Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Проф. д-р Димитър Димитров Попов
  Проф. д-р Димитър Димитров Попов

  Факултет: Факултет по хуманитарни науки

  Катедра: БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

  Кабинет: Корпус 1, стая 209

  Телефон: 054 830495 вътр. 319 К1

  Email: d.popov@shu.bg

  Приемно време: I седмица и II седмица: сряда и четвъртък, Корпус 3


  1991 Попов, Д. Лексико-синтаксическая структура и интонационная оформленность реплик-ответов в болгарской спонтанной речи /лингвистико-прагматический аспект/. Автореф.дис. ... канд. филол. наук / Институт славяноведения и балканистики РАН. Москва, 1991, 216 стр.
  2022 Попов, Димитър. Увод в речезнанието. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2022 г., 350 стр., ISBN 978-619-201-570-1
  2016 Попов, Д. Лингвистична персонология. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константи Преславски“, 2016, 300 стр. ISBN 978-619-201-128-4.
  2004 Попов, Д. Фоностилистика на дискурса. Шумен, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2004, 204 стр. ISBN 954-577-199-2.
  2022 Димитър Попов, Велка Попова, Станимир Железов, Красимир Кордов. LABLASS – уеб-базирана система за проучване на словесните асоциации. – Доклади от Международната годишна конференция на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ (София, 2022). Светла Коева, Максим Стаменов (съставители). София: Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2022. 567–578. ISSN 2683-118Х (print). ISSN 2683-1198 (online).
  2022 Димитър Д. Попов, Велка А. Попова. Лингвистическая идентификация автора и фальсификация идентичности в сети – Science Journal of VolSU. Linguistics. 2022. Vol. 21. No. 3, 29-38 ISSN (Print) 1998-9911; ISSN (Online) 2409-1979; DOI: https://doi.org/10.15688/jvolsu2.2022.3.3; индекс научного цитирования (РИНЦ). (Web of Science)
  2022 Попов, Д., Попова, В. Возможности веб-базированной системы LABLASS для исследования детских словесных ассоциаций. – ПРОБЛЕМЫ ОНТОЛИНГВИСТИКИ – 2022: РЕЧЕВОЙ МИР РЕБЕНКА (УНИВЕРСАЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ). Материалы ежегодной международной научной конференции. Санкт-Петербург: Издательство «ВВМ», 2022, 73–78.
  2021 Попов Д. Български корпус с детска реч на платформата CHILDES – Рогожникова, Т. М. (ред.) Теория и практика языковой коммуникации: материалы XIII Международной научно-методической конференции / Уфимск. гос. авиац. техн. ун-т; [отв. ред. Т. М. Рогожникова]. – Уфа: РИК УГАТУ, 2021, 136–147 (РИНЦ) ISBN 978-5-4221-1507-5 (в съавт. с В. Попова)
  2021 Попов Д. Българската съдебна фонетика в парадигмата на лингвистичната говорна персонология. – В: Отговорността пред езика. Книга 7. Шумен, 2021, 76–92. ISSN 1313-695X
  2021 Попов, Д., Попова, В. Мултимодален подход за изследване на речта – Проблеми на устната комуникация. Том 12/ Брой 1. Велико Търново, 2021. 53¬–67, ISSN: 2367-8712 (Print) file:///C:/Users/MSUser/Downloads/8985.pdf
  2021 Попов Д. Феноменът детска реч в светлината на многостепенния модел на българската реч. – В: Отговорността пред езика. Книга 7. Шумен, 2021, 258–275. ISSN 1313-695X (в съавт. с В. Попова)
  2020 Попов, Д. Возможности лингвистической персонологии в решении задач фоноскопической экспертизы. ¬ Вестник ВолГУ. Серии 2. Языкознание. 2020, 89-101. (в съавт. с В. Попова) ISSN (Print) 1998-9911; ISSN (Online) 2409-1979; DOI: https://doi.org/10.15688/jvolsu2.2020.1.8; индекс научного цитирования (РИНЦ). (Web of Science)
  2020 Popov, D., Popova V., Kordov, K., Zhelezov, S. Bulgarian associative dictionaries in the LABLASS web-based system. – Speech and Computer. 22nd International Conference, SPECOM 2020, ST. PETERSBURG, RUSSIA, OCTOBER 06–10, 2020, Proceedings. Alexey Karpov, Rodmonga Potapova (Eds.). Springer International Publishing, 2020, pp 379-388. doi: 10.1007/978-3-030-60276-5_37 (SCOPUS/Web of Science)
  2019 Popov, D. Corpus study of early Bulgarian onomatopoeias in the terms of CHILDES – Speech and Computer. 21st International Conference, SPECOM 2019, Istanbul, Turkey, August 20–25, 2019, Proceedings. Albert Ali Salah, Alexey Karpov, Rodmonga Potapova (Eds.). Springer International Publishing, 2019, 370–380. ISBN 978-3-030-26061-3, DOI: 10.1007/978-3-319-23132-7_36 (в съавт. с В. Попова) Web of Science, SCOPUS.
  2019 Попов, Д. Парадигма на фоностилистичната вариативност. – NOMEN EST OMEN. Научни изследвания в чест на проф. д-р Кирил Цанков. Велико Търново: УИ „Св. Св. Кирил и Методий“, 2019, 493–507. ISBN: 978-619-208-193-5.
  2019 Попов, Д. Лингвистична персонология и антрополингвистика: теоретични, методологични и приложни аспекти – Българистични езиковедски четения. Материали от Международната конференция по случай 130-годишнината на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. София: Факултет по славянски филологии, 2019, 22–31. ISBN 978-619-7433-31-9
  2019 Popov, D. Speech Personality, Individuality and Uniqueness of Human Voice. – In: Misko Subotic, Slavica Maksimovic (Eds). Speech and Language. Proceedings: The 7th International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Speech and Language. 2019, Belgrade, 34–39. ISBN: 978-86-89431-39-1
  2019 Попов, Д. Мултимодално представяне на речеви данни – Българска реч, 2019, кн. 2–3, 20–30. (в съавт. с В. Попова) ISSN 1310-733X
  2018 Попов, Д. Лингвистична персонология по говора: теория, методология и практика. – Език и литература, 2018, № 1–2, 87–102. eISSN 2535-1036, ERIH Plus, РИНЦ-Science Index
  2017 Popov, D. Linguistic personology – a new science in paradigm of anthropological linguistics – In: Mirjana Sovilj, Slobodan Jovicic, Misko Subotic and Slavica Maksimovic (Eds). Speech and Language (Proceedings: The 6th International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Speech and Language). Belgrade, 2017, 11–18. ISBN: 978-86-89431-24-7
  2017 Попов, Д. За мнимата стилистика на детския език. – Българска реч, 2017, кн. 2, 62-71. (в съавт. с В. Попова), ISSN 1310-733X, https://www.ceeol.com/
  2017 Попов, Д. Лингвистичната персонология – нова наука в парадигмата на антропологичната лингвистика. – В: Доклади от Международната юбилейна конференция на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ (София, 15–16 май 2017 г.). Част първа. София: Институт за български език към БАН, 2017, 34–42. ISBN:978-954-924-899-9
  2016 Попов, Д. За джендърната стереотипност на гласа. – В: Отговорността пред езика. Том 4. Шумен: Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 2016 ISSN 1313-695X
  2016 Popov, D. Speaker Profiles as Anthropophonic Phenomena. - SocioBrains International Scientific Refereed Online Journal, ISSUE 20, APRIL 2016, 50-65. http://sociobrains.com/bg/top/issues/issue-19%2C-march-2016/ ISSN 2367-5721
  2016 Попов, Д. Сексуална стереотипност на мъжкия и женския глас в медиите. – Медиалингвистика. Вып. 5. Язык в координатах массмедиа : матер. I Междунар. науч.-практ. конф. (6–9 сентября 2016 г. Варна, Болгария) / отв. ред. В. В. Васильева. – СПб. : С.-Петерб. гос. ун-т, Ин-т "Высш. шк. журн. и мас. коммуникаций", 2016, 94-96. ISSN 2312-0274, RINZ
  2016 Попов, Д. "Наивната" стилистика на детския език. – Стаменов. М., И. Панчев (ред.). Актуални проблеми на лингвистиката. По случай 80-годишнината на проф. Стефана Димитрова. София: "Академично издателство "Марин Дринов", 2016, 404-413. (в съавт. с В. Попова), ISBN 978-954-322-872-0
  2015 Popov, D. Multimodal Presentation of Bulgarian Child Language. // Andrey Ronzhin, Rodmonga Potapova, Nikos Fakotakis (Eds.). Speech and Computer. 17th International Conference, SPECOM 2015, Athens, Greece, September 20-24, 2015, Proceedings. Springer International Publishing Switzerland 2015, 293-300. ISBN: 978-3-319-23131-0 (Print) 978-3-319-23132-7 (Online) (в съавт. с В. Попова) Web of Science, SCOPUS.
