  Обучение по программа Практический курс русского языка как иностранного, 24-зо сентебря 2018, Москва

  Участия в проекти

  УНИВЕРСИТЕТСКИ:

  2008

  Изследване на основни тематични гнезда в систематическото богословие (Традиции и постижения през последните 25 години), доц. д-р А. Кръстев, ШУ „Еп. Константин Преславски”

  2009

  Анализ на фрагменти от класически богословски съчинения и адаптация на същите. (Изследване на някои тематични проблеми в систематическото богословие) с научен ръководител доц. д-р А. Кръстев. В проекта са включени и двама студенти от специалност “Теология” - Борислав Иванов Галчев и Милен Георгиев Ковачганев.

  2010

  Стопански комплекси в Северозападната част на Външния град на Плиска, 2010, с научен ръководител доц .д-р Стоян Витлянов, ШУ „Еп. Константин Преславски”, 2 преподаватели, 10 студента.

  2011

  Занаяти и занаятчийско производство във феодалните имения на Плиска, , научен ръководител доц. д-р И. Петров, ШУ „Еп. Константин Преславски” 2 преподаватели, 10 студента.

  2012

  Ролята на обект № 41 в архитектурата на Външния град на Плиска през Х век. Научен ръководител: доц. д-р Ст. Витлянов, ШУ „Еп. Константин Преславски”, 2 преподаватели, 10 студента.

  2013

  Варварите и Империята. Научен ръководител: доц. д-р Ст. Витлянов, ШУ „Еп. Константин Преславски”, 5 преподаватели, 14 студента.

  ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.04-0020 „Модернизиране на Центъра за дистанционно обучение на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” чрез въвеждане на съвременни електронни форми на обучение“, ръководител – проф. д.п.н Маргарита Георгиева

  Проект „BG051РО001/3.3.07-0002 „Студентски практики\\\\\\\", ръководител – проф. д-р Русанка Петрова, бенефициент - МОН

  2014

  Християнството в Югоизточна Европа (цивилизационни и политически аспекти ” - Договор № РД –10- 609/ 04. 04. 20 14 г . научен .ръководител доц. д-р И. Топалилов

  Национални

  Проект „BG051РО001/3.3.07-0002 „Студентски практики\\\\\\\", ръководител – проф. д-р Русанка Петрова, бенефициент - МОН

  ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.04-0020 „Модернизиране на Центъра за дистанционно обучение на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” чрез въвеждане на съвременни електронни форми на обучение“, ръководител – проф. д.п.н Маргарита Георгиева

  2015 г.

  България в европейската култура, наука, образование и религия, РД-08-321/13.03.2015 г., ръководител проф. д-р Р. Ангелова

  2016 г.

  Непознати приятели – познати неприятели - РД–20–438/ 07.03.2016 г., с научен ръководител проф. д-р Р. Ангелова

  Национални:

  2016 г.

  Проект BG05М2ОР001-2.002-0001 „Студентски практики – Фаза I“, бенефициент – Министерството на образованието и науката.

  2017

  Университетски:

  1. Война и общество, РД–08–113/ 06.02.2017 г, с научен ръководител проф. д-р Росица Ангелова

  2. Чуждоезиковата подготовка на кадрите в Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ - практико-приложни аспекти, научен ръководител доц. д-р Сн. Бойчева,Вх. №РД-08-94/06.02.2017

  Национални:

  1. Студентски практики – фаза 1, Национален проект по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, BG05M2OP001-2.003-0001, 2017.

  2018

  Университетски:

  1. Личността в историята, РД-08-156/9.02. 2018 г, с научен ръководител проф. д-р Росица Ангелова

  2. Повишаване на чуждоезиковата компетентност на преподавателите и докторантите в Шуменския университет, с научен ръководител доц. д-р Сн. Бойчева, Вх. №РД-08-157/09.02.2018

  Национални:

  1. Студентски практики – фаза 1, Национален проект по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, BG05M2OP001-2.003-0001, 2018.

  2019 г-

  Университетски

  1. Проект \\\" Град и градска култура\\\" - РД-08-110/01.02.2019 г. научен ръководител проф. д-р Росица Ангелова

  2. Чуждоезиково обучение на преподаватели и докторанти в Шуменския университет, Вх. № РД-08-97/01.02.2019 г. Ръководител доц. д.ф.н. Сн. Бойчева

  2020 г.

  Национален проект:

  2020 г. Проект BG05M2OP001-2.013-0001 на МОН „Студентски практики – Фаза 2” финансиран от ОП НОИР - академичен наставник

  Университетски проекти:

  2020 г. Проект BG05M2OP001-2.013-0001 на МОН „Студентски практики – Фаза 2” финансиран от ОП НОИР - академичен наставник, Вх. № РД-08-113/03.02.2020 г., научен ръководител проф. д.ф.н. Сн. Бойчева

  2020 г. Проект \\\"Митовете в историята\\\" Вх. № РД-08-144/ 5.02.2020 г., научен ръководител проф. д-р Росица Ангелова

  2021 г.

