Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Проф. д-р  Елена Викторовна Стоянова
  Проф. д-р Елена Викторовна Стоянова

  Факултет: Факултет по хуманитарни науки

  Катедра: РУСКИ ЕЗИК

  Кабинет: Корпус 2, стая 202

  Телефон: 054 830495 вътр. 244 К2

  Email: elena.stoyanova@shu.bg

  Приемно време: І седм.: понед. 13-15 ч. 202, К2; ІІ седм.: понед. 13-15 ч. 202, К2


  Завършен университет, специалност

  Санкт-Петербургски държавен университет, гр. Санкт-Петербург, Русия,

  специалности - Руска филология, Албанска филология

  Заемани академични длъжности

  асистент (1996)

  главен асистент (2003)

  доцент (2008)

  професор (2014)

  Придобити научни степени

  доктор по философия (филология) (2002)

  Водени лекции и/или упражнения

  Съвременен руски език (фонетика, лексикология)

  Странознание на Русия

  Културна история на Русия

  ПРЕ като втори чужд език

  ИД: Етнолингвистични аспекти на руската култура

  ИД: Актуални проблеми на терминологията и терминографията на СРЕ

  ИД: Културна антропология - РЕ

  ИД: Руски бизнес етикет

  ИД: Символи и знаци на руската култура

  ИД: Жаргонът в системата на съвременния руски език

  ИД:Активни процеси в руската лексика и фразеология

  ИД: Лексикални иновации в СРЕ

  ИД: Стереотипът като културен феномен

  ИД: Руската фразеология: лингвистичен и културологичен аспект

  Преподавателска дейност в чуждестранни университети

  Еразмус, 2011, Литва, Вилнюски университет, лекционни курсове

  Еразмус, 2012, Полша, университет в Лозд, лекционни курсове

  Еразмус, 2013, Естония, университет в Тарту, лекционни курсове

  Еразмус, 2014, Полша, университет в Лозд, лекционен курс

  Еразмус, 2015, Полша, университет в Торун, лекционен курс

  Еразмус 2016, Полша, университет в Познан, лекционен курс

  Еразмус 2017, Румъния, ун-т Букурещ, лекционен курс

  Еразмус 2020, Румъния, ун-т Букурещ, лекционен курс

  2022 – В рамките на нац. проект МОДЕРНа лекции в Букурещки университет, гр. Букурещ, Румъния.

  Еразмус, 2023, Естония, университет в Тарту/ колеж в Нарва, лекционни курсове

  2023 – Лекции в Букурещкия университет, гр. Букурещ, Румъния.

  Области на научни интереси

  Съвременен руски език, лексикология и фразеология, когнитивна лингвистика и лингвокултурология, медиалингвистика, методика на чуждоезиковото обучение

  Специализации

  Курс за повишаване на калификацията "Методика на обучението по руски език и лингводидактическо тестиране". РУДН, гр. Москва, Русия (1998)

  Курс за повишаване на квалификацията "Методика на обучението по руски език като чужд". РУДН, гр. Москва, Русия (2001)

  III Международна научно-практическа сесия „Русский язык в глобальном образовательном пространстве“ в СОК "Камчия", 36 ч., 14–17.11.2016; удостоверение за повишаване на квалификацията 772700001279, рег. № 13-21/1622 гр.Москва, Русия (2016)

  Курс за повишаване на квалификацията „Русский язык в глобальном образовательном пространстве (актуальные вопросы)“, 16 ч., удостоверение 772700001766, рег. № 13-20/3536 гр. Москва, Русия (2017)

  Курс за повишаване на квалификацията „Гуманитарное сотрудничество в аспекте межкультурной коммуникации“, 16 ч., Институт по руски език "Ал. Пушкин", удостоверение 772700001958, рег. № 13-20/3753 гр. Москва, Русия (2017)

  Курс за повишаване на квалификацията "Современные технологии в преподавании гуманитарных дисциплин". Институт по руски език "Ал.Пушкин", 48 ч., удостоверение 770400136507, рег. № 13-20/4616 (2018)

  Курс за повишаване на квалификацията "Современные тенденции развития журналистики в международном медиапространстве". РУДН, 36 ч., 25.09-27.09.2018, сертификат рег. № 12584 (2018)