  2015 Popov, D. Speech Profiles as Cognitive Phenomena. – IJ ICP (International online Journal INFORMATION CONTENT&PROCESSING), VOL.2, NO.4, 2015, 303-323. ISSN 2367-5128 (printed), ISSN 2367-5152(online) (The journal is indexed in Worldcat, ROAD Directory of Open Access scholarly Resources, Google Scholar, CiteseerX, ITHEA.)
  2015 Popov, D. FUNDAMENTAL AND APPLIED ASPECTS OF SPEECH PROFILING. - Mirjana Sovilj, Misko Subotic (Eds.). SPEECH AND LANGUAGE 2015. PROCEEDINGS of 5th International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Speech and Language, Belgrade, 2015, 27-37. (Online) ISBN 978-86-89431-07-0.
  2015 Попов, Д. Размисли върху хамелиона стил // Да (пре)откриваш думите. Сборник в чест на 60-годишнината на проф. д. ф. н. Вера Тервел Маровска. Пловдив: Университетско издателство "Паисий Хилендарски", 2015, 301-314. 301-314 ISBN 978-619-202-081-1
  2015 Попов, Д. Речевые портреты как когнитивные феномены // Cognitive Modelling: Collection of Papers of the third International Forum on Cognitive Modeling (Varna, Bulgaria, September 14-21, 2015) - Part 1. Cognitive Modelling in Linguistics: Proceedings of the XVI -th International Conference "Cognitive Modelling in Linguistics" (CML-2015). - Part 2. Cognitive Modelling in Science, Culture, Education: Proceedings of the The III-rd International Conference "Cognitive Modelling in Science, Culture, Education" (CMSCE-2015) Rostov-on-Don: Science and Studies Foundation, 2015, 171-187 ISBN 978-5-9907389-5-9, RINZ
  2015 Попов, Д. Когнитивные метафоры в болгарском детском языке. В: In: S. Masalоva, V. Polyakov, V. Solovyev (eds.). Cognitive Modeling: Proceedings of the Fourth International Forum on Cognitive Modeling (11-18 September, 2016, Loret de Mar, Spain). Part 1. Proceedings of the XVII International Conference "Cognitive Modeling in Linguistics. CML-2016". Rostov-on-Don: Science and Studies Foundation, 2016. 177–187. (в съавт. с В. Попова), ISBN 978-5-9907389-5-9, РИНЦ
  2014 Попов, Д. Речеви портрети в съвременното българско говорене. - В: Научни трудове на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски", т. 52, кн.1, сб. А, 2014, с. 23-42. ISSN 0861-0029
  2014 Popov, D. BULGARIAN CHILD LANGUAGE CORPUS – PARAMETERS, MEANING, PERSPECTIVES // D. Popov, M. Skanavis and M. Sovilj (Eds). PROCEEDINGS of 4th International Congress on Early Prevention in Children with Verbal Communication Disorders, Shumen, 2014 (в съавт. с В. Попова), ISBN 978-619-201-002-7
  2013 Попов, Д. Българската легостилистика в режим на стандарт, субстандарт и нонстандарт. //Лингвистиката: история, предизвикателства, перспективи. Лингвистиката: история, предизвикателства, перспективи. Сборник в чест на 80-годишнината на професор Славчо Петков. Благоевград: Университетско издателство "Неофит Рилски", 2013, 29–44, ISSN 0861-0029
  2013 Popov, D. Investigating speech interaction from holistic integrative point of view. – In: S. Jovicic, M. Subotic, M. Sovilj (Eds.). VERBAL COMMUNICATION QUALITY. Interdisciplinary Research II, Belgrade: LAAC & IEPSP, 2013, 373–396. (в съавт. с В. Попова) –ISBN 978-86-81879-46-7
  2013 Popov, D. Two Bulgarian children in the dawn of morphological ontogenesis. // Proceedings in Global Virtual Conference. The 1st International Global Virtual Conference. Zilina: EDIS – Publishing Institution of the University of Zilina (ISBN: 978-80-554-0649-7; ISSN: 1339-2778), 2013, 378-384 (в съавт. с В. Попова)
  2013 Popov, D. Holistic approach to speech interaction in norm and patology // Mirjana Sovilj, Misko Subotic (Eds.). SPEECH AND LANGUAGE 2013, Belgrade, 2013, 40-46 (в съавт. с В. Попова). ISBN 978-86-81879-45-0 (IEFPS)
  2013 Попов, Д. Детское высказывание в терминах наивной семиотики. – В: Т. Круглякова (ред.). Проблемы онтолингвистики-2013. Материалы международной научной конференции 26–28 июня. Санкт-Петербург: Издательство РГПУ им. А. И. Герцена, 2013, 154–160. (в съавт. с В. Попова), ISBN: 978-5-8064-1859-4, RINZ
  2012 Попов, Д. Когнитивные метафоры в медийном дискурсе В: Журналистика и культура русской речи. – №2. Научно – практический журнал, [N 62], Москва: Ордена «Знак Почета» Издательство Московского университета, 2012. ISSN 2222-1492, RINZ
  2012 Попов, Д. ИКОНИЧНОСТ НА ПРОЗОДИЯТА В ПРОИЗНОШЕНИЕТО НА СТАНДАРТА, СУБСТАНДАРТА И НОНСТАНДАРТА – Сборник научни трудове от Националната конференция с международно участие „40 години Шуменски университет 1971–2011“. 2012, 286-293. ISBN: 978-954-577-604-5
  2012 Попов, Д. Метафоры в медиаречи как способ мифотворчества. – Средства массовой информации в современном мире. Петербургские чтения: материалы 51-ой междунар. науч.-практ. конф. / отв. ред.-сост. С.Г. Корконосенко. – С.Пб. : Филол. ф-т СПбГУ, 2012, С. 186-190. ISBN 978-5-8465-1225-2, RINZ
  2012 Попов, Д. KINDERSPRACHE – EINE AMUESANTE ZWISCHENWELT – В: Език на културата и култура на езика. Сборник в чест на проф. дфн Ана Димова / Sprache der Kultur und Kultur der Schprache. Festschrift fuer Prof. Dr. Sc. Ana Dimova. Велико Търново: Фабер, 2012, 141-148 (в съавт. с В. Попова). ISBN 978-954-400-720-1
  2011 Попов, Д. О концептуальной сущности метафор в когнитивной стилистике - Сборник “Стереотипность и творчество в тексте”. Перм, 2011, 133-142 ISBN 978-5-7944-1142-3; ISNB 978-5-9744-1689-3, RINZ
  2011 Попов, Д. Концептуалната метафора в когнитивното пространство на съвременната стилистика // Проблемы когнитивного и функционально-коммуникативного описания русского и болгарского языков. Выпуск восьмой. Шумен: Университетско издание “Епископ Константин Преславски”, 2011, 132-142 ISBN 978-954-577-644-1
  2011 Popov, D. Psycholinguistic research on the grammatical metamorphosis in early child talk at the dawn of morphological ontogenesis – Skanavis Mimis, Bojanova Violeta and Mirjana Sovilj (Eds). EARLY PREVENTION, DETECTION AND DIAGNOSTICS OF VERBAL COMMUNICATIONAL DISORDERS (Proceedings: The Third European Congress on Early Prevention, Detection and Diagnostics of Verbal Communication Disorders – Ancient Olympia (Greece), October 2010). Belgrade, 2011, 13-21 (в съавт. с В. Попова). ISBN: 978-86-81879-32-0
  2011 Попов, Д. Когнитивните метафори – митологизатори в медийния дискурс – Ricerche slavistiche 9 (LV) 2011: 169-179, Roma. ISBN 0391-4127 RINZ
  2010 Попов, Д. Иконичност на речта в режим на стандарт, субстандарт и нонстандарт - Език, култура, идентичност. Т. 1. Езикознание. Литературознание. Велико Търново, 2010,129-140 ISBN 978-954-400-281-7
  2009 Попов, Д. СЕКСОЛЕКТЪТ КАТО КОНЦЕПТ НА ФОНЕТИЧНАТА ГЕНДЕРОЛОГИЯ (български речеви „портрети”) – В. А. Виноградов (отв. ред.) Лингвистическая полифония.Сборник в честь юбилея профессора Р. К. Потапова. Москва: „Языки славянских култур”, 2007, 504-513 // К. Вачкова (отг. ред.). Отговорността пред езика. Книга 2. Шумен: Унив. изд. “Епископ Константин Преславски”, 2009, 131–140 ISSN: 1313-695X, RINZ
  2009 Попов, Д. Vojnikov und seine Redekunsttheorie aus der Zeit der bulgarischen Wiedergeburt. - Отговорността пред езика. Книга 3. Сборник, посветен на проф. д-р Кина Вачкова. Шумен, 2009, 166-170 ISSN: 1313-695X
  2009 Popov, D. Phonostylistic Variants of the Discourse Prosodic Units in Bulgarian – Jovicic T. Slobodan and Mirjana Sovilj (Eds). Speech and Language (Proceedings: The 3rd International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Speech and Language). Belgrade, 2009, 40-48 (в съавт. с В. Попова). ISBN: 978-86-81879-26-9
  2008 Попов, Д. Симетрията като композиционно-стилистичен похват на текста. // Славистични изследвания. Т. 8. Сборник в чест на: 90-годишнината от рождението на акад. Емил Георгиев, 80-годишнината от рождението на проф. Светомир Иванчев, 70-годишнината на проф. Боян Ничев. София: Университетско издателство „Свети Климент Охридски”, 2008, 267-271. ISNN 1010-3767
  2008 Попов, Д. Заклинателният дискурс на Теодор Траянов като вторично моделиращ семиозис - Стоян Илиев, Емилия Стайчева, Радостин Русев (съставители и редактори).Теодор Траянов и неговата епоха. Институт за литература – БАН: Издателски център "Боян Пенев", 327 с. София, 2008, 274-282. ISBN 978-954-8712-44-6
  2007 Popov, D. The emergence of verb grammar in two Bulgarian- speaking children. // Text Processing and cognitive Technologies (Eds. V. Solovyev, V. Polyakov). Moskow, 2007. (в съавт. с В. Попова), 236–248. ISBN: 978-5-98180-587-5. RINZ
  2006 Попов, Д. За мястото и ролята на прозодията в дискурса – И. Куцаров, В. Райнов, М. Лакова, В. Мурдаров, С. Коева (Съставители). Езиковедски изследвания в чест на75-годишнината от рождението на ст.н.с. І ст. д.ф.н. Йордан Пенчев Пенчев. София: Артграф, 2006, 274-282. ISBN 978-954-322-917-8
  2005 Попов, Д. Стилистика на произносителните практики в българската реч. В: LITTERA SCRIPTA MANET. Сборник в чест на 65-годишнината на проф. дфн Василка Радева.Университетско издателство „Св. Климент Охридски”. София, 2005, 314–333, ISBN 9540721806.
