Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Проф. д-р Димитър Димитров Попов
  Проф. д-р Димитър Димитров Попов

  Факултет: Факултет по хуманитарни науки

  Катедра: БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

  Кабинет: Корпус 1, стая 209

  Телефон: 054 830495 вътр. 319 К1

  Email: d.popov@shu.bg

  Приемно време: вторник, 8-10 ч., К3/415


  1991 Попов, Д. Лексико-синтаксическая структура и интонационная оформленность реплик-ответов в болгарской спонтанной речи /лингвистико-прагматический аспект/. Автореф.дис. ... канд. филол. наук / Институт славяноведения и балканистики РАН. Москва, 1991, 216 стр.
  2022 Попов, Димитър. Увод в речезнанието. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2022 г., 350 стр., ISBN 978-619-201-570-1
  2016 Попов, Д. Лингвистична персонология. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константи Преславски“, 2016, 300 стр. ISBN 978-619-201-128-4.
  2004 Попов, Д. Фоностилистика на дискурса. Шумен, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2004, 204 стр. ISBN 954-577-199-2.
  2024 Реч и речезнание – предмет и опит за описание на науката. Български език, Приложение / Bulgarian Language, Supplement, 71 (2024), 21–39
  2024 Проф. Тодор Апостолов Бояджиев – народен будител и създател на Шуменския университет. Български език, Приложение / Bulgarian Language, Supplement, 71 (2024), 509–514
  2023 Popov, D., V. Popova.. Computer-assisted transcription and analysis of Bulgarian child speech data using CHILDES and CLAN. – Journal of Computational and Applied Linguistics (JCAL), 2023, Volume 1, 66-77.
  2023 Popov, D., Popova V., Kordov K. and Zhelezov, S. Approaches to the protection of audio files in BULGARIAN LABLING CORPUS – Petya Osenova and Kiril Simov (Eds.). Proceedings of Internaonal CLaDA-BG Conference 2021 Language Technologies and Digital Humanies in Bulgaria. Shumen: Incoma Ltd., 2023, 52-68. ISBN 978-954-452-094-6
  2022 Димитър Попов, Велка Попова, Станимир Железов, Красимир Кордов. LABLASS – уеб-базирана система за проучване на словесните асоциации. – Доклади от Международната годишна конференция на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ (София, 2022). Светла Коева, Максим Стаменов (съставители). София: Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2022. 567–578. ISSN 2683-118Х (print). ISSN 2683-1198 (online).
  2022 Димитър Д. Попов, Велка А. Попова. Лингвистическая идентификация автора и фальсификация идентичности в сети – Science Journal of VolSU. Linguistics. 2022. Vol. 21. No. 3, 29-38 ISSN (Print) 1998-9911; ISSN (Online) 2409-1979; DOI: https://doi.org/10.15688/jvolsu2.2022.3.3; индекс научного цитирования (РИНЦ). (Web of Science)
  2022 Попов, Д., Попова, В. Возможности веб-базированной системы LABLASS для исследования детских словесных ассоциаций. – ПРОБЛЕМЫ ОНТОЛИНГВИСТИКИ – 2022: РЕЧЕВОЙ МИР РЕБЕНКА (УНИВЕРСАЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ). Материалы ежегодной международной научной конференции. Санкт-Петербург: Издательство «ВВМ», 2022, 73–78.
  2022 Попов, Д., Попова, В. „Наивната“ семиотика на детското изказване„Наивната“ семиотика на детското изказване – В: LICHT, MEHR LICHT! В ПАМЕТ НА ПРОФЕСОР МИЛЕН КУМАНОВ: Юбилеен сборник по случай 80-годишнината от рождението на учения. София: Академично издателство „За буквите – О писменехь“, 2022, 1480-1483. 1476-1479. ISBN 978-619-185-558-2 Е ISBN 978-619-185-559-9
  2022 Попов Димитър. Заклинателният дискурс на Теодор Траянов като вторично моделиращ семиозис – В: LICHT, MEHR LICHT! В ПАМЕТ НА ПРОФЕСОР МИЛЕН КУМАНОВ: Юбилеен сборник по случай 80-годишнината от рождението на учения. София: Академично издателство „За буквите – О писменехь“, 2022, 1476-1479. ISBN 978-619-185-558-2 Е ISBN 978-619-185-559-9
  2022 Popov D. Bulgarian speaking styles as speaker profiles. – Linguistics and Children’s Language Development. Festschrift in Honor of Prof. Dr. Juliana Stoyanova. LINKOM Studies in Language Acquisition and Bilingualism. Volume 4. Munich: LINCOM, 2022, GmbH, 160–181. ISBN 9783969391006
  2021 Попов Д. Български корпус с детска реч на платформата CHILDES – Рогожникова, Т. М. (ред.) Теория и практика языковой коммуникации: материалы XIII Международной научно-методической конференции / Уфимск. гос. авиац. техн. ун-т; [отв. ред. Т. М. Рогожникова]. – Уфа: РИК УГАТУ, 2021, 136–147 (РИНЦ) ISBN 978-5-4221-1507-5 (в съавт. с В. Попова)
  2021 Попов Д. Българската съдебна фонетика в парадигмата на лингвистичната говорна персонология. – В: Отговорността пред езика. Книга 7. Шумен, 2021, 76–92. ISSN 1313-695X
  2021 Попов, Д., Попова, В. Мултимодален подход за изследване на речта – Проблеми на устната комуникация. Том 12/ Брой 1. Велико Търново, 2021. 53¬–67, ISSN: 2367-8712 (Print) file:///C:/Users/MSUser/Downloads/8985.pdf
  2021 Попов Д. Феноменът детска реч в светлината на многостепенния модел на българската реч. – В: Отговорността пред езика. Книга 7. Шумен, 2021, 258–275. ISSN 1313-695X (в съавт. с В. Попова)
  2020 Попов, Д. Возможности лингвистической персонологии в решении задач фоноскопической экспертизы. ¬ Вестник ВолГУ. Серии 2. Языкознание. 2020, 89-101. (в съавт. с В. Попова) ISSN (Print) 1998-9911; ISSN (Online) 2409-1979; DOI: https://doi.org/10.15688/jvolsu2.2020.1.8; индекс научного цитирования (РИНЦ). (Web of Science)
  2020 Popov, D., Popova V., Kordov, K., Zhelezov, S. Bulgarian associative dictionaries in the LABLASS web-based system. – Speech and Computer. 22nd International Conference, SPECOM 2020, ST. PETERSBURG, RUSSIA, OCTOBER 06–10, 2020, Proceedings. Alexey Karpov, Rodmonga Potapova (Eds.). Springer International Publishing, 2020, pp 379-388. doi: 10.1007/978-3-030-60276-5_37 (SCOPUS/Web of Science)
  2019 Popov, D. Corpus study of early Bulgarian onomatopoeias in the terms of CHILDES – Speech and Computer. 21st International Conference, SPECOM 2019, Istanbul, Turkey, August 20–25, 2019, Proceedings. Albert Ali Salah, Alexey Karpov, Rodmonga Potapova (Eds.). Springer International Publishing, 2019, 370–380. ISBN 978-3-030-26061-3, DOI: 10.1007/978-3-319-23132-7_36 (в съавт. с В. Попова) Web of Science, SCOPUS.
  2019 Попов, Д. Парадигма на фоностилистичната вариативност. – NOMEN EST OMEN. Научни изследвания в чест на проф. д-р Кирил Цанков. Велико Търново: УИ „Св. Св. Кирил и Методий“, 2019, 493–507. ISBN: 978-619-208-193-5.
  2019 Попов, Д. Лингвистична персонология и антрополингвистика: теоретични, методологични и приложни аспекти – Българистични езиковедски четения. Материали от Международната конференция по случай 130-годишнината на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. София: Факултет по славянски филологии, 2019, 22–31. ISBN 978-619-7433-31-9
  2019 Popov, D. Speech Personality, Individuality and Uniqueness of Human Voice. – In: Misko Subotic, Slavica Maksimovic (Eds). Speech and Language. Proceedings: The 7th International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Speech and Language. 2019, Belgrade, 34–39. ISBN: 978-86-89431-39-1
  2019 Попов, Д. Мултимодално представяне на речеви данни – Българска реч, 2019, кн. 2–3, 20–30. (в съавт. с В. Попова) ISSN 1310-733X
  2018 Попов, Д. Лингвистична персонология по говора: теория, методология и практика. – Език и литература, 2018, № 1–2, 87–102. eISSN 2535-1036, ERIH Plus, РИНЦ-Science Index
  2017 Popov, D. Linguistic personology – a new science in paradigm of anthropological linguistics – In: Mirjana Sovilj, Slobodan Jovicic, Misko Subotic and Slavica Maksimovic (Eds). Speech and Language (Proceedings: The 6th International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Speech and Language). Belgrade, 2017, 11–18. ISBN: 978-86-89431-24-7
  2017 Попов, Д. За мнимата стилистика на детския език. – Българска реч, 2017, кн. 2, 62-71. (в съавт. с В. Попова), ISSN 1310-733X, https://www.ceeol.com/
  2017 Попов, Д. Лингвистичната персонология – нова наука в парадигмата на антропологичната лингвистика. – В: Доклади от Международната юбилейна конференция на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ (София, 15–16 май 2017 г.). Част първа. София: Институт за български език към БАН, 2017, 34–42. ISBN:978-954-924-899-9
  2016 Попов, Д. За джендърната стереотипност на гласа. – В: Отговорността пред езика. Том 4. Шумен: Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 2016 ISSN 1313-695X
  2016 Popov, D. Speaker Profiles as Anthropophonic Phenomena. - SocioBrains International Scientific Refereed Online Journal, ISSUE 20, APRIL 2016, 50-65. http://sociobrains.com/bg/top/issues/issue-19%2C-march-2016/ ISSN 2367-5721
  2016 Попов, Д. Сексуална стереотипност на мъжкия и женския глас в медиите. – Медиалингвистика. Вып. 5. Язык в координатах массмедиа : матер. I Междунар. науч.-практ. конф. (6–9 сентября 2016 г. Варна, Болгария) / отв. ред. В. В. Васильева. – СПб. : С.-Петерб. гос. ун-т, Ин-т "Высш. шк. журн. и мас. коммуникаций", 2016, 94-96. ISSN 2312-0274, RINZ
  2016 Попов, Д. "Наивната" стилистика на детския език. – Стаменов. М., И. Панчев (ред.). Актуални проблеми на лингвистиката. По случай 80-годишнината на проф. Стефана Димитрова. София: "Академично издателство "Марин Дринов", 2016, 404-413. (в съавт. с В. Попова), ISBN 978-954-322-872-0
  2015 Popov, D. Multimodal Presentation of Bulgarian Child Language. // Andrey Ronzhin, Rodmonga Potapova, Nikos Fakotakis (Eds.). Speech and Computer. 17th International Conference, SPECOM 2015, Athens, Greece, September 20-24, 2015, Proceedings. Springer International Publishing Switzerland 2015, 293-300. ISBN: 978-3-319-23131-0 (Print) 978-3-319-23132-7 (Online) (в съавт. с В. Попова) Web of Science, SCOPUS.
