Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Доц. д-р  Галя Вълчева Йорданова
  Доц. д-р Галя Вълчева Йорданова

  Факултет: Факултет по хуманитарни науки

  Катедра: ТЕОЛОГИЯ

  Кабинет: Корпус 3, стая 507

  Телефон: 054 830495 вътр. 373 К3

  Email: g.iordanova@shu.bg

  Приемно време: Присъствени дни: I сед. – четвъртък от 12.00 до 14.00 ч. ; ІІ сед. - вторник от 12.00 до 14.00 ч.


  2007 Християнската вяра и духът на новото време. Дисертация за придобиване на образователната и научна степен “доктор”, З43 с. Защитена през 2007. Автореферат29 с
  2023 Йорданова, Г. Измерения на страха. Шумен: Унив. изд. \"Еп. Константин Преславски\", 2023, ISBN 97 8 -6 19 -20 1 -7 00 -2
  2012 Вяра и знание(Съвременни предизвикателства). Шумен: Унив. изд. „Еп. Константин Преславски”, 2012, ISBN 978-954-577-624-3
  2011 Измерения на вярата (богословско-философски паралели). Шумен, 2011, 208 стр., ISBN 978-954-577-585-7
  2020 Йорданова, Г. (Не)справедливостта на военните конфликти в светлината на Библията“. – В:Сборник-материали от ІХ-та Научна конференция “Военните конфликти на религиозна основа“, София, 2020, , ISBN 978-619-90796-8-3, с. 17-23
  2019 Galya Yordanova ”Bulgaria”. The Communitys centres – A source of Spirituality (Community Centre “Fater Paisii”, Village Gradishte, Shumensko and Community centre “Fermer - 1903”, Village Panayot Volovo, Shumensko), - SocioBrains. International scientific refereed online journal with impact factor, ISSUE 52, Desembre, 2018, ISSN 2367-5721, pp. 61-68. http://sociobrains.com/bg/top/issues/; http://sociobrains.com/bg/top/issues/Issue+52%2C+December+2018/; http://sociobrains.com/MANUAL_DIR/SocioBrains/Issue%2052,%20December%202018/8_%20Galya%20Yordanova.pdf
  2018 Йорданова, Г. Трансграничното сътрудничество като фактор за развитието на религиозния туризъм (по примера на Бесарбовския манастир). В: Писменост, книжовници, книги: българската следа в културната история на Европа : материали от Петата национална конференция по история, археология и културен туризъм \"Пътуване към България\" - Шумен, 26-28.04.2016 година, Шумен : Унив. изд. \"Епископ Константин Преславски\", 2018, ISBN - 978-619-201-213-7, 484-491.
  2017 Йорданова, Г. Обучението по религия в училище – мисията (не)възможна. В: Сборник-доклади от XII Международен Балкански Образователен и Научен Конгрес „Образование за живота, професионалната реализация и благополучието“. Несебър, 2017, ISSN 2535-1125 (online), с. 461-471, http://uni-sz.bg/truni4/wp-content/uploads/pf/file/2017-2018/Izdaniya_PF/12_Congress_2017/EDUCATION%20FOR%20LIFE,%20WORK%20AND%20WELL-BEING.pdf, http://uni-sz.bg/truni4/wp-content/uploads/pf/file/2017-2018/Izdaniya_PF/12_Congress_2017/5_section/5-3_Galia%20Yordanova.pdf https://www.sindexs.org/JournalList.aspx?ID=4325
  2016 Yordanova, G. Human freedom - philosophical-theological parallels. В: Мултикултурният човек. Сборник в чест на проф. д.и.н. Камен Гаренов (отец Петър Гарена), Том 2, Богословие, църковна история и християнско изкуство. Общество, образование и култура. София: ИК \"Гутенберг\", 2016, ISBN - 978-619-176-080-0, с. 809-815.