  Национален проект:

  20201 г. Проект BG05M2OP001-2.013-0001 на МОН „Студентски практики – Фаза 2” финансиран от ОП НОИР - академичен наставник

  Университетски проекти:

  2021 г. Проект \"Жените в историята\" Вх. №РД-08-99/01.02.2021 г., научен ръководител проф. д-р Росица Ангелова

  2022 г.

  национални проекти:

  Проект BG05M2OP001-2.013-0001 на МОН „Студентски практики – Фаза 2” финансиран от ОП НОИР - академичен наставник

  университетски проекти:

  Проект "Границата", с научен ръководител проф. д-р Росица Ангелова

  2023

  Проект "Забравени/забранени книги"-РД-08-133/24.02.2023 г, с научен ръководител проф. д-р Росица Ангелова

  Организационна дейност

  Ръководство на студенти за научни публикации:

  за зимен семестър на 2014-2015 г.

  • Александър Александров – ІІІ курс, Теология

  • Сергей Саркизов – ІІІ курс, Теология

  • Росица Йорданова – ІІІ курс, Теология

  за летен семестър на уч. 2014-2015 г.

  Александър Александров - ІІІ курс Теология

  Росица Боянова - ІІІ курс Теология

  Сергей Саркизов - ІІІ курс Теология (ръководство на презентация)

  Рецензент на научна публикация на студент:

  Кристиян Пенев - ІІІ курс, Теология (уч. 2014-2015 г.)

  за зимен семестър на уч. 2015-2016 г.

  Александър Александров - IV курс, Теология

  Росица Боянова - IV курс, Теология

  Стефан Боянов - ІІ курс, Теология

  За уч. 2016-2017

  Мехмед Ялъм, 1 курс, История

  Пламена Енчева, 4 курс Теология

  Атанас Киров, 1 курс , Теология

  Драгомир Драгнев, 1 курс Теология

  Ръководство на студентска проблемна семинарна група по Основи на християнската философия за уч. 2015-2016 и 2016-2017 г.

  за уч. 2017-2018 г.

  Атанас Киров, 1 курс , Теология

  Драгомир Драгнев, 1 курс Теология

  Йовко Йорданов, 1 курс , Теология

  Тодор Тодоров, 3 курс, Теология

  Николай Митев, 3 курс Теология

  Ръководство на студентска проблемна семинарна група по Основи на християнската философия

  2018 г.:

  • рецензия на дипломна работа на тема: „Християнската любов като основа на отношенията в семейството“ на Стефан Боянов, IV курс, ОКС – бакалавър, теология

  • Ръководство на студенти за участие в научен форум Пролетни празници на духовността, 9 май 2018 г.

  Драгомир Димитров 1 курс, Теология

  Тодор Тодоров, 1 курс Теология

  Йовко Йорданов, 1 курс, Теология

  • Ръководство на студент за участие в Национален филологически колегиум Слово и общество. 22-23 ноември 2018г., Шумен.

  Веселин Василев, 3 курс Теология

  • Ръководство на студенти за участие в научен форум Осми академични Рождественски четения, 13.12.2018 г.

  Атанас Кирилов 2 курс, Теология ,

  Драгомир Димитров 2 курс, Теология

  Калоян Василев, 3 курс, Теология

  Пламен Стоянов, 3 курс, Теология

  Курсов ръководител на ІV курс теология за уч. 2020-2021 г.

  Ръководство на студент за участие в Национален филологически колегиум Слово и общество. 13-14 ноември 2020г., Шумен.

  Атанас Киров, ІV курс, теология

  Ръководство на студенти за участие в Десети академични Рождественски четения - 16.12.2020:

  Иван Иванов, Теология, І курс

  Христо Христов, Теология, ІІ курс

  Жаклин Кехайова, Теология, ІІ курс

  Николай Дяков, Теология, ІІ курс

  Щерянка Добрева, Теология, ІІ курс

  Атанас Киров, Теология, ІV курс

  Организиране и провеждане на Десети академични Рождественски четения чрез онлай платформа

  Ръководство на студент за участие с доклад в 9-та студентска научна конференция "Екология и околна среда", 23-24 април 2021:

  Бойчо Борисов, І курс Теология

  Членства в научни организации

  Съюз на учените в България - клон Шумен

  Асоциация на българите по света

  Държавни и/или научни награди

  Оценител на учебници към МОН