  2015 Popov, D. Speech Profiles as Cognitive Phenomena. – IJ ICP (International online Journal INFORMATION CONTENT&PROCESSING), VOL.2, NO.4, 2015, 303-323. ISSN 2367-5128 (printed), ISSN 2367-5152(online) (The journal is indexed in Worldcat, ROAD Directory of Open Access scholarly Resources, Google Scholar, CiteseerX, ITHEA.)
  2015 Popov, D. FUNDAMENTAL AND APPLIED ASPECTS OF SPEECH PROFILING. - Mirjana Sovilj, Misko Subotic (Eds.). SPEECH AND LANGUAGE 2015. PROCEEDINGS of 5th International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Speech and Language, Belgrade, 2015, 27-37. (Online) ISBN 978-86-89431-07-0.
  2015 Попов, Д. Размисли върху хамелиона стил // Да (пре)откриваш думите. Сборник в чест на 60-годишнината на проф. д. ф. н. Вера Тервел Маровска. Пловдив: Университетско издателство "Паисий Хилендарски", 2015, 301-314. 301-314 ISBN 978-619-202-081-1
  2015 Попов, Д. Речевые портреты как когнитивные феномены // Cognitive Modelling: Collection of Papers of the third International Forum on Cognitive Modeling (Varna, Bulgaria, September 14-21, 2015) - Part 1. Cognitive Modelling in Linguistics: Proceedings of the XVI -th International Conference "Cognitive Modelling in Linguistics" (CML-2015). - Part 2. Cognitive Modelling in Science, Culture, Education: Proceedings of the The III-rd International Conference "Cognitive Modelling in Science, Culture, Education" (CMSCE-2015) Rostov-on-Don: Science and Studies Foundation, 2015, 171-187 ISBN 978-5-9907389-5-9, RINZ
  2015 Попов, Д. Когнитивные метафоры в болгарском детском языке. В: In: S. Masalоva, V. Polyakov, V. Solovyev (eds.). Cognitive Modeling: Proceedings of the Fourth International Forum on Cognitive Modeling (11-18 September, 2016, Loret de Mar, Spain). Part 1. Proceedings of the XVII International Conference "Cognitive Modeling in Linguistics. CML-2016". Rostov-on-Don: Science and Studies Foundation, 2016. 177–187. (в съавт. с В. Попова), ISBN 978-5-9907389-5-9, РИНЦ
  2014 Попов, Д. Речеви портрети в съвременното българско говорене. - В: Научни трудове на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски", т. 52, кн.1, сб. А, 2014, с. 23-42. ISSN 0861-0029
  2014 Popov, D. BULGARIAN CHILD LANGUAGE CORPUS – PARAMETERS, MEANING, PERSPECTIVES // D. Popov, M. Skanavis and M. Sovilj (Eds). PROCEEDINGS of 4th International Congress on Early Prevention in Children with Verbal Communication Disorders, Shumen, 2014 (в съавт. с В. Попова), ISBN 978-619-201-002-7
  2013 Попов, Д. Българската легостилистика в режим на стандарт, субстандарт и нонстандарт. //Лингвистиката: история, предизвикателства, перспективи. Лингвистиката: история, предизвикателства, перспективи. Сборник в чест на 80-годишнината на професор Славчо Петков. Благоевград: Университетско издателство "Неофит Рилски", 2013, 29–44, ISSN 0861-0029
  2013 Popov, D. Investigating speech interaction from holistic integrative point of view. – In: S. Jovicic, M. Subotic, M. Sovilj (Eds.). VERBAL COMMUNICATION QUALITY. Interdisciplinary Research II, Belgrade: LAAC & IEPSP, 2013, 373–396. (в съавт. с В. Попова) –ISBN 978-86-81879-46-7
  2013 Popov, D. Two Bulgarian children in the dawn of morphological ontogenesis. // Proceedings in Global Virtual Conference. The 1st International Global Virtual Conference. Zilina: EDIS – Publishing Institution of the University of Zilina (ISBN: 978-80-554-0649-7; ISSN: 1339-2778), 2013, 378-384 (в съавт. с В. Попова)
  2013 Popov, D. Holistic approach to speech interaction in norm and patology // Mirjana Sovilj, Misko Subotic (Eds.). SPEECH AND LANGUAGE 2013, Belgrade, 2013, 40-46 (в съавт. с В. Попова). ISBN 978-86-81879-45-0 (IEFPS)
  2013 Попов, Д. Детское высказывание в терминах наивной семиотики. – В: Т. Круглякова (ред.). Проблемы онтолингвистики-2013. Материалы международной научной конференции 26–28 июня. Санкт-Петербург: Издательство РГПУ им. А. И. Герцена, 2013, 154–160. (в съавт. с В. Попова), ISBN: 978-5-8064-1859-4, RINZ
  2012 Попов, Д. Когнитивные метафоры в медийном дискурсе В: Журналистика и культура русской речи. – №2. Научно – практический журнал, [N 62], Москва: Ордена «Знак Почета» Издательство Московского университета, 2012. ISSN 2222-1492, RINZ
  2012 Попов, Д. ИКОНИЧНОСТ НА ПРОЗОДИЯТА В ПРОИЗНОШЕНИЕТО НА СТАНДАРТА, СУБСТАНДАРТА И НОНСТАНДАРТА – Сборник научни трудове от Националната конференция с международно участие „40 години Шуменски университет 1971–2011“. 2012, 286-293. ISBN: 978-954-577-604-5
  2012 Попов, Д. Метафоры в медиаречи как способ мифотворчества. – Средства массовой информации в современном мире. Петербургские чтения: материалы 51-ой междунар. науч.-практ. конф. / отв. ред.-сост. С.Г. Корконосенко. – С.Пб. : Филол. ф-т СПбГУ, 2012, С. 186-190. ISBN 978-5-8465-1225-2, RINZ
  2012 Попов, Д. KINDERSPRACHE – EINE AMUESANTE ZWISCHENWELT – В: Език на културата и култура на езика. Сборник в чест на проф. дфн Ана Димова / Sprache der Kultur und Kultur der Schprache. Festschrift fuer Prof. Dr. Sc. Ana Dimova. Велико Търново: Фабер, 2012, 141-148 (в съавт. с В. Попова). ISBN 978-954-400-720-1
  2011 Попов, Д. О концептуальной сущности метафор в когнитивной стилистике - Сборник “Стереотипность и творчество в тексте”. Перм, 2011, 133-142 ISBN 978-5-7944-1142-3; ISNB 978-5-9744-1689-3, RINZ
  2011 Попов, Д. Концептуалната метафора в когнитивното пространство на съвременната стилистика // Проблемы когнитивного и функционально-коммуникативного описания русского и болгарского языков. Выпуск восьмой. Шумен: Университетско издание “Епископ Константин Преславски”, 2011, 132-142 ISBN 978-954-577-644-1
  2011 Popov, D. Psycholinguistic research on the grammatical metamorphosis in early child talk at the dawn of morphological ontogenesis – Skanavis Mimis, Bojanova Violeta and Mirjana Sovilj (Eds). EARLY PREVENTION, DETECTION AND DIAGNOSTICS OF VERBAL COMMUNICATIONAL DISORDERS (Proceedings: The Third European Congress on Early Prevention, Detection and Diagnostics of Verbal Communication Disorders – Ancient Olympia (Greece), October 2010). Belgrade, 2011, 13-21 (в съавт. с В. Попова). ISBN: 978-86-81879-32-0
  2011 Попов, Д. Когнитивните метафори – митологизатори в медийния дискурс – Ricerche slavistiche 9 (LV) 2011: 169-179, Roma. ISBN 0391-4127 RINZ
  2010 Попов, Д. Иконичност на речта в режим на стандарт, субстандарт и нонстандарт - Език, култура, идентичност. Т. 1. Езикознание. Литературознание. Велико Търново, 2010,129-140 ISBN 978-954-400-281-7
  2009 Попов, Д. СЕКСОЛЕКТЪТ КАТО КОНЦЕПТ НА ФОНЕТИЧНАТА ГЕНДЕРОЛОГИЯ (български речеви „портрети”) – В. А. Виноградов (отв. ред.) Лингвистическая полифония.Сборник в честь юбилея профессора Р. К. Потапова. Москва: „Языки славянских култур”, 2007, 504-513 // К. Вачкова (отг. ред.). Отговорността пред езика. Книга 2. Шумен: Унив. изд. “Епископ Константин Преславски”, 2009, 131–140 ISSN: 1313-695X, RINZ
  2009 Попов, Д. Vojnikov und seine Redekunsttheorie aus der Zeit der bulgarischen Wiedergeburt. - Отговорността пред езика. Книга 3. Сборник, посветен на проф. д-р Кина Вачкова. Шумен, 2009, 166-170 ISSN: 1313-695X
  2009 Popov, D. Phonostylistic Variants of the Discourse Prosodic Units in Bulgarian – Jovicic T. Slobodan and Mirjana Sovilj (Eds). Speech and Language (Proceedings: The 3rd International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Speech and Language). Belgrade, 2009, 40-48 (в съавт. с В. Попова). ISBN: 978-86-81879-26-9
  2008 Попов, Д. Симетрията като композиционно-стилистичен похват на текста. // Славистични изследвания. Т. 8. Сборник в чест на: 90-годишнината от рождението на акад. Емил Георгиев, 80-годишнината от рождението на проф. Светомир Иванчев, 70-годишнината на проф. Боян Ничев. София: Университетско издателство „Свети Климент Охридски”, 2008, 267-271. ISNN 1010-3767
  2008 Попов, Д. Заклинателният дискурс на Теодор Траянов като вторично моделиращ семиозис - Стоян Илиев, Емилия Стайчева, Радостин Русев (съставители и редактори).Теодор Траянов и неговата епоха. Институт за литература – БАН: Издателски център "Боян Пенев", 327 с. София, 2008, 274-282. ISBN 978-954-8712-44-6
  2007 Popov, D. The emergence of verb grammar in two Bulgarian- speaking children. // Text Processing and cognitive Technologies (Eds. V. Solovyev, V. Polyakov). Moskow, 2007. (в съавт. с В. Попова), 236–248. ISBN: 978-5-98180-587-5. RINZ
  2006 Попов, Д. За мястото и ролята на прозодията в дискурса – И. Куцаров, В. Райнов, М. Лакова, В. Мурдаров, С. Коева (Съставители). Езиковедски изследвания в чест на75-годишнината от рождението на ст.н.с. І ст. д.ф.н. Йордан Пенчев Пенчев. София: Артграф, 2006, 274-282. ISBN 978-954-322-917-8
  2005 Попов, Д. Стилистика на произносителните практики в българската реч. В: LITTERA SCRIPTA MANET. Сборник в чест на 65-годишнината на проф. дфн Василка Радева.Университетско издателство „Св. Климент Охридски”. София, 2005, 314–333, ISBN 9540721806.