  Курс за повишаване на квалификацията „Сетевое взаимодействие как условие эффективного функционирования центров партнерской сети "Институт Пушкин", 16 ч.; удостоверение 770400137190, рег. № 13-20/6115 (2018)

  Курс за повишаване на квалификацията "РКИ: практики преподавания". Институт по руски език "Ал.Пушкин", 48 ч., удостоверение 770400137608, рег.№ 13-20/6510 гр.Москва, Русия (2019)

  Курс за повишаване на квалификацията - Международен практикум «Компетенции профессионального развития в образовании», 21-25.10.2019 г., гр. Нови-Сад, гр. Ниш, Република Сербия (2019)

  Курс за повишаване на квалификацията «Современные методы преподавания РКИ», 16 ч., 13.12-14.12.2019, Държ. педагогически университет "Ал.Херцин", Санкт-Петербург-София; сертификат рег. № 14705092019 (2019)

  Курс за повишаване на квалификацията "Методика преподавания русского языка и литературы в современном мирe", 16 ч. в рамките на межд.проект "Международные просветительские экспедиции", 13.-19.11.2019 г., гр.Москва - Шумен (2019)

  Курс за повишаване на квалификацията "Русский язык и культура: современные тенденции методики преподавания", 34 часа, Московски пед. държавен университет, 23.10.2019 - 17.11.2019; Рег.№ 77, удостоверение 772409673799, рег.№ 77-ПК-2019 гр.Москва, Русия (2019)

  Курс за повишаване на квалификацията "Современные стандарты и инновационные методы преподавания РКИ, 17.10.2021. Удостоверение 770400432798, Москва, Русия

  Курс за повишаване на квалификацията "Организационно-методические подходы к проведению лингво-дидактического тестирования различных категорий учащихся, 13.10.2023. Удостоверение 23 163364, Истамбул-Москва

  Курс за повишаване на квалификацията CLIL for RUSSIAN LANGUAGE (100 hours for 4 University Credits), N.44/2023, 13.06.2023, Parma, Italy

  Участия в проекти

  2008 Проблеми на когнитивното и функционалната описание на езика, ръководител доц. д-р Валентина Аврамова, вх. № РД-05-414 от 25.04.2008 г. Партньори – Катедра по руски език, Катедра по български език, Катедра по история и теория на литературата, Катедра по Английска филология. брой участници – 17.

  2008 Лингвометодични основи на национално ориентиран учебник на чужд език на базата на нови педагогически и информационни технологии, ръководител - доц. д-р Т. Чалъкова, вх. № РД – 05-478 от 7.05. 2008 г. Партньори – Катедра по турски език, Катедра Руски език; брой участници – 14.

  2009 Системи за формиране на артикулационни и перцептивни бази в национално ориентиран учебник по чужд език. Организатор ШУ. (вх. № РД-05274 /11.03.2009 г.); Ръководител доц. д-р Т. Чалъкова

  2010 Език и култура. Формиране на лингвокултурологичната компетентност при чуждоезиковото обучение. Университетски проект (Договор № 12.03.2010 / 2010 г. ; Вх.№ РД–05 –356); Ръководител доц. д-р Елена Стоянова.

  2011 Съвременната русистика: проблеми и предизвикателства. Университетски проект (Договор № РД-07-326 / 15.03.2011 г.; Вх.№ РД-05-164 / 25.02.2011) / Ръководител доц. д-р Е. Стоянова.

  2012 Лингвометодическите и културноспецифичните аспекти на професионалния език в сферата на туризма (вх.№ РД-05-263/15.03.2012); Ръководител доц.д-р Т.Чалъкова

  2013 Русистиката през ХХІ века: традиции и перспективи (вх.№ PД-08-274/ 15.03.2013 г.). Ръководител доц. д-р Е.Стоянова.

  2014 Актуални проблеми на българската русистика (Договор № РД-10-611/ 04.04.2014 г.; вх.№ РД-08-274 / 14.03.2014 г.) Ръководител проф. д-р Е.Стоянова. Брой участници - 24: 12 преподават, 4 докт., 8 студенти.