  2005 Попов, Д. Дискурсът като комуникативно събитие. В: Съпоставително езикознание 2005, кн.1, 63-83, ISSN – 0204 – 8701
  2005 Попов, Д. Проект за прозодична транскрипция на българската реч. – В: Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“. Факултет по хуманитарни науки. Том ХVІІІ А, 2005, 61-74
  2005 Popov, D. Cognitive metaphors as an image of knowledge in bulgarian media discource. In: Text Processing and cognitive Technologies. The VIII-th International Conference CognitiveModeling in Liguistics. Proceedings, September 4-11. Varna, 2005. (Eds. V. Solovyev, V. Polyakov). Moskow, 2005/11, 14-20
  2005 Попов, Д. Фоностилистика ответных реплик в разговорном дискурсе (на материале болгарской речи). В: Язык. Личность. Текст. Сборник статей к 70-летию Т.М. Николаевой.(Отв. ред. В.Н. Топоров). Москва, Языки славянских культур, 2005, 496-512, ISSN 1726-135X.
  2005 Попов, Д. Фоностилистиката като научна парадигма. В: Srpski jezik. Beograd, 2005, 165-198
  2005 Попов, Д. Аспекти на българското произношение в сферите на стандарта, субстандарта и нонстандарта. В: Стандарт и субстандарт – диахронни и синхронни аспекти. Шумен,Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“. Шумен, 2005, 191-204. ISBN 954-577-257-3
  2004 Попов, Д. Стилистика на произносителните практики в българската реч. – В: LITERNET. 2004, бр.2 (51): http://www.liternet.bg/publish10/dpopov/stilistika.htm, ISSN 1312-2282
  2004 Попов, Д. Когнитивната метафора – огледало на познанието в интеркултурната комуникация. – В: Европейска интеграция и интеркултурна комуникация. (съст. и науч. ред. М. Златева, Т. Петев, О. Спасов). София, 2004, 150-158. ISBN 954-8194-65-1, RINZ
  2004 Попов, Д. Заклинателният дискурс на Теодор Траянов като вторично моделиращ семиозис. - В: LITERNET. 2004, бр. 3 (52):http://www.liternet.bg/publish10/dpopov/ttraianov.htm, ISSN 1312-2282
  2004 Попов, Д. Интегративен подход към изследване на прозодията на речта. – В: Юбилеен сборник за Джон Атанасов, Шумен, 2004, том ІІ, 102-107. ISBN 954-577-257-3
  2004 Попов, Д. Програмата CLAN и възможностите й за изследването на детската реч. – В: Сборник научни трудове, посветен на 100-годишнината от рождението на Джон Атанасов. Шумен, 2004, том ІІ, 97–101 (в съавт. с В. Попова). ISBN 954-577-257-3
  2004 Попов, Д. Тенденции в произносителните практики на българина в различни типове дискурс. – В: Тенденции и процеси в българския език. Трудове на Лабораторията поприложна лингвистика, т. 1. Шумен, 2004, 175–199. ISBN 954-577-232-8, РИНЦ
  2004 Popov, D. Verification of the discrete character of prosodic variations in bulgarian colloquial discourse. – Text Processing and Cognitive Technologies. The VII-th International Conference Cognitive Modeling in Liguistics. Proceedings, September 4-11. Varna, 2004, 183-193.
  2004 Попов, Д. Статус и таксономия на фонетичните стилове. – В: Епископ-Константинови четения, т. 8. Шумен, 2004, 280-290, ISBN 954-577-205-0
  2003 Popov, D. Uber die Diskretheit des phonostilistischen Codes (linguistische und experimentell-phonetische Grundlagen). – В: Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“. Факултет по хуманитарни науки. Том ХVІ-ХVІІ А, 2003, 26-36
  2003 Popov, D Kompensationsmechanismen bei der Relation Intonation - Grammatik in Spontanau?erungen. - In: WORT UND GRAMMATIK. Festschrift fur Pavel Petkov anlasslich seinerEmeritierung. Herausgegeben von Ana Dimova, Herbert Ernst Wiegand unter Mitarbeit von Tina Hoffmann und Velka Popova. Hildesheim 2003. VIII/338 S. (GERMANISTISCHE LINGUISTIK, Heft 171-172/03), 183-192. Print ISSN: 0301-3294, Electronic ISSN: 1613-0626, ERIH PLUS
  2003 Попов, Д. Холистичен подход към изучаване на детския език. – В: Детска реч и билингвизъм (ред. Хр. Кючуков). София: Дайвърсити прес. 2003, 25–38 (в съавт. с В. Попова). ISBN 954-9510-06-9
  2002 Popov, D. Kognitive Metaphern und naive Semiotik in der Kindersprache. - In: European Journal for Semiotic Studies. Transscientific Semiotics VII / IX, vol. 14 (3, 4).Wien•Budapest•Madrid•Perpignan, 2002, 609-620
  2002 Попов, Д. Типология на схващанията за стила. – В: Българска реч, 2002, кн. 3, 32-40. ISSN 1310-733X, https://www.ceeol.com/
  2002 Попов, Д. Детските когнитивни метафори от холистично гледище. – В: Eзикът: история и съвременност. Шумен, 2002, 308–317. (в съавт. с В. Попова) ISBN 954-577-126-7
  2001 Попов, Д. Симетрия и асиметрия в стилистиката на поетическия текст. - В: Отговорността пред езика. Т. 1. Сборник в чест на 70-годишнините на проф. П. Пашов и на проф. д-р Тодор Бояджиев, чл.-кор. на БАН, и на 30-годишнината на Шуменския университет (ред. К. Вачкова). Шумен, 2001, c. 271-279. ISBN 954-577-116-X
  2000 Попов, Д. Eзиковата компетенция като лингвистично понятие (аспекти на теорията). - В: Съпоставително езикознание, 2000, кн. 2, с. 106 – 114. (в съавт. с В. Попова) ISSN – 0204 – 8701.
  1996 Popov, D. Die Struktur der Beschworungsformeln als sekundar-modellierender Texttyp (nach der symbolischen Dichtung Theodor Trajanovs). – In: Proceedings of the 9th International Symposium of the Austrian Association for Semiotics „Modelling History and Culture / Modellierungen der Geschichte und Kultur“, Univ. of Graz, November 22-24, 1996, Serie Angewandte Semiotik 16/17, Bd. II, Wien: OGS
  1994 Popov, D. Dobri Vojnikov und seine Redekunsttheorie aus der Zeit der bulgarischen Wiedergeburt. – In: Wiener slavistisches Jahrbuch, Bd. 40, Wien, 1994, 163-168. ISBN: 978-3-7001-2228-9
  1993 Попов, Д. Лингвистични функции на заклинанието като тип вторично моделиран текст. - В: 20 ГОДИНИ БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ. Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“. Юбилейна научна конференция на тема „Език и свят. Съвременна филологическа проблематика“, т. 1. Езикознание, Пловдив, 9 - 10 юни 1993, 255-258
  1992 Popov, D. Фоностилистични интонеми (аломели) на реплики-отговори в българската спонтанна реч. - В: Език и литература, 1992, кн. 5, 99-104. ISNN 0324-1270.