  2015 Йорданова, Г. Религиозният страх – измерения в съвременния контекст. В: Религии - култури - политики. (Балканите 20. - 21. век.). София: Изд. \"Ан-Ди\", 2015, ISBN - 978-619-7221-04-6, с. 209-225.
  2014 Йорданова, Г. Моралните конфликти в контекста на християнската етика. – В: ХХ-те „Епископ –Константинови четения” - „Контакти и конфликти”, 2014, Шумен: УИ „Еп. Константин Преславски“, ISSN, електронно издание с формат интерактивен *pdf: 1314-7358, с. 121-132
  2014 Йорданова, Г. Изучаването на религия в българското училище от 90-те години на ХХ век до днес (17 години по-късно). – В: Научни трудове - Съюз на учените в България, клон Кърджали [Електронен ресурс] : юбилейна научна конференция с международно участие \"Науката и образованието - традиции и бъдеще\", Том 5, 2014, COBISS.BG-ID - 1288176100
  2013 Към въпроса за човешката свобода. – В: Вяра и знание. Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на проф. Ангел Кръстев и 20-годишнината от създаването на специалност "Теология" в Шуменския университет, Шумен, 2013, 71-77.
  2013 Йорданова, Г. Към философския аспект на концепта „свобода”. – В: „Културни концепти на политическото: сборник от статии”. София: , София : За буквите-О писменехь, 2013, ISBN - 978-954-2946-80-9, с. 209-225.
  2012 Митрополит Климент Търновски - за науката и образованието. – В: Обществото на знанието и хуманизмът на ХХІ век. Девета нац. конфер. с международно участие, София, 1.11.2011. "За буквите - `О писменехь", София, 2012, с. 284-294.
  2012 Философски измерения на понятието „време”. – Във: ЕпископКонсатантинови четения, Шумен, 2012, с.80-89
  2012 Понятието свобода през погледа на античните философи. – Във: 40 години Шуменски университет 1971-2011. Сборник научни трудове от национална конференция с международно участие. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 2012, с. 659-669.
  2012 Филосовско-етически размисли върху понятието „справедливост”. – Във: Научна сесия 2011. Сборник научни трудове. Част ІІІ., (в съавт. с Н. Неделчев), Шумен, 2012, с. 101-107.
  2012 Информационната среда като фактор за духовно-нравственото възпитание на личността. – Във: ЕпископКонсатантинови четения, (в съавт. с Н. Неделчев), Шумен, 2012, с.244-250.
  2011 Проблемът за свободата в екзистенциализма. – В: ЕпископКонстантинови четения “Vivat academia”, Шумен, 2011, с. 195-203.
  2010 Религията за ГМО и храните. - В: Сборник научни трудове, Т. ІV, част І, Кърджали, 2010, с. 278-285
  2010 Към въпроса за психологическото измерение на вярата. - В: ХVІІ ЕпископКонстантинови четения, Шумен, 2010, 233-243
  2010 Йорданова, Г.Преглед на Трудове на катедрите по история и богословие от том І до том ІХ. - В: ХVІІ ЕпископКонстантинови четения, Шумен, 2010, (в съавт. с Георги Динев), с.275-289
  2010 Йорданова, Г. Вяра и суеверие (богословско-философски успоредици). - В: VІІІ СветиНиколаевски православни образователни четения. Бургас, 2010, с. 68-75
  2009 Multicultural Tendencies in the Context of Religious Education in Bulgarian Schools. – In: The 5-th internacional Balkan Education and Science Congreess “ Education in theBalkans Today”, Vol. 2, October, 01 – 03, Edirne, Turkey, 2009, pp. 221-222
  2009 Yordanova, G.Multicultural Tendencies in the Context of Religious Education in Bulgarian Schools. – In: The 5-th internacional Balkan Education and Science Congreess “ Education in theBalkans Today”, Vol. 2, October, 01 – 03, Edirne, Turkey, 2009, pp. 221-222
  2009 Йорданова, Г. Духовни аспекти на глобализацията (традиция и вяра) – В: VІІ-ми “Св. Николаевски” православни образователни четения, , 04-05.12.2008, Бургас, 2009, с. 113-127