  2005 Попов, Д. Дискурсът като комуникативно събитие. В: Съпоставително езикознание 2005, кн.1, 63-83, ISSN – 0204 – 8701
  2005 Попов, Д. Проект за прозодична транскрипция на българската реч. – В: Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“. Факултет по хуманитарни науки. Том ХVІІІ А, 2005, 61-74
  2005 Popov, D. Cognitive metaphors as an image of knowledge in bulgarian media discource. In: Text Processing and cognitive Technologies. The VIII-th International Conference CognitiveModeling in Liguistics. Proceedings, September 4-11. Varna, 2005. (Eds. V. Solovyev, V. Polyakov). Moskow, 2005/11, 14-20
  2005 Попов, Д. Фоностилистика ответных реплик в разговорном дискурсе (на материале болгарской речи). В: Язык. Личность. Текст. Сборник статей к 70-летию Т.М. Николаевой.(Отв. ред. В.Н. Топоров). Москва, Языки славянских культур, 2005, 496-512, ISSN 1726-135X.
  2005 Попов, Д. Фоностилистиката като научна парадигма. В: Srpski jezik. Beograd, 2005, 165-198
  2005 Попов, Д. Аспекти на българското произношение в сферите на стандарта, субстандарта и нонстандарта. В: Стандарт и субстандарт – диахронни и синхронни аспекти. Шумен,Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“. Шумен, 2005, 191-204. ISBN 954-577-257-3
  2004 Попов, Д. Стилистика на произносителните практики в българската реч. – В: LITERNET. 2004, бр.2 (51): http://www.liternet.bg/publish10/dpopov/stilistika.htm, ISSN 1312-2282
  2004 Попов, Д. Когнитивната метафора – огледало на познанието в интеркултурната комуникация. – В: Европейска интеграция и интеркултурна комуникация. (съст. и науч. ред. М. Златева, Т. Петев, О. Спасов). София, 2004, 150-158. ISBN 954-8194-65-1, RINZ
  2004 Попов, Д. Заклинателният дискурс на Теодор Траянов като вторично моделиращ семиозис. - В: LITERNET. 2004, бр. 3 (52):http://www.liternet.bg/publish10/dpopov/ttraianov.htm, ISSN 1312-2282
  2004 Попов, Д. Интегративен подход към изследване на прозодията на речта. – В: Юбилеен сборник за Джон Атанасов, Шумен, 2004, том ІІ, 102-107. ISBN 954-577-257-3
  2004 Попов, Д. Програмата CLAN и възможностите й за изследването на детската реч. – В: Сборник научни трудове, посветен на 100-годишнината от рождението на Джон Атанасов. Шумен, 2004, том ІІ, 97–101 (в съавт. с В. Попова). ISBN 954-577-257-3
  2004 Попов, Д. Тенденции в произносителните практики на българина в различни типове дискурс. – В: Тенденции и процеси в българския език. Трудове на Лабораторията поприложна лингвистика, т. 1. Шумен, 2004, 175–199. ISBN 954-577-232-8, РИНЦ
  2004 Popov, D. Verification of the discrete character of prosodic variations in bulgarian colloquial discourse. – Text Processing and Cognitive Technologies. The VII-th International Conference Cognitive Modeling in Liguistics. Proceedings, September 4-11. Varna, 2004, 183-193.
  2004 Попов, Д. Статус и таксономия на фонетичните стилове. – В: Епископ-Константинови четения, т. 8. Шумен, 2004, 280-290, ISBN 954-577-205-0
  2003 Popov, D. Uber die Diskretheit des phonostilistischen Codes (linguistische und experimentell-phonetische Grundlagen). – В: Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“. Факултет по хуманитарни науки. Том ХVІ-ХVІІ А, 2003, 26-36
  2003 Popov, D Kompensationsmechanismen bei der Relation Intonation - Grammatik in Spontanau?erungen. - In: WORT UND GRAMMATIK. Festschrift fur Pavel Petkov anlasslich seinerEmeritierung. Herausgegeben von Ana Dimova, Herbert Ernst Wiegand unter Mitarbeit von Tina Hoffmann und Velka Popova. Hildesheim 2003. VIII/338 S. (GERMANISTISCHE LINGUISTIK, Heft 171-172/03), 183-192. Print ISSN: 0301-3294, Electronic ISSN: 1613-0626, ERIH PLUS
  2003 Попов, Д. Холистичен подход към изучаване на детския език. – В: Детска реч и билингвизъм (ред. Хр. Кючуков). София: Дайвърсити прес. 2003, 25–38 (в съавт. с В. Попова). ISBN 954-9510-06-9
  2002 Popov, D. Kognitive Metaphern und naive Semiotik in der Kindersprache. - In: European Journal for Semiotic Studies. Transscientific Semiotics VII / IX, vol. 14 (3, 4).Wien•Budapest•Madrid•Perpignan, 2002, 609-620
  2002 Попов, Д. Типология на схващанията за стила. – В: Българска реч, 2002, кн. 3, 32-40. ISSN 1310-733X, https://www.ceeol.com/
  2002 Попов, Д. Детските когнитивни метафори от холистично гледище. – В: Eзикът: история и съвременност. Шумен, 2002, 308–317. (в съавт. с В. Попова) ISBN 954-577-126-7
  2001 Попов, Д. Симетрия и асиметрия в стилистиката на поетическия текст. - В: Отговорността пред езика. Т. 1. Сборник в чест на 70-годишнините на проф. П. Пашов и на проф. д-р Тодор Бояджиев, чл.-кор. на БАН, и на 30-годишнината на Шуменския университет (ред. К. Вачкова). Шумен, 2001, c. 271-279. ISBN 954-577-116-X
  2000 Попов, Д. Eзиковата компетенция като лингвистично понятие (аспекти на теорията). - В: Съпоставително езикознание, 2000, кн. 2, с. 106 – 114. (в съавт. с В. Попова) ISSN – 0204 – 8701.
  1996 Popov, D. Die Struktur der Beschworungsformeln als sekundar-modellierender Texttyp (nach der symbolischen Dichtung Theodor Trajanovs). – In: Proceedings of the 9th International Symposium of the Austrian Association for Semiotics „Modelling History and Culture / Modellierungen der Geschichte und Kultur“, Univ. of Graz, November 22-24, 1996, Serie Angewandte Semiotik 16/17, Bd. II, Wien: OGS
  1994 Popov, D. Dobri Vojnikov und seine Redekunsttheorie aus der Zeit der bulgarischen Wiedergeburt. – In: Wiener slavistisches Jahrbuch, Bd. 40, Wien, 1994, 163-168. ISBN: 978-3-7001-2228-9
  1993 Попов, Д. Лингвистични функции на заклинанието като тип вторично моделиран текст. - В: 20 ГОДИНИ БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ. Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“. Юбилейна научна конференция на тема „Език и свят. Съвременна филологическа проблематика“, т. 1. Езикознание, Пловдив, 9 - 10 юни 1993, 255-258
  1992 Popov, D. Фоностилистични интонеми (аломели) на реплики-отговори в българската спонтанна реч. - В: Език и литература, 1992, кн. 5, 99-104. ISNN 0324-1270.
  1990 Попов, Д. Лингвистические аспекты интерпретации реплик-ответов в структуре спонтанного устного диалогического текста. – В: Актуальные проблемы современной науки. ХІІ научная конференция болгарских аспирантов с международным участием. Москва, 1990
  1989 Основы интерпретации семантики интонации реплик-ответов с частицами в болгарском разговорном языке. - В: Проблемы доказательства и типологизации вфонетике и фонологии. Москва
  1989 Попов, Д. О некоторых прагматических аспектах значения модальных частиц в ответе на вопрос /на материале болгарской спонтанной речи/. - В: Актуальные проблемысовременной науки. ХІ научная конференция болгарских аспирантов с международным участием. Москва, июнь 1989.
  1988 Попов, Д. Об одном явлении неканоничной фонетики в болгарском языке. - В: Актуальные проблемы современной науки. Х научная конференция болгарских аспирантов смеждународным участием. Москва, июнь 1988.