  1990 Попов, Д. Лингвистические аспекты интерпретации реплик-ответов в структуре спонтанного устного диалогического текста. – В: Актуальные проблемы современной науки. ХІІ научная конференция болгарских аспирантов с международным участием. Москва, 1990
  1989 Основы интерпретации семантики интонации реплик-ответов с частицами в болгарском разговорном языке. - В: Проблемы доказательства и типологизации вфонетике и фонологии. Москва
  1989 Попов, Д. О некоторых прагматических аспектах значения модальных частиц в ответе на вопрос /на материале болгарской спонтанной речи/. - В: Актуальные проблемысовременной науки. ХІ научная конференция болгарских аспирантов с международным участием. Москва, июнь 1989.
  1988 Попов, Д. Об одном явлении неканоничной фонетики в болгарском языке. - В: Актуальные проблемы современной науки. Х научная конференция болгарских аспирантов смеждународным участием. Москва, июнь 1988.
  1987 Попов, Д. Към въпроса за звуковите жестове в българския език. - В: Първа научна сесия на клуба на младите научни работници. Шумен, 1987. /Сб. доклади на секция Филология. ЦИНТИ София/
  2015 «Наивная» стилистика детского языка – В: Проблемы онтолингвистики: механизмы усвоения языка и становление речевой компетенции — 2015: материалы международной конференции (18–20 мая 2015 г., Санкт-Петербург). — СПб., 2015., с. 214 – 215 (в съавт. с В. Попова). – http://iling.spb.ru/confs/ontoling2015_abstracts.pdf
  2016 Попов, Д. Стилистика. Второ преработено, допълнено и актуализирано издание. Шумен: Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 2016, 298 с. ISBN 978-619-201-099-7.
  2014 Попов, Д. Стилистични фигури и тропи. Модул на електронен учебник за бакалаври. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2014, ISBN 978-954-577-853-7.
  2001 Попов, Д. Стилистика. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, Шумен, 2001, 243 стр. ISBN 954-577-104-6.
  2021 Попов Д. ЧЛ.-КОР. ПРОФ. Д-Р ТОДОР БОЯДЖИЕВ НА 90 ГОДИНИ. - В: Отговорността пред езика. Книга 7. Шумен, 2021, 9–39. ISSN 1313-695X (в съавт. с А. Ангелова)
  2021 Попов Д. Член-кореспондент Тодор Бояджиев на 90 години ¬ В: Списание на БАН. 67–70 – http://www.stil.bas.bg/journBAS/PDFs/SP-BAN-kn-6-2021-PECHAT.pdf
  2021 Попов Д. Библиография на научните трудове на чл.-кор. проф. д-р Тодор Бояджиев. – В: Отговорността пред езика. Книга 7. Шумен, 2021, 14–38. ISSN 1313-695X – https://www.shu.bg/wp-content/uploads/file-manager-advanced/users/faculties/fhn/izdaniya/otgovornostta/%D0%BEtgovornostta-7.pdf
  2018 За библиографския тривиум от издания \"Умберто Еко в България\". - Библиотека, кн.2, 2018,89-91.
  1993 STUDIA SLAVICA. К 80-летию Самуила Борисовича Бернштейна. Москва, Институт славяноведения и балканистики АН СССР, 1991. 373 стр. В: Съпоставителноезикознание, 1993, кн. 5, 79-82
  1992 'тХарт Й., Колье Р., Коен А. Перцептивное исследование интонации: экспериментально-фонетический подход к речевой мелодике. В: Реферативныйжурнал. Общественные науки за рубежом, Серия 6 // Языкознание. Москва, ИНИОН
  1992 Добрева Е., Савова Ив. Проблемы строения текста. В: Реферативный журнал. Общественные науки за рубежом, Серия 6 // Языкознание. Москва, ИНИОН
  2022 Попов Д. Д., Попова В. А. Возможности лингвистической персонологии в решении задач фоноскопической экспертизы // Вестник Волгоградского государственного университета. Сер. 2, Языкознание. 2020. Т. 19, №1. С. 89-101. Цитирано в: Бурчанова А.А. ЛИНГВОПЕРСОНОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПУБЛИЧНЫХ ВЫСТУПЛЕНИЙ БРИТАНСКИХ И ФРАНЦУЗСКИХ ПОЛИТИКОВ – Актуальные проблемы языкознания. 2022. Т. 1. № 1. С. 54-61 РИНЦ
  2021 Попов, Д., В. Попова. Возможности лингвистической персонологии в решении задач фоноскопической экспертизы. – Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2. Языкознание. - 2020. - Т. 19, № 1. – С. 89-101 Цитирано в: Грошева А. В. Эстетическая оценка В. В. Путина в СМИ ФРГ и ВЕЛИКОБРИТАНИИ - Ученые записки НТГСПИ. Серия: История и филология. 2021. № 1, с. 59–70 – на стр. 59, на стр. 67.
  2021 Popov, D., Popova V., Kordov, K., Zhelezov, S. Bulgarian associative dictionaries in the LABLASS web-based system. – Speech and Computer. 22nd International Conference, SPECOM 2020, ST. PETERSBURG, RUSSIA, OCTOBER 06–10, 2020, Proceedings. Alexey Karpov, Rodmonga Potapova (Eds.). Springer International Publishing, 2020, pp 379-388 За doi: 10.1007/978-3-030-60276-5_37 (SCOPUS/Web of Science) Цитирано в: GARVANOV, Ivan; GARVANOVA, Magdalena. New Approach for Smart Cities Transport Development Based on the Internet of Things Concept. In: 2021 17th Conference on Electrical Machines, Drives and Power Systems (ELMA). IEEE, 2021. p. 1–6. DOI: 10.1109/ELMA52514.2021.9503084
  2021 Попов 2001: Попов, Д. Стилистика. Шумен: УИ Епископ Константин Преславски, 2001. Цит. в Андреева Ж. СТИЛИСТИЧНИ И ПРАГМАТИЧНИ ОСОБЕНОСТИ НА КОГНИТИВНИТЕ МЕТАФОРИ В БЪЛГАРСКИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ РЕЧИ ОТ КРАЯ НА XIX ВЕК. – В: Отговорността пред езика. Книга 7. Шумен, 2021, 300–309. ISSN 1313-695X – на стр. 309
  2021 Попов, Димитър. Стилистика. Шумен: Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, 2016. Цитирано в: Айля Илиязова. Различният хоризонт. Немският когнитивно-лингвистичен модел. Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски“, 2021. ISBN (print) 978-619-201-535-0, ISBN (online) 978-619-201-536-7 – на стр. 18, стр. 104, стр. 132, стр. 152, стр. 167
  2021 Попов Д. Д., В. А. Попова. Возможности лингвистической персонологии в решении задач фоноскопической экспертизы. // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2, Языкознание. – 2020. – Т. 19, № 1. – С. 89–101. – DOI: 10.15688/jvolsu2.2020.1.8. – Цит. в: Савельева И. В. Непрофессиональный политический дискурс: лингвопрагматический и лингвоперсонологический аспекты. Монография. – СПб: Наукоемкие технологии, 2021. – 139 с. ISBN 978-5-6047314-9-9 - на стр. 90 – 91, стр. 130.
  2021 Попов Д. Българската съдебна фонетика в парадигмата на лингвистичната говорна персонология. – В: Отговорността пред езика. Книга 7. Шумен, 2021, 76–92. Цитирано в: Андреева, Ж. Отговорността пред езика и пред делото на езиковеда. – В: Български език и литература, №1, 84-90. – на стр. 86.
  2021 Попова В., Попов Д. Феноменът детска реч в светлината на многостепенния модел на българската реч. – В: Отговорността пред езика. Книга 7. Шумен, 2021, 258–275. ISSN 1313-695X. – В: Отговорността пред езика. Книга 7. Шумен, 2021, 76–92. Цитирано в: Андреева, Ж. Отговорността пред езика и пред делото на езиковеда. – В: Български език и литература, №1, 84-90. – на стр. 87–88
  2020 Попов, Д.. 2001: Стилистика. Шумен: Сборник. Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски”, с. 197 – 199. Цит. в: Георгиева, С. Метафоричната игра – средство за развитие на речта и мисленето на децата в детската градина. – В: Предизвикателства пред компетентностно ориентираното образование. Сборник. Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски”, ISBN: 978-619-201-436-0, 2020 г., с. 201.