  2009 Йорданова, Г. Професия и професионална етика (богословски аспекти). - В: Епископ-Константинови четения, 14, Шумен, 2009, с. 161-164
  2009 Йорданова, Г. Към въпроса за еконравствеността. - В: Годишник на Шуменския университет, Природни науки, Биология, т. ХІХ, 2009, с. 216-225
  2009 Йорданова, Г. Към въпроса за идентификацията на личността.- В сборник-материали от Международна научна конференция “Развитие на икономиката и обществото на основата на знанието”, 4-5 юни 2009, Стара Загора, с. 146-149
  2008 Значението на изучаването на християнските нравствени ценности в училище. – В: VІ-ти “Св. Николаевски” православни образователни четения, 30.11 –01.12.2007, Бургас, 2008, с. 140-145
  2008 Към въпроса за личността в християнството. – В: Историкии, Т. 3 – в чест на 60- годишнината на доц. Ст. Витлянов, Шумен, 2008, с.292-299
  2008 Медии и морал (християнски аспекти). – В: “Българската наука и Европейското изследователско пространство “, 04. – 07 юни, 2008 Стара Загора.(на оптиченносител)
  2008 Философски аспекти на играта и практическото й приложение при обучението – В: Епископ-Константинови четения, 13, Шумен, 2008, с. 395-401
  2008 Йорданова, Г. The Virtual space and The education – В: Сборник-материали от Научна конференция с международно участие „Науката в условията на глобализация”, Кърджали, 01.-02.10.2008, с. 52-58
  2007 Забележителни православни архиереи в Сливенска и Велико-Преславска ехархия. - В: Сборник по случай Пети “Св. Николаевски” православни четения, Бургас,2007, с. 180-184
  2007 Значението на предмета Религия в българското образование. – В: ІV-ти Балкански конгрес „Образование, Балкани, Европа”, 22-24 юни 2007, (сборник-материали),Т.2, Стара Загора, 2007, с. 372-378
  2007 Към въпроса за отношението между вяра и знание. - В: Понятия, ценности, промени. Историята: време и реалности(сборник доклади), Варна,16.-20.06.2007, с.175-185
  2007 Към въпроса за християнската етика и нейното място в българската армия – В: Епископ-Константинови четения, 10, ч. 2, Шумен, 2007, c. 187-195
  2006 Етическият възглед за отношението между религия и морал. – В: Трудове на катедрите по история и богословие (Шуменски университет “Епископ КонстантинПреславски”), 9, Шумен, 2006, с. 124-134
  2006 Християнските ценности – необходими или преходни? – В: Понятия, ценности, промени. Историята: време и реалности(сборник доклади), Варна,2006, с.188-193
  2004 The Study of The Religion Subject in School from The 1990-s unit today – Aspects of the change in Bulgarian Education. – In: 2-nd International Balkan education congress“searching excellence in education”, 8-10 october 2004, pp. 639-641
  2004 Аспекти на промяната в българското образование при изучаването на религия в българското училище от 90-те години на ХХ век до днес. – В: Трудове накатедрите по история и богословие (Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”), 7, Шумен, 2004, с. 102-107
  2004 Религиозната култура в условията на съвременното общество, – В: Понятия, времена, ценности в историческото познание (сборник доклади), Варна, 2004, 89-96.
  2004 Йорданова, Г. Църква и общество. – В: Трудове на катедрите по история и богословие (Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”), 7, Шумен, 2004, 124-127.
  2004 Йорданова, Г. Вяра и съмнение. – В: Сборник научни доклади от конференция на докторанти, 08. 11. 2003 г., Шумен, 2004, 110-115
  2003 Йорданова, Г. Християнските етични стойности на ХХІ век. – В: Епископ- Константинови четения, 8, Шумен, 2003, 496-500.