  1987 Попов, Д. Към въпроса за звуковите жестове в българския език. - В: Първа научна сесия на клуба на младите научни работници. Шумен, 1987. /Сб. доклади на секция Филология. ЦИНТИ София/
  2015 «Наивная» стилистика детского языка – В: Проблемы онтолингвистики: механизмы усвоения языка и становление речевой компетенции — 2015: материалы международной конференции (18–20 мая 2015 г., Санкт-Петербург). — СПб., 2015., с. 214 – 215 (в съавт. с В. Попова). – http://iling.spb.ru/confs/ontoling2015_abstracts.pdf
  2016 Попов, Д. Стилистика. Второ преработено, допълнено и актуализирано издание. Шумен: Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 2016, 298 с. ISBN 978-619-201-099-7.
  2014 Попов, Д. Стилистични фигури и тропи. Модул на електронен учебник за бакалаври. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2014, ISBN 978-954-577-853-7.
  2001 Попов, Д. Стилистика. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, Шумен, 2001, 243 стр. ISBN 954-577-104-6.
  2021 Попов Д. ЧЛ.-КОР. ПРОФ. Д-Р ТОДОР БОЯДЖИЕВ НА 90 ГОДИНИ. - В: Отговорността пред езика. Книга 7. Шумен, 2021, 9–39. ISSN 1313-695X (в съавт. с А. Ангелова)
  2021 Попов Д. Член-кореспондент Тодор Бояджиев на 90 години ¬ В: Списание на БАН. 67–70 – http://www.stil.bas.bg/journBAS/PDFs/SP-BAN-kn-6-2021-PECHAT.pdf
  2021 Попов Д. Библиография на научните трудове на чл.-кор. проф. д-р Тодор Бояджиев. – В: Отговорността пред езика. Книга 7. Шумен, 2021, 14–38. ISSN 1313-695X – https://www.shu.bg/wp-content/uploads/file-manager-advanced/users/faculties/fhn/izdaniya/otgovornostta/%D0%BEtgovornostta-7.pdf
  2018 За библиографския тривиум от издания \"Умберто Еко в България\". - Библиотека, кн.2, 2018,89-91.
  1993 STUDIA SLAVICA. К 80-летию Самуила Борисовича Бернштейна. Москва, Институт славяноведения и балканистики АН СССР, 1991. 373 стр. В: Съпоставителноезикознание, 1993, кн. 5, 79-82
  1992 'тХарт Й., Колье Р., Коен А. Перцептивное исследование интонации: экспериментально-фонетический подход к речевой мелодике. В: Реферативныйжурнал. Общественные науки за рубежом, Серия 6 // Языкознание. Москва, ИНИОН
  1992 Добрева Е., Савова Ив. Проблемы строения текста. В: Реферативный журнал. Общественные науки за рубежом, Серия 6 // Языкознание. Москва, ИНИОН
  2023 Попова, В., Д. Попов. 2021. Български корпус с детска реч на платформата CHILDES. – В: Теория и практика языковой коммуникации: матери¬алы XIII Международной научно-методической конференции. Рогож¬никова, Т. М. (ред.). Уфимск. гос. авиац. техн. ун-т. Уфа: РИК УГАТУ, 2021. с. 136–147. Цитирано в: Цветана Димитрова. Българските клитики: история и настояще. София: Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при Българската академия на науките, 2023 (ISBN 978-619-90884-5-6) – на стр. 13, стр. 242
  2023 Димитър Попов. „Увод в речезнанието“, Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“ Рецензия от: Красимира Алексова. ПЪРВА КНИГА У НАС ЗА РЕЧЕЗНАНИЕТО (Димитър Попов, „Увод в речезнанието“, Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 349 с. ISBN: 9786192015701) ¬– „ O R B I S L I N G U A R U M “ , V O L U M E 2 1 , I S S U E 2 DOI: https://doi.org/10.37708/ezs.swu.bg.v21i2.20 155
  2023 Попов, Д. Увод в речезнанието. Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски“, 2022 г., 350 стр., ISBN 978-619-201-570-1 Рецензия от: Стоянова, Юлияна. Увод в речезнанието: нов опит за разгадаване на Homo Loquens. – Чуждоезиково обучение, книжка 3/2023, година XLX https://doi.org/10.53656/for23.350uvod (WEB OF SCIENCE)
  2023 Попов Д. Д., Попова В.А. Возможности лингвистической персонологии в решении задач фоноскопической экспертизы // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2: Языкознание. - 2020. - Т. 19, № 1. - С. 89-101. -DOI: https://doi.org/10.15688/jvolsu2.2020.L8 (дата обращения 19.10.2022). Цитирано в: Бушев А.Б. ПРОБЛЕМЫ ВЫРАЖЕННОСТИ В ЯЗЫКЕ И ОПИСАНИЯ ВНУТРЕННИХ СОСТОЯНИЙ, ЛИЧНОСТИ, БОЛЕЗНИ – Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Серия 6: Языкознание. Реферативный журнал. 2023. № 2. С. 27-50. – https://www.elibrary.ru/item.asp?id=54078964
  2023 D. Popov, V. Popova. Multimodal Presentation of Bulgarian Child Language, in: A., R. Potapova, N. Fakotakis (Eds.). Speech and Computer. 17th International Conference, SPECOM 2015, Athens, Greece, September 20-24, 2015, Proceedings. Springer International Publishing Switzerland 2015, 293-300. Цитирано в: Dimitrova, Denitsa. Bulgarian Speech Corpora: A Review. – Petya Osenova and Kiril Simov (Eds.). Proceedings of Internaonal CLaDA-BG Conference 2021 Language Technologies and Digital Humanies in Bulgaria. Shumen: Incoma Ltd., 2023, 3-17. – на стр. 12, стр. 16
  2023 V. Popova, D. Popov. 2020, Bulgarian Labling Corpus. 2020, URL: https://childes.talkbank.org/access/Slavic/Bulgarian/LabLing.html, doi: 10.21415 / PHWH-J834 Цитирано в: Dimitrova, Denitsa. Bulgarian Speech Corpora: A Review. – Petya Osenova and Kiril Simov (Eds.). Proceedings of Internaonal CLaDA-BG Conference 2021 Language Technologies and Digital Humanies in Bulgaria. Shumen: Incoma Ltd., 2023, 3-17. – на стр. 12, стр. 13, стр. 16
  2023 V. Popova, D. Popov. Bulgarian corpus with children’s speech on the CHILDES platform, Proceedings from the XIII Internarional scientific-methodical conference, Ufimsk. Gos. Avits. Techn. Universitet, 2021, p. 136–147 (in Bulgarian). Цитирано в: Dimitrova, Denitsa. Bulgarian Speech Corpora: A Review. – Petya Osenova and Kiril Simov (Eds.). Proceedings of Internaonal CLaDA-BG Conference 2021 Language Technologies and Digital Humanies in Bulgaria. Shumen: Incoma Ltd., 2023, 3-17. – на стр. 12, стр. 16
  2023 V. Popova and D. Popov, \"Corpus Study of Early Bulgarian Onomatopoeias in the Terms of CHILDES\", Speech and Computer: 21st International Conference SPECOM 2019 Istanbul Turkey August 20–25 2019 Proceedings 21, pp. 370-380. Цитирано в: S. Zhelezov, K. Kordov, A. Nachev and D. Pavlova, \"Spread Spectrum Steganography In Audio Containers,\" 2023 5th International Conference on Control Systems, Mathematical Modeling, Automation and Energy Efficiency (SUMMA), Lipetsk, Russian Federation, 2023, pp. 568-571, doi: 10.1109/SUMMA60232.2023.10349403.
  2022 Попов Д. Д., Попова В. А. Возможности лингвистической персонологии в решении задач фоноскопической экспертизы // Вестник Волгоградского государственного университета. Сер. 2, Языкознание. 2020. Т. 19, №1. С. 89-101. Цитирано в: Бурчанова А.А. ЛИНГВОПЕРСОНОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПУБЛИЧНЫХ ВЫСТУПЛЕНИЙ БРИТАНСКИХ И ФРАНЦУЗСКИХ ПОЛИТИКОВ – Актуальные проблемы языкознания. 2022. Т. 1. № 1. С. 54-61 РИНЦ
  2022 Попов, Д. Заклинателният дискурс на Теодор Траянов като вторично моделиращ семиозис. - В: Електронно списание LiterNet, 18.03.2004. Цитирано в: Шукриева, М. О. (2022) Турски речев етикет – формули за обръщение, поздрав и прощаване. Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски“, С. 258; ISBN: 978-619-201-617-3. – на стр. 8, стр. 254
  2022 Попов, Д. Лингвистична персонология. Шумен, УИ „Епископ Константин Преславски”, 2016, 300 с. Цитирано в: Popova V., V. Filipov. Acquisition of modal verbs in Bulgarian: Analysis of Longitudinal Data from CHILDES – Езиков свят, 2022, Том 20, кн. 3, 332–346 – на стр. 333, стр. 346
  2022 Попов, Д., В. Попова. Возможности лингвистической персонологии в решении задач фоноскопической экспертизы – Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2: Языкознание. - 2020. - Т. 19. - № 1. - С. 89-101 Цитирано в: Лавриненко Е.М., Будаев Э.В. МИЛИТАРНЫЕ МЕТАФОРЫ КАК МЕХАНИЗМ КОНЦЕПТУАЛИАЗИИ Д. ТРАМПА В СМИ РОССИИ - Ученые записки НТГСПИ. Серия: История и филология. 2022. № 4. С. 27-40. РИНЦ
  2021 Попов, Д., В. Попова. Возможности лингвистической персонологии в решении задач фоноскопической экспертизы. – Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2. Языкознание. - 2020. - Т. 19, № 1. – С. 89-101 Цитирано в: Грошева А. В. Эстетическая оценка В. В. Путина в СМИ ФРГ и ВЕЛИКОБРИТАНИИ - Ученые записки НТГСПИ. Серия: История и филология. 2021. № 1, с. 59–70 – на стр. 59, на стр. 67.
