Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Проф. д-р Евдокия Боянова Борисова
  Проф. д-р Евдокия Боянова Борисова

  Факултет: Факултет по хуманитарни науки

  Катедра: ЖУРНАЛИСТИКА И МАСОВИ КОМУНИКАЦИИ

  Кабинет: Корпус 1, стая 518

  Телефон: 0898627301

  Email: e.borisova@shu.bg

  Приемно време: понеделник и вторник от 9.00 до 17.00 в 518, Корпус 1


  Завършен университет, специалност

  1993 - Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

  Българска филология

  Месторабота преди постъпване в ШУ

  1995-2004

  Учител по български език и литература в Професионална гимназия по икономика - Шумен

  2005

  Редактор на новините в БНР - Радио Шумен

  Заемани академични длъжности

  2004 - асистент

  2005 - главен асистент

  2008 - доцент

  2017 - професор

  Придобити научни степени

  2002 - Доктор по филология

  Водени лекции и/или упражнения

  Лекции:

  Система на жанровете

  Новинарство

  Творческо писане

  Публицистика

  Специализирани печатни медии

  Публицистика и обществено мнение

  Интерактивни жанрове

  Медийни жанрове с практикум (Писане за медии)

  Мелодрамата и телевизионният сериал

  Романите на Орхан Памук

  Есеистика

  Творческо писане в рекламата

  Турските телевизионни сериали като социокултурен феномен

  Устни и писмени комуникативни умения

  Българска литература след първата световна война

  Най-нова българска литература

  Увод в литературната теория

  Стилове и направления в изкуството

  История на българската култура и литература

  Българска емигрантска журналистика

  Чуждестранна журналистика

  Литератури на Античността

  Литературознание

  Българска литература ХХ век

  Западни литератури

  Телевизионното предаване

  Упражнения:

  Увод в литературната теория

  Най-нова българска литература

  Система на жанровете

  Литератури на Античността

  Литературознание

  Западни литератури

  Българска литература ХХ век

  Западни литератури

  Преподавателска дейност в чуждестранни университети

  Преподавателска мобилност по Еразъм +: Лектор по Най-нова българска литература пред студенти по Българска филология в Анкарския държавен университет, Република Турция, Анкара, 5 - 9 май, 2015.

  Преподавателска мобилност по Еразъм+: Лектор по Публицистика пред студенти по Масови комуникации в Университета Нишанташъ, Република Турция, Истанбул, 19-26 май, 2017.

  Семинар по Българска литература пред студенти от специалност Болгарская филология, Факультет Славяноведения, МГУ ”М. Ломоносов” - Москва, 14-16 окт.2019.

  Лектор в Българското училище в Кеймбридж - Великобритания, май 2022; януари 2023

  Области на научни интереси

  Литературознание

  Стихознание

  Медиазнание

  Жанрология

  Балкански литератури

  Обществени комуникации

  Литературна история

  Културология

  Изкуствознание

  Публицистика и есеистика

  Специализации

  Езикови курсове по английски език (Б2) и френски език (Б1) в Шуменски Университет ”Еп. Константин Преславски”

  Участия в проекти

  Литературни маршрути - романите на Орхан Памук - Проект на РБ ”Ст. Чилингиров” с подкрепата и партньорството на Голяма Община - Истанбул,Турция, 2010

  Проект на КЖМК ”Изследвания на медиите”, 2011, 2012

  Проект на КИТЛ ”Култури и субкултури”, 2013

  Проект ”Образованието в ШУ - в служба на икономиката на знанието”., опер. прогр. Развитие на човешките ресурси, Договор 0 BG 051PO 001-3.1.07-0040, 2014

  Проект „Младежта в действие” Balkan Youth – Open Stages - Youth in Action Program

  – Международен проект на БАН, Институт по балканистика, Научен ръководител ст.н.с.ІІ ст. Доц. д-р Йорданка Бибина: Project No BG12/A1.1/385/R3, 2013

  Проект ”Модерниздиране на центъра за дистанционно обучение на ШУ -въвеждане на съвременни форми на обучение”, опер. прогр. Развитие на човешките ресурси, Договор № 051РО 001-4.3.04-0020, 2013-2014

  Проект Публики към Национален Фонд Култура, „Творци без граници”, Програма Литература и кино. Проект на НФК и РБ „Ст. Чилингиров”-Шумен пред Национален фонд Култура, 2014-2015 г., №112/15.05.2014-15

  Проект на ИБТ при БАН, р-л доц. д-р Й. Бибина, одобрен по програма Еразъм+, по КД 1, Сектор ”Младеж”. ”Фотография и реклама в културното предприемачество на Балканите”, № 2014-2-ФЖ01-НЬ105-001356/ 2014-2015

  Проект: Документалната драма - журналистиката среща театъра. Проект ”Оттука започва България”, на Драматичен театър ”Васил Друмев” с участието на студенти от ІІ курс Журналистика и Връзки с обществеността и доц. д-р Евдокия Борисова. Авторски Verbatim спектакъл на Неда Соколовска. Основател и режисьор в Студио за документален театър VOX POPULI, София. май 2015.