  2021 Йорданова, Г. Доклад на тема: Християнско наследство: Бернар от Клерво и тамплиерския етико-философски кодекс, изнесен на Х-та Научна конференция на OSMTH, София, 10.04.2021 г. (онлайн)
  2020 Йорданва, Г. Доклад на тема: Съвременното положение на човека (по Е. Фром) в религиозно-философски ракурс, изнесен на Национален филологически колегиум Слово и общество. 13-14 ноември 2020 г., Шумен.
  2019 Йорданова, Г. Доклад на тема: „(Не)справедливостта на военните конфликти в светлината на Библията“, изнесен на „ІХ-та Научна конференция “Военните конфликти на религиозна основа“, 13 април 2019, София
  2018 Йорданова, Г.:Доклад на тема: „Читалищата - извор на духовност“, изнесен на Шеста национална конференция по история, археология и културен туризъм„Пътуване към България“ , 24 - 28 април 2018, Шумен
  2018 Йорданова, Г. (в съавт. с Веселин Василев): Доклад на тема: „Философия на некролога“, изнесен на Международен филологически колегиум Слово и общество. 22-23 ноември 2018г., Шумен.
  2017 Йорданова, Галя. 2017 г. Доклад на тема: „ОБУЧЕНИЕТО ПО РЕЛИГИЯ в училище– МИСИЯТА (НЕ)ВЪЗМОЖНА, изнесен на XII Международен Балкански Образователен и Научен Конгрес „Образование за живота, професионалната реализация и благополучието“ 28-30 септември 2017г., Несебър.
  2016 Йорданова, Г. Доклад на тема: „Икуменизмът – (не)възможна мисия“, изнесен на Научна конференция: „Християнските деноминации – минало, настояще и бъдеще“, Институт по средновековна история, 8-9 април 2016, София
  2016 Йорданова, Г.:Доклад на тема: „Трансграничното сътрудничество като фактор за развитието на религиозния туризъм (по примера на Басарбовския манастир)“, изнесен на Пета национална конференция „Пътуване към България“ по история, археология и културен туризъм - „Писменост, книжовници, книги: българската следа в културната история на Европа“, 26-28 май 2016, Шумен
  2015 Йорданова, Г. Доклад на тема: Религиозният страх - измерения в съвременния контекст, изнесен на Международна научна конференция "Религии и политики на Балканите", 16-17 април 2015, София
  2014 Йорданова, Г. Доклад на тема: Изучаването на религия в българското училище от 90-те години на ХХ век до днес (17 години по-късно), изнесен на Юбилейна научна конференция с международно участие „Науката и образованието – традиции и бъдеще“, 02– 03. 10. 2014 г., гр. Кърджали
  2014 Йорданова, Г. Доклад на тема:Моралните конфликти в контекста на християнската етика, изнесен на ХХI-тите „Епископ –Константинови четения” на тема: „Контакти и конфликти”, 21 - 22 май 2014 г., Шумен
  2013 Йорданова, Г. Доклад на тема: Концептът ”памет” във философията на А. Бергсон. Научен форум: ХХ-ти ЕпископКонстантинови четения, 2013.
  2016 Етически системи (помагало). Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 2016, ISBN 978-619-201-127-7, 60 с. https://www.shu.bg/wp-content/uploads/teachers/storage/184/70274923.pdf
  2014 Философия на морала. Шумен:Университетско издателство \"Еп. Константин Преславски\", 2014, ISBN 978-954-577-852-0, 60 с. - https://www.shu.bg/wp-content/uploads/teachers/storage/184/26274949.pdf
  2013 Кратък наръчник по християнска етика. Част І, ISBN 978-954-577-679-3 Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2013
  2021 Йорданова, Г. Европа: философско-политически ракурс. В: Историкии, Том 14, В. Търново: Фабер, И. Йорданов, Р. Ангелова, К. Константинов и др. (ред.), ISBN 978-619-00-1356-3, с. 277-282.
  2020 Йорданова, Г. Изследване върху проблемите на българската литература. – В: Историкии, Том 13, В. Търново: Фабер, И. Йорданов, Р. Ангелова, К. Константинов и др. (ред.), ISBN 978-619-00-1276-4, с. 231-233.