  2021 Popov, D., Popova V., Kordov, K., Zhelezov, S. Bulgarian associative dictionaries in the LABLASS web-based system. – Speech and Computer. 22nd International Conference, SPECOM 2020, ST. PETERSBURG, RUSSIA, OCTOBER 06–10, 2020, Proceedings. Alexey Karpov, Rodmonga Potapova (Eds.). Springer International Publishing, 2020, pp 379-388 За doi: 10.1007/978-3-030-60276-5_37 (SCOPUS/Web of Science) Цитирано в: GARVANOV, Ivan; GARVANOVA, Magdalena. New Approach for Smart Cities Transport Development Based on the Internet of Things Concept. In: 2021 17th Conference on Electrical Machines, Drives and Power Systems (ELMA). IEEE, 2021. p. 1–6. DOI: 10.1109/ELMA52514.2021.9503084
  2021 Попов 2001: Попов, Д. Стилистика. Шумен: УИ Епископ Константин Преславски, 2001. Цит. в Андреева Ж. СТИЛИСТИЧНИ И ПРАГМАТИЧНИ ОСОБЕНОСТИ НА КОГНИТИВНИТЕ МЕТАФОРИ В БЪЛГАРСКИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ РЕЧИ ОТ КРАЯ НА XIX ВЕК. – В: Отговорността пред езика. Книга 7. Шумен, 2021, 300–309. ISSN 1313-695X – на стр. 309
  2021 Попов, Димитър. Стилистика. Шумен: Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, 2016. Цитирано в: Айля Илиязова. Различният хоризонт. Немският когнитивно-лингвистичен модел. Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски“, 2021. ISBN (print) 978-619-201-535-0, ISBN (online) 978-619-201-536-7 – на стр. 18, стр. 104, стр. 132, стр. 152, стр. 167
  2021 Попов Д. Д., В. А. Попова. Возможности лингвистической персонологии в решении задач фоноскопической экспертизы. // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2, Языкознание. – 2020. – Т. 19, № 1. – С. 89–101. – DOI: 10.15688/jvolsu2.2020.1.8. – Цит. в: Савельева И. В. Непрофессиональный политический дискурс: лингвопрагматический и лингвоперсонологический аспекты. Монография. – СПб: Наукоемкие технологии, 2021. – 139 с. ISBN 978-5-6047314-9-9 - на стр. 90 – 91, стр. 130.
  2021 Попов Д. Българската съдебна фонетика в парадигмата на лингвистичната говорна персонология. – В: Отговорността пред езика. Книга 7. Шумен, 2021, 76–92. Цитирано в: Андреева, Ж. Отговорността пред езика и пред делото на езиковеда. – В: Български език и литература, №1, 84-90. – на стр. 86.
  2021 Попова В., Попов Д. Феноменът детска реч в светлината на многостепенния модел на българската реч. – В: Отговорността пред езика. Книга 7. Шумен, 2021, 258–275. ISSN 1313-695X. – В: Отговорността пред езика. Книга 7. Шумен, 2021, 76–92. Цитирано в: Андреева, Ж. Отговорността пред езика и пред делото на езиковеда. – В: Български език и литература, №1, 84-90. – на стр. 87–88
  2021 Popov, D. D., & Popova, V. A. (2020). Linguistic Personology – Potential in Phonoscopic Expertise Science. Journal of Volgograd State University. Linguistics, 1, 89–101. Цитирано в: Makhaev, M. R., Navrazova, K. B., & Ireziev, S. S. (2021). Algorithm For Identifying Psycholinguistic Meanings Of Lexical Units And Verbal Communicative Behavior. In D. K. Bataev, S. A. Gapurov, A. D. Osmaev, V. K. Akaev, L. M. Idigova, M. R. Ovhadov, A. R. Salgiriev, & M. M. Betilmerzaeva (Eds.), Social and Cultural Transformations in The Context of Modern Globalism, vol 117. European Proceedings of Social and Behavioural Sciences (pp. 961-968). European Publisher. https://doi.org/10.15405/epsbs.2021.11.128 – на стр. 962, стр. 968
  2020 Попов, Д.. 2001: Стилистика. Шумен: Сборник. Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски”, с. 197 – 199. Цит. в: Георгиева, С. Метафоричната игра – средство за развитие на речта и мисленето на децата в детската градина. – В: Предизвикателства пред компетентностно ориентираното образование. Сборник. Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски”, ISBN: 978-619-201-436-0, 2020 г., с. 201.
  2020 Попов, Д., В. Попова, В. 2002: За когнитивните метафори в детската реч. – Съпоставително езикознание, 2002, № 2, с. 56–65. Цит. в: Георгиева, С. Метафоричната игра – средство за развитие на речта и мисленето на децата в детската градина. – В: Предизвикателства пред компетентностно ориентираното образование. Сборник. Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски”, ISBN: 978-619-201-436-0, 2020 г., с. 207, с.208.
  2020 Velka Popova, Dimitar Popov, Two Bulgarian children in the dawn of morphological ontogenesis, The 1st International Global Virtual Conference, 2013, 378–383. Цитирано в: Spasic JL. Leksicki razvoj deteta predskolskog uzrasta. Uzdanica. 2020. – на стр. 173, стр. 177.
  2019 Попов, Д. Лингвистична персонология. Превъплъщенията на гласа. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2017. Цитирано в: Иванка Мавродиева. Представяне на книгата „Лингвистична персонология. Превъплъщенията на гласа“ – „Реторика и комуникации“, брой 38, януари 2019 г.
  2019 Попов 2006: Попов Д. За мястото и ролята на прозодията в дискурса – Езиковедски изследвания в чест на 75-г. от рождението на ст.н.с. I ст. д.ф.н. Й. Пенчев. С: ИБЕ, БАН, 2006. Цитирано от: Кузова М. Парадоксите на експресията в българския и руския език. Пловдив: УИ „Паисий Хилендарски“, 2018 – на стр. 284, стр.414
  2019 Попов 2001: Попов, Д. Стилистика. Шумен, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“ Цитирано в: Андреева Ж. Когнитивните метафори като средство за езикова демагогия – Българистични езиковедски четения. Материали от Международната конференция по случай 130-годишнината на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. София: Факултет по славянски филологии, 2019, 392-399 – на стр. стр. 395, 398
  2019 Попов 2011: Попов, Д. Когнитивните метафори – митологизатори в медийния дискурс. – В: Ricerche slavistiche 9. Цитирано в: Андреева Ж. Когнитивните метафори като средство за езикова демагогия – Българистични езиковедски четения. Материали от Международната конференция по случай 130-годишнината на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. София: Факултет по славянски филологии, 2019, 392-399 – на стр. 396, 398
  2019 Попов Д. Когнитивните метафори – митологизатори в медийния дискурс // Ricerche slavistiche 9 (LV) 2011: 169–179, Roma. Цитирано в: Попова, В. „Наивная“ лингвистическая экспертиза и современное болгарское общество. Современная теоретическая лингвистика и проблемы судебной экспертизы : сборник научных работ по итогам Международной научной конференции «Современная теоретическая лингвистика и проблемы судебной экспертизы» (Москва, 1–2 октября 2019 г.). – М.: Государственный институт русского языка, 2019, 474–482, ISBN 978-5-98269-214-6, RINZ – на стр. 478, 481,
  2019 Попов Д. Речевые портреты как когнитивные феномены // Cognitive Modelling: Collection of Papers of the third International Forum on Cognitive Modeling (Varna, Bulgaria, September 14–21, 2015) – Part 1. Rostov-on-Don: Science and Studies Foundation, 2015. С. 171–187. Цитирано в: Попова, В. „Наивная“ лингвистическая экспертиза и современное болгарское общество. Современная теоретическая лингвистика и проблемы судебной экспертизы : сборник научных работ по итогам Международной научной конференции «Современная теоретическая лингвистика и проблемы судебной экспертизы» (Москва, 1–2 октября 2019 г.). – М.: Государственный институт русского языка, 2019, 474–482, ISBN 978-5-98269-214-6, RINZ – на стр. 474, 481
  2019 Попов, Д. (2016). Лингвистична персонологияпо говора. Превъплъщенията на гласа. Шумен: УИ Епископ Константин Преславски . 300 str. ISBN 978-619-201-128-4. Цитирано от (рецензия): Стоянова, Ю. (2019). Лингвистичната персонология като нова приложна дисциплина. Чуждоезиково обучение, 46(2), pp.208-213.