  2020 Попов, Д., В. Попова, В. 2002: За когнитивните метафори в детската реч. – Съпоставително езикознание, 2002, № 2, с. 56–65. Цит. в: Георгиева, С. Метафоричната игра – средство за развитие на речта и мисленето на децата в детската градина. – В: Предизвикателства пред компетентностно ориентираното образование. Сборник. Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски”, ISBN: 978-619-201-436-0, 2020 г., с. 207, с.208.
  2020 Velka Popova, Dimitar Popov, Two Bulgarian children in the dawn of morphological ontogenesis, The 1st International Global Virtual Conference, 2013, 378–383. Цитирано в: Spasic JL. Leksicki razvoj deteta predskolskog uzrasta. Uzdanica. 2020. – на стр. 173, стр. 177.
  2019 Попов, Д. Лингвистична персонология. Превъплъщенията на гласа. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2017. Цитирано в: Иванка Мавродиева. Представяне на книгата „Лингвистична персонология. Превъплъщенията на гласа“ – „Реторика и комуникации“, брой 38, януари 2019 г.
  2019 Попов 2006: Попов Д. За мястото и ролята на прозодията в дискурса – Езиковедски изследвания в чест на 75-г. от рождението на ст.н.с. I ст. д.ф.н. Й. Пенчев. С: ИБЕ, БАН, 2006. Цитирано от: Кузова М. Парадоксите на експресията в българския и руския език. Пловдив: УИ „Паисий Хилендарски“, 2018 – на стр. 284, стр.414
  2019 Попов 2001: Попов, Д. Стилистика. Шумен, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“ Цитирано в: Андреева Ж. Когнитивните метафори като средство за езикова демагогия – Българистични езиковедски четения. Материали от Международната конференция по случай 130-годишнината на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. София: Факултет по славянски филологии, 2019, 392-399 – на стр. стр. 395, 398
  2019 Попов 2011: Попов, Д. Когнитивните метафори – митологизатори в медийния дискурс. – В: Ricerche slavistiche 9. Цитирано в: Андреева Ж. Когнитивните метафори като средство за езикова демагогия – Българистични езиковедски четения. Материали от Международната конференция по случай 130-годишнината на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. София: Факултет по славянски филологии, 2019, 392-399 – на стр. 396, 398
  2019 Попов Д. Когнитивните метафори – митологизатори в медийния дискурс // Ricerche slavistiche 9 (LV) 2011: 169–179, Roma. Цитирано в: Попова, В. „Наивная“ лингвистическая экспертиза и современное болгарское общество. Современная теоретическая лингвистика и проблемы судебной экспертизы : сборник научных работ по итогам Международной научной конференции «Современная теоретическая лингвистика и проблемы судебной экспертизы» (Москва, 1–2 октября 2019 г.). – М.: Государственный институт русского языка, 2019, 474–482, ISBN 978-5-98269-214-6, RINZ – на стр. 478, 481,
  2019 Попов Д. Речевые портреты как когнитивные феномены // Cognitive Modelling: Collection of Papers of the third International Forum on Cognitive Modeling (Varna, Bulgaria, September 14–21, 2015) – Part 1. Rostov-on-Don: Science and Studies Foundation, 2015. С. 171–187. Цитирано в: Попова, В. „Наивная“ лингвистическая экспертиза и современное болгарское общество. Современная теоретическая лингвистика и проблемы судебной экспертизы : сборник научных работ по итогам Международной научной конференции «Современная теоретическая лингвистика и проблемы судебной экспертизы» (Москва, 1–2 октября 2019 г.). – М.: Государственный институт русского языка, 2019, 474–482, ISBN 978-5-98269-214-6, RINZ – на стр. 474, 481
  2019 Попов, Д. (2016). Лингвистична персонологияпо говора. Превъплъщенията на гласа. Шумен: УИ Епископ Константин Преславски . 300 str. ISBN 978-619-201-128-4. Цитирано от (рецензия): Стоянова, Ю. (2019). Лингвистичната персонология като нова приложна дисциплина. Чуждоезиково обучение, 46(2), pp.208-213.
  2019 Попов, Д. Когнитивните метафори – митологизатори в медийния дискурс. – Във: Властта на медиите. Шумен: УИ „Епископ Константин Преслав¬ски“, 2003, 241–250 Цитирано в: Радева-Гезенчова, Биляна. МЕТАФОРИЧНИ МОДЕЛИ ЗА ПРЕНОС НА ЗНАЧЕНИЕ ПРИ ОТНОСИТЕЛНИ ПРИЛАГАТЕЛНИ ИМЕНА, РАЗВИВАЩИ КАЧЕСТВЕНИ ЗНАЧЕНИЯ. Българска реч, Год. ХХV/2019, кн. 2–3, 197–204. – ISSN 1310-733X – на стр. стр. 197, стр. 203
  2019 Попов, Д., В. Попова. За когнитивните метафори в детската реч. – СЕ 2002/2, 56–64. Цитирано в: Радева-Гезенчова, Биляна. МЕТАФОРИЧНИ МОДЕЛИ ЗА ПРЕНОС НА ЗНАЧЕНИЕ ПРИ ОТНОСИТЕЛНИ ПРИЛАГАТЕЛНИ ИМЕНА, РАЗВИВАЩИ КАЧЕСТВЕНИ ЗНАЧЕНИЯ. Българска реч, Год. ХХV/2019, кн. 2–3, 197–204. – ISSN 1310-733X – на стр. стр. 197, стр. 203
  2019 Попов, Д. Стилистика. Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски“, 2001. Цит. в: Колева-Иванова, К. БЪЛГАРСКИЯТ ПУРИЗЪМ ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО ДО ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА (1878 - 1939 г.). Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски“. ISBN 978-619-201-273-1 – на стр. 52, стр. 249
  2019 Попов, Д., В. Попова. Когнитивные метафоры в болгарском детском языке. В: In: S. Masalоva, V. Polyakov, V. Solovyev (eds.). Cognitive Modeling: Proceedings of the Fourth International Forum on Cognitive Modeling (11-18 September, 2016, Loret de Mar, Spain). Part 1. Proceedings of the XVII International Conference \"Cognitive Modeling in Linguistics. CML-2016\". Rostov-on-Don: Science and Studies Foundation, 2016. 177–187. ISBN 978-5-9907389-5-9 Цитирано в: Стефанова, Мария. Когнитивната стилистика като научно направление – В: NOMEN EST OMEN. Научни изследвания в чест на проф. д-р Кирил Цанков. Велико Търново: УИ „Св. Св. Кирил и Методий“, 2019, 553–565. ISBN: 978-619-208-193-5 – на стр. 554, стр. 561, стр. 563
  2019 Попов, Д., В. Попова. „Наивната” стилистика на детския език. – В: М. Стаменов и И. Панчев (ред.). Актуални проблеми на лингвистиката. По случай 80-годишнината на проф. Стефана Димитрова. София: Академично издателство „Марин Дринов”, 2016, 407–415. (в съавт. с Д. Попов) ISBN 978-954-322-872-0. Цитирано в: Стефанова, Мария. Когнитивната стилистика като научно направление – В: NOMEN EST OMEN. Научни изследвания в чест на проф. д-р Кирил Цанков. Велико Търново: УИ „Св. Св. Кирил и Методий“, 2019, 553–565. ISBN: 978-619-208-193-5 – на стр. 554, стр. 561, стр. 563
  2019 Попов, Д. О концептуальной сущности метафор в когнитивной стилистике - Сборник “Стереотипность и творчество в тексте”. Перм, 2011, 133-142 ISBN 978-5-7944-1142-3; ISNB 978-5-9744-1689-3 Цитирано в: Стефанова, Мария. Когнитивната стилистика като научно направление – В: NOMEN EST OMEN. Научни изследвания в чест на проф. д-р Кирил Цанков. Велико Търново: УИ „Св. Св. Кирил и Методий“, 2019, 553–565. ISBN: 978-619-208-193-5 – на стр. 554, стр. 561, стр. 563
  2019 Попов, Д. Концептуалната метафора в когнитивното пространство на съвременната стилистика – Проблемы когнитивного и функционально-коммуникативного описания русского и болгарского языков. Выпуск восьмой. Шумен: Университетско издание “Епископ Константин Преславски”, 2011, 132-142 ISBN 978-954-577-644-1 Цитирано в: Стефанова, Мария. Когнитивната стилистика като научно направление – В: NOMEN EST OMEN. Научни изследвания в чест на проф. д-р Кирил Цанков. Велико Търново: УИ „Св. Св. Кирил и Методий“, 2019, 553–565. ISBN: 978-619-208-193-5 – на стр. 554, стр. 561, стр. 563
  2019 Попов, Д. Стилистика. Второ преработено, допълнено и актуализирано издание. Шумен: Университетско издателство \"Епископ Константин Преславски\", 2016, 298 с. ISBN 978-619-201-099-7. Цитирано в: Стефанова, Мария. Когнитивната стилистика като научно направление – В: NOMEN EST OMEN. Научни изследвания в чест на проф. д-р Кирил Цанков. Велико Търново: УИ „Св. Св. Кирил и Методий“, 2019, 553–565. ISBN: 978-619-208-193-5 – на стр. 554, стр. 561, стр. 563
  2018 Попов, Д., Попова, В. „Наивната” стилистика на детския език. – В: М. Стаменов и И. Панчев (ред.). Актуални проблеми на лингвистиката. По случай 80-годишнината на проф. Стефана Димитрова. София: Академично издателство „Марин Дринов”, 2016, 407–415. Цитирано в: Ставрева–Доростолска Силвена. Съвременни езикови и комуникативни стратегии в рекламата на лекарства. ISBN 978-619-221-106-6, Медицински университет – Варна, 2018 – на стр. 134.