  2019 Йорданова, Г. Европа – а сега накъде? - В: Историкии. том 12, Шумен: Изд. Фабер, 2019, И. Йорданов, Р. Ангелова, К. Константинов и др. (ред.), ISBN - 978-619-00-1124-8, с. 195-198.
  2014 Йорданова, Г. Ново изследване върху проблеми на богослужебната практика. – В: Любословие, кн.14, Шумен:Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 2014, р-ISSN 1314-6033, с. 275-276. Индекс в ERIH+
  2013 Йорданова, Г. Ново изследване върху проблемите на християнското изкуство и литургиката – В: Любословие, N 13, Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 2013, р- ISSN 1314-6033, с. 276-277 Индекс в ERIH+
  2012 Ново изследване върху въпроса за светите мощи (Стефан Стефанов. За светите мощи (догматически, богослужебни и духовно-нравствени аспекти). София:Издателство Тола ЕООД, 2011.). - Любословие, Шумен, 2012, с. 197-198.
  2011 Ново изследване върху проблемите за структурата и границите на християнската етика. - Любословие, №11, 2011, с. 152-155
  2022 Йорданова, Г. Вяра и знание (съвременни предизвикателства). Шумен:УИ „Еп. Константин Преславски“, 240 с., 2012, ISBN 978-954-577-624-3; Цитирано в: Борисов, Б. Екологичната парадигма в библейски ракурс. – В: ECOLOGY AND ENVIRONMENT PROCEEDINGS OF THE TENTH STUDENT SCIENTIFIC CONFERENCЕ, Vol.9, Konstantin Preslavsky University Press Shumen, 2022, ISSN 2367-5209, с.44 - https://www.shu.bg/wp-content/uploads/file-manager-advanced/users/faculties/fpn/izdaniya/ecology/%D0%95cology-and-Environment-10.pdf
  2021 Йорданова, Г. Вяра и знание (съвременни предизвикателства). Шумен:УИ „Еп. Константин Преславски“, 240 с., 2012, ISBN 978-954-577-624-3; Цитирано в: Киров, А. Към въпроса за религиозните символи и библейски сюжети в творчеството на Иван Вазов. –В: Слово и общество-Международен филологически колегиум, Том ІІ, Шумен:Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, ISSN 2738-8581 (Online), с.179 - https://www.shu.bg/wp-content/uploads/file-manager-advanced/users/faculties/fhn/izdaniya/slovo-obshtestvo/Slovo-i-obshtestvo_2.pdf
  2021 Йорданова, Г. Вяра и знание (съвременни предизвикателства). Шумен:УИ „Еп. Константин Преславски“, 240 с., 2012, ISBN 978-954-577-624-3; Цитирано в: Киров, А. Към въпроса за религиозните символи и библейски сюжети в творчеството на Иван Вазов. –В: Слово и общество-Международен филологически колегиум, Том ІІ, Шумен:Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, ISSN 2738-8581 (Online), с.179 - https://www.shu.bg/wp-content/uploads/file-manager-advanced/users/faculties/fhn/izdaniya/slovo-obshtestvo/Slovo-i-obshtestvo_2.pdf
  2021 Йорданова, Г. Философия на морала, 60 с., 2014, ISBN 978-954-577-852-0 (Online), https://www.shu.bg/wp-content/uploads/teachers/storage/184/26274949.pdf ; Цитирано в: Киров, А. Към въпроса за религиозните символи и библейски сюжети в творчеството на Иван Вазов. –В: Слово и общество-Международен филологически колегиум, Том ІІ, Шумен:Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, ISSN 2738-8581 (Online), с.183 - https://www.shu.bg/wp-content/uploads/file-manager-advanced/users/faculties/fhn/izdaniya/slovo-obshtestvo/Slovo-i-obshtestvo_2.pdf