  2019 Попов, Д. Когнитивните метафори – митологизатори в медийния дискурс. – Във: Властта на медиите. Шумен: УИ „Епископ Константин Преслав¬ски“, 2003, 241–250 Цитирано в: Радева-Гезенчова, Биляна. МЕТАФОРИЧНИ МОДЕЛИ ЗА ПРЕНОС НА ЗНАЧЕНИЕ ПРИ ОТНОСИТЕЛНИ ПРИЛАГАТЕЛНИ ИМЕНА, РАЗВИВАЩИ КАЧЕСТВЕНИ ЗНАЧЕНИЯ. Българска реч, Год. ХХV/2019, кн. 2–3, 197–204. – ISSN 1310-733X – на стр. стр. 197, стр. 203
  2019 Попов, Д., В. Попова. За когнитивните метафори в детската реч. – СЕ 2002/2, 56–64. Цитирано в: Радева-Гезенчова, Биляна. МЕТАФОРИЧНИ МОДЕЛИ ЗА ПРЕНОС НА ЗНАЧЕНИЕ ПРИ ОТНОСИТЕЛНИ ПРИЛАГАТЕЛНИ ИМЕНА, РАЗВИВАЩИ КАЧЕСТВЕНИ ЗНАЧЕНИЯ. Българска реч, Год. ХХV/2019, кн. 2–3, 197–204. – ISSN 1310-733X – на стр. стр. 197, стр. 203
  2019 Попов, Д. Стилистика. Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски“, 2001. Цит. в: Колева-Иванова, К. БЪЛГАРСКИЯТ ПУРИЗЪМ ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО ДО ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА (1878 - 1939 г.). Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски“. ISBN 978-619-201-273-1 – на стр. 52, стр. 249
  2019 Попов, Д., В. Попова. Когнитивные метафоры в болгарском детском языке. В: In: S. Masalоva, V. Polyakov, V. Solovyev (eds.). Cognitive Modeling: Proceedings of the Fourth International Forum on Cognitive Modeling (11-18 September, 2016, Loret de Mar, Spain). Part 1. Proceedings of the XVII International Conference \"Cognitive Modeling in Linguistics. CML-2016\". Rostov-on-Don: Science and Studies Foundation, 2016. 177–187. ISBN 978-5-9907389-5-9 Цитирано в: Стефанова, Мария. Когнитивната стилистика като научно направление – В: NOMEN EST OMEN. Научни изследвания в чест на проф. д-р Кирил Цанков. Велико Търново: УИ „Св. Св. Кирил и Методий“, 2019, 553–565. ISBN: 978-619-208-193-5 – на стр. 554, стр. 561, стр. 563
  2019 Попов, Д., В. Попова. „Наивната” стилистика на детския език. – В: М. Стаменов и И. Панчев (ред.). Актуални проблеми на лингвистиката. По случай 80-годишнината на проф. Стефана Димитрова. София: Академично издателство „Марин Дринов”, 2016, 407–415. (в съавт. с Д. Попов) ISBN 978-954-322-872-0. Цитирано в: Стефанова, Мария. Когнитивната стилистика като научно направление – В: NOMEN EST OMEN. Научни изследвания в чест на проф. д-р Кирил Цанков. Велико Търново: УИ „Св. Св. Кирил и Методий“, 2019, 553–565. ISBN: 978-619-208-193-5 – на стр. 554, стр. 561, стр. 563
  2019 Попов, Д. О концептуальной сущности метафор в когнитивной стилистике - Сборник “Стереотипность и творчество в тексте”. Перм, 2011, 133-142 ISBN 978-5-7944-1142-3; ISNB 978-5-9744-1689-3 Цитирано в: Стефанова, Мария. Когнитивната стилистика като научно направление – В: NOMEN EST OMEN. Научни изследвания в чест на проф. д-р Кирил Цанков. Велико Търново: УИ „Св. Св. Кирил и Методий“, 2019, 553–565. ISBN: 978-619-208-193-5 – на стр. 554, стр. 561, стр. 563
  2019 Попов, Д. Концептуалната метафора в когнитивното пространство на съвременната стилистика – Проблемы когнитивного и функционально-коммуникативного описания русского и болгарского языков. Выпуск восьмой. Шумен: Университетско издание “Епископ Константин Преславски”, 2011, 132-142 ISBN 978-954-577-644-1 Цитирано в: Стефанова, Мария. Когнитивната стилистика като научно направление – В: NOMEN EST OMEN. Научни изследвания в чест на проф. д-р Кирил Цанков. Велико Търново: УИ „Св. Св. Кирил и Методий“, 2019, 553–565. ISBN: 978-619-208-193-5 – на стр. 554, стр. 561, стр. 563
  2019 Попов, Д. Стилистика. Второ преработено, допълнено и актуализирано издание. Шумен: Университетско издателство \"Епископ Константин Преславски\", 2016, 298 с. ISBN 978-619-201-099-7. Цитирано в: Стефанова, Мария. Когнитивната стилистика като научно направление – В: NOMEN EST OMEN. Научни изследвания в чест на проф. д-р Кирил Цанков. Велико Търново: УИ „Св. Св. Кирил и Методий“, 2019, 553–565. ISBN: 978-619-208-193-5 – на стр. 554, стр. 561, стр. 563
  2018 Попов, Д., Попова, В. „Наивната” стилистика на детския език. – В: М. Стаменов и И. Панчев (ред.). Актуални проблеми на лингвистиката. По случай 80-годишнината на проф. Стефана Димитрова. София: Академично издателство „Марин Дринов”, 2016, 407–415. Цитирано в: Ставрева–Доростолска Силвена. Съвременни езикови и комуникативни стратегии в рекламата на лекарства. ISBN 978-619-221-106-6, Медицински университет – Варна, 2018 – на стр. 134.
  2018 Попов, Д. Когнитивните метафори – митологизатори в медийния дискурс. // В: Властта на медиите. (ред. Е. Добрева). Шумен, 2003, с. 241-251. Цитирано в: Шукриева Менент. Съвременна турска юридическа терминология. Дисертация за присъждане на образователната и научна степен „доктор”. Шумен, 2018 – на с. 232
  2018 Снежина Димитрова. Д. Попов. Лингвистична персонология по говора. Превъплъщенията на гласа. – Български език, 65 (2018), 1, 131-135 Рецензия на монография: Попов Д. Лингвистична персонология по говора. Превъплъщенията на гласа. Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски”, 2016, 300 стр.
  2018 Попов, Д. Фоностилистика на дискурса. Шумен: УИ Епископ Константин Преславски, 2004. Цитирано в: СТАНИСЛАВА ТЕОФИЛОВА. СЛОВОРЕД НА ПРОСТОТО ИЗКАЗВАНЕ В БЪЛГАРСКАТА РАЗГОВОРНА РЕЧ. Дисертация за присъждане на образователната и научна степен „доктор”. Шумен, 2018 г. – с. 27, с. 157
  2018 Попов, Д. Аспекти на българското произношение в сферите на стандарта, субстандарта и нонстандарта. – В: Стандарт и субстандарт – диахронни и синхронни аспекти. К. Вачкова (отг. ред.). Шумен: УИ Епископ Константин Преславски, 2005, 191 – 204. Цитирано в: СТАНИСЛАВА ТЕОФИЛОВА. СЛОВОРЕД НА ПРОСТОТО ИЗКАЗВАНЕ В БЪЛГАРСКАТА РАЗГОВОРНА РЕЧ. Дисертация за присъждане на образователната и научна степен „доктор”. Шумен, 2018 г. – с. 9, с. 15, с. 23, с.25, с. 157
  2018 Попов, Д. Лингвистична персонология по говора. Превъплъщенията на гласа. Шумен: УИ Епископ Константин Преславски, 2016. Цитирано в: СТАНИСЛАВА ТЕОФИЛОВА. СЛОВОРЕД НА ПРОСТОТО ИЗКАЗВАНЕ В БЪЛГАРСКАТА РАЗГОВОРНА РЕЧ. Дисертация за присъждане на образователната и научна степен „доктор”. Шумен, 2018 г. – с. 27, с. 157
  2018 Попов, Д. Д. Лингвистична персонология. Шумен, УИ „Епископ Константин Преславски”, 2016. цит. в: Попова, В. Модалните глаголи в ранната онтогенеза на българския език. – Език и литература, 2018, No 1–2, 53–74 – на с. 55 , с. 74
  2018 Йовка Тишева. Стилно за стилистиката. Рецензия на учебник: Попов Д. Стилистика. Второ преработено, допълнено и актуализирано издание. Шумен: Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 2016, 298 с. – Чуждоезиково обучение 2018, кн.6, 662–666
  2018 Попов Д. Стилистика. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2016. Цитирано от: Воейкова, М. Д. Онтогенез славянских языков в свете теории естественной морфологии – Отговорността пред езика. Книга 5. Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски“, 2018. – на стр. 277, стр.284
  2018 Попов Д. Лингвистична персонология. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2016. Цитирано от: Воейкова, М. Д. Онтогенез славянских языков в свете теории естественной морфологии – Отговорността пред езика. Книга 5. Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски“, 2018. – на стр. 282, стр.284
  2017 Попов Д. Лингвистична персонология. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”. Цитирано от: Попов В. Ранната онтогенеза на събитийната модалност (върху материал от българска детска реч. Шумен: Университетско издателство Епископ Константин Преславски“, 2017. – на с. 19, с. 142.
  2017 Попов Д. Стилистика. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 2016. Цитирано в: *Попова В. Слова в сетях масс-медиа. – Медиалингвистика. №1 (16), 2017, 111–123. – http://medialing.spbu.ru/upload/files/file_1490780507_7563.pdf (RINZ, ERIH+) – на с. 112, с. 113, с. 121, с. 122.
  2017 Попов Д. Когнитивните метафори - митологизатори в медийния дискурс – Ricerche slavistiche 9 (LV) 2011: 169-179, Roma Цитирано от: *Попова В. Слова в сетях масс-медиа. – Медиалингвистика. №1 (16), 2017, 111–123. – http://medialing.spbu.ru/upload/files/file_1490780507_7563.pdf (RINZ, ERIH+) – на, с. 113, с. 121, с. 122.
  2017 Снежина Димитрова. Д. Попов. Лингвистична персонология.– Съпоставително езикознание, кн.1, 2017 Рецензия на монография: Попов Д. Лингвистична персонология. Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски”, 2016.
  2017 Popov, D., V. Popova, M. Kuehnast. Erwerb der Aspektmarkierung im Bulgarischen. – In: ZAS Papers in Linguistics 33 (2004): 63–85. Цитирано в: Ionin, Tania; Radeva-Bork, Teodora. The State of the Art of First Language Acquisition Research on Slavic Languages. – Journal of Slavic Linguistics . Summer/Fall2017, Vol. 25 Issue 2, p 337-366.
  2017 Popov, D., V. Popova, M. Kuehnast. Erwerb der Aspektmarkierung im Bulgarischen. – In: ZAS Papers in Linguistics 33 (2004): 63–85. Цитирано в: Ionin, Tania; Radeva-Bork, Teodora. The State of the Art of First Language Acquisition Research on Slavic Languages. – Journal of Slavic Linguistics . Summer/Fall2017, Vol. 25 Issue 2, p 337-366.