  2018 Попов, Д. Когнитивните метафори – митологизатори в медийния дискурс. // В: Властта на медиите. (ред. Е. Добрева). Шумен, 2003, с. 241-251. Цитирано в: Шукриева Менент. Съвременна турска юридическа терминология. Дисертация за присъждане на образователната и научна степен „доктор”. Шумен, 2018 – на с. 232
  2018 Снежина Димитрова. Д. Попов. Лингвистична персонология по говора. Превъплъщенията на гласа. – Български език, 65 (2018), 1, 131-135 Рецензия на монография: Попов Д. Лингвистична персонология по говора. Превъплъщенията на гласа. Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски”, 2016, 300 стр.
  2018 Попов, Д. Фоностилистика на дискурса. Шумен: УИ Епископ Константин Преславски, 2004. Цитирано в: СТАНИСЛАВА ТЕОФИЛОВА. СЛОВОРЕД НА ПРОСТОТО ИЗКАЗВАНЕ В БЪЛГАРСКАТА РАЗГОВОРНА РЕЧ. Дисертация за присъждане на образователната и научна степен „доктор”. Шумен, 2018 г. – с. 27, с. 157
  2018 Попов, Д. Аспекти на българското произношение в сферите на стандарта, субстандарта и нонстандарта. – В: Стандарт и субстандарт – диахронни и синхронни аспекти. К. Вачкова (отг. ред.). Шумен: УИ Епископ Константин Преславски, 2005, 191 – 204. Цитирано в: СТАНИСЛАВА ТЕОФИЛОВА. СЛОВОРЕД НА ПРОСТОТО ИЗКАЗВАНЕ В БЪЛГАРСКАТА РАЗГОВОРНА РЕЧ. Дисертация за присъждане на образователната и научна степен „доктор”. Шумен, 2018 г. – с. 9, с. 15, с. 23, с.25, с. 157
  2018 Попов, Д. Лингвистична персонология по говора. Превъплъщенията на гласа. Шумен: УИ Епископ Константин Преславски, 2016. Цитирано в: СТАНИСЛАВА ТЕОФИЛОВА. СЛОВОРЕД НА ПРОСТОТО ИЗКАЗВАНЕ В БЪЛГАРСКАТА РАЗГОВОРНА РЕЧ. Дисертация за присъждане на образователната и научна степен „доктор”. Шумен, 2018 г. – с. 27, с. 157
  2018 Попов, Д. Д. Лингвистична персонология. Шумен, УИ „Епископ Константин Преславски”, 2016. цит. в: Попова, В. Модалните глаголи в ранната онтогенеза на българския език. – Език и литература, 2018, No 1–2, 53–74 – на с. 55 , с. 74
  2018 Йовка Тишева. Стилно за стилистиката. Рецензия на учебник: Попов Д. Стилистика. Второ преработено, допълнено и актуализирано издание. Шумен: Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 2016, 298 с. – Чуждоезиково обучение 2018, кн.6, 662–666
  2018 Попов Д. Стилистика. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2016. Цитирано от: Воейкова, М. Д. Онтогенез славянских языков в свете теории естественной морфологии – Отговорността пред езика. Книга 5. Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски“, 2018. – на стр. 277, стр.284
  2018 Попов Д. Лингвистична персонология. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2016. Цитирано от: Воейкова, М. Д. Онтогенез славянских языков в свете теории естественной морфологии – Отговорността пред езика. Книга 5. Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски“, 2018. – на стр. 282, стр.284
  2017 Попов Д. Лингвистична персонология. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”. Цитирано от: Попов В. Ранната онтогенеза на събитийната модалност (върху материал от българска детска реч. Шумен: Университетско издателство Епископ Константин Преславски“, 2017. – на с. 19, с. 142.
  2017 Попов Д. Стилистика. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 2016. Цитирано в: *Попова В. Слова в сетях масс-медиа. – Медиалингвистика. №1 (16), 2017, 111–123. – http://medialing.spbu.ru/upload/files/file_1490780507_7563.pdf (RINZ, ERIH+) – на с. 112, с. 113, с. 121, с. 122.
  2017 Попов Д. Когнитивните метафори - митологизатори в медийния дискурс – Ricerche slavistiche 9 (LV) 2011: 169-179, Roma Цитирано от: *Попова В. Слова в сетях масс-медиа. – Медиалингвистика. №1 (16), 2017, 111–123. – http://medialing.spbu.ru/upload/files/file_1490780507_7563.pdf (RINZ, ERIH+) – на, с. 113, с. 121, с. 122.
  2017 Снежина Димитрова. Д. Попов. Лингвистична персонология.– Съпоставително езикознание, кн.1, 2017 Рецензия на монография: Попов Д. Лингвистична персонология. Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски”, 2016.
  2017 Popov, D., V. Popova, M. Kuehnast. Erwerb der Aspektmarkierung im Bulgarischen. – In: ZAS Papers in Linguistics 33 (2004): 63–85. Цитирано в: Ionin, Tania; Radeva-Bork, Teodora. The State of the Art of First Language Acquisition Research on Slavic Languages. – Journal of Slavic Linguistics . Summer/Fall2017, Vol. 25 Issue 2, p 337-366.
  2017 Popov, D., V. Popova, M. Kuehnast. Erwerb der Aspektmarkierung im Bulgarischen. – In: ZAS Papers in Linguistics 33 (2004): 63–85. Цитирано в: Ionin, Tania; Radeva-Bork, Teodora. The State of the Art of First Language Acquisition Research on Slavic Languages. – Journal of Slavic Linguistics . Summer/Fall2017, Vol. 25 Issue 2, p 337-366.
  2017 Попов, Д. Аспекти на българското произношение в сферите на стандарта, субстандарта и нонстандарта. – В: Стандарт и субстандарт – диахронни и синхронни аспекти. Под ред. на К. Вачкова. Шумен: УИ „Константин Преславски”, 2005, 191-204. Цитирано в: Диана Иванова. СЛЕНГЪТ (НО И ДРУГИТЕ СОЦИОЛЕКТИ) В ХУДОЖЕСТВЕНАТА ЛИТЕРАТУРА (НАБЛЮДЕНИЯ ВЪРХУ РОМАНИТЕ „НЕРОН ВЪЛКЪТ” НА ХР. КАЛЧЕВ И „РЕКИТЕ НА ВАВИЛОН” ОТ П. ПИЩЯНЕК). В: Надмощие и приспособяване – сборник с доклади от Международната научна конференция на Факултета по славянски филологии, Съставители: Екатерина Търпоманова, Красимира Алексова, 2017, 282-288. ISBN 978-619-7433-09-8 – на стр. 283, стр. 288
  2016 Попов Д. Когнитивните метафори – митологизатори в медийния дискурс. – В: Добрева Е. (ред.). Властта на медиите. Унив. Издат. „Епископ Константин Преславски“: Шумен, 2003. Цит. от: Михайлова Б. Метафората в народната географска терминология: соматични термини (Съпоставително изследване върху румънски и български езиков материал). Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и научна степен “ДОКТОР” по научната специалност “Германски езици”. Велико Търново (защита 2016 г.) – с. 31, 39, 57, 262
  2016 Попов Д. Стилистика. Шумен, 2001. Цитирано в: Веселина Ватева. СЕМАНТИЧЕН АНАЛИЗ И СТИЛИСТИЧНИ ЕФЕКТИ НА ЕПИТЕТИТЕ В ПУБЛИЦИСТИЧНИ СТАТИИ ОТ МАРТИН КАРБОВСКИ – Новата идея в образованието. Том 1. 20-21 септември 2016 г., Бургас, 2016.
  2016 Попов Д. Стилистика. Шумен, 2001. Цитирано в: Веселина Ватева. За значението на стилистиката в обучението на бъдещите журналисти и PR специалисти. – Съвременна хуманитаристика, 2016, Брой 1, 19–25 – на стр. 19, 20, 24
  2015 Попов Д. Фоностилистика на дискурса.Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски, 2004 Цит. от: Потапов В, Потапова Р. Речевая коммуникация. От звука к высказыванию. Москва: Litres, 2015, - с.41
  2015 Попов Д. Лингвистични функции на заклинанието като тип вторично моделиран текст.- В: 20 ГОДИНИ БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ.Пловдивскиуниверситет „Паисий Хилендарски“. Юбилейна научна конференция на тема „Език и свят. Съвременна филологическа проблематика“, т. 1. Езикознание, Пловдив, 9 - 10 юни 1993, 255-258. Цит. от: МетодиеваА. Д. Благословии и проклятия в немската, българската и полската култура. Дисертация за присъждане на образователна и научна степен “доктор” по научната специалност “Германски езици”. Публичн азащита на 09.04.2015 г.