  2014-2017 Нац. проект BG 051PO001-3.3.07-0002 “Студентски практики” (академичен наставник)

  2014 Проект BG 051PO001-4.3.04-0020 Модернизиране на Центъра за дистанционно обучение на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” чрез въвеждане на съвременни електронни форми на обучение“.Ръководител проф. д.п.н. М. Георгиева

  2014-2017 Межд. проект Медиалингвистика в лицах - Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций Санкт-Петербургского университета

  2015 Проблеми на когнитивното и функционално описание на славянските езици (РД-10-673/01.04.2015; РД-08-319/13.03.2015)Ръководител проф. д-р Е.Стоянова.

  2016 Език. Култура. Комуникация (Договор № РД-20-447 / 07.03.2016 г.; вх. № РД-08-128/08.02.2016)Ръководител проф. д-р Е.Стоянова.

  2017 Езиковата личност в контекста на националното и универсалното” Договор № РД-10-594/ 27.02.2017 г. (вх. № РД-08-115/ 06.02.2017 г.). Ръководител проф. д-р Е. Стоянова

  2017 Чуждоезикова подготовка на преподавателите в ШУ. Ръководител доц. д-р Сн. Бойчева

  2017-2018 Межд. проект към фондация „Русский мир“ – 45 години на русистиката в ШУ; № 1796Гр/II-073-17 Ръководител проф. д-р Е. Стоянова

  2018 Екология на езика и съвременна комуникация. Договор № РД-10-386/28.02.2018 г. (вх. № РД 08-155/ 9.02.2018 г.) Ръководител проф. д-р Е. Стоянова

  2019 Актуални проблеми на съвременната русистика. Договор № РД-21-254 / 28.02.2019 г. Вх.№ РД 08-113 / 01.02.2019 г.

  2019 Художественотворческа дейност на студенти и докторанти и от Шуменския университет РД-08-128/4.02.2019г. Ръководител: проф. д-р Димчо Захариев

  2020 Проблеми на когнитивното и функционалното описание на славянските езици № РД 21-194 / 05.03.2020 г.

  2020 Чуждоезиково и интеркултурно обучение на преподавателите и докторантите в Шуменския университет РД-08-113/03.02.2020 г. Ръководител: проф. дфн Снежанка Бойчева

  2020 Научни и творчески прояви на студентите и докторантите от Шуменски университет РД-08-120/03.02.2020г. Ръководител: доц. д-р Ст.Железов

  2020-2022 Межд. проект "Да направим обиколка на Черно море" – LetsCYCLE – BSB-998

  2021 Съвременната русистика: актуални въпроси и тенденции при описанието и изучаването на езика. РД-08-93 / 01.02.2021 г.

  2021 Езикови курсове по английски, немски, руски и турски език за преподаватели и докторанти в Шуменския университет, РД-08-88/01.02.2021 г. Ръководител: проф. д.ф.н. Сн. Бойчева.

  2022-2023 Нац. проект МОДЕРН-А: МОДЕРНизация в партньорство чрез дигитализация на Академичната екосистема“. Финансираща програма: Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейския социален фонд. Идентификационен номер: BG05M2OP001-2.016-0018.

  2022 Проблеми на когнитивното и функционалното описание на руския и българския език, РД-08-142/ 01.03.2022 г.

  2022 Езикови курсове по английски, немски, руски и турски език за преподаватели, служители и докторанти в Шуменския университет, ръководител проф. д.ф.н. Снежана Бойчева.

  2023 РУСИСТИКА: ЕЗИК, КОМУНИКАЦИЯ, КУЛТУРА ”, РД-08-138/24.02.2023г.

  Заемани ръководни позиции

  Член на Контролния съвет на ШУ (2012–2016)

  Зам.-председател на Контролния съвет на ШУ (от 2016)

  Отговорен редактор на изд."Годишник на ШУ (ФХН)" (2009–2016)

  Ръководител на Катедрата по руски език (от 2016)

  Организационна дейност

  Председател на Националната комисия по медиалингвистика при Международния комитет на славистите (ЮНЕСКО) http://medialing.spbu.ru/part13/161.html

  Член на Президиума - комисия по медиалингвистика http://medialing.spbu.ru/

  Членства в научни организации

  МАПРЯЛ

  Дружество на русистите в България