  2017 Попов, Д. Аспекти на българското произношение в сферите на стандарта, субстандарта и нонстандарта. – В: Стандарт и субстандарт – диахронни и синхронни аспекти. Под ред. на К. Вачкова. Шумен: УИ „Константин Преславски”, 2005, 191-204. Цитирано в: Диана Иванова. СЛЕНГЪТ (НО И ДРУГИТЕ СОЦИОЛЕКТИ) В ХУДОЖЕСТВЕНАТА ЛИТЕРАТУРА (НАБЛЮДЕНИЯ ВЪРХУ РОМАНИТЕ „НЕРОН ВЪЛКЪТ” НА ХР. КАЛЧЕВ И „РЕКИТЕ НА ВАВИЛОН” ОТ П. ПИЩЯНЕК). В: Надмощие и приспособяване – сборник с доклади от Международната научна конференция на Факултета по славянски филологии, Съставители: Екатерина Търпоманова, Красимира Алексова, 2017, 282-288. ISBN 978-619-7433-09-8 – на стр. 283, стр. 288
  2016 Попов Д. Когнитивните метафори – митологизатори в медийния дискурс. – В: Добрева Е. (ред.). Властта на медиите. Унив. Издат. „Епископ Константин Преславски“: Шумен, 2003. Цит. от: Михайлова Б. Метафората в народната географска терминология: соматични термини (Съпоставително изследване върху румънски и български езиков материал). Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и научна степен “ДОКТОР” по научната специалност “Германски езици”. Велико Търново (защита 2016 г.) – с. 31, 39, 57, 262
  2016 Попов Д. Стилистика. Шумен, 2001. Цитирано в: Веселина Ватева. СЕМАНТИЧЕН АНАЛИЗ И СТИЛИСТИЧНИ ЕФЕКТИ НА ЕПИТЕТИТЕ В ПУБЛИЦИСТИЧНИ СТАТИИ ОТ МАРТИН КАРБОВСКИ – Новата идея в образованието. Том 1. 20-21 септември 2016 г., Бургас, 2016.
  2016 Попов Д. Стилистика. Шумен, 2001. Цитирано в: Веселина Ватева. За значението на стилистиката в обучението на бъдещите журналисти и PR специалисти. – Съвременна хуманитаристика, 2016, Брой 1, 19–25 – на стр. 19, 20, 24
  2015 Попов Д. Фоностилистика на дискурса.Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски, 2004 Цит. от: Потапов В, Потапова Р. Речевая коммуникация. От звука к высказыванию. Москва: Litres, 2015, - с.41
  2015 Попов Д. Лингвистични функции на заклинанието като тип вторично моделиран текст.- В: 20 ГОДИНИ БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ.Пловдивскиуниверситет „Паисий Хилендарски“. Юбилейна научна конференция на тема „Език и свят. Съвременна филологическа проблематика“, т. 1. Езикознание, Пловдив, 9 - 10 юни 1993, 255-258. Цит. от: МетодиеваА. Д. Благословии и проклятия в немската, българската и полската култура. Дисертация за присъждане на образователна и научна степен “доктор” по научната специалност “Германски езици”. Публичн азащита на 09.04.2015 г.
  2015 Попов Д. Заклинателният дискурс на Теодор Траянов като вторично моделиращ семиозис. // Електронно списание LiterNet 18.03.2004. Цит. от: Методиева А. Д. Благословии и проклятия в немската, българската и полската култура. Дисертация за присъждане на образователна и научна степен “доктор” по научната специалност “Германски езици”. Публична защита на 09.04.2015 г.
  2015 Попов Д. Метафоры в медиаречикакспособмифотворчества // Средствамассовойинформации в современноммире. Петербургскиечтения: материалы 51-ой междунар. науч.-практ. конф. / отв. ред.-сост. С.Г. Корконосенко. — СПб.: Филол. ф-т СПбГУ, 2012. — С. 186–190 Цит. от: Филатов К. С. Метафора как способ развертывания журналистского текста. АКД, Санкт-Петербург, 2015, с. 3
  2015 Попов Д. Фоностилистика на дискурса. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски, 2004 Цит. от: Potapov W. MULTILINGUAL SPEECH STRESS ANALYSIS AS A FUNDAMENTAL BASIS OF SPEECH DATABASES CONSTRUCTION FOR SLAVIC LANGUAGES. In: ВЕСТНИК МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 1 (2015) - с. 168, с. 175
  2015 Попов Д. Метафоры в медиаречи. –В: Средства массовой коммуникации в современном мире. Петербургские чтения. Материалы международной научно-практической конференции 19–20 апреля 2012. С. 184–189. Цит. от: Чалыкова Т. И. Метафора кузница в медиадискурсе.– В: МЕДИАЛИНГВИСТИКА. Выпуск 4. Профессиональнаяречеваякоммуникация и массмедиа. Санкт-Петербург, 2015, 260-263. - на с. 261, с. 263
  2014 Попов Д. Лексико-синтаксическая структура и интонационная оформлённость реплик-ответов в болгарской спонтанной речи /лингвистико-прагматический аспект/.Автореф. дис. канд. филол. наук / Институт славяноведения и балканистики РАН. Москва, 1991, 216 с. Цит. от: Даскалова Д. Супрасегментна система на съвременния български език.Унив. издателство "Епископ Константин Преславски". Шумен, 2014 – с. 49
  2014 Попов Д. Фоностилистика на дискурса. Унив. издателство "Епископ Константин Преславски" Шумен, 2004 Цит. от: Танев С. Тридесет години организирана творческа дейност на учените в Шумен (1982 – 2012 г.). – В: Йорданов И. (отг. ред.). България в световното културно наследство. Унив. издателство "Епископ Константин Преславски" Шумен, 2014 – с. 1131
  2014 Попов Д. Фоностилистика на дискурса. Унив. издателство "Епископ Константин Преславски" Шумен, 2004 Цит. от: Даскалова Д. Супрасегментна система на съвременния български език.Унив. издателство "Епископ Константин Преславски". Шумен, 2014 – с. 4, с. 6, с. 49, с. 50, с. 54
  2014 Попов Д. Когнитивните метафори – митологизатори в медийния дискурс. – В: Добрева Е. (ред.). Властта на медиите. Унив. Издат. „Епископ Константин Преславски“: Шумен, 2003. Цит. от: Ибрям С. Метафората ВОДА в българския, немския и турския медиен дискурс, Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“. 2014 – с. 40
  2014 Попов Д. Концептуалната метафора в когнитивното пространство на съвременната стилистика. – В: „Проблемы когнитивного и функционального описания русского и болгарского языков“. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“: Шумен 2011 Цит. от: Ибрям С. Метафората ВОДА в българския, немския и турския медиен дискурс, Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2014 – с. 39, с. 42, с. 44
  2014 Попов Д. Фоностилистика на дискурса. Унив. издателство "Епископ Константин Преславски" Шумен, 2004 Цит. от: Ибрям С. Метафората ВОДА в българския, немския и турския медиен дискурс, Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2014 – с. 39, с. 90-91
  2014 Попов Д. Стилистика. Шумен: Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, 2001, 243 с. Цит. от: Ефтимова А. Медиен език и стил: теория и съвременни практики, София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2014 - с. 160, с. 161
  2014 Попов Д. Фоностилистика на дискурса. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски, 2004 Цит. от: Дачева Г. Стилистични ефекти на алюзивните заглавия, София: Парадигма, 2014 – с. 161
  2014 Попов Д. Стилистика. Шумен: Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, 2001, 243 с. Цит. от: Вачкова К., Станиславова С. За ролята на читалищните документи в историята на новобългарския книжовен език (Наблюдения върху езика на учредителните документи на Свищовското читалище - 1856 г.) // Елена Стоянова (ред.). Litera scripta manent. Служение слову. Т. 2. Юбилейный сборник, посвященный 70-летию проф. д-ра Валентины Аврамовой. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2014, 51-60 - на с. 58
  2014 Попов Д. Фоностилистика на дискурса. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски, 2004 Цит. от: Биляна Тодорова. Стилистика на българския език. Благоевград : Университетско издателство „Неофит Рилски, 2014, стр. 46, 150
  2014 Попов, Д. Българската легостилистика в режим на стандарт, субстандарт и нонстандарт. В: Лингвистиката: история, предизвикателства, перспективи. Благоевград, 2013, 29-43. Цит. от: Биляна Тодорова. Стилистика на българския език. Благоевград : Университетско издателство „Неофит Рилски, 2014, стр. 22, 37, 38, 46, 150
  2013 Попов Д. Иконичностна речта в режим на стандарт, субстандарт и нонстандарт. - В:Език, култура, идентичност. Т. 1. Езикознание. Литературознание. Издателство на ВТУ:Велико Търново, 2010 Цит. от: Тишева Й.Езиковите стандарти, езиковите регистри и медийната комуникация. - В: Реторика и комуникации. Електронно научно списание – ISSN 1314-4464, 2013
  2013 Попов Д. Когнитивните метафори – митологизатори в медийния дискурс – В: Добрева Е. (ред.) Властта на медиите. Шумен, 2003 Цит. от: Христозова Г. и др. Етнопсихолингвистични и социолингвистични аспекти на езика на вестниците в България. Бургас: БСУ, 2013 – с. 55
  2013 Попов Д. Когнитивните метафори – митологизатори в медийния дискурс. – В: Добрева Е. (ред.). Властта на медиите. Унив. Издат. „Епископ Константин Преславски“: Шумен, 2003. Цит. от: Ибрям С. Метафората ВОДА в българския, немския и турския медиен дискурс. Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и научна степен “ДОКТОР” по научната специалност “Германски езици” (защита 18.04.2013 г.) – с. 9 – 10
  2013 Попов, Д. Аспекти на българското произношение в сферите на стандарта, субстандарта и нонстандарта. Стандарт и субстандарт – диахронни и синхронни аспекти (отг. ред. К. Вачкова). Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски”, 191–204. Цит у: Иванова, Д. Стандарт и субстандарт в българския език (между теорията е прагматиката). – В: Opera Slavica. Slavistickеrozhledy. Jazykovednysesit. Rocnik ХХІІІ, Brno: Masarykovauniverzita, ISSN 1211-7676, 2013, 4, 187 – 196.