  2015 Попов Д. Заклинателният дискурс на Теодор Траянов като вторично моделиращ семиозис. // Електронно списание LiterNet 18.03.2004. Цит. от: Методиева А. Д. Благословии и проклятия в немската, българската и полската култура. Дисертация за присъждане на образователна и научна степен “доктор” по научната специалност “Германски езици”. Публична защита на 09.04.2015 г.
  2015 Попов Д. Метафоры в медиаречикакспособмифотворчества // Средствамассовойинформации в современноммире. Петербургскиечтения: материалы 51-ой междунар. науч.-практ. конф. / отв. ред.-сост. С.Г. Корконосенко. — СПб.: Филол. ф-т СПбГУ, 2012. — С. 186–190 Цит. от: Филатов К. С. Метафора как способ развертывания журналистского текста. АКД, Санкт-Петербург, 2015, с. 3
  2015 Попов Д. Фоностилистика на дискурса. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски, 2004 Цит. от: Potapov W. MULTILINGUAL SPEECH STRESS ANALYSIS AS A FUNDAMENTAL BASIS OF SPEECH DATABASES CONSTRUCTION FOR SLAVIC LANGUAGES. In: ВЕСТНИК МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 1 (2015) - с. 168, с. 175
  2015 Попов Д. Метафоры в медиаречи. –В: Средства массовой коммуникации в современном мире. Петербургские чтения. Материалы международной научно-практической конференции 19–20 апреля 2012. С. 184–189. Цит. от: Чалыкова Т. И. Метафора кузница в медиадискурсе.– В: МЕДИАЛИНГВИСТИКА. Выпуск 4. Профессиональнаяречеваякоммуникация и массмедиа. Санкт-Петербург, 2015, 260-263. - на с. 261, с. 263
  2014 Попов Д. Лексико-синтаксическая структура и интонационная оформлённость реплик-ответов в болгарской спонтанной речи /лингвистико-прагматический аспект/.Автореф. дис. канд. филол. наук / Институт славяноведения и балканистики РАН. Москва, 1991, 216 с. Цит. от: Даскалова Д. Супрасегментна система на съвременния български език.Унив. издателство "Епископ Константин Преславски". Шумен, 2014 – с. 49
  2014 Попов Д. Фоностилистика на дискурса. Унив. издателство "Епископ Константин Преславски" Шумен, 2004 Цит. от: Танев С. Тридесет години организирана творческа дейност на учените в Шумен (1982 – 2012 г.). – В: Йорданов И. (отг. ред.). България в световното културно наследство. Унив. издателство "Епископ Константин Преславски" Шумен, 2014 – с. 1131
  2014 Попов Д. Фоностилистика на дискурса. Унив. издателство "Епископ Константин Преславски" Шумен, 2004 Цит. от: Даскалова Д. Супрасегментна система на съвременния български език.Унив. издателство "Епископ Константин Преславски". Шумен, 2014 – с. 4, с. 6, с. 49, с. 50, с. 54
  2014 Попов Д. Когнитивните метафори – митологизатори в медийния дискурс. – В: Добрева Е. (ред.). Властта на медиите. Унив. Издат. „Епископ Константин Преславски“: Шумен, 2003. Цит. от: Ибрям С. Метафората ВОДА в българския, немския и турския медиен дискурс, Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“. 2014 – с. 40
  2014 Попов Д. Концептуалната метафора в когнитивното пространство на съвременната стилистика. – В: „Проблемы когнитивного и функционального описания русского и болгарского языков“. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“: Шумен 2011 Цит. от: Ибрям С. Метафората ВОДА в българския, немския и турския медиен дискурс, Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2014 – с. 39, с. 42, с. 44
  2014 Попов Д. Фоностилистика на дискурса. Унив. издателство "Епископ Константин Преславски" Шумен, 2004 Цит. от: Ибрям С. Метафората ВОДА в българския, немския и турския медиен дискурс, Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2014 – с. 39, с. 90-91
  2014 Попов Д. Стилистика. Шумен: Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, 2001, 243 с. Цит. от: Ефтимова А. Медиен език и стил: теория и съвременни практики, София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2014 - с. 160, с. 161
  2014 Попов Д. Фоностилистика на дискурса. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски, 2004 Цит. от: Дачева Г. Стилистични ефекти на алюзивните заглавия, София: Парадигма, 2014 – с. 161
  2014 Попов Д. Стилистика. Шумен: Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, 2001, 243 с. Цит. от: Вачкова К., Станиславова С. За ролята на читалищните документи в историята на новобългарския книжовен език (Наблюдения върху езика на учредителните документи на Свищовското читалище - 1856 г.) // Елена Стоянова (ред.). Litera scripta manent. Служение слову. Т. 2. Юбилейный сборник, посвященный 70-летию проф. д-ра Валентины Аврамовой. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2014, 51-60 - на с. 58
  2014 Попов Д. Фоностилистика на дискурса. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски, 2004 Цит. от: Биляна Тодорова. Стилистика на българския език. Благоевград : Университетско издателство „Неофит Рилски, 2014, стр. 46, 150
  2014 Попов, Д. Българската легостилистика в режим на стандарт, субстандарт и нонстандарт. В: Лингвистиката: история, предизвикателства, перспективи. Благоевград, 2013, 29-43. Цит. от: Биляна Тодорова. Стилистика на българския език. Благоевград : Университетско издателство „Неофит Рилски, 2014, стр. 22, 37, 38, 46, 150
  2013 Попов Д. Иконичностна речта в режим на стандарт, субстандарт и нонстандарт. - В:Език, култура, идентичност. Т. 1. Езикознание. Литературознание. Издателство на ВТУ:Велико Търново, 2010 Цит. от: Тишева Й.Езиковите стандарти, езиковите регистри и медийната комуникация. - В: Реторика и комуникации. Електронно научно списание – ISSN 1314-4464, 2013
  2013 Попов Д. Когнитивните метафори – митологизатори в медийния дискурс – В: Добрева Е. (ред.) Властта на медиите. Шумен, 2003 Цит. от: Христозова Г. и др. Етнопсихолингвистични и социолингвистични аспекти на езика на вестниците в България. Бургас: БСУ, 2013 – с. 55
  2013 Попов Д. Когнитивните метафори – митологизатори в медийния дискурс. – В: Добрева Е. (ред.). Властта на медиите. Унив. Издат. „Епископ Константин Преславски“: Шумен, 2003. Цит. от: Ибрям С. Метафората ВОДА в българския, немския и турския медиен дискурс. Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и научна степен “ДОКТОР” по научната специалност “Германски езици” (защита 18.04.2013 г.) – с. 9 – 10
  2013 Попов, Д. Аспекти на българското произношение в сферите на стандарта, субстандарта и нонстандарта. Стандарт и субстандарт – диахронни и синхронни аспекти (отг. ред. К. Вачкова). Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски”, 191–204. Цит у: Иванова, Д. Стандарт и субстандарт в българския език (между теорията е прагматиката). – В: Opera Slavica. Slavistickеrozhledy. Jazykovednysesit. Rocnik ХХІІІ, Brno: Masarykovauniverzita, ISSN 1211-7676, 2013, 4, 187 – 196.