  Проект: „Младежта в действие” Balkan Youth. Open Stages. Youth in Action Program. In the Balkans Erazmus+ Youth Mobility Program off the beaten roat. Център за развитие на човешките ресурси. Международен проект на БАН, Институт по балканистика, Научен ръководител ст.н.с.ІІ ст. Доц. д-р Йорданка Бибина, Каварна, 1-10 юни, 2015.

  Национален проект към Министерството на културата, РБ-Шумен – № 60/ 16.06. 2015 г. ”- юни 2016г. Литературни маршрути - места на паметта. Образование и туризъм” с международно участие;- финансиране: програма ”Публики” към НФК, Министерство на културата; - времетраене: 1 септември 2015 - 30 юни 2016 г. „ Пътешествието на Чудомир в Турция” към фонд култура, ръководител Росица Добрева; препоръки и консултанти: проф. Я. Милчаков, доц. Й. Бибина; модератори доц. Е. Борисова, проф. Х. Мевсим; прев. Гл.ас. М. Шукриева; худ.фотогр. доц. П. Шуликов и др.

  Лекции по Еразъм+ Преподавателска мобилност Teaching в Анкарския държавен университет, 1-9 май, 2015.

  Участие във вътрешноуниверситетски проект на КИА и КЖМК: РД–08–122/08.02. 2016 г. ”Непознати приятели, познати неприятели”, Р-л на проекта: проф. д-р Росица Ангелова.

  „Студентски практики – Фаза 1 ”Проект BG05M20P001-2.002-0001 на МОН, финансиран от ОП НОИР, академичен наставник, 2016, 2017.

  Вътрешноуниверситетски научен проект на Тема: ”Градът: памет и медии“. Договор № РД-10-585/27.02.2017 г. (вх. № РД-08-117/06.02.2017). Катедра Журналистика и масови комуникации. Шуменски университет „Епископ Константин Преславски. Ръководител на проекта: проф. д.ф.н. Елка Добрева

  Проект за научни изследвания „Балканите в европейското културно пространство”, Институт за балканистика с Център по тракология “Проф.Ал.Фол” – София, БАН, 2017-2020, р-л: доц. д-р Й. Бибина, прот.№1/17.01.2017

  Вътрешноуниверситетски проект ”Личността в историята” - РД-08-156/9.02. 2018, научен р-л проф. д-р Росица Йорданова.

  Проект към Национален фонд Мобилност към МК - Участие в проект „Участие на български литературоведи в XI международен симпозиум, посветен на Иво Андрич (Херцег Нови, Черна гора) и представяне на преведения на български език Андричев роман „На слънчевата страна“ (Белград, Сърбия)”, финансиран по програма „Мобилност” на НФК, 2018, Договор № 117-2-15/01.06.2018г. доц. д-р Мира Живодарева Душкова (ръководител на проекта) РУ, участници проф. Е. Борисова ШУ, проф. Св. Игов ПУ, доц. Л. Миндова БАН, Кадрие Джесур Истанбулски университет , Място на реализация на проекта: Херцег Нови (Черна гора) и Белград (Сърбия). Продължителност на реализацията на проекта: от 11 октомври 2018 г. до 15 октомври 2018.

  Участие в Национален научен проект на Факултета по хуманитарни науки на Шуменския университет, от: Национална научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“, финансирана от Министерството на образованието и науката /2019-2021/. ННП КИННПОР, р-л проф. В. Панайотов

  Вътрешноуниверситетски проект, КИА и КЖМК на тема:“Жените в историята“, 2021, р-л проф. д-р Р. Ангелова РД-08-99/01.02.2021

  Вътрешноуниверситетски проект, КИА и КЖМК на тема:“Границата“, 2022, р-л проф. д-р Р. Ангелова - РД-08-141/10.03.2022 г.

  Заемани ръководни позиции

  2021 г. Ръководител на Катедра журнаститика и масови комуникации

  Организационна дейност

  Член на ФС на ФХН

  Отговорник по качеството в КЖМК и член на ФК по качеството

  Катедрен координатор в КЖМК по програма Еразъм+

  Член на комисията по атестациите на ФХН

  Член на комисията по трансфер на кредити във ФХН

  Отговорник на магистърски програми: Журналистика, ПР в публичната администрация

  Зам. гл. редактор и ресорен редактор във факултетското електронно списание ”Литермедия” ISSN 2534-8906

  Член на редколегия на поредица списание ”Обществени комуникации” ISSN 2603-4506 (Print)

  ISSN 2603-4514 (Online)р Реферирано в CEOL

  Член на редколегия на българо-турското списание за литература и култура ”Небет тепе/ Nobettepe”, Пловдив, ISSN 2603-5448

  Член на редколегията на Онлайн списание: Newmedia21.eu/ Медиите на 21 век. Онлайн издание за изследвания, анализи, критика. ISSN 1314-3794; Член на Publication Integrity & Ethics; Списанието е включено в Национален референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране

  Членства в научни организации

  1

  Държавни и/или научни награди

  Специалната награда за критика на „Либерален преглед”, 2014 за рецензията „Реквием за всички нас” – Берлин, 09.2014.

  Трето място в раздела за художествена фотография за творбата “Doppia felicita”-В: Международен фестивал за литература и визуални изкуства La piazzetta il Ventennale или Площадът на ХХ век, 15.06.2018, Salerno - Italy.