  2013 Попов Д. Стилистика. Шумен: Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, 2001, 243 с. Цит. от: Ефтимова А. Понятиятя за стил и регистър – опити за дефиниране и разграничаване. – В: Лингвистиката: история, предизвикателства, перспективи. Лингвистиката: история, предизвикателства, перспективи. Сборник в чест на 80-годишнината на професор Славчо Петков. Благоевград: Университетско издателство "Неофит Рилски", 2013 – с. 271, с. 277
  2013 Попов Д. Стилистика. Шумен: Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, 2001, 243 с. Цит. от: Попова В., Димитрова М. (Еко)лингвистика и медиен език. – В: Лингвистиката: история, предизвикателства, перспективи. Лингвистиката: история, предизвикателства, перспективи. Сборник в чест на 80-годишнината на професор Славчо Петков. Благоевград: Университетскоиздателство "Неофит Рилски", 2013 – с. 282, с. 283
  2013 Попов Д. Когнитивните метафори – митологизатори в медийния дискурс. – В: Добрева Е. (ред.) Властта на медиите. Шумен: Унив. издат. “Епископ Константин Преславски”, 2003 Цит. от: Флайшерович С. Концептът политическа метафора в лингвистичните изследвания. – В: Лингвистиката: история, предизвикателства, перспективи. Лингвистиката: история, предизвикателства, перспективи. Сборник в чест на 80-годишнината на професор Славчо Петков. Благоевград: Университетско издателство "Неофит Рилски", 2013 – с. 337, с. 342, с. 344
  2013 Попов Д. Стилистика. Шумен: Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, 2001, 243 с. Цит. от: Флайшерович С. Концептът политическа метафора в лингвистичните изследвания. – В: Лингвистиката: история, предизвикателства, перспективи. Лингвистиката: история, предизвикателства, перспективи. Сборник в чест на 80-годишнината на професор Славчо Петков. Благоевград: Университетско издателство "Неофит Рилски", 2013 – с. 338, с. 344
  2013 Попов Д. Когнитивната метафора – огледало на познанието в интеркултурнатакомуникация. – В: Европейска интеграция и интеркултурнакомуникация. (съст. и науч. ред.М. Златева, Т. Петев, О. Спасов). София, 2004 Цит. от: Флайшерович С. Концептът политическа метафора в лингвистичните изследвания. – В: Лингвистиката: история, предизвикателства, перспективи. Лингвистиката: история, предизвикателства, перспективи. Сборник в чест на 80-годишнината на професор Славчо Петков. Благоевград: Университетско издателство "Неофит Рилски", 2013 – с. 342, с. 344
  2013 Попов Д. Стилистика. Шумен: Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, 2001, 243 с. Цит. от: Каневска-Николова Е. Стилистика на българския език. Кратък теоретичен курс. Смолян, 2013
  2013 Попов Д. Стилистика на произносителните практики в българската реч // Електронно списание LiterNet, 2004 Цит. от: Алексова К., Трендафилова А. Изяви на дивергенцията като акомодационна стратегия в медийната комуникация // Иванова Д., Чолакова Ж. (Ред.). Научни трудове на Пловдивския университет. Филология. Т. 51, кн. 1, сб. А. Пловдив, 2013 (Паисиеви четения. Езикознание, 10-12 октомври 2013), 345-357. – с. 349, с. 356
  2012 Попов Д., Попова В.Детските когнитивни метафори от холистично гледище. – В: Езикът – история и съвременност. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, Шумен, 2002, 308-316 Цит. от: Енгелс-Критидис Р. Детето в иносказателния свят на пословиците и поговорките. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2012 –с. 196
  2012 Попов Д. Стилистика. Шумен: Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, 2001, 243 с. Цит. от: Петрова С. Езикът в спорта или спортът в езика. София: ИК „Феномен”, 2012 – с. 19, с. 20, с. 21, с.22, с. 55, с.57
  2012 Попов Д. Фоностилистика на дискурса. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“,2004 Цит. от: Йосифова Р.Движение и език. София: Издателство ЛЦР, 2012, 208 с. – с. 33, с. 181
  2012 Попов, Д., Попова, В. За когнитивните метафори в детската реч. В: Съпоставително езикознание, 2002, кн. 2, с. 56–64. Цитирано в: Мирослава Вътова. ПРЕДСТАВИ ЗА ПРОСТРАНСТВО, ВРЕМЕ И ДВИЖЕНИЕ В БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК (КОГНИТИВНО ИЗСЛЕДВАНЕ). Велико Търново: Унив. изд. „Св. св. Кирил и Методий”, 2012 – на стр. 12, стр. 16, стр. 62.
  2011 Popov D., Popova V. Kindersprache – Eine amuesante Zwischenwelt (vermeintliche Stilistik) – Wissenschaftliche Tagung „Stilistik 2010 – Bilanz und Perspektive Цитирано от: Brzozowska D. Stylistyka 2010 – bilans i perspektywy. Sprawozdanie z konferencji. – Tekst i dyskurs 4, 2011. s. 211
  2011 Popov D., Popova V. Kindersprache – Eine amuesante Zwischenwelt (vermeintliche Stilistik) – Wissenschaftliche Tagung „Stilistik 2010 – Bilanz und Perspektive Цитирано в: *Brzozowska D. Wissenschaftliche Tagung „Stilistik 2010 – Bilanz und Perspektiven“.– Zeitschrift fuer Slawistik: 2011/Vol. 56, No. 3, pp. 359-361.
  2011 Попов Д. Когнитивните метафори – митологизатори вмедийния дискурс. – В: Е. Добрева (ред.). Властта на медиите. Унив. издат. „Епископ Константин Преславски“: Шумен, 2003. Цитирано в: Десислава Тодорова. Семантични характеристики на спортнитеметафори в българските вестници . – В: Изследвания на медиите. Серия Обществени комуникации, УИ «Епископ Константин Преславски», 2011, 243–256. – на стр. 243, 255
  2011 Попов Д. Когнитивната метафора – огледало на познанието в интеркултурната комуникация. – В: М. Златева и др. (съст.). Европейска интеграция и интеркултурна комуникация. Факултет по журналистика и масова комуникация: София, 2004. Цитирано в: Десислава Тодорова. Семантични характеристики на спортнитеметафори в българските вестници . – В: Изследвания на медиите. Серия Обществени комуникации, УИ «Епископ Константин Преславски», 2011, 243–256. – на стр. 243, 255
  2010 Попов, Д. Стилистика. Шумен: Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, 2001, 243 с. Цитирано в: Лесневска Д. Болгарская деловая корреспонденция – От письмовника до электронного письма. В: Стереотипность и творчество в тексте. Перм, 2010. – на стр. 241, 243.
  2009 Попов, Д. Стилистика. Шумен: Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, 2001, 243 с. Цитирано в: ВАСЕВА М., МИХАЙЛОВА В. КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ. БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА ОСМИ КЛАС; СОФИЯ, ПРОСВЕТА, 2009
  2009 Попов, Д. Аспекти на българското произношение в сферите на стандарта, субстандарта и нонстандарта. – В: Стандарт и субстандарт – диахронни и синхронни аспекти. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2005. Цитирано в: Попова, В. Лингвистика на контакта: между ритуала и модата. Шумен - К. Вачкова (отг. ред.). Отговорността пред езика. Книга 2. Шумен: Унив. изд. “Епископ Константин Преславски”, 2009, с. 144, с. 148
  2009 Попов, Д. Стилистика. Шумен: Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, 2001, 243 с. Цитирано в: Шушлина Весела. ИРОНИЯТА В ПРЯКАТА РЕЧ - К. Вачкова (отг. ред.). Отговорността пред езика. Книга 2. Шумен: Унив. изд. “Епископ Константин Преславски”, 2009, с. 307, с. 312
  2009 Д. Попов. Фоностилистика на дискурса. Шумен, 2004, 204 с. Цитирано в: Дачев, Лъчезар. Юридически дискурс - НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2009, том 48, серия 7, с.13
  2009 Попова, В., Д. Попов. Програмата CLAN и приложението й в изследването на детската реч. // Сборник научни трудове, посветен на 100-годишнината от рождението на Джон Атанасов. Шумен, 2004, том ІІ, 97-101. Цитирано в: Стоянова, Ю.: Индивидуални вариации във вербалното развитие. Университетско издателство „Св. Климент Охридски”. София, 2009, 312 с., с. 13; с. 47
  2009 Попова, В., Д. Попов. Езиковата компетенция като лингвистично понятие: аспекти на теорията. – Съпоставително езикознание. 2000, №. 2, 106–114. Цитирано в: Христозова, Г. Лингвистичната компетентност – същност и основни характеристики. – Български език и литература (електронна версия), 2009, № 3. http://liternet.bg/publish5/ghristozova/lingvistichnata.htm
  2009 Попов, Д., Попова, В. За когнитивните метафори в детската реч. В: Съпоставително езикознание, 2002, кн. 2, с. 56–64. Цитирано в: Мирослава Вътова. ПРЕДСТАВИ ЗА ПРОСТРАНСТВО, ВРЕМЕ И ДВИЖЕНИЕ В БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК (КОГНИТИВНО ИЗСЛЕДВАНЕ). АВТОРЕФЕРАТ на дисертация. Велико Търново, 2009 – на стр. 6, стр. 35
  2008 Попов, Д. Стилистика. Шумен: Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, 2001, 243 с. Цитирано в: доц. д-р Иван Газдов. Дисциплина „СТИЛИСТИКА ЗА PR”, КОНСПЕКТ за ПРАВНО-ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ на ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ “НЕОФИТ РИЛСКИ”. Благоевград, 2008: www.law.swu.bg/new/file.php/1/konspekti/VO/17.pdf
  2020 Popova, Velka & Popov, Dimitar. Bulgarian LabLing Corpus –https://childes.talkbank.org/access/Slavic/Bulgarian/LabLing.html DOI: doi:10.21415/PHWH-J834
  2016 IN MEMORIAM. Татяна Михайловна Николаева (1933-2015) – Съпоставително езикознание, 2016, № 1, с. 114-116