  2013 Попов Д. Стилистика. Шумен: Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, 2001, 243 с. Цит. от: Ефтимова А. Понятиятя за стил и регистър – опити за дефиниране и разграничаване. – В: Лингвистиката: история, предизвикателства, перспективи. Лингвистиката: история, предизвикателства, перспективи. Сборник в чест на 80-годишнината на професор Славчо Петков. Благоевград: Университетско издателство "Неофит Рилски", 2013 – с. 271, с. 277
  2013 Попов Д. Стилистика. Шумен: Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, 2001, 243 с. Цит. от: Попова В., Димитрова М. (Еко)лингвистика и медиен език. – В: Лингвистиката: история, предизвикателства, перспективи. Лингвистиката: история, предизвикателства, перспективи. Сборник в чест на 80-годишнината на професор Славчо Петков. Благоевград: Университетскоиздателство "Неофит Рилски", 2013 – с. 282, с. 283
  2013 Попов Д. Когнитивните метафори – митологизатори в медийния дискурс. – В: Добрева Е. (ред.) Властта на медиите. Шумен: Унив. издат. “Епископ Константин Преславски”, 2003 Цит. от: Флайшерович С. Концептът политическа метафора в лингвистичните изследвания. – В: Лингвистиката: история, предизвикателства, перспективи. Лингвистиката: история, предизвикателства, перспективи. Сборник в чест на 80-годишнината на професор Славчо Петков. Благоевград: Университетско издателство "Неофит Рилски", 2013 – с. 337, с. 342, с. 344
  2013 Попов Д. Стилистика. Шумен: Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, 2001, 243 с. Цит. от: Флайшерович С. Концептът политическа метафора в лингвистичните изследвания. – В: Лингвистиката: история, предизвикателства, перспективи. Лингвистиката: история, предизвикателства, перспективи. Сборник в чест на 80-годишнината на професор Славчо Петков. Благоевград: Университетско издателство "Неофит Рилски", 2013 – с. 338, с. 344
  2013 Попов Д. Когнитивната метафора – огледало на познанието в интеркултурнатакомуникация. – В: Европейска интеграция и интеркултурнакомуникация. (съст. и науч. ред.М. Златева, Т. Петев, О. Спасов). София, 2004 Цит. от: Флайшерович С. Концептът политическа метафора в лингвистичните изследвания. – В: Лингвистиката: история, предизвикателства, перспективи. Лингвистиката: история, предизвикателства, перспективи. Сборник в чест на 80-годишнината на професор Славчо Петков. Благоевград: Университетско издателство "Неофит Рилски", 2013 – с. 342, с. 344
  2013 Попов Д. Стилистика. Шумен: Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, 2001, 243 с. Цит. от: Каневска-Николова Е. Стилистика на българския език. Кратък теоретичен курс. Смолян, 2013
  2013 Попов Д. Стилистика на произносителните практики в българската реч // Електронно списание LiterNet, 2004 Цит. от: Алексова К., Трендафилова А. Изяви на дивергенцията като акомодационна стратегия в медийната комуникация // Иванова Д., Чолакова Ж. (Ред.). Научни трудове на Пловдивския университет. Филология. Т. 51, кн. 1, сб. А. Пловдив, 2013 (Паисиеви четения. Езикознание, 10-12 октомври 2013), 345-357. – с. 349, с. 356
  2012 Попов Д., Попова В.Детските когнитивни метафори от холистично гледище. – В: Езикът – история и съвременност. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, Шумен, 2002, 308-316 Цит. от: Енгелс-Критидис Р. Детето в иносказателния свят на пословиците и поговорките. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2012 –с. 196
  2012 Попов Д. Стилистика. Шумен: Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, 2001, 243 с. Цит. от: Петрова С. Езикът в спорта или спортът в езика. София: ИК „Феномен”, 2012 – с. 19, с. 20, с. 21, с.22, с. 55, с.57
  2012 Попов Д. Фоностилистика на дискурса. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“,2004 Цит. от: Йосифова Р.Движение и език. София: Издателство ЛЦР, 2012, 208 с. – с. 33, с. 181
  2012 Попов, Д., Попова, В. За когнитивните метафори в детската реч. В: Съпоставително езикознание, 2002, кн. 2, с. 56–64. Цитирано в: Мирослава Вътова. ПРЕДСТАВИ ЗА ПРОСТРАНСТВО, ВРЕМЕ И ДВИЖЕНИЕ В БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК (КОГНИТИВНО ИЗСЛЕДВАНЕ). Велико Търново: Унив. изд. „Св. св. Кирил и Методий”, 2012 – на стр. 12, стр. 16, стр. 62.
  2011 Popov D., Popova V. Kindersprache – Eine amuesante Zwischenwelt (vermeintliche Stilistik) – Wissenschaftliche Tagung „Stilistik 2010 – Bilanz und Perspektive Цитирано от: Brzozowska D. Stylistyka 2010 – bilans i perspektywy. Sprawozdanie z konferencji. – Tekst i dyskurs 4, 2011. s. 211
  2011 Popov D., Popova V. Kindersprache – Eine amuesante Zwischenwelt (vermeintliche Stilistik) – Wissenschaftliche Tagung „Stilistik 2010 – Bilanz und Perspektive Цитирано в: *Brzozowska D. Wissenschaftliche Tagung „Stilistik 2010 – Bilanz und Perspektiven“.– Zeitschrift fuer Slawistik: 2011/Vol. 56, No. 3, pp. 359-361.
  2011 Попов Д. Когнитивните метафори – митологизатори вмедийния дискурс. – В: Е. Добрева (ред.). Властта на медиите. Унив. издат. „Епископ Константин Преславски“: Шумен, 2003. Цитирано в: Десислава Тодорова. Семантични характеристики на спортнитеметафори в българските вестници . – В: Изследвания на медиите. Серия Обществени комуникации, УИ «Епископ Константин Преславски», 2011, 243–256. – на стр. 243, 255
  2011 Попов Д. Когнитивната метафора – огледало на познанието в интеркултурната комуникация. – В: М. Златева и др. (съст.). Европейска интеграция и интеркултурна комуникация. Факултет по журналистика и масова комуникация: София, 2004. Цитирано в: Десислава Тодорова. Семантични характеристики на спортнитеметафори в българските вестници . – В: Изследвания на медиите. Серия Обществени комуникации, УИ «Епископ Константин Преславски», 2011, 243–256. – на стр. 243, 255
  2010 Попов, Д. Стилистика. Шумен: Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, 2001, 243 с. Цитирано в: Лесневска Д. Болгарская деловая корреспонденция – От письмовника до электронного письма. В: Стереотипность и творчество в тексте. Перм, 2010. – на стр. 241, 243.
  2009 Попов, Д. Стилистика. Шумен: Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, 2001, 243 с. Цитирано в: ВАСЕВА М., МИХАЙЛОВА В. КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ. БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА ОСМИ КЛАС; СОФИЯ, ПРОСВЕТА, 2009
  2009 Попов, Д. Аспекти на българското произношение в сферите на стандарта, субстандарта и нонстандарта. – В: Стандарт и субстандарт – диахронни и синхронни аспекти. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2005. Цитирано в: Попова, В. Лингвистика на контакта: между ритуала и модата. Шумен - К. Вачкова (отг. ред.). Отговорността пред езика. Книга 2. Шумен: Унив. изд. “Епископ Константин Преславски”, 2009, с. 144, с. 148
  2009 Попов, Д. Стилистика. Шумен: Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, 2001, 243 с. Цитирано в: Шушлина Весела. ИРОНИЯТА В ПРЯКАТА РЕЧ - К. Вачкова (отг. ред.). Отговорността пред езика. Книга 2. Шумен: Унив. изд. “Епископ Константин Преславски”, 2009, с. 307, с. 312
  2009 Д. Попов. Фоностилистика на дискурса. Шумен, 2004, 204 с. Цитирано в: Дачев, Лъчезар. Юридически дискурс - НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2009, том 48, серия 7, с.13
  2009 Попова, В., Д. Попов. Програмата CLAN и приложението й в изследването на детската реч. // Сборник научни трудове, посветен на 100-годишнината от рождението на Джон Атанасов. Шумен, 2004, том ІІ, 97-101. Цитирано в: Стоянова, Ю.: Индивидуални вариации във вербалното развитие. Университетско издателство „Св. Климент Охридски”. София, 2009, 312 с., с. 13; с. 47
  2009 Попова, В., Д. Попов. Езиковата компетенция като лингвистично понятие: аспекти на теорията. – Съпоставително езикознание. 2000, №. 2, 106–114. Цитирано в: Христозова, Г. Лингвистичната компетентност – същност и основни характеристики. – Български език и литература (електронна версия), 2009, № 3. http://liternet.bg/publish5/ghristozova/lingvistichnata.htm
  2009 Попов, Д., Попова, В. За когнитивните метафори в детската реч. В: Съпоставително езикознание, 2002, кн. 2, с. 56–64. Цитирано в: Мирослава Вътова. ПРЕДСТАВИ ЗА ПРОСТРАНСТВО, ВРЕМЕ И ДВИЖЕНИЕ В БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК (КОГНИТИВНО ИЗСЛЕДВАНЕ). АВТОРЕФЕРАТ на дисертация. Велико Търново, 2009 – на стр. 6, стр. 35
  2008 Попов, Д. Стилистика. Шумен: Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, 2001, 243 с. Цитирано в: доц. д-р Иван Газдов. Дисциплина „СТИЛИСТИКА ЗА PR”, КОНСПЕКТ за ПРАВНО-ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ на ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ “НЕОФИТ РИЛСКИ”. Благоевград, 2008: www.law.swu.bg/new/file.php/1/konspekti/VO/17.pdf
  2020 Popova, Velka & Popov, Dimitar. Bulgarian LabLing Corpus –https://childes.talkbank.org/access/Slavic/Bulgarian/LabLing.html DOI: doi:10.21415/PHWH-J834
  2016 IN MEMORIAM. Татяна Михайловна Николаева (1933-2015) – Съпоставително езикознание, 2016, № 1, с. 114-116