  2021 Йорданова, Г. Философия на морала, 60 с., 2014, ISBN 978-954-577-852-0 (Online), https://www.shu.bg/wp-content/uploads/teachers/storage/184/26274949.pdf; Цитирано в: Киров, А. Към въпроса за религиозните символи и библейски сюжети в творчеството на Иван Вазов. –В: Слово и общество-Международен филологически колегиум, Том ІІ, Шумен:Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, ISSN 2738-8581 (Online), с.185 - https://www.shu.bg/wp-content/uploads/file-manager-advanced/users/faculties/fhn/izdaniya/slovo-obshtestvo/Slovo-i-obshtestvo_2.pdf
  2019 Йорданова, Г. Измерения на вярата (богословско-философски паралели). Шумен, 2011, 208 стр., ISBN 978-954-577-585-7 Цитирано в: Киров, А. ”Изгнаници клети, отломка нищожна от винаги храбър народ мъченик...”, 2019, - litermedia.com, с. 2
  2019 Йорданова, Г. Вяра и знание(Съвременни предизвикателства). Шумен: Унив. изд. „Еп. Константин Преславски”, 2012, ISBN 978-954-577-624-3 Цитирано в: Киров, А. ”Изгнаници клети, отломка нищожна от винаги храбър народ мъченик....”, - litermedia.com, с. 6
  2019 Йорданова, Г. Измерения на вярата (богословско-философски паралели). Шумен, 2011, 208 стр., ISBN 978-954-577-585-7 Цитирано в: Василев, В. Философия на некролога. ISBN 978-619-201-343-1, Международен филологически колегиум ”Слово и общество”, Том 1, 2019 - https://www.shu.bg/wp-content/uploads/file-manager-advanced/users/faculties/fhn/izdaniya/slovo-obshtestvo/Slovo-i-obshtestvo_1.pdf, с. 244.
  2019 Йорданова, Г. Вяра и знание(Съвременни предизвикателства). Шумен: Унив. изд. „Еп. Константин Преславски”, 2012, ISBN 978-954-577-624-3, Цитирано в: Василев, В. Философия на некролога. Международен колегиум ”Слово и общество”, том 1, - https://www.shu.bg/wp-content/uploads/file-manager-advanced/users/faculties/fhn/izdaniya/slovo-obshtestvo/Slovo-i-obshtestvo_1.pdf, с. 249.
  2019 Йорданова, Г. Кратък наръчник по християнска етика. Част І, ISBN 978-954-577-679-3 Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2013, Цитирано в: Василев, В. Философия на некролога. Слово и общество-Международен филологически колегиум, Том І, Шумен:Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 2019, ISВN 978-619-201-343-1 (Online), с. 244 - https://www.shu.bg/wp-content/uploads/file-manager-advanced/users/faculties/fhn/izdaniya/slovo-obshtestvo/Slovo-i-obshtestvo_1.pdf
  2016 Йорданова, Г. Кратък наръчник по християнска етика част І- ва част. Шумен: Университетско издание „Епископ Константин Преславски“; Цитирано в: Александров, Ал. Измеренията на човека в християнската антропология. – litermedia.com, ISSN 2534-8906, с. 4 - http://litermedia.com/index.php?ind=downloads&op=entry_view&iden=220
  2016 Йорданова, Г. Философия на морала, 60 с., 2014, ISBN 978-954-577-852-0 (Online), https://www.shu.bg/wp-content/uploads/teachers/storage/184/26274949.pdf; - Цитирано в: Саркизов, С. Богословско-философски измерения на концепта ”съвест”, - litermedia.com, ISSN 2534-8906, с. 4, 4, 6 - http://litermedia.com/index.php?ind=downloads&op=entry_view&iden=210
  2013 Йорданова, Г. Измерения на вярата (богословско-философски паралели). Шумен: Унив. изд. „Еп. Константин Преславски”, 2011. Цитирано в: Стефанов, Ст.- на с. 22 - Жертвоприношението на Авраам: В сакралните текстове и в раннохристиянското изкуство. София: Тола